[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://bugzillaBon dia!

Aqui teniu la traduccio de bugzilla

Salutacions!

I. De Marchi

# translation of bugzilla_3.6.3.0-2_templates.po to catalan
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Jordi Fernández Mora <jordi.fernandezmo@campus.uab.es>, 2004.
# Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>, 2004, 2005.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.6.3.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-02 09:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-14 19:00+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian Catalan Localization <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:2001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Confirmeu la contrasenya:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#| msgid "Email address of the Bugzilla administrator:"
msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
msgstr "Adreça de correu electrònic de l'administrador de Bugzilla:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#| msgid ""
#| "All mail for the administrator will be sent to this address. This email "
#| "address is also used as the administrator login for Bugzilla."
msgid "Please enter the email address of the Bugzilla administrator; all mail for the administrator will be sent to this address. This email address is also used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr "Escriviu l'adreça electrònica de l'administrador de Bugzilla: tots els correus electrònics per a l'administrador s'enviaran a aquesta adreça. Aquesta adreça de correu electrònic també es farà servir com a entrada de l'administrador de Bugzilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#| msgid ""
#| "A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after "
#| "the @. You'll be able to change this setting through bugzilla's web "
#| "interface."
msgid "A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after the @. You'll be able to change this setting through Bugzilla's web interface."
msgstr "Una adreça correcta ha de contenir exactament un '@', i com a mínim un '.' després de @. Podreu canviar aquesta condició amb la interfície web de Bugzilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:4001
#| msgid "Real name of the Bugzilla administrator:"
msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
msgstr "Introduïu el nom real de l'administrador de Bugzilla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
msgstr "Introduïu la contrasenya pel compte de l'administrador de Bugzilla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Please enter at least 6 characters."
msgstr "Escriviu almenys 6 caràcters."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "Have Status or Resolution values been customized?"
msgstr "Heu personalitzat els valors «Status» o «Resolution»?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "If values in the Status or Resolution fields have been customized, the checksetup procedure must be modified appropriately before installation can continue."
msgstr "Si heu personalitzat els valors dels camps «Status» o «Resolution», el procediment «checksetup» ha de ser modificat apropiadament abans de continuar amb la instal lació."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian.pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d directory can be used to automatically apply your modifications before execution."
msgstr "Per a cada actualització d'aquest paquet, s'instal·larà una nova versió del guió «checksetup_nondebian.pl»; és possible fer servir el directori « /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d» per aplicar automàticament les modificacions abans de l'execució."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "Prompt about customized Status/Resolution at each update?"
msgstr "Voleu ésser consultats sobre els valors personalitzats dels camps «Status»/«Resolution» en cada actualització?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl, you may want to avoid being prompted at each package upgrade."
msgstr "Si heu modificat els camps «Status»/«Resolution» i generat un guió a «/usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d» per aplicar els canvis a «/usr/share/bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl», és possible que vulgueu evitar que se li demani a cada actualització del paquet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "If you accept being prompted, you will have to call /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup.pl yourself, at each package upgrade, before using Bugzilla."
msgstr "Si accepta que se li demani, haurà de executar «/usr/share/bugzilla3/lib/checksetup.pl» vostè mateix (a cada actualització del paquet) abans de fer servir Bugzilla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-checksetup.d scripts)."
msgstr "Si no modifica «Status»/«Resolution», evitau ésser consultat ja que «checksetup.p» s'executarà automàticament (juntament amb els guions {pre,post}-checksetup.d)."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid "Setup of Bugzilla failed and needs further investigation"
msgstr "S'ha produït un error en la configuració de Bugzilla que requereix de més recerca."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid "Bugzilla has the \"shutdownhtml\" configuration parameter set, putting it offline (with logins disabled) until configured."
msgstr "Com què el paràmetre «shutdownhtml» de Bugzilla està activat, Bugzilla està desactivat (i també l'accés) fins que es faci la configuració."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid "To set up Bugzilla, run \"dpkg-reconfigure bugzilla3\" (as root) and choose \"dbconfig-config\"."
msgstr "Per poder configurar Bugzilla, executi «dpkg-reconfigure bugzilla3» (com administrador) i seleccioneu «dbconfig-config»."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
#| msgid "Bugzilla database owner name:"
msgid "Bugzilla downtime message:"
msgstr "Missatge per indicar que Bugzilla està desactivat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid "Please enter the HTML downtime message that should be displayed while Bugzilla is being reconfigured."
msgstr "Escriviu el missatge de temps d'inactivitat (en format HTML) que es mostrarà mentre Bugzilla s'està reconfigurant."


Reply to: