[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://shadowBon dia!

Aqui teniu la traducció de shadow.

Salutacions!

I. De Marchi
# Shadow Catalan translation.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004, 2005, 2006.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow 4.0.18\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-shadow-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-29 17:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-30 18:35+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"

#, c-format
msgid "Multiple entries named '%s' in %s. Please fix this with pwck or grpck.\n"
msgstr "Diverses entrades de nom «%s» a %s. Corregiu això amb «pwck» o «grpck».\n"

#, c-format
msgid "crypt method not supported by libcrypt? (%s)\n"
msgstr "el mètode «crypt» no és compatible amb «libcrypt»? (%s)\n"

#, c-format
msgid "configuration error - cannot parse %s value: '%s'"
msgstr "error en la configuració - no és possible analitzar el valor %s: «%s»"

msgid "Could not allocate space for config info.\n"
msgstr "No s'ha pogut reservar espai per a la informació de configuració.\n"

#, c-format
msgid "configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)\n"
msgstr "error de configuració - element «%s» desconegut (notifiqueu-ho a l'administrador)\n"

msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "

#, c-format
msgid "%s's Password: "
msgstr "Contrasenya de l'usuari %s: "

#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: sense memòria\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot update file %s\n"
msgid "%s: Cannot stat %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar el fitxer %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: invalid home directory '%s'\n"
msgid "%s: %s is neither a directory, nor a symlink.\n"
msgstr "%s: %s no és ni un directori ni un enllaç simbòlic.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgid "%s: Cannot read symbolic link %s: %s\n"
msgstr "%s: No és possible llegir l'enllaç simbòlic %s: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Suspiciously long symlink: %s\n"
msgstr "%s: enllaç simbòlic sospitosament llarg: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "%s: Cannot create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: warning: can't remove "
msgid "%s: Cannot change owner of %s: %s\n"
msgstr "%s: No es pot canviar el propietari de %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: warning: can't remove "
msgid "%s: Cannot change mode of %s: %s\n"
msgstr "%s: No és pot canviar el mode de %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: rename: %s"
msgid "%s: unlink: %s: %s\n"
msgstr "%s: desvincular: %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgid "%s: Cannot remove directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el directori %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgid "%s: Cannot rename %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot reanomenar %s a %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: warning: can't remove "
msgid "%s: Cannot remove %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "%s: Cannot create symbolic link %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'enllaç simbòlic %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: warning: can't remove "
msgid "%s: Cannot change owners of %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot canviar els propietaris de %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot update file %s\n"
msgid "%s: Cannot lstat %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot «lstat» %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: can't update shadow file\n"
msgid "%s: Warning, user %s has no tcb shadow file.\n"
msgstr "%s: Advertència, els usuaris %s no tenen l'arxiu «tcb shadow».\n"

# No estic gens segur d'aquesta traducció
#, c-format
msgid ""
"%s: Emergency: %s's tcb shadow is not a regular file with st_nlink=1.\n"
"The account is left locked.\n"
msgstr ""
"%s: Emergència: l'arxiu «tcb sahdow» %s no és un arxiu regular amb st_nlink=1.\n"
"El compte queda bloquejat.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: rename: %s"
msgid "%s: mkdir: %s: %s\n"
msgstr "%s: reanomena: %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot open file %s\n"
msgid "%s: Cannot open %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer %s: %s\n"

#, c-format
msgid "Warning: unknown group %s\n"
msgstr "Avís: el grup %s és desconegut\n"

msgid "Warning: too many groups\n"
msgstr "Avís: hi ha massa grups\n"

msgid "Your password has expired."
msgstr "La vostra contrasenya ha caducat."

msgid "Your password is inactive."
msgstr "La vostra contrasenya està inactiva."

msgid "Your login has expired."
msgstr "El vostre accés ha caducat."

msgid " Contact the system administrator."
msgstr " Contacteu amb l'administrador del sistema."

msgid " Choose a new password."
msgstr " Escolliu una nova contrasenya."

msgid "You must change your password."
msgstr "Ha de canviar la contrasenya."

#, c-format
msgid "Your password will expire in %ld days.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca en %ld dies.\n"

msgid "Your password will expire tomorrow."
msgstr "La vostra contrasenya caduca demà."

msgid "Your password will expire today."
msgstr "La vostra contrasenya caduca avui."

msgid "Cannot open audit interface - aborting.\n"
msgstr "No es pot obrir la interfície d'auditoria - cancel·lant.\n"

#, c-format
#| msgid "Unable to change tty %s"
msgid "Unable to change owner or mode of tty stdin: %s"
msgstr "No es pot canviar el propietari o la manera d'entrada estàndard de «tty»: %s"

#, c-format
#| msgid "%s: fields too long\n"
msgid "%s: failed to unlock %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el desbloqueig de %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: %s\n"
msgid "%s: "
msgstr "%s: "

msgid ": "
msgstr ": "

msgid "Environment overflow\n"
msgstr "Desbordament d'entorn\n"

#, c-format
msgid "You may not change $%s\n"
msgstr "No podeu canviar $%s\n"

#, c-format
msgid ""
"%d failure since last login.\n"
"Last was %s on %s.\n"
msgid_plural ""
"%d failures since last login.\n"
"Last was %s on %s.\n"
msgstr[0] ""
"S'ha produït %d fallada des de l'últim accés.\n"
"L'ultim va ser %s en %s.\n"
msgstr[1] ""
"S'han produït %d fallades des de l'últim accés.\n"
"L'ultim va ser %s en %s.\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid configuration: GID_MIN (%lu), GID_MAX (%lu)\n"
msgstr "%s: Configuració incorrecte: GID_MIN (%lu), GID_MAX (%lu)\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid configuration: SYS_GID_MIN (%lu), GID_MIN (%lu), SYS_GID_MAX (%lu)\n"
msgstr "%s: Configuració incorrecte: SYS_GID_MIN (%lu), GID_MIN (%lu), SYS_GID_MAX (%lu)\n"

#, c-format
msgid "%s: Can't get unique system GID (no more available GIDs)\n"
msgstr "%s: No es pot obtenir un GID de sistema únic (no hi ha més GID disponibles)\n"

#, c-format
msgid "%s: Can't get unique GID (no more available GIDs)\n"
msgstr "%s: No es pot obtenir un GID únic (no hi ha més GID disponibles)\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid configuration: UID_MIN (%lu), UID_MAX (%lu)\n"
msgstr "%s: Configuració incorrecte: UID_MIN (%lu), UID_MAX (%lu)\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid configuration: SYS_UID_MIN (%lu), UID_MIN (%lu), SYS_UID_MAX (%lu)\n"
msgstr "%s: Configuració incorrecte: SYS_UID_MIN (%lu), UID_MIN (%lu), SYS_UID_MAX (%lu)\n"

#, c-format
msgid "%s: Can't get unique system UID (no more available UIDs)\n"
msgstr "%s: No es pot obtenir un UID únic (no hi ha més UID disponibles)\n"

#, c-format
msgid "%s: Can't get unique UID (no more available UIDs)\n"
msgstr "%s: No es pot obtenir un GID únic (no hi ha més GID disponibles)\n"

msgid "Too many logins.\n"
msgstr "Massa accessos.\n"

msgid "You have new mail."
msgstr "Teniu correu nou."

msgid "No mail."
msgstr "No hi ha correu."

msgid "You have mail."
msgstr "Teniu correu."

msgid "no change"
msgstr "no hi ha canvis"

msgid "a palindrome"
msgstr "un palíndrom"

msgid "case changes only"
msgstr "només canvis de majúscules/minúscules"

msgid "too similar"
msgstr "massa similar"

msgid "too simple"
msgstr "massa senzilla"

msgid "rotated"
msgstr "rotada"

msgid "too short"
msgstr "massa curta"

#, c-format
msgid "Bad password: %s. "
msgstr "La contrasenya és incorrecta: %s."

#, c-format
msgid "passwd: pam_start() failed, error %d\n"
msgstr "passwd: pam_start() ha fallat, error %d\n"

#, c-format
msgid "passwd: %s\n"
msgstr "passwd: %s\n"

#| msgid "Password changed."
msgid "passwd: password unchanged\n"
msgstr "passwd: contrasenya sense canvis\n"

msgid "passwd: password updated successfully\n"
msgstr "passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament\n"

#, c-format
msgid "Incorrect password for %s.\n"
msgstr "La contrasenya és incorrecta per a «%s».\n"

# traducció dubtosa
#, c-format
msgid ""
"Invalid ENCRYPT_METHOD value: '%s'.\n"
"Defaulting to DES.\n"
msgstr ""
"Valor incorrecte de ENCRYPT_METHOD: «%s».\n"
"Valor per defecte a DES.\n"

#, c-format
msgid "Unable to cd to '%s'\n"
msgstr "No es pot canviar el directori a «%s»\n"

msgid "No directory, logging in with HOME=/"
msgstr "No hi ha directori, entrant amb HOME=/"

#, c-format
msgid "Cannot execute %s"
msgstr "No es pot executar %s"

#, c-format
msgid "Invalid root directory '%s'\n"
msgstr "El directori arrel «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "Can't change root directory to '%s'\n"
msgstr "No es pot canviar el directori arrel a «%s»\n"

msgid "Unable to determine your tty name."
msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de la vostra tty."

#, c-format
msgid "malloc(%d) failed\n"
msgstr "malloc(%d) ha fallat\n"

#| msgid "No\n"
msgid "No"
msgstr "No"

#| msgid ""
#| "Usage: chage [options] [LOGIN]\n"
#| "\n"
#| "Options:\n"
#| " -d, --lastday LAST_DAY    set last password change to LAST_DAY\n"
#| " -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to "
#| "EXPIRE_DATE\n"
#| " -h, --help          display this help message and exit\n"
#| " -I, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration\n"
#| "                to INACTIVE\n"
#| " -l, --list          show account aging information\n"
#| " -m, --mindays MIN_DAYS    set minimum number of days before "
#| "password\n"
#| "                change to MIN_DAYS\n"
#| " -M, --maxdays MAX_DAYS    set maximim number of days before "
#| "password\n"
#| "                change to MAX_DAYS\n"
#| " -W, --warndays WARN_DAYS   set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
#| "\n"
msgid ""
"Usage: chage [options] [LOGIN]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -d, --lastday LAST_DAY    set date of last password change to LAST_DAY\n"
" -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -I, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration\n"
"                to INACTIVE\n"
" -l, --list          show account aging information\n"
" -m, --mindays MIN_DAYS    set minimum number of days before password\n"
"                change to MIN_DAYS\n"
" -M, --maxdays MAX_DAYS    set maximim number of days before password\n"
"                change to MAX_DAYS\n"
" -W, --warndays WARN_DAYS   set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: chage [opcions] [USUARI]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -d, --lastday ÚLTIM_DIA     estableix l'últim canvi de contrasenya\n"
"                  a ÚLTIM_DIA\n"
" -E, --expiredate DATA_EXPIRACIÓ estableix la data d'expiració del\n"
"                  compte a DATA_EXPIRACIÓ\n"
" -h, --help            mostra aquesta ajuda i acaba\n"
" -I, --inactive INACTIVA     estableix la contrasenya inactiva\n"
"                  després d'expiració a INACTIVA\n"
" -l, --list            mostra informació d'envelliment del\n"
"                  compte\n"
" -m, --mindays DIES_MÍN      estableix el número mínim de dies abans\n"
"                  de canvi de contrasenya a DIES_MÍN\n"
" -M, --maxdays DIES_MÀX      estableix el número màxim de dies abans\n"
"                  de canvi de contrasenya a DIES_MÀX\n"
" -W, --warndays DIES_AVÍS     estableix els dies d'avís d'expiració\n"
"                  a DIES_AVÍS\n"
"\n"

msgid "Enter the new value, or press ENTER for the default"
msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu ENTER per al predeterminat"

msgid "Minimum Password Age"
msgstr "Duració mínima de la contrasenya"

msgid "Maximum Password Age"
msgstr "Duració màxima de la contrasenya"

msgid "Last Password Change (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Últim canvi de contrasenya (AAAA-MM-DD)"

msgid "Password Expiration Warning"
msgstr "Avís de caducitat de la contrasenya"

msgid "Password Inactive"
msgstr "Contrasenya inactiva"

msgid "Account Expiration Date (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Data de caducitat per al compte (AAAA-MM-YY)"

msgid "Last password change\t\t\t\t\t: "
msgstr "Últim canvi de contrasenya\t\t\t\t: "

msgid "never"
msgstr "mai"

msgid "password must be changed"
msgstr "s'ha de canviar la contrasenya"

msgid "Password expires\t\t\t\t\t: "
msgstr "La contrasenya caduca\t\t\t\t\t: "

msgid "Password inactive\t\t\t\t\t: "
msgstr "Contrasenya inactiva\t\t\t\t\t: "

msgid "Account expires\t\t\t\t\t\t: "
msgstr "El compte caduca\t\t\t\t\t: "

#, c-format
msgid "Minimum number of days between password change\t\t: %ld\n"
msgstr "Número mínim de dies entre canvi de contrasenya\t\t: %ld\n"

#, c-format
msgid "Maximum number of days between password change\t\t: %ld\n"
msgstr "Número màxim de dies entre canvi de contrasenya\t\t: %ld\n"

#, c-format
msgid "Number of days of warning before password expires\t: %ld\n"
msgstr "Número de dies d'avís abans que la contrasenya expiri\t: %ld\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid date '%s'\n"
msgstr "%s: la data «%s» no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid numeric argument '%s'\n"
msgstr "%s: l'argument numèric «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: do not include \"l\" with other flags\n"
msgstr "%s: no inclogueu «l» amb altres assenyaladors\n"

#, c-format
msgid "%s: Permission denied.\n"
msgstr "%s: Permís denegat.\n"

#, c-format
msgid "%s: Cannot determine your user name.\n"
msgstr "%s: No s'ha pogut determinar el seu nom d'usuari.\n"

#, c-format
msgid "%s: PAM authentication failed\n"
msgstr "%s: l'autenticació PAM ha fallat\n"

#, c-format
#| msgid "%s: can't lock files, try again later\n"
msgid "%s: cannot lock %s; try again later.\n"
msgstr "%s: no es poden blocar %s, intenteu-ho més tard\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot open file %s\n"
msgid "%s: cannot open %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer %s\n"

#, c-format
msgid "%s: failure while writing changes to %s\n"
msgstr "%s: fallada en escriure els canvis a: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgid "%s: failed to prepare the new %s entry '%s'\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: the shadow password file is not present\n"
msgstr "%s: el fitxer de contrasenyes ombra no és present\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgstr "%s: ha fallat el despreniment de privilegis (%s)\n"

#, c-format
msgid "%s: user '%s' does not exist in %s\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» no existeix a %s\n"

#, c-format
msgid "Changing the aging information for %s\n"
msgstr "S'està canviant la informació de caducitat per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: error changing fields\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en canviar els camps\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph]\n"
"\t[-h home_ph] [-o other] [user]\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tel_feina]\n"
"\t[-h tel_casa] [-o altre] [usuari]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph]\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tel_feina]\n"
"[-h tel_casa]\n"

msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"

#, c-format
#| msgid "%s: %s\n"
msgid "\t%s: %s\n"
msgstr "\t%s: %s\n"

msgid "Room Number"
msgstr "Número d'habitació"

msgid "Work Phone"
msgstr "Telèfon de la feina"

msgid "Home Phone"
msgstr "Telèfon de casa"

msgid "Other"
msgstr "Altre"

msgid "Cannot change ID to root.\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar l'ID al de root.\n"

#, c-format
msgid "%s: name with non-ASCII characters: '%s'\n"
msgstr "%s: nom amb caràcters que no son ASCII: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid name: '%s'\n"
msgstr "%s: el nom no és vàlid: «%s»\n"

# traducció dubtosa
#, c-format
msgid "%s: room number with non-ASCII characters: '%s'\n"
msgstr "%s: nombre d'habitació amb caràcters que no son ASCII: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid room number: '%s'\n"
msgstr "%s: el número d'habitació no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid work phone: '%s'\n"
msgstr "%s: el telèfon de la feina no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid home phone: '%s'\n"
msgstr "%s: el telèfon de casa no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
#| msgid "%s: '%s' contains illegal characters\n"
msgid "%s: '%s' contains non-ASCII characters\n"
msgstr "%s: «%s» conté caràcters que no són ASCII\n"

#, c-format
msgid "%s: '%s' contains illegal characters\n"
msgstr "%s: «%s» conté caràcters no permesos\n"

#, c-format
msgid "%s: user '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» no existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot change user '%s' on NIS client.\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut canviar l'usuari «%s» al client NIS.\n"

#, c-format
msgid "%s: '%s' is the NIS master for this client.\n"
msgstr "%s: «%s» és el mestre NIS per a aquest client.\n"

#, c-format
msgid "Changing the user information for %s\n"
msgstr "S'està canviant la informació d'usuari per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: fields too long\n"
msgstr "%s: els camps són massa llargs\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -c, --crypt-method      the crypt method (one of %s)\n"
" -e, --encrypted        supplied passwords are encrypted\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -m, --md5           encrypt the clear text password using\n"
"                the MD5 algorithm\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -c, --crypt-method      mètode de xifrat (un de %s)\n"
" -e, --encrypted        les contrasenyes proveïdes estan xifrades\n"
" -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -m, --md5           xifra la contrasenya en text pla fent servir\n"
"                l'algorisme MD5\n"
"%s\n"

# traducció dubtosa
msgid ""
" -s, --sha-rounds       number of SHA rounds for the SHA*\n"
"                crypt algorithms\n"
msgstr ""
" -s, --sha-rounds       nombre de SHA arrodonit per el SHA*\n"
"                algorisme d'encriptació\n"

#, c-format
msgid "%s: %s flag is only allowed with the %s flag\n"
msgstr "%s: el senyalador %s només és permet amb el senyalador %s\n"

#, c-format
msgid "%s: the -c, -e, and -m flags are exclusive\n"
msgstr "%s: els marcadors -c, -e, i -m son exclusius\n"

#, c-format
msgid "%s: unsupported crypt method: %s\n"
msgstr "%s: mètode d'encriptació sense suport: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: line too long\n"
msgstr "%s: línia %d: la línia és massa llarga\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: missing new password\n"
msgstr "%s: línia %d: manca la nova contrasenya\n"

#, c-format
#| msgid "%s: group %s does not exist\n"
msgid "%s: line %d: group '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: línia %d: el grup «%s» no existeix\n"

#, c-format
#| msgid "%s: line %d: can't update entry\n"
msgid "%s: line %d: failed to prepare the new %s entry '%s'\n"
msgstr "%s: línia %d: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: error detected, changes ignored\n"
msgstr "%s: s'ha detectat un error, els canvis s'han ignorat\n"

#, c-format
#| msgid "Usage: %s [input]\n"
msgid ""
"Usage: %s [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"

#, c-format
msgid " -c, --crypt-method <METHOD>  the crypt method (one of %s)\n"
msgstr " -c, --crypt-method <METHOD> el mètode d'encriptació (un de %s)\n"

msgid " -e, --encrypted        supplied passwords are encrypted\n"
msgstr " -e, --encrypted        les contrasenyes subministrades són encriptades\n"

msgid " -h, --help          display this help message and exit\n"
msgstr " -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i surt\n"

msgid ""
" -m, --md5           encrypt the clear text password using\n"
"                the MD5 algorithm\n"
msgstr ""
" -m, --md5           encriptar la contrasenya en text clar amb\n"
"                l'algorisme MD5\n"

#, c-format
msgid "%s: (line %d, user %s) password not changed\n"
msgstr "%s: (línia %d, usuari %s) contrasenya sense canviar\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: user '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: línia %d: l'usuari «%s» no existeix\n"

msgid ""
"Usage: chsh [options] [LOGIN]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -s, --shell SHELL       new login shell for the user account\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: chsh [opcions] [USUARI]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -s, --shell INTÈRPRET     nou intèrpret d'accés per al compte d'usuari\n"
"\n"

msgid "Login Shell"
msgstr "Intèrpret d'accés"

#, c-format
#| msgid "You may not change the shell for %s.\n"
msgid "You may not change the shell for '%s'.\n"
msgstr "No podeu canviar l'intèrpret («shell») per a «%s».\n"

#, c-format
msgid "Changing the login shell for %s\n"
msgstr "S'està canviant l'intèrpret d'accés per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid entry: %s\n"
msgstr "%s: L'entrada no és vàlida: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s is an invalid shell.\n"
msgid "%s: %s is an invalid shell\n"
msgstr "%s: %s no és un intèrpret («shell») vàlid.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: user %s does not exist\n"
msgid "%s: Warning: %s does not exist\n"
msgstr "%s: Advertència: %s no existeix\n"

#, c-format
#| msgid "%s: warning: %s not owned by %s\n"
msgid "%s: Warning: %s is not executable\n"
msgstr "%s: Advertència: %s no és executable\n"

msgid "Usage: expiry {-f|-c}\n"
msgstr "Forma d'ús: expiry {-f|-c}\n"

msgid " -a, --all           display faillog records for all users\n"
msgstr " -a, --all           mostrar els registres «faillog» per a tots els usuaris\n"

msgid " -l, --lock-secs SEC      after failed login lock account for SEC seconds\n"
msgstr " -l, --lock-secs SEC      després d'una identificació fallida, bloquejar el compte durant SEC segons\n"

msgid " -m, --maximum MAX       set maximum failed login counters to MAX\n"
msgstr " -m, --maximum MAX       establir el nombre màxim d'identificacions fallides a MAX\n"

msgid " -r, --reset          reset the counters of login failures\n"
msgstr " -r, --reset          restablir els comptadors d'errors d'identificació\n"

msgid " -t, --time DAYS        display faillog records more recent than DAYS\n"
msgstr " -t, --time DAYS        mostra els registres «faillog» de menys de DAYS dies\n"

msgid ""
" -u, --user LOGIN/RANGE    display faillog record or maintains failure\n"
"                counters and limits (if used with -r, -m,\n"
"                or -l) only for the specified LOGIN(s)\n"
msgstr ""
" -u, --user LOGIN/RANGE    mostra el registre «faillog» o mantindre els comptadors\n"
"                de fallides i els límits (si es fa servir -r, -m,\n"
"                o -i) només per l'identificador/s LOGIN especificats\n"

#, c-format
msgid "faillog: Failed to get the entry for UID %lu\n"
msgstr "faillog: Errada en l'obtenció de l'entrada per UID %lu\n"

msgid "Login    Failures Maximum Latest          On\n"
msgstr "Usuari   Fallades Màxim  Últim          A\n"

#, c-format
#| msgid " [%lds left]"
msgid " [%lus left]"
msgstr " [%lus esquerra]"

#, c-format
msgid " [%lds lock]"
msgstr " [blocat %lds]"

#, c-format
msgid "faillog: Failed to reset fail count for UID %lu\n"
msgstr "faillog: Errada en el restabliment del recompte de fallades per UID %lu\n"

#, c-format
msgid "faillog: Failed to set max for UID %lu\n"
msgstr "faillog: Errada en establir el màxim per UID %lu\n"

#, c-format
msgid "faillog: Failed to set locktime for UID %lu\n"
msgstr "faillog: Errada en establir «locktime» de UID %lu\n"

#, c-format
msgid "lastlog: Unknown user or range: %s\n"
msgstr "darrer informe: Usuari o rang desconegut: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot open file %s\n"
msgid "faillog: Cannot open %s: %s\n"
msgstr "informe d'error: no es pot obrir %s: %s\n"

#, c-format
msgid "faillog: Cannot get the size of %s: %s\n"
msgstr "faillog: No és possible obtenir la mida de %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "Usage: %s [input]\n"
msgid ""
"Usage: %s [option] GROUP\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] GRUP\n"
"\n"
"Opcions:\n"

msgid " -a, --add USER        add USER to GROUP\n"
msgstr " -a, --add USER        afegir USER al GROUP\n"

msgid " -d, --delete USER       remove USER from GROUP\n"
msgstr " -d, --delete USER       eliminar USER del GROUP\n"

msgid " -r, --remove-password     remove the GROUP's password\n"
msgstr " -r, --remove-password     eliminar la contrasenya del grup GROUP\n"

msgid " -R, --restrict        restrict access to GROUP to its members\n"
msgstr " -R, --restrict        restringir l'accés als membres del grup GROUP\n"

msgid " -M, --members USER,...    set the list of members of GROUP\n"
msgstr " -M, --members USER,...    establir el llistat de membres del grup GROUP\n"

msgid ""
" -A, --administrators ADMIN,...\n"
"                set the list of administrators for GROUP\n"
msgstr ""
" -A, --administrators ADMIN,...\n"
"                establir la llista d'administradors del grup GROUP\n"

#| msgid "The password for %s cannot be changed.\n"
msgid "Except for the -A and -M options, the options cannot be combined.\n"
msgstr "Amb l'excepció de les opcions «-A» i «-M», no és possible combinar opcions.\n"

#| msgid "The password for %s cannot be changed.\n"
msgid "The options cannot be combined.\n"
msgstr "No és possible combinar opcions.\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow group passwords required for -A\n"
msgstr "%s: contrasenyes ombra de grups requerides per a «-A»\n"

#, c-format
#| msgid "%s: group %s does not exist\n"
msgid "%s: group '%s' does not exist in %s\n"
msgstr "%s: el grup «%s» no existeix a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: failure while closing read-only %s\n"
msgstr "%s: Error durant el tancament (en mode de lectura) de %s\n"

#, c-format
msgid "Changing the password for group %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per al grup %s\n"

msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "

msgid "Re-enter new password: "
msgstr "Tornau a escriure la nova contrasenya: "

msgid "They don't match; try again"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou."

#, c-format
msgid "%s: Try again later\n"
msgstr "%s: Intenteu-ho de nou més tard.\n"

#, c-format
msgid "Adding user %s to group %s\n"
msgstr "S'està afegint l'usuari %s al grup %s\n"

#, c-format
msgid "Removing user %s from group %s\n"
msgstr "S'està eliminant l'usuari %s del grup %s\n"

#, c-format
msgid "%s: user '%s' is not a member of '%s'\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» no és membre de %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Not a tty\n"
msgstr "%s: No és una tty\n"

#, c-format
#| msgid "Usage: %s [input]\n"
msgid ""
"Usage: %s [options] GROUP\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] GRUP\n"
"\n"
"Opcions:\n"

msgid ""
" -f, --force          exit successfully if the group already exists,\n"
"                and cancel -g if the GID is already used\n"
msgstr ""
" -f, --force          sortir correctament si el grup ja existeix,\n"
"                i calcel·lar «-g» si ja es fa servir el GID\n"

msgid " -g, --gid GID         use GID for the new group\n"
msgstr " -g, --gid GID         fer servir GID pel nou grup\n"

msgid " -K, --key KEY=VALUE      override /etc/login.defs defaults\n"
msgstr " -K, --key KEY=VALUE      substitueix «/etc/login.defs» per defecte\n"

msgid ""
" -o, --non-unique       allow to create groups with duplicate\n"
"                (non-unique) GID\n"
msgstr ""
" -o, --non-unique       permet crear grups amb duplicats\n"
"                (no únics) GID\n"

msgid " -p, --password PASSWORD    use this encrypted password for the new group\n"
msgstr " -p, --password PASSWORD    utilitzar aquesta contrasenya xifrada pel nou grup\n"

msgid " -r, --system         create a system account\n"
msgstr " -r, --system         genera un compte del sistema\n"

#, c-format
#| msgid "%s: %s is not a valid group name\n"
msgid "%s: '%s' is not a valid group name\n"
msgstr "%s: «%s» no és un nom de grup vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid group ID '%s'\n"
msgstr "%s: el ID de grup «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: -K requires KEY=VALUE\n"
msgstr "%s: «-K» requereix CLAU=VALOR\n"

#, c-format
#| msgid "%s: group %s exists\n"
msgid "%s: group '%s' already exists\n"
msgstr "%s: el grup «%s» ja existeix\n"

#, c-format
#| msgid "Member already exists\n"
msgid "%s: GID '%lu' already exists\n"
msgstr "%s: el GID '%lu ja existeix\n"

msgid "Usage: groupdel group\n"
msgstr "Forma d'ús: groupdel grup\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgid "%s: cannot remove entry '%s' from %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada «%s» de %s\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot remove the primary group of user '%s'\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut eliminar el grup primari de l'usuari «%s»\n"

#, c-format
#| msgid "%s: group %s does not exist\n"
msgid "%s: group '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: el grup «%s» no existeix\n"

#, c-format
#| msgid "%s: group '%s' is a NIS group.\n"
msgid "%s: group '%s' is a NIS group\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup NIS.\n"

#, c-format
msgid "%s: %s is the NIS master\n"
msgstr "%s: %s és el mestre NIS\n"

#, c-format
#| msgid "%s: user %s is a NIS user\n"
msgid "%s: user '%s' is already a member of '%s'\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» és membre de %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Out of memory. Cannot update %s.\n"
msgstr "%s: sense memòria. No es pot actualitzar %s.\n"

#, c-format
#| msgid "Usage: %s [input]\n"
msgid ""
"Usage: %s [options] [action]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [acció]\n"
"\n"
"Opcions:\n"

msgid ""
" -g, --group groupname     change groupname instead of the user's group\n"
"                (root only)\n"
msgstr ""
" -g, --group groupname     canviar nom de grup en lloc de grup de l'usuari\n"
"                (només «root»)\n"

msgid "\n"
msgstr "\n"

msgid "Actions:\n"
msgstr "Accions:\n"

msgid " -a, --add username      add username to the members of the group\n"
msgstr " -a, --add username      afegir el nom d'usuari als membres del grup\n"

msgid " -d, --delete username     remove username from the members of the group\n"
msgstr " -d, --delete username     elimina el nom d'usuari dels membres del grup\n"

msgid " -p, --purge          purge all members from the group\n"
msgstr " -p, --purge          elimina tots els membres del grup\n"

msgid " -l, --list          list the members of the group\n"
msgstr " -l, --list          llista els membres del grup\n"

#, c-format
msgid "%s: your groupname does not match your username\n"
msgstr "%s: el seu nom de gruo no concorda amb el seu nom d'usuari\n"

#, c-format
msgid "%s: only root can use the -g/--group option\n"
msgstr "%s:només l'usuari «root» pot fer servir l'opció -g/--group\n"

msgid " -g, --gid GID         change the group ID to GID\n"
msgstr " -g, --gid GID         canvia el ID del grup per GID\n"

msgid " -n, --new-name NEW_GROUP   change the name to NEW_GROUP\n"
msgstr " -n, --new-name NEW_GROUP   canvia el nom del grup per NEW_GROUP\n"

msgid " -o, --non-unique       allow to use a duplicate (non-unique) GID\n"
msgstr " -o, --non-unique       permet utilitzar un duplicat (no únics) GID\n"

msgid ""
" -p, --password PASSWORD    change the password to this (encrypted)\n"
"                PASSWORD\n"
msgstr ""
" -p, --password PASSWORD    canvia la contrasenya d'aquest (xifrat)\n"
"                PASSWORD\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid group name '%s'\n"
msgstr "%s: el nom de grup «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: group %s is a NIS group\n"
msgstr "%s: el grup %s no és un grup NIS\n"

#, c-format
msgid "%s: unknown user %s\n"
msgstr "%s: usuari %s desconegut\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group [gshadow]]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup [grup_ombra]]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup]\n"

#, c-format
msgid "%s: -s and -r are incompatibile\n"
msgstr "%s: «-s» i «-r» són incompatibles\n"

msgid "invalid group file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de grup no és vàlida"

#, c-format
msgid "delete line '%s'? "
msgstr "voleu eliminar la línia «%s»? "

msgid "duplicate group entry"
msgstr "l'entrada de grup està duplicada"

#, c-format
msgid "invalid group name '%s'\n"
msgstr "el nom de grup «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
#| msgid "invalid group name '%s'\n"
msgid "invalid group ID '%lu'\n"
msgstr "el nom de grup «%lu» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "group %s: no user %s\n"
msgstr "grup %s: no existeix l'usuari %s\n"

#, c-format
msgid "delete member '%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre «%s»? "

#, c-format
msgid "no matching group file entry in %s\n"
msgstr "no hi ha cap entrada coincident al fitxer de grup en %s\n"

#, c-format
#| msgid "add group '%s' in %s ?"
msgid "add group '%s' in %s? "
msgstr "voleu afegir el grup «%s» a %s?"

#, c-format
msgid "group %s has an entry in %s, but its password field in %s is not set to 'x'\n"
msgstr "el grup %s té una entrada a %s, però el seu camp de contrasenya a %s no està establert a 'x'\n"

msgid "invalid shadow group file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de grup ombra no és vàlida"

msgid "duplicate shadow group entry"
msgstr "l'entrada de grup ombra està duplicada"

#, c-format
msgid "shadow group %s: no administrative user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari administratiu %s\n"

#, c-format
msgid "delete administrative member '%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre administratiu «%s»? "

#, c-format
msgid "shadow group %s: no user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari %s\n"

#, c-format
msgid "%s: the files have been updated\n"
msgstr "%s: el fitxer s'ha actualitzat\n"

#, c-format
msgid "%s: no changes\n"
msgstr "%s: no hi ha canvis\n"

#| msgid "Usage: groupdel group\n"
msgid "Usage: grpconv\n"
msgstr "Forma d'ús: grpconv\n"

#| msgid "Usage: groupdel group\n"
msgid "Usage: grpunconv\n"
msgstr "Forma d'ús: grpunconv\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot update file %s\n"
msgid "%s: cannot delete %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar %s\n"

msgid "Usage: id [-a]\n"
msgstr "Forma d'ús: id [-a]\n"

msgid "Usage: id\n"
msgstr "Forma d'ús: id\n"

msgid " groups="
msgstr " grups="

msgid ""
"Usage: lastlog [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b, --before DAYS       print only lastlog records older than DAYS\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -t, --time DAYS        print only lastlog records more recent than DAYS\n"
" -u, --user LOGIN       print lastlog record of the specified LOGIN\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: lastlog [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -b, --before DIES       mostra només els registres de lastlog més\n"
"                antics que DIES\n"
" -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -t, --time DIES        mostra només els registres de lastlog més\n"
"                recents que DIES\n"
" -u, --user USUARI       mostra el registre de lastlog per a\n"
"                l'usuari amb USUARI especific\n"
"\n"

#, c-format
msgid "lastlog: Failed to get the entry for UID %lu\n"
msgstr "darrer registre: No s'ha pogut obtenir l'entrada de la UID %lu\n"

msgid "Username     Port   From       Latest"
msgstr "Usuari      Port   Des de      Últim"

msgid "Username        Port   Latest"
msgstr "Usuari         Port   Últim"

msgid "**Never logged in**"
msgstr "**No ha entrat mai**"

#, c-format
msgid "lastlog: unexpected argument: %s\n"
msgstr "lastlog: argument inesperat: %s\n"

#, c-format
msgid "lastlog: Cannot get the size of %s: %s\n"
msgstr "darrer registre: No s'ha pogut obtenir la mida de %s: %s\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-p] [name]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-p] [nom]\n"

#, c-format
msgid "    %s [-p] [-h host] [-f name]\n"
msgstr "    %s [-p] [-h ordinador] [-f nom]\n"

#, c-format
msgid "    %s [-p] -r host\n"
msgstr "    %s [-p] -r ordinador\n"

#, c-format
msgid "configuration error - cannot parse %s value: '%d'"
msgstr "error de configuració - no és possible analitzar el valor %s: '%d'"

msgid "Invalid login time"
msgstr "El temps d'accés no és vàlid"

msgid ""
"\n"
"System closed for routine maintenance"
msgstr ""
"\n"
"Sistema tancat per a manteniment rutinari"

msgid ""
"\n"
"[Disconnect bypassed -- root login allowed.]"
msgstr ""
"\n"
"[S'ha evitat la desconnexió -- l'accés de «root» està permès]."

#, c-format
#| msgid ""
#| "\n"
#| "Login timed out after %d seconds.\n"
msgid ""
"\n"
"Login timed out after %u seconds.\n"
msgstr ""
"\n"
"L'accés ha caducat després de %u segons.\n"

#, c-format
msgid "%s: Cannot possibly work without effective root\n"
msgstr "%s: no és possible treballar sense ésser administrador\n"

msgid "No utmp entry. You must exec \"login\" from the lowest level \"sh\""
msgstr "No hi ha entrada utmp. Heu d'executar «login» des del «sh» de nivell més baix"

#, c-format
msgid "login: PAM Failure, aborting: %s\n"
msgstr "login: fallada de PAM, s'està avortant: %s\n"

#, c-format
msgid "%s login: "
msgstr "%s usuari: "

msgid "login: "
msgstr "usuari: "

#, c-format
#| msgid "Maximum number of tries exceeded (%d)\n"
msgid "Maximum number of tries exceeded (%u)\n"
msgstr "S'ha excedit el nombre màxim d'intents (%u)\n"

msgid "login: abort requested by PAM\n"
msgstr "login: avortat a petició del PAM\n"

msgid "Login incorrect"
msgstr "Accés incorrecte"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s login: "
msgstr ""
"\n"
"%s usuari: "

#, c-format
msgid "%s: failure forking: %s"
msgstr "%s: fallada al fer fork: %s"

#, c-format
msgid "TIOCSCTTY failed on %s"
msgstr "TIOCSCTTY ha fallat a %s"

msgid "Warning: login re-enabled after temporary lockout."
msgstr "Avís: accés reactivat després d'un bloqueig temporal."

#, c-format
msgid "Last login: %s on %s"
msgstr "Últim accés: %s a %s"

#, c-format
msgid "Last login: %.19s on %s"
msgstr "Última accés: %.19s a %s"

#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " des de %.*s"

msgid ""
"login time exceeded\n"
"\n"
msgstr ""
"temps d'accés excedit\n"
"\n"

#| msgid "Usage: id\n"
msgid "Usage: logoutd\n"
msgstr "Forma d'ús: logoutd\n"

msgid "Usage: newgrp [-] [group]\n"
msgstr "Forma d'ús: newgrp [-] [grup]\n"

msgid "Usage: sg group [[-c] command]\n"
msgstr "Forma d'ús: sg grup [[-c] ordre]\n"

msgid "Invalid password.\n"
msgstr "Contrasenya no vàlida.\n"

#, c-format
msgid "%s: failure forking: %s\n"
msgstr "%s: fallada al fer fork: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: GID '%lu' does not exist\n"
msgstr "%s: el GID »%lu« no existeix\n"

msgid "too many groups\n"
msgstr "hi ha massa grups\n"

#, c-format
msgid " -c, --crypt-method      the crypt method (one of %s)\n"
msgstr " -c, --crypt-method      el mètode d'encriptat (un de %s)\n"

msgid " -r, --system         create system accounts\n"
msgstr " -r, --system         genera els comptes del sistema\n"

#, c-format
msgid "%s: group '%s' is a shadow group, but does not exist in /etc/group\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup «shadow», però no existeix a /etc/group\n"

#, c-format
#| msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
msgid "%s: invalid user ID '%s'\n"
msgstr "%s: el ID d'usuari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
msgstr "%s: el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: invalid line\n"
msgstr "%s: línia %d: la línia no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot update the entry of user %s (not in the passwd database)\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per a l'usuari %s (no apareix a la base de dades de contrasenyes)\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create user\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot generar l'usuari\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create group\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot crear grup\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: user '%s' does not exist in %s\n"
msgstr "%s: line %d: l'usuari «%s» no existeix a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update password\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar la contrasenya\n"

#, c-format
#| msgid "%s: line %d: mkdir failed\n"
msgid "%s: line %d: mkdir %s failed: %s\n"
msgstr "%s: línia %d: no s'ha pogut crear el directori «%s» (ordre mkdir): %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown failed\n"
msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgstr "%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update entry\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#| msgid ""
#| "Usage: passwd [options] [LOGIN]\n"
#| "\n"
#| "Options:\n"
#| " -a, --all           report password status on all accounts\n"
#| " -d, --delete         delete the password for the named "
#| "account\n"
#| " -e, --expire         force expire the password for the named "
#| "account\n"
#| " -h, --help          display this help message and exit\n"
#| " -k, --keep-tokens       change password only if expired\n"
#| " -i, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration\n"
#| "                to INACTIVE\n"
#| " -l, --lock          lock the named account\n"
#| " -n, --mindays MIN_DAYS    set minimum number of days before "
#| "password\n"
#| "                change to MIN_DAYS\n"
#| " -q, --quiet          quiet mode\n"
#| " -r, --repository REPOSITORY  change password in REPOSITORY repository\n"
#| " -S, --status         report password status on the named "
#| "account\n"
#| " -u, --unlock         unlock the named account\n"
#| " -w, --warndays WARN_DAYS   set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
#| " -x, --maxdays MAX_DAYS    set maximim number of days before "
#| "password\n"
#| "                change to MAX_DAYS\n"
#| "\n"
msgid ""
"Usage: passwd [options] [LOGIN]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a, --all           report password status on all accounts\n"
" -d, --delete         delete the password for the named account\n"
" -e, --expire         force expire the password for the named account\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -k, --keep-tokens       change password only if expired\n"
" -i, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration\n"
"                to INACTIVE\n"
" -l, --lock          lock the password of the named account\n"
" -n, --mindays MIN_DAYS    set minimum number of days before password\n"
"                change to MIN_DAYS\n"
" -q, --quiet          quiet mode\n"
" -r, --repository REPOSITORY  change password in REPOSITORY repository\n"
" -S, --status         report password status on the named account\n"
" -u, --unlock         unlock the password of the named account\n"
" -w, --warndays WARN_DAYS   set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
" -x, --maxdays MAX_DAYS    set maximum number of days before password\n"
"                change to MAX_DAYS\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: passwd [opcions] [USUARI]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -a, --all           informa de l'estat de la contrasenya\n"
"                per a tots els comptes\n"
" -d, --delete         esborra la contrasenya per al compte\n"
"                anomenat\n"
" -e, --expire         força la caducitat de la contrasenya per\n"
"                al compte anomenat\n"
" -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -k, --keep-tokens       canvia la contrasenya només si ha caducat\n"
" -i, --inactive INACTIU    estableix la contrasenya a inactiva després\n"
"                d'INACTIU dies de caducitat\n"
" -l, --lock          bloca el compte anomenat\n"
" -n, --mindays DIES_MÍN    estableix els dies mínims abans del canvi\n"
"                de contrasenya a DIES_MÍN\n"
" -q, --quiet          mode silenciós\n"
" -r, --repository REPOSITORI  canvia la contrasenya en el REPOSITORI\n"
" -S, --status         informa de l'estat de la contrasenya per\n"
"                al compte anomenat\n"
" -u, --unlock         desbloca el compte anomenat\n"
" -w, --warndays DIES_AVÍS   estableix els dies d'avís de caducitat\n"
"                a DIES_AVÍS\n"
" -x, --maxdays DIES_MÀX    estableix els dies màxims abans del canvi\n"
"                de contrasenya a DIES_MÀX\n"
"\n"

msgid "Old password: "
msgstr "Contrasenya antiga: "

#, c-format
msgid ""
"Enter the new password (minimum of %d characters)\n"
"Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.\n"
msgstr ""
"Introduïu la nova contrasenya (un mínim de %d caràcters)\n"
"Feu servir una combinació de lletres majúscules i minúscules i números.\n"

#, c-format
msgid ""
"Enter the new password (minimum of %d, maximum of %d characters)\n"
"Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.\n"
msgstr ""
"Introduïu la nova contrasenya (un mínim de %d i un màxim de %d caràcters)\n"
"Si us plau feu servir una combinació de lletres majúscules i minúscules i\n"
"números.\n"

msgid "New password: "
msgstr "Contrasenya nova:"

msgid "Try again."
msgstr "Intenteu-ho de nou."

msgid ""
"\n"
"Warning: weak password (enter it again to use it anyway)."
msgstr ""
"\n"
"Avís: contrasenya feble (introduïu-la de nou per fer-la servir igualment)."

msgid "They don't match; try again.\n"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou.\n"

#, c-format
msgid "The password for %s cannot be changed.\n"
msgstr "No es pot canviar la contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
msgid "The password for %s cannot be changed yet.\n"
msgstr "No es pot canviar la contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: unlocking the password would result in a passwordless account.\n"
"You should set a password with usermod -p to unlock the password of this account.\n"
msgstr ""
"%s: el desbloqueig de la contrasenya deixarà el compte sense contrasenya.\n"
"Ha d'establir una contrasenya amb «usermod-p» per desbloquejar la contrasenya d'aquest compte.\n"

#, c-format
msgid "%s: repository %s not supported\n"
msgstr "%s: el repositori %s no està suportat\n"

#, c-format
msgid "%s: %s is not authorized to change the password of %s\n"
msgstr "%s: %s no està autorització per canviar la contrasenya de %s\n"

#, c-format
msgid "%s: You may not view or modify password information for %s.\n"
msgstr "%s: No podeu veure o canviar la informació de contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
msgid "Changing password for %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per a %s\n"

#, c-format
msgid "The password for %s is unchanged.\n"
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
#| msgid "Password changed."
msgid "%s: password changed.\n"
msgstr "%s: S'ha canviat la contrasenya.\n"

#, c-format
#| msgid "Password Expiration Warning"
msgid "%s: password expiry information changed.\n"
msgstr "%s: la informació de caducitat de la contrasenya ha canviat.\n"

#, c-format
#| msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd [shadow]]\n"
msgid "Usage: %s [-q] [-r] [passwd]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-q] [-r] [contrasenya]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd [shadow]]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-q] [-r] [-s] [contrasenya [ombra]]\n"

#, c-format
#| msgid "%s: -s and -r are incompatibile\n"
msgid "%s: -s and -r are incompatible\n"
msgstr "%s: «-s» i «-r» són incompatibles\n"

#, c-format
msgid "%s: no alternative shadow file allowed when USE_TCB is enabled.\n"
msgstr "%s: no hi ha un fitxer «shadow» alternatiu permès quan USE_TCB està habilitat.\n"

msgid "invalid password file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de contrasenyes no és vàlida"

msgid "duplicate password entry"
msgstr "l'entrada de contrasenya està duplicada"

#, c-format
msgid "invalid user name '%s'\n"
msgstr "el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
#| msgid "invalid user name '%s'\n"
msgid "invalid user ID '%lu'\n"
msgstr "el ID d'usuari «%lu» no és vàlid\n"

#, c-format
#| msgid "user %s: no group %u\n"
msgid "user '%s': no group %lu\n"
msgstr "usuari «%s»: no existeix el grup %lu\n"

#, c-format
#| msgid "user %s: directory %s does not exist\n"
msgid "user '%s': directory '%s' does not exist\n"
msgstr "usuari «%s»: el directori «%s» no existeix\n"

#, c-format
#| msgid "user %s: program %s does not exist\n"
msgid "user '%s': program '%s' does not exist\n"
msgstr "usuari «%s»: el programa «%s» no existeix\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "no tcb directory for %s\n"
msgstr "no es troba el directori «tcb» per a %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "create tcb directory for %s?"
msgstr "generar el directori «tcb» per a %s?"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "failed to create tcb directory for %s\n"
msgstr "ha fallat la generació del directori «tcb» pera %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot lock file %s\n"
msgid "%s: cannot lock %s.\n"
msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer %s\n"

#, c-format
msgid "no matching password file entry in %s\n"
msgstr "cap entrada del fitxer de contrasenyes concorda amb %s\n"

#, c-format
msgid "add user '%s' in %s? "
msgstr "voleu afegir l'usuari «%s» a %s? "

#, c-format
msgid "user %s has an entry in %s, but its password field in %s is not set to 'x'\n"
msgstr "l'usuari %s té una entrada a %s, però el seu camp de contrasenya a %s no està establert a 'x'\n"

msgid "invalid shadow password file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de contrasenyes ombra no és vàlida"

msgid "duplicate shadow password entry"
msgstr "entrada de contrasenya ombra duplicada"

#, c-format
msgid "user %s: last password change in the future\n"
msgstr "usuari %s: l'últim canvi de contrasenya s'ha produït en el futur\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot open file %s\n"
msgid "%s: cannot sort entries in %s\n"
msgstr "%s: no es pot ordenar les entrades en el fitxer %s\n"

#| msgid "Usage: id\n"
msgid "Usage: pwconv\n"
msgstr "Forma d'ús: pwconv\n"

#, c-format
#| msgid "%s: can't re-write file\n"
msgid "%s: can't work with tcb enabled\n"
msgstr "%s: no es pot treballar amb el «tcb» habilitat\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to change the mode of %s to 0600\n"
msgstr "%s: ha fallat el canvi del mode %s a 0600\n"

#| msgid "Usage: id\n"
msgid "Usage: pwunconv\n"
msgstr "Forma d'ús: pwunconv\n"

msgid "Access to su to that account DENIED.\n"
msgstr "L'accés de «su» a aquest compte està DENEGAT.\n"

msgid "Password authentication bypassed.\n"
msgstr "S'ha evitat l'autenticació de contrasenya.\n"

msgid "Please enter your OWN password as authentication.\n"
msgstr "Si us plau introduïu la VOSTRA contrasenya com a autenticació.\n"

msgid " ...killed.\n"
msgstr "...mort.\n"

msgid " ...waiting for child to terminate.\n"
msgstr "...esperant al fill per acabar.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot lock file %s\n"
msgid "%s: Cannot fork user shell\n"
msgstr "%s: no es pot blocar el «shell» de l'usuari\n"

#, c-format
msgid "%s: signal malfunction\n"
msgstr "%s: senyal de mal funcionament\n"

#, c-format
msgid "%s: signal masking malfunction\n"
msgstr "%s: la senyal emmascara un mal funcionament\n"

msgid "Session terminated, terminating shell..."
msgstr "Sessió acabada, finalitzant el «shell»..."

#, c-format
msgid "%s: %s\n"
msgstr "%s: %s\n"

msgid " ...terminated.\n"
msgstr "....acabat.\n"

msgid ""
"Usage: su [options] [LOGIN]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -c, --command COMMAND     pass COMMAND to the invoked shell\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -, -l, --login        make the shell a login shell\n"
" -m, -p,\n"
" --preserve-environment    do not reset environment variables, and\n"
"                keep the same shell\n"
" -s, --shell SHELL       use SHELL instead of the default in passwd\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: su [opcions] [USUARI]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -c, --command ORDRE      passa l'ORDRE a l'intèrpret d'ordres\n"
"                invocat\n"
" -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -, -l, --login        fes de l'intèrpret d'ordres un d'accés\n"
" -m, -p,\n"
" --preserve-environment    no re-inicialitza les variables d'entorn,\n"
"                i manté el mateix intèrpret d'ordres\n"
" -s, --shell INTÈRPRET     fa servir INTÈRPRET en comptes del\n"
"                predeterminat a passwd\n"
"\n"

#, c-format
msgid "%s: must be run from a terminal\n"
msgstr "%s: s'ha d'executar des d'una terminal\n"

#, c-format
msgid "%s: pam_start: error %d\n"
msgstr "%s: pam_start: s'ha produït un error %d\n"

#, c-format
msgid "Unknown id: %s\n"
msgstr "El identificador és desconegut: %s\n"

#, c-format
msgid "You are not authorized to su %s\n"
msgstr "No esteu autoritzats a usar «su %s»\n"

msgid "(Enter your own password)"
msgstr "(Introduïu la vostra pròpia contrasenya)"

#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"(Ignored)\n"
msgstr ""
"%s: %s\n"
"(Ignorat)\n"

#, c-format
#| msgid "%s: PAM authentication failed\n"
msgid "%s: Authentication failure\n"
msgstr "%s: l'autenticació ha fallat\n"

#, c-format
#| msgid "You are not authorized to su %s\n"
msgid "%s: You are not authorized to su at that time\n"
msgstr "%s: No esteu autoritzat a usar «su» en aquest moment\n"

msgid "No shell\n"
msgstr "No hi ha intèrpret d'ordres\n"

msgid "No password file"
msgstr "No hi ha fitxer de contrasenyes"

msgid "TIOCSCTTY failed"
msgstr "ha fallat TIOCSCTTY"

msgid "No password entry for 'root'"
msgstr "No hi ha entrada de contrasenya per a «root»"

msgid ""
"\n"
"Type control-d to proceed with normal startup,\n"
"(or give root password for system maintenance):"
msgstr ""
"\n"
"Pitgeu «control-d» per a continuar amb l'inici normal de sistema,\n"
"(o introduïu la contrasenya de «root» per a manteniment del sistema):"

msgid "Entering System Maintenance Mode"
msgstr "S'està entrant en mode de manteniment del sistema"

#, c-format
msgid "%s: %s was created, but could not be removed\n"
msgstr "%s: %s va ser generat, però no és possible eliminar-ho\n"

#, c-format
msgid "%s: the %s configuration in %s will be ignored\n"
msgstr "%s: la configuració %s a %s serà ignorada\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot crear un fitxer nou de preferències predeterminades\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot open new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir un fitxer nou de preferències predeterminades\n"

#, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown failed\n"
msgid "%s: line too long in %s: %s..."
msgstr "%s: línia massa llarga a %s: %s..."

#, c-format
#| msgid "%s: rename: %s"
msgid "%s: rename: %s: %s"
msgstr "%s: reanomena %s: %s"

#, c-format
msgid "%s: group '%s' is a NIS group.\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup NIS.\n"

#, c-format
msgid "%s: too many groups specified (max %d).\n"
msgstr "%s: s'han especificat massa grups (màx de %d).\n"

#, c-format
#| msgid "Usage: %s [input]\n"
msgid ""
"Usage: %s [options] LOGIN\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] LOGIN\n"
"\n"
"Opcions:\n"

msgid ""
" -b, --base-dir BASE_DIR    base directory for the home directory of the\n"
"                new account\n"
msgstr ""
" -b, --base-dir BASE_DIR    directori base pel directori arrel del\n"
"                compte nou\n"

msgid " -c, --comment COMMENT     GECOS field of the new account\n"
msgstr " -c, --comment COMMENT     camp GECOS del nou compte\n"

msgid " -d, --home-dir HOME_DIR    home directory of the new account\n"
msgstr " -d, --home-dir HOME_DIR    directori arrel del nou compte\n"

msgid " -D, --defaults        print or change default useradd configuration\n"
msgstr " -D, --defaults        imprimir o canviar la configuració predeterminada del usuari afegit\n"

msgid " -e, --expiredate EXPIRE_DATE expiration date of the new account\n"
msgstr " -e, --expiredate EXPIRE_DATE data de venciment del nou compte\n"

msgid " -f, --inactive INACTIVE    password inactivity period of the new account\n"
msgstr " -f, --inactive INACTIVE    període d'inactivitat del nou compte\n"

msgid ""
" -g, --gid GROUP        name or ID of the primary group of the new\n"
"                account\n"
msgstr ""
" -g, --gid GROUP        nom o ID del grup primari del nou\n"
"                compte\n"

msgid ""
" -G, --groups GROUPS      list of supplementary groups of the new\n"
"                account\n"
msgstr ""
" -G, --groups GROUPS      llista dels grups suplementaris del nou\n"
"                compte\n"

msgid " -k, --skel SKEL_DIR      use this alternative skeleton directory\n"
msgstr " -k, --skel SKEL_DIR      fer servir aquesta branca de directori alternatiu\n"

msgid ""
" -l, --no-log-init       do not add the user to the lastlog and\n"
"                faillog databases\n"
msgstr ""
" -l, --no-log-init       no afegir el usuari al darrer informe i\n"
"                a la base de dades dels informes d'errades\n"

msgid " -m, --create-home       create the user's home directory\n"
msgstr " -m, --create-home       generar el directori arrel dels usuaris\n"

msgid " -M, --no-create-home     do not create the user's home directory\n"
msgstr " -M, --no-create-home     no generar el directori arrel dels usuaris\n"

msgid ""
" -N, --no-user-group      do not create a group with the same name as\n"
"                the user\n"
msgstr ""
" -N, --no-user-group      no generar el grup amb el mateix nom de\n"
"                l'usuari\n"

msgid ""
" -o, --non-unique       allow to create users with duplicate\n"
"                (non-unique) UID\n"
msgstr ""
" -o, --non-unique       permetre generar usuaris amb duplicació\n"
"                (no únics) UID\n"

msgid " -p, --password PASSWORD    encrypted password of the new account\n"
msgstr " -p, --password PASSWORD    contrasenya xifrada del nou compte\n"

msgid " -s, --shell SHELL       login shell of the new account\n"
msgstr " -s, --shell SHELL       «shell» d'entrada del nou compte\n"

msgid " -u, --uid UID         user ID of the new account\n"
msgstr " -u, --uid UID         ID d'usuari del nou compte\n"

msgid " -U, --user-group       create a group with the same name as the user\n"
msgstr " -U, --user-group       generar un grup amb el mateix nom que l'usuari\n"

msgid " -Z, --selinux-user SEUSER   use a specific SEUSER for the SELinux user mapping\n"
msgstr " -Z, --selinux-user SEUSER   utilitzar un «SEUSER» específic per a l'assignació d'usuaris «SELinux»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid base directory '%s'\n"
msgstr "%s: el directori base «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid comment '%s'\n"
msgstr "%s: el comentari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid home directory '%s'\n"
msgstr "%s: el directori personal «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-e»\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -f\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-f»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid field '%s'\n"
msgstr "%s: el camp «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid shell '%s'\n"
msgstr "%s: l'intèrpret «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: -Z requires SELinux enabled kernel\n"
msgstr "%s: -Z requereix nucli «SELinux» habilitat\n"

#, c-format
msgid "%s: options %s and %s conflict\n"
msgstr "%s: opcions %s i %s conflictes\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to reset the faillog entry of UID %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el restabliment de l'entrada del registre d'errors de UID %lu: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to reset the lastlog entry of UID %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el restabliment del darrer registre de UID %lu: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: warning: the user name %s to %s SELinux user mapping failed.\n"
msgstr "%s: advertència: falla el nom d'usuari %s a %s a l'assignació d'usuaris «SELinux».\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s\n"

msgid "Creating mailbox file"
msgstr "S'està creant la bústia de correu"

msgid "Group 'mail' not found. Creating the user mailbox file with 0600 mode.\n"
msgstr "No s'ha trobat el grup «mail». S'està creant la bústia de correu de l'usuariamb mode 0600.\n"

msgid "Setting mailbox file permissions"
msgstr "S'estan establint els permisos de la bústia de correu"

#, c-format
#| msgid "%s: user %s exists\n"
msgid "%s: user '%s' already exists\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: group %s exists - if you want to add this user to that group, use -g.\n"
msgstr "%s: el grup %s existeix, si voleu afegir aquest usuari a aquest grup, useu «-g».\n"

#, c-format
msgid "%s: can't create user\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'usuari\n"

#, c-format
#| msgid "%s: UID %u is not unique\n"
msgid "%s: UID %lu is not unique\n"
msgstr "%s: el UID %lu no és únic\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "%s: Failed to create tcb directory for %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar el directori «tcb» per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't create group\n"
msgstr "%s: no es pot generar el grup\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: warning: the home directory already exists.\n"
"Not copying any file from skel directory into it.\n"
msgstr ""
"%s: avís: el directori personal ja existeix.\n"
"No s'hi copiarà cap fitxer del directori skel.\n"

msgid ""
"Usage: userdel [options] LOGIN\n"
"\n"
"Options:\n"
" -f, --force          force removal of files,\n"
"                even if not owned by user\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -r, --remove         remove home directory and mail spool\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: userdel [opcions] USUARI\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -f, --force          força l'eliminació de fitxers, encara que\n"
"                no siguin propietat de l'usuari\n"
" -h, --help          mostra aquesta ajuda i acaba\n"
" -r, --remove         elimina el directori personal i la cua\n"
"                de correu\n"
"\n"

#, c-format
#| msgid ""
#| "%s: Cannot remove group %s which is a primary group for another user.\n"
msgid "%s: group %s is the primary group of another user and is not removed.\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el grup %s, que és el grup primari per un altre usuari.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: warning: can't remove "
msgid "%s: warning: can't remove %s: %s\n"
msgstr "%s: avís: no es pot eliminar %s: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: %s not owned by %s, not removing\n"
msgstr "%s: %s no és propietat de %s, no s'elimina\n"

#, c-format
msgid "%s: Can't allocate memory, tcb entry for %s not removed.\n"
msgstr "%s: No és possible assignar memòria, l'entrada «tcb» de %s no s'elimina.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgid "%s: Cannot drop privileges: %s\n"
msgstr "%s: no és possible eliminar autoritzacions: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgid "%s: Cannot remove the content of %s: %s\n"
msgstr "%s: no és possible eliminar el contingut de %s: %s\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgid "%s: Cannot remove tcb files for %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar els arxius «tcb» de %s: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: user %s is a NIS user\n"
msgstr "%s: l'usuari %s és un usuari NIS\n"

#, c-format
msgid "%s: user %s is currently logged in\n"
msgstr "%s: l'usuari %s està actualment dins el sistema\n"

#, c-format
#| msgid "%s: invalid home directory '%s'\n"
msgid "%s: %s home directory (%s) not found\n"
msgstr "%s: %s directori personal (%s) no es troba\n"

#, c-format
msgid "%s: not removing directory %s (would remove home of user %s)\n"
msgstr "%s: no s'elimina el directori %s (eliminaria el directori personal de l'usuari %s)\n"

#, c-format
msgid "%s: error removing directory %s\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar el directori %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: usermod [options] LOGIN\n"
"\n"
"Options:\n"
" -c, --comment COMMENT     new value of the GECOS field\n"
" -d, --home HOME_DIR      new home directory for the user account\n"
" -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
" -f, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration\n"
"                to INACTIVE\n"
" -g, --gid GROUP        force use GROUP as new primary group\n"
" -G, --groups GROUPS      new list of supplementary GROUPS\n"
" -a, --append         append the user to the supplemental GROUPS\n"
"                mentioned by the -G option without removing\n"
"                him/her from other groups\n"
" -h, --help          display this help message and exit\n"
" -l, --login NEW_LOGIN     new value of the login name\n"
" -L, --lock          lock the user account\n"
" -m, --move-home        move contents of the home directory to the\n"
"                new location (use only with -d)\n"
" -o, --non-unique       allow using duplicate (non-unique) UID\n"
" -p, --password PASSWORD    use encrypted password for the new password\n"
" -s, --shell SHELL       new login shell for the user account\n"
" -u, --uid UID         new UID for the user account\n"
" -U, --unlock         unlock the user account\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: usermod [opcions] USUARI\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -c, --comment COMENTARI    nou valor per al camp GECOS\n"
" -d, --home DIR_PERSONAL    nou directori personal per al nou compte\n"
"                d'usuari\n"
" -e, --expiredate DATA_CADUCIT estableix la data de caducitat del compte\n"
"                a DATA_CADUCITAT\n"
" -f, --inactive INACTIU    estableix la contrasenya a inactiva després\n"
"                d'INACTIU dies de caducitat\n"
" -g, --gid GRUP        força l'ús de GRUP com a nou grup inicial\n"
"                d'accés\n"
" -G, --groups GRUPS      llista de GRUPS addicionals\n"
" -a, --append         afegeix l'usuari als GRUPS addicionals\n"
"                llistats amb la opció -G sense eliminar-los\n"
"                d'altres grups\n"
" -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i surt\n"
" -l, --login USUARI      nou valor per al nom d'usuari\n"
" -L, --lock          bloca el compte d'usuari\n"
" -m, --move-home        mou els continguts del directori personal\n"
"                a la nova ubicació (usar només amb -d)\n"
" -o, --non-unique       permet usar UID duplicats (no únics)\n"
" -p, --password CONTRASENYA  usa contrasenya xifrada per a la nova\n"
"                contrasenya\n"
" -s, --shell INTÈRPRET     nou intèrpret d'accés per al compte d'usuari\n"
" -u, --uid UID         nou UID per al compte d'usuari\n"
" -U, --unlock         desbloca el compte d'usuari\n"
"%s\n"

msgid " -Z, --selinux-user      new SELinux user mapping for the user account\n"
msgstr " -Z, --selinux-user      nova assignació «SELinux» d'usuaris del compte d'usuari\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: unlocking the user's password would result in a passwordless account.\n"
"You should set a password with usermod -p to unlock this user's password.\n"
msgstr ""
"%s: el desbloqueig de la contrasenya de l'usuari deixarà el compte sense contrasenya.\n"
"Ha d'establir una contrasenya amb «usermod-p» per desbloquejar la contrasenya de l'usuari.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: user %s exists\n"
msgid "%s: user '%s' already exists in %s\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» ja existeix a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: no flags given\n"
msgstr "%s: no s'han especificat assenyaladors\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e and -f\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-e» i «-f»\n"

#, c-format
msgid "%s: the -L, -p, and -U flags are exclusive\n"
msgstr "%s: els indicadors -L, -p, i -U són exclusius\n"

#, c-format
#| msgid "Member already exists\n"
msgid "%s: UID '%lu' already exists\n"
msgstr "%s: UID '%lu' ja existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: directory %s exists\n"
msgstr "%s: el directori %s ja existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: The previous home directory (%s) was not a directory. It is not removed and no home directories are created.\n"
msgstr "%s: El directori arrel d'usuari anterior (%s) no és un directori. No s'eliminen i ni es generen els directoris arrels d'usuaris.\n"

#, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "%s: Failed to change ownership of the home directory"
msgstr "%s: No s'ha pogut canviar la propietat del directori d'inici"

#, c-format
msgid "%s: warning: failed to completely remove old home directory %s"
msgstr "%s: avís: no s'ha pogut eliminar completament l'antic directori personal %s"

#, c-format
msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgstr "%s: no es pot reanomenar el directori %s a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to copy the lastlog entry of user %lu to user %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat la còpia de l'entrada del darrer registre del usuari %lu al usuari %lu: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to copy the faillog entry of user %lu to user %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat la còpia de l'entrada del registre d'errors del usuari %lu al usuari %lu: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: warning: %s not owned by %s\n"
msgstr "%s: avís: %s no és propietat de %s\n"

msgid "failed to change mailbox owner"
msgstr "no s'ha pogut canviar el propietari de la bústia de correu"

msgid "failed to rename mailbox"
msgstr "no s'ha pogut reanomenar la bústia de correu"

#, c-format
msgid ""
"You have modified %s.\n"
"You may need to modify %s for consistency.\n"
"Please use the command '%s' to do so.\n"
msgstr ""
"Heu modificat %s.\n"
"Cal que modifiqueu %s per mantenir la consistència.\n"
"Feu servir l'ordre «%s» per fer-ho.\n"

#| msgid "Usage: %s [input]\n"
msgid ""
"Usage: vipw [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: vipw [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"

msgid " -g, --group          edit group database\n"
msgstr " -g, --group          edita la base de dades del grup\n"

msgid " -p, --passwd         edit passwd database\n"
msgstr " -p, --passwd         edita la base de dades de contrasenyes\n"

msgid " -q, --quiet          quiet mode\n"
msgstr " -q, --quiet          mode silenciós\n"

msgid " -s, --shadow         edit shadow or gshadow database\n"
msgstr " -s, --shadow         edita la base de dades «shadow» o «gshadow»\n"

msgid " -u, --user          which user's tcb shadow file to edit\n"
msgstr " -u, --user          usuaris «tcb» que poden editar l'arxiu «shadow»\n"

#, c-format
#| msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgid "%s: failed to remove %s\n"
msgstr "%s: fallida en eliminar %s\n"

#, c-format
#| msgid ""
#| "\n"
#| "%s: %s is unchanged\n"
msgid "%s: %s is unchanged\n"
msgstr "%s: no s'ha canviat %s\n"

#| msgid "failed to rename mailbox"
msgid "failed to create scratch directory"
msgstr "no s'ha pogut generar el directori temporal"

#| msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgid "failed to drop privileges"
msgstr "fallida en eliminar els permisos"

#| msgid "Couldn't lock file"
msgid "Couldn't get file context"
msgstr "No s'ha pogut obtenir context del fitxer"

msgid "setfscreatecon () failed"
msgstr "ha fallat setfscreatecon()"

#| msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgid "failed to gain privileges"
msgstr "fallida en obtenir els permisos"

msgid "Couldn't lock file"
msgstr "No s'ha pogut blocar el fitxer"

msgid "Couldn't make backup"
msgstr "No s'ha pogut fer una còpia de seguretat"

#| msgid "Unable to open group file\n"
msgid "failed to open scratch file"
msgstr "no s'ha pogut obrir l'arxiu de treball («scratch file»)"

#| msgid "%s: fields too long\n"
msgid "failed to unlink scratch file"
msgstr "no s'ha pogut desvincular l'arxiu de treball "

#| msgid "failed to rename mailbox"
msgid "failed to stat edited file"
msgstr "no s'ha pogut comptabilitzar l'arxiu editat"

#| msgid "failed to change mailbox owner"
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "no es pot assignar memòria"

#| msgid "failed to rename mailbox"
msgid "failed to create backup file"
msgstr "no es pot generar l'arxiu de còpia de seguretat"

#, c-format
msgid "%s: can't restore %s: %s (your changes are in %s)\n"
msgstr "%s: no es pot restaurar %s: %s (els seus canvis estan a %s)\n"

#, c-format
#| msgid "%s: invalid base directory '%s'\n"
msgid "%s: failed to find tcb directory for %s\n"
msgstr "%s: no es pot trobar el directori «tcb» per %s\n"

#~| msgid ""
#~| "Usage: vipw [options]\n"
#~| "\n"
#~| "Options:\n"
#~| " -g, --group          edit group database\n"
#~| " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~| " -p, --passwd         edit passwd database\n"
#~| " -q, --quiet          quiet mode\n"
#~| " -s, --shadow         edit shadow or gshadow database\n"
#~| "\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: vipw [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -g, --group          edit group database\n"
#~ " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~ " -p, --passwd         edit passwd database\n"
#~ " -q, --quiet          quiet mode\n"
#~ " -s, --shadow         edit shadow or gshadow database\n"
#~ " -u, --user          which user's tcb shadow file to edit\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: vipw [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -g, --group          edita la base de dades de grup\n"
#~ " -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -p, --passwd         edita la base de dades de passwd\n"
#~ " -q, --quiet          mode silenciós\n"
#~ " -s, --shadow         edita la base de dades de shadow o "
#~ "gshadow\n"
#~ "\n"
#~| msgid "Usage: %s [input]\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: useradd [options] LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [entrada]\n"
#~ msgid "%s: can't create %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot crear %s\n"
#~ msgid "%s: can't chown %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot fer canviar el propietari a %s\n"
#~| msgid ""
#~| "Usage: faillog [options]\n"
#~| "\n"
#~| "Options:\n"
#~| " -a, --all           display faillog records for all users\n"
#~| " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~| " -l, --lock-time SEC      after failed login lock accout to SEC "
#~| "seconds\n"
#~| " -m, --maximum MAX       set maximum failed login counters to "
#~| "MAX\n"
#~| " -r, --reset          reset the counters of login failures\n"
#~| " -t, --time DAYS        display faillog records more recent than "
#~| "DAYS\n"
#~| " -u, --user LOGIN       display faillog record or maintains "
#~| "failure\n"
#~| "                counters and limits (if used with -r, -m "
#~| "or -l\n"
#~| "                options) only for user with LOGIN\n"
#~| "\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: faillog [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -a, --all           display faillog records for all users\n"
#~ " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~ " -l, --lock-time SEC      after failed login lock account to SEC "
#~ "seconds\n"
#~ " -m, --maximum MAX       set maximum failed login counters to MAX\n"
#~ " -r, --reset          reset the counters of login failures\n"
#~ " -t, --time DAYS        display faillog records more recent than "
#~ "DAYS\n"
#~ " -u, --user LOGIN       display faillog record or maintains "
#~ "failure\n"
#~ "                counters and limits (if used with -r, -m "
#~ "or -l\n"
#~ "                options) only for user with LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: faillog [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -a, --all           mostra els registres de faillog de tots "
#~ "els\n"
#~ "                usuaris\n"
#~ " -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -l, --lock-time SEG      bloca durant SEG segons després d'una\n"
#~ "                fallada d'accés\n"
#~ " -m, --maximum MÀX       especifica els comptadors màxims de\n"
#~ "                fallades d'accés a MÀX\n"
#~ " -r, --reset          reinicialitza els comptadors de fallades\n"
#~ "                d'accés\n"
#~ " -t, --time DIES        mostra registres de faillog més recents "
#~ "que\n"
#~ "                DIES\n"
#~ " -u, --user USUARI       mostra registre de faillog o manté\n"
#~ "                comptadors de fallades i límits (si es "
#~ "fa\n"
#~ "                servir amb les opcions -r, -m o -l) "
#~ "només\n"
#~ "                per a l'usuari amb USUARI\n"
#~ "\n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Usage: groupadd [options] GROUP\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -f, --force          force exit with success status if the\n"
#~ "                specified group already exists\n"
#~ " -g, --gid GID         use GID for the new group\n"
#~ " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~ " -K, --key KEY=VALUE      overrides /etc/login.defs defaults\n"
#~ " -o, --non-unique       allow create group with duplicate\n"
#~ "                (non-unique) GID\n"
#~ " -p, --password PASSWORD    use encrypted password for the new group\n"
#~ " -r, --system         create a system account\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: groupadd [opcions] GRUP\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -f, --force          força la sortida amb un estat d'èxit si "
#~ "el\n"
#~ "                grup especificat ja existeix\n"
#~ " -g, --gid GID         usa GID per al nou grup\n"
#~ " -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -K, --key CLAU=VALOR     substitueix els valors predeterminats de\n"
#~ "                /etc/login.defs\n"
#~ " -o, --non-unique       permet crear grups amb GID duplicats\n"
#~ "                (no únics)\n"
#~ "\n"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Usage: groupmod [options] GROUP\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -g, --gid GID         force use new GID by GROUP\n"
#~ " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~ " -n, --new-name NEW_GROUP   force use NEW_GROUP name by GROUP\n"
#~ " -o, --non-unique       allow using duplicate (non-unique) GID by "
#~ "GROUP\n"
#~ " -p, --password PASSWORD    use encrypted password for the new "
#~ "password\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: groupmod [opcions] GRUP\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -g, --gid GID         força l'ús del nou GID per a GRUP\n"
#~ " -h, --help          mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -n, --new-name NOU_GRUP    força l'ús del nom NOU_GRUP per a GRUP\n"
#~ " -o, --non-unique       permet usar GID duplicats (no únics) per\n"
#~ "                a GRUP\n"
#~ "\n"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Usage: useradd [options] LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -b, --base-dir BASE_DIR    base directory for the new user account\n"
#~ "                home directory\n"
#~ " -c, --comment COMMENT     set the GECOS field for the new user "
#~ "account\n"
#~ " -d, --home-dir HOME_DIR    home directory for the new user account\n"
#~ " -D, --defaults        print or save modified default useradd\n"
#~ "                configuration\n"
#~ " -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to "
#~ "EXPIRE_DATE\n"
#~ " -f, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration\n"
#~ "                to INACTIVE\n"
#~ " -g, --gid GROUP        force use GROUP for the new user account\n"
#~ " -G, --groups GROUPS      list of supplementary groups for the new\n"
#~ "                user account\n"
#~ " -h, --help          display this help message and exit\n"
#~ " -k, --skel SKEL_DIR      specify an alternative skel directory\n"
#~ " -K, --key KEY=VALUE      overrides /etc/login.defs defaults\n"
#~ " -l, --no-log-init       do not add the user to the lastlog and\n"
#~ "                faillog databases\n"
#~ " -m, --create-home       create home directory for the new user\n"
#~ "                account\n"
#~ " -M, --no-create-home     do not create user's home directory\n"
#~ "                (overrides /etc/login.defs)\n"
#~ " -N, --no-user-group      do not create a group with the same name "
#~ "as\n"
#~ "                the user\n"
#~ " -o, --non-unique       allow create user with duplicate\n"
#~ "                (non-unique) UID\n"
#~ " -p, --password PASSWORD    use encrypted password for the new user\n"
#~ "                account\n"
#~ " -r, --system         create a system account\n"
#~ " -s, --shell SHELL       the login shell for the new user account\n"
#~ " -u, --uid UID         force use the UID for the new user "
#~ "account\n"
#~ " -U, --user-group       create a group with the same name as the "
#~ "user\n"
#~ "%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: useradd [opcions] USUARI\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -b, --base-dir DIR_BASE     directori base per al directori "
#~ "personal\n"
#~ "                  del nou compte d'usuari\n"
#~ " -c, --comment COMENTARI     estableix el camp GECOS per al nou\n"
#~ "                  compte d'usuari\n"
#~ " -d, --home-dir DIR_PERSONAL   directori personal per al nou compte\n"
#~ " -D, --defaults          mostra o guarda les modificacions a "
#~ "les\n"
#~ "                  d'usuari configuracions "
#~ "predeterminades\n"
#~ "                  de useradd\n"
#~ " -e, --expiredate DATA_CADUCITAT estableix la data de caducitat del\n"
#~ "                  compte a DATA_CADUCITAT\n"
#~ " -f, --inactive INACTIU      estableix la contrasenya a inactiva\n"
#~ "                  després\n"
#~ "                  d'INACTIU dies de caducitat\n"
#~ " -g, --gid GRUP          força l'ús del GRUP per al nou compte\n"
#~ "                  creat\n"
#~ " -G, --groups GRUPS        llista de grups suplementaris per al "
#~ "nou\n"
#~ "                  compte d'usuari\n"
#~ " -h, --help            mostra aquest missatge d'ajuda i "
#~ "acaba\n"
#~ " -k, --skel DIR_SKEL       especifica un directori skel "
#~ "alternatiu\n"
#~ " -K, --key CLAU=VALOR       substitueix els valors predeterminats "
#~ "de\n"
#~ "                  /etc/login.defs\n"
#~ " -m, --create-home        crea el directori personal per al nou\n"
#~ "                  compte d'usuari\n"
#~ " -o, --non-unique         permet crear usuaris amb UID "
#~ "duplicats\n"
#~ "                  (no únics)\n"
#~ " -p, --password CONTRASENYA    usa contrasenya xifrada per al nou\n"
#~ "                  compte d'usuari\n"
#~ " -s, --shell INTÈRPRET      l'intèrpret d'accés per al nou compte\n"
#~ "                  d'usuari\n"
#~ " -u, --uid UID          força l'ús de UID per al nou compte\n"
#~ "                  d'usuari\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Password set to expire."
#~ msgstr "S'ha establert la contrasenya a caducada."

#~ msgid "%s: can't lock password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't open password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't lock shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: can't open shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: can't rewrite shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: can't rewrite password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't update password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't update shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "\tFull Name: %s\n"
#~ msgstr "\tNom complet: %s\n"

#~ msgid "\tRoom Number: %s\n"
#~ msgstr "\tNúmero d'habitació: %s\n"

#~ msgid "\tWork Phone: %s\n"
#~ msgstr "\tTelèfon de la feina: %s\n"

#~ msgid "\tHome Phone: %s\n"
#~ msgstr "\tTelèfon de casa: %s\n"

#~ msgid "Cannot lock the password file; try again later.\n"
#~ msgstr ""
#~ "No s'ha pogut blocar el fitxer de contrasenyes; intenteu-ho més tard\n"

#~ msgid "Cannot open the password file.\n"
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes.\n"

#~ msgid "%s: %s not found in /etc/passwd\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha trobat %s a «/etc/passwd»\n"

#~ msgid "Error updating the password entry.\n"
#~ msgstr "Error en actualitzar l'entrada de la contrasenya.\n"

#~ msgid "Cannot commit password file changes.\n"
#~ msgstr "No es poden confirmar els canvis del fitxer de contrasenyes.\n"

#~ msgid "Cannot unlock the password file.\n"
#~ msgstr "No s'ha pogut desblocar el fitxer de contrasenyes.\n"

#~ msgid "%s: can't lock group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de grups\n"

#~ msgid "%s: can't open group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"

#~ msgid "%s: can't lock gshadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: can't open shadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: error updating gshadow file\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: error updating group file\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar l'entrada de grup\n"

#~ msgid "%s: line %d: unknown group %s\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: el grup %s és desconegut\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: line %d: cannot update group entry\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#~ msgid "%s: can't lock shadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: error updating shadow file\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: error updating password file\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: line %d: unknown user %s\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: l'usuari %s és desconegut\n"

#~ msgid "%s: line %d: cannot update password entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: línia %d: no s'ha pogut actualitzar l'entrada de la contrasenya\n"

#~ msgid "%s: unknown user\n"
#~ msgstr "%s: l'usuari és desconegut\n"

#~ msgid "Unknown User: %s\n"
#~ msgstr "L'usuari és desconegut: %s\n"

#~ msgid "Usage: %s [-r|-R] group\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [-r|-R] grup\n"

#~ msgid "    %s [-a user] group\n"
#~ msgstr "    %s [-a usuari] grup\n"

#~ msgid "    %s [-d user] group\n"
#~ msgstr "    %s [-d usuari] grup\n"

#~ msgid "    %s [-A user,...] [-M user,...] group\n"
#~ msgstr "    %s [-A usuari,...] [-M usuari,...] grup\n"

#~ msgid "    %s [-M user,...] group\n"
#~ msgstr "    %s [-M usuari,...] grup\n"

#~ msgid "%s: can't get lock\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obtenir el bloqueig\n"

#~ msgid "%s: can't get shadow lock\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: no es pot obtenir el bloqueig del fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: can't open file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer\n"

#~ msgid "%s: can't re-write shadow file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer ombra\n"

#~ msgid "%s: can't unlock file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot desblocar el fitxer\n"

#~ msgid "%s: can't update entry\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#~ msgid "%s: can't update shadow entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: no es pot actualitzar l'entrada del fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "unknown group: %s\n"
#~ msgstr "El grup és desconegut: %s\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: can't close file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: can't close shadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "Who are you?\n"
#~ msgstr "Qui sou?\n"

#~ msgid "%s: unknown member %s\n"
#~ msgstr "%s: El membre %s és desconegut\n"

#~ msgid "%s: error adding new group entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de grup\n"

#~ msgid "%s: cannot rewrite group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de grup\n"

#~ msgid "%s: cannot rewrite shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: unable to lock group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de grup\n"

#~ msgid "%s: unable to open group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grup\n"

#~ msgid "%s: unable to lock shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de grup ombra\n"

#~ msgid "%s: unable to open shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grup ombra\n"

#~ msgid "%s: GID %u is not unique\n"
#~ msgstr "%s: el GID %u no és únic\n"

#~ msgid "%s: error removing group entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de grup\n"

#~ msgid "%s: error removing shadow group entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de grup ombra\n"

#~ msgid "%s: cannot remove user's primary group.\n"
#~ msgstr "%s: no es pot eliminar el grup primari de l'usuari.\n"

#~ msgid "Member to remove could not be found\n"
#~ msgstr "No s'han trobat els membres a borrar\n"

#~ msgid ""
#~ "Usage: groupmems -a username | -d username | -D | -l [-g groupname]\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: groupmems -a úsuari | -d úsuari | -D | -l [-g grup]\n"

#~ msgid "Only root can add members to different groups\n"
#~ msgstr "Només el superusuari pot afegir members a grups diferents\n"

#~ msgid "Group access is required\n"
#~ msgstr "És requereix accés de grup\n"

#~ msgid "Not primary owner of current group\n"
#~ msgstr "No és propietari principal del grup actual\n"

#~ msgid "PAM authentication failed for\n"
#~ msgstr "l'autenticació PAM ha fallat per\n"

#~ msgid "Unable to lock group file\n"
#~ msgstr "No es pot blocar el fitxer de grup\n"

#~ msgid "Cannot close group file\n"
#~ msgstr "No es pot obrir el fitxer de grup\n"

#~ msgid "%s: %s not found in /etc/group\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha trobat %s a «/etc/group»\n"

#~ msgid "%s: %u is not a unique GID\n"
#~ msgstr "%s: %u no és un GID únic\n"

#~ msgid "%s: %s is not a unique name\n"
#~ msgstr "%s: %s no és un nom únic\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: cannot rewrite passwd file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: unable to lock password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: unable to open password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot d'obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't update shadow entry for %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada ombra per a %s\n"

#~ msgid "%s: can't update entry for group %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per al grup %s\n"

#~ msgid "%s: can't lock shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: can't open shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: can't remove shadow group %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot eliminar el grup ombra %s\n"

#~ msgid "%s: can't update shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: can't update group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups\n"

#~ msgid "%s: can't delete shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot eliminar el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "unknown UID: %u\n"
#~ msgstr "El UID és desconegut: %u\n"

#~ msgid "unknown GID: %lu\n"
#~ msgstr "El GID és desconegut: %lu\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: group ID `%s' is not valid\n"
#~ msgstr "%s: el grup %s no existeix\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: user ID `%s' is not valid\n"
#~ msgstr "%s: l'usuari %s no existeix\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: invalid user name `%s'\n"
#~ msgstr "%s: el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"

#~ msgid "%s: can't lock /etc/passwd.\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar «/etc/passwd».\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: can't lock /etc/shadow.\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar «/etc/passwd».\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: can't lock /etc/group.\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar «/etc/passwd».\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: can't lock /etc/gshadow.\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar «/etc/passwd».\n"

#~ msgid "%s: can't open files\n"
#~ msgstr "%s: no es poden obrir els fitxers\n"

#~ msgid "%s: error updating files\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer\n"

#~ msgid "%s: line %d: cannot find user %s\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: no es pot trobar l'usuari %s\n"

#~ msgid "%s: can't update passwd entry for %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada de la contrasenya per a %s\n"

#~ msgid "%s: can't lock passwd file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't open passwd file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't remove shadow entry for %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada ombra per a %s\n"

#~ msgid "%s: can't update passwd file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: can't update entry for user %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per a l'usuari %s\n"

#~ msgid "%s: can't delete shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot eliminar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: unknown GID %s\n"
#~ msgstr "%s: el GID %s és desconegut\n"

#~ msgid "%s: unknown group %s\n"
#~ msgstr "%s: el grup %s és desconegut\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: Out of memory. Cannot update the shadow group database.\n"
#~ msgstr "%s: sense memòria a update_gshadow\n"

#~ msgid "%s: cannot rewrite password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "%s: cannot rewrite shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: cannot lock shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: cannot open shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#~ msgid "%s: error locking group file\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en blocar el fitxer de grups\n"

#~ msgid "%s: error opening group file\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir el fitxer de grups\n"

#~ msgid "%s: error locking shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en blocar el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: error opening shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: error adding new password entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de contrasenya\n"

#~ msgid "%s: error adding new shadow password entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de contrasenya ombra\n"

#~ msgid "%s: warning: CREATE_HOME not supported, please use -m instead.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: avís: CREATE_HOME no està suportat, si us plau useu «-m» en el seu "
#~ "lloc.\n"

#~ msgid "%s: error updating group entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar l'entrada de grup\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: error updating shadow group entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar l'entrada de grup\n"

#~ msgid "%s: cannot open group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"

#~ msgid "%s: cannot open shadow group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups ombra\n"

#~ msgid "%s: error deleting password entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya\n"

#~ msgid "%s: error deleting shadow password entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya ombra\n"

#, fuzzy
#~ msgid "%s: error adding new shadow group entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de grup\n"

#~ msgid "%s: uid %lu is not unique\n"
#~ msgstr "%s: l'UID %lu no és únic\n"

#~ msgid "%s: error changing password entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en canviar l'entrada de contrasenya\n"

#~ msgid "%s: error removing password entry\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya\n"

#~ msgid "%s: error removing shadow password entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya ombra\n"

#~ msgid "%s: can't get unique GID\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obtenir un GID únic\n"

#~ msgid " on '%.100s' from '%.200s'"
#~ msgstr " a «%.100s» des de «%.200s»"

#~ msgid " on '%.100s'"
#~ msgstr " a «%.100s»"

#~ msgid "%s: line %d: can't create UID\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: no es pot crear el UID\n"

#~ msgid "%s: name %s is not unique\n"
#~ msgstr "%s: el nom %s no és únic\n"

#~ msgid ""
#~ "Usage: chgpasswd [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -e, --encrypted\tsupplied passwords are encrypted\n"
#~ " -h, --help\t\tdisplay this help message and exit\n"
#~ " -m, --md5\t\tuse MD5 encryption instead DES when the supplied\n"
#~ "\t\t\tpasswords are not encrypted\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: chpasswd [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -e, --encrypted\tles contrasenyes proveïdes estan xifrades\n"
#~ " -h, --help\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -m, --md5\t\tusa xifrat MD5 en comptes de DES quan les contrasenyes\n"
#~ "\t\t\tproveïdes no estan xifrades\n"
#~ "\n"

#, fuzzy
#~ msgid "No password.\n"
#~ msgstr "No hi ha fitxer de contrasenyes\n"

#~ msgid "Sorry.\n"
#~ msgstr "Disculpeu.\n"

#~ msgid "Sorry, the password for %s cannot be changed yet.\n"
#~ msgstr "Disculpeu, la contrasenya per a %s encara no es pot canviar.\n"

#~ msgid "Sorry."
#~ msgstr "Disculpeu."

Reply to: