[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR: emdebian-gripBenvolguts companys,

 He fet una traducció d'un paquet i m'agradaria que fereu una
revisió, i no dubteu en comentar-me qualsevol bit que no veieu
correctament, ja que sóc un tant novel amb aquet tipus de tasques
(ademés de parlar un català-valencià un tant barrejat). Per cert, puc
fer commit directe dels canvis en la traducció sense tindre que omplir
cap wishlist bug report.

 També he vist la plana ca.debian.net. Coordineu d'alguna manera les
traduccions a aquest lloc?
 M'agradaria saber com aportar al grup d'una manera adequada. Podrieu
compartir cap referència?

Gràcies adelantades
-- 
 Héctor Orón

"Our Sun unleashes tremendous flares expelling hot gas into the Solar
System, which one day will disconnect us."
# Traducció emdebian-grip.
# Copyright (C) 2010
# This file is distributed under the same license as the emdebian-grip package.
# Hector Oron <zumbi@debian.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: emdebian-grip\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: emdebian-grip@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-10 20:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-10 20:08+0100\n"
"Last-Translator: Hector Oron Martinez <zumbi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:90
#: ../emgrip-dupes:74
#: ../emgrip-remove:50
#: ../grip-catchup.pl:84
msgid "Unknown option"
msgstr "Opció desconeguda"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:94
msgid "ERR: Please specify an existing directory for the base-path.\n"
msgstr "ERR: Especifica un directori existent pel camí base.\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:100
#: ../emgrip-dupes:84
#: ../emgrip-remove:60
#: ../grip-catchup.pl:91
#, perl-format
msgid "ERR: Please specify an existing directory for the base-path: %s\n"
msgstr "ERR: Especifica un directori existent pel camí base: %s\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:112
msgid "ERR: Specify a distribution name, not a codename. e.g. testing, not lenny.\n"
msgstr "ERR: Especifica nom de la distribució, no el nom en codi. ex. testing, not lenny.\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:116
msgid "ERR: Cannot find Grip configuration directory.\n"
msgstr "ERR: No puc trobar el directori de configuració per a Grip.\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:128
#, perl-format
msgid "%s not found in %s in %s.\n"
msgstr "%s no trobat en %s en %s.\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:135
#, perl-format
msgid "Cannot find %s in %s {%s}.\n"
msgstr "No puc trobar %s en %s {%s}.\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:157
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s - dump details of a single package as a control file\n"
"version %s\n"
"\n"
"%s -b|--base-path PATH [-s|--suite STRING] [-c|--component COMPONENT] [--grip-name STRING] PACKAGE ...\n"
"%s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
"-b|--base-path PATH:    path to the top level repository directory [required]\n"
"\n"
"-?|-h|--help|--version:  print this help message and exit\n"
"\n"
"Options:\n"
" -s|--suite STRING:     Name of the distribution to override [required]\n"
"  --grip-name STRING:  alternative name for the grip repository\n"
" -c|--component COMPONENT: Section override from the Debian Packages file.\n"
"\n"
"Prints data from the local grip repository for a single package in a\n"
"format similar to a standard debian/control file or apt-cache show\n"
"output.\n"
"\n"
"Also adds the component in which the package was found.\n"
"\n"
"Use '--architecture source' to see details for the (unchanged) source\n"
"package.\n"
"\n"
"The default suite is unstable.\n"
"\n"
"Multiple package listings are separated by a blank line.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s - abocar els detalls d'un paquet com a fitxer de control\n"
"versió %s\n"
"\n"
"%s -b|--base-path PATH [-s|--suite CADENA] [-c|--component COMPONENT] [--grip-name CADENA] PAQUET ...\n"
"%s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ordres:\n"
"-b|--base-path PATH:   camí al directori de nivell superior [requerit]\n"
"\n"
"-?|-h|--help|--version:  imprimeix missatge d'ajuda i surt\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -s|--suite CADENA:      Nom de la distribució per sobreescriure [requerit]\n"
"  --grip-name CADENA:  Nom alternatiu pel repositori grip\n"
" -c|--component COMPONENT: Sobreescriu la secció des del fitxer de paquets de Debian (Packages).\n"
"\n"
"Imprimeix dades des del repositori de grip local per un paquet en un\n"
"format similar a l'estàndard del fitxer debian/control o la sortida de\n"
"apt-cache show.\n"
"\n"
"També afegeix el component en el que el paquet ha estat trobat.\n"
"\n"
"Fes servir '--architecture source' per a veure els detalls de les fonts (sense canviar)\n"
"del paquet.\n"
"\n"
"El suite per defecte es unstable.\n"
"\n"
"Múltiples llistats de paquets estan separats per una línia blanca.\n"
"\n"

#: ../emgrip-dumpsingle.pl:188
#: ../emgrip-dupes:479
#: ../emgrip-remove:185
#: ../emgrip:647
#: ../grip-catchup.pl:294
msgid "failed to write usage"
msgstr "error al escriure l'us"

#: ../emgrip-dupes:43
#: ../emgrip-dupes:51
#: ../emgrip-dupes:60
msgid "Cannot trim, merge or purge at the same time.\n"
msgstr "No puc tallar, fusionar o purgar alhora.\n"

#: ../emgrip-dupes:47
msgid "Please specify a package to merge.\n"
msgstr "Si us plau especificar un paquet per fusionar.\n"

#: ../emgrip-dupes:55
msgid "Please specify a package to purge (from main).\n"
msgstr "Si us plau especificar un paquet a purgar (de main).\n"

#: ../emgrip-dupes:64
msgid "Please specify a package to trim (leave only in main).\n"
msgstr "Si us plau especificar un paquet a tallar (deixa'l només a main).\n"

#: ../emgrip-dupes:78
msgid "(ERR: Please specify an existing directory for the base-path.\n"
msgstr "ERR: Si us plau especificar un directori pel camí base.\n"

#. Translators, INF is an abbreviation of 'INFORMATION:'
#: ../emgrip-dupes:111
#, perl-format
msgid "INF: Trying to merge %s.\n"
msgstr "INF: Provant fusionar %s.\n"

#: ../emgrip-dupes:132
#, perl-format
msgid "'%s' (Count: %d) [Section: %s]:"
msgstr "'%s' (Compta: %d) [Secció: %s]:"

#: ../emgrip-dupes:195
#, perl-format
msgid "No sources found in '%s' repository.\n"
msgstr "Cap font trobada en el repositori '%s'.\n"

#: ../emgrip-dupes:214
#, perl-format
msgid "Cannot find Packages file: '%s'.\n"
msgstr "No puc trobar arxiu de Paquets: '%s'.\n"

#: ../emgrip-dupes:270
#, perl-format
msgid "INF: Testing whether 'main' is older than '%s'\n"
msgstr "INF: Testatge si 'main' es més vell que '%s'\n"

#: ../emgrip-dupes:271
#: ../emgrip-dupes:351
#: ../emgrip-dupes:419
#, perl-format
msgid "INF: dpkg --compare-versions %s '>=' %s\n"
msgstr "INF: dpkg --compare-versions %s '>=' %s\n"

#: ../emgrip-dupes:276
#, perl-format
msgid "INF: Merging %s, updating 'main' with newer version in '%s'\n"
msgstr "INF: Fusionant %s, actualitzant 'main' amb versió més nova en '%s'\n"

#: ../emgrip-dupes:292
msgid "INF: Test failed.\n"
msgstr "INF: Prova ha fallat.\n"

#: ../emgrip-dupes:294
#: ../emgrip-dupes:314
#: ../emgrip-dupes:383
#: ../emgrip-dupes:440
#, perl-format
msgid "INF: Testing whether 'main' is newer than '%s'\n"
msgstr "INF: Testatge si 'main' es més nou que '%s'\n"

#: ../emgrip-dupes:295
#: ../emgrip-dupes:384
#: ../emgrip-dupes:441
#, perl-format
msgid "INF: dpkg --compare-versions %s '<=' %s\n"
msgstr "INF: dpkg --compare-versions %s '<=' %s\n"

#: ../emgrip-dupes:300
#, perl-format
msgid "INF: Merging %s, updating '%s' with newer version in 'main'\n"
msgstr "INF: Fusionant %s, actualitzant '%s' amb la versió més nova dins 'main'\n"

#: ../emgrip-dupes:315
#, perl-format
msgid "INF: dpkg --compare-versions %s '=' %s\n"
msgstr "INF: dpkg --compare-versions %s '=' %s\n"

#: ../emgrip-dupes:320
#, perl-format
msgid "INF: Versions are equal, %s needs to be purged.\n"
msgstr "INF: Versions són iguals, %s necessita de ser purgat.\n"

#: ../emgrip-dupes:324
msgid "ERR: Cannot determine result of comparing versions.\n"
msgstr "ERR: No puc determinar el resultat de comparar versions.\n"

#: ../emgrip-dupes:350
#: ../emgrip-dupes:418
#, perl-format
msgid "INF: Testing whether 'main' is older than or the same as '%s'\n"
msgstr "INF: Testatge si 'main' és més vell que o el mateix que '%s'\n"

#: ../emgrip-dupes:356
#, perl-format
msgid "INF: Removing old version in 'main': newer version in '%s'\n"
msgstr "\"INF: Testatge si 'main' és més vell que o el mateix que '%s'\n"

#: ../emgrip-dupes:370
#: ../emgrip-dupes:433
#, perl-format
msgid "INF: Removing duplicate version in 'main': same version in '%s'\n"
msgstr "INF: Traient versió de duplicat dins 'main': mateixa versió en '%s'\n"

#: ../emgrip-dupes:389
#: ../emgrip-dupes:446
#, perl-format
msgid "ERR: Old version is in '%s', newer version in 'main'!\n"
msgstr "INF: Versió vella en '%s', versió més nova dins 'main'!\n"

#: ../emgrip-dupes:390
#: ../emgrip-dupes:447
msgid "This is usually an error, switching to --dry-run mode.\n"
msgstr "Això és normalment un error, canvia a mode --dry-run.\n"

#: ../emgrip-dupes:424
#, perl-format
msgid "INF: Removing old version in '%s': newer version in 'main'\n"
msgstr "INF: Traient versió vella en '%s': versió més nova dins 'main'!\n"

#: ../emgrip-dupes:458
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s - find packages listed in more than one component\n"
"\n"
" Syntax: %s -b PATH [OPTIONS]\n"
"     %s -b PATH -m|--merge [OPTIONS] \n"
"     %s -b PATH -p|--purge [OPTIONS]\n"
"     %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
" Commands:\n"
" -b|--base-path PATH:      path to the top level grip directory [required]\n"
" -m|--merge NAMES:       retain duplicates at the latest version in all\n"
" -p|--purge NAMES:       remove the duplicates from 'main'\n"
" -t|--trim NAMES:        retain the duplicates in main only\n"
" -?|-h|--help|--version:    print this help message and exit\n"
"\n"
"Options:\n"
"  --grip-name STRING:     alternative name for the grip repository\n"
" -s|--suite SUITE:       suite to check (default: unstable)\n"
" -n|--dry-run:         print the reprepro commands that would be used.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s - trobar els paquets llistats en més d'un component\n"
"\n"
" Syntax: %s -b PATH [OPCIONS]\n"
"     %s -b PATH -m|--merge [OPCIONS] \n"
"     %s -b PATH -p|--purge [OPCIONS]\n"
"     %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
" Ordres:\n"
" -b|--base-path CAMÍ:   camí al directori de nivell superior [requerit]\n"
" -m|--merge NOMS:    retenir duplicats com a molt tard versió en all\n"
" -p|--purge NOMS:      treure els duplicats de 'main'\n"
" -t|--trim NOMS:       retenir els duplicats en 'main'\n"
" -?|-h|--help|--version:   emprem aquest missatge d'ajuda i surt\n"
"\n"
"Opcions:\n"
"  --grip-name CADENA: nom alternatiu pel repositori grip\n"
" -s|--suite SUITE:       suite per comprovar (per defecte: unstable)\n"
" -n|--dry-run:          emprem les ordres de reprepro que serien d'utilitat.\n"
"\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:238
#: ../Emdebian/Grip.pm:521
#, fuzzy, perl-format
msgid "source"
msgid_plural "sources"
msgstr[0] "font"
msgstr[1] "font"

#. Translators: INF is an abbreviation for 'information' for the user.
#: ../Emdebian/Grip.pm:240
#: ../Emdebian/Grip.pm:257
#, perl-format
msgid "INF: %d %s in the filter repository but not in Grip:\n"
msgstr "INF: %d %s en el filtre repositori però no en Grip:\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:256
#: ../Emdebian/Grip.pm:579
#, fuzzy, perl-format
msgid "binary"
msgid_plural "binaries"
msgstr[0] "binari"
msgstr[1] "binari"

#: ../Emdebian/Grip.pm:306
#, perl-format
msgid "INF: Unable to check '%s'. It may be an virtual alternative package or might not be available on '%s'\n"
msgstr "INF: Incapaç de comprovar '%s'. Pot ser un paquet alternatiu virtual o podria no estar disponible en '%s'\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:350
#, perl-format
msgid "INF: '%s' Provides '%s' and already exists in the Grip repository, skipping '%s'.\n"
msgstr "INF: '%s' Proporciona '%s' i ja existeix en el repositori Grip, saltant '%s'.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:355
#, perl-format
msgid "INF: Adding '%s' to Provide: '%s'.\n"
msgstr "INF: Afegint '%s' per Proporcionar: '%s'\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:360
#, fuzzy, perl-format
msgid "dependency"
msgid_plural "dependencies"
msgstr[0] "dependencia"
msgstr[1] "dependencia"

#: ../Emdebian/Grip.pm:361
#, perl-format
msgid "INF: %s build %s not yet in Grip:\n"
msgstr "INF: %s construït %s encara no és a Grip:\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:365
#: ../Emdebian/Grip.pm:664
msgid "INF: Done.\n"
msgstr "INF: Fet.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:392
#: ../Emdebian/Grip.pm:456
#, perl-format
msgid "source package needs to be migrated"
msgid_plural "source packages need to be migrated"
msgstr[0] "paquet font necessita ser migrat"
msgstr[1] "paquets font necessiten ser migrats"

#: ../Emdebian/Grip.pm:394
#: ../Emdebian/Grip.pm:458
#, perl-format
msgid "INF: %s %s into testing.\n"
msgstr "INF: %s %s a testing.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:401
#, perl-format
msgid "INF: Source: %s Binary: %s\n"
msgstr "INF: Source: %s Binary: %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:403
#, fuzzy, perl-format
msgid "INF: Source: %s\n"
msgstr ""

#: ../Emdebian/Grip.pm:459
msgid "INF: "
msgstr "INF: "

#: ../Emdebian/Grip.pm:469
#, perl-format
msgid "INF: migrating %s into testing.\n"
msgstr "INF: migrant %s a testing.\n"

#. Translators: strings are package : version
#: ../Emdebian/Grip.pm:474
#, perl-format
msgid "INF: migrating %s %s into testing.\n"
msgstr "INF: migrant %s %s a testing.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:522
#, perl-format
msgid "INF: %s %s in the filter repository but not in Grip:\n"
msgstr "INF: %s %s en el repositori filtrat però no en Grip:\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:535
#, perl-format
msgid "ERR: no data for %s in Grip unstable.\n"
msgstr "ERR: cap dada per %s en Grip unstable.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:545
#, perl-format
msgid ""
"INF: %s is newer in Grip unstable (%s) than in Debian testing (%s)\n"
"Unable to migrate %s. Need to grip the package in Debian testing.\n"
msgstr ""
"INF: %s és més nou en Grip unstable (%s) que en Debian testing (%s)\n"
"Incapaç de migrar %s. Es necessari gripejar el paquet en Debian testing.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:558
#, perl-format
msgid "Checking for %s\n"
msgstr "Comprovant %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:559
#, perl-format
msgid "Cannot open filter pool directory for %s\n"
msgstr "No puc obrir el directori de filtratge del pool %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:580
#, perl-format
msgid "INF: %d %s in the filter repository but not in Grip.\n"
msgstr "INF: %d %s en el repositori filtrat però no en Grip.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:646
#, perl-format
msgid "INF: '%s' appears well trimmed.\n"
msgstr "INF: '%s' apareix ben retallat.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:653
#, perl-format
msgid "INF: Missing dependencies in the '%s' repository:\n"
msgstr "INF: dependències desaparegudes en el repositori '%s':\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:654
#, perl-format
msgid "INF: %s\n"
msgstr "INF: %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:655
msgid "INF: Affecting: "
msgstr "INF: Afectant:"

#: ../Emdebian/Grip.pm:693
msgid "INF: Need to add: "
msgstr "INF: Es necessita afegir"

#. Translators: first is the package name, second is
#. output data from reprepro.
#: ../Emdebian/Grip.pm:699
#, perl-format
msgid ""
"ERR: '%s' exists in filter:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"ERR: '%s' existeix al filtre:\n"
"%s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:719
msgid "INF: cleaning grip incoming directory\n"
msgstr "INF: neteja directori d'entrada de Grip\n"

#. Translators: timestamp.
#: ../Emdebian/Grip.pm:721
msgid "INF: Stamp: "
msgstr "INF: Stamp: "

#: ../Emdebian/Grip.pm:785
#, perl-format
msgid "INF: Adding %s\n"
msgstr "INF: Afegint %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:790
msgid "Unable to extend pkglist."
msgstr "Incapaç d'estendre el llistat de paquets"

#: ../Emdebian/Grip.pm:828
msgid "INF: Updating filter repository\n"
msgstr "INF: Actualitzant filtre del repositori\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:830
#, perl-format
msgid "INF: %s option is set.\n"
msgstr "INF: %s l'opció és posada.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:840
msgid "INF: Dry run - no update done.\n"
msgstr "INF: Dry run - no s'han fet actualitzacions.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:868
msgid "Unable to open"
msgstr "Incapaç d'obrir"

#. Translators: TDeb componentisation is a process of identifying
#. the locale component from the translation package filename.
#: ../Emdebian/Grip.pm:885
#, perl-format
msgid "TDeb componentisation failed for %s:%s "
msgstr "TDeb composició fallida per %s:%s"

#: ../Emdebian/Grip.pm:967
#, perl-format
msgid "Emdebian %s translation repository.\n"
msgstr "Emdebian %s repositori de traduccions.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:968
#, fuzzy, perl-format
msgid "Emdebian-translation-%s\n"
msgstr "Emdebian %s repositori de traduccions.\n"

#. Translators: reprepro is the name of the command.
#: ../Emdebian/Grip.pm:975
msgid "INF: Initialising the reprepro directories\n"
msgstr "INF: Inicialitzant els directoris de reprepro\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:978
#: ../Emdebian/Grip.pm:992
#, perl-format
msgid "The '%s' directory does not exist.\n"
msgstr "El directori '%s' no existeix.\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:981
#: ../Emdebian/Grip.pm:995
msgid "Cannot write repository data:"
msgstr "No puc escriure dades al repositori:"

#. Translators, the string is a directory prefix.
#: ../Emdebian/Grip.pm:1012
#, fuzzy, perl-format
msgid "Cannot write %s/locale/conf/distributions"
msgstr "No puc escriure %s/conf/distributions"

#. Translators, the strings are a directory prefix.
#: ../Emdebian/Grip.pm:1033
#: ../Emdebian/Grip.pm:1076
#, perl-format
msgid "Cannot write %s/%s/conf/distributions"
msgstr "No puc escriure %s/%s/conf/distributions"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1053
#, perl-format
msgid "Cannot write %s/%s/conf/updates"
msgstr "No puc escriure %s/%s/conf/updates"

#. the filter always needs at least one package.
#: ../Emdebian/Grip.pm:1118
msgid "INF: Initialising the filter repository with a single package\n"
msgstr "INF: Inicialitzant el repositori filtre amb un sol paquet\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1186
#: ../apt-grip:185
#: ../emgrip:464
#: ../emgrip:580
msgid "Cannot read"
msgstr "No puc llegir"

#. need to get the .debs from the repo, emgrip will then grip these.
#. filter only uses main
#. allow binNMUs etc. by adding .* to version
#. this is source, so no $arch available.
#: ../Emdebian/Grip.pm:1194
#, perl-format
msgid "INF: getting source package: %s\n"
msgstr "INF: aconseguint paquet font: %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1218
msgid "INF: adding source package to grip using reprepro. "
msgstr "INF: afegint paquet font a grip amb reprepro. "

#: ../Emdebian/Grip.pm:1270
msgid "Unable to proceed: filter name or grip name not defined!"
msgstr "Incapaç de procedir: nom filtrat o nom no definit per grip!"

#. Translators: package name, version, architecture.
#: ../Emdebian/Grip.pm:1278
#, perl-format
msgid "INF: Preparing to add single %s binary (%s) on %s\n"
msgstr "INF: Preparant per afegir un sol %s binari (%s) en %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1302
#, perl-format
msgid "INF: Using source package '%s'. "
msgstr "INF: Paquet font '%s'. "

#: ../Emdebian/Grip.pm:1310
#, perl-format
msgid "INF: Component: %s\n"
msgstr "INF: Component: %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1318
#: ../emgrip:528
#: ../emgrip:532
msgid "Cannot open"
msgstr "No es pot obrir"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1358
#, fuzzy, perl-format
msgid "INF: Switching component: %s\n"
msgstr "INF: Component: %s\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1385
#, perl-format
msgid "INF: reprepro error: returned %d\n"
msgstr "INF: reprepro error: retornat %d\n"

#: ../Emdebian/Grip.pm:1387
#, perl-format
msgid "ERR: reprepro died after receiving signal %d\n"
msgstr "ERR: reprepro mort després de rebre senyal %d\n"

#: ../emgrip-remove:54
msgid ""
"(ERR: Please specify an existing directory for the base-path.\n"
")"
msgstr ""
"(ERR: Si us plau especificar un directori existent pel camí base.\n"
")"

#: ../emgrip-remove:79
msgid "ERR: Please specify a package to remove.\n"
msgstr "ERR: Si us plau especificar un paquet per treure.\n"

#: ../emgrip-remove:106
#, perl-format
msgid "ERR: Cannot find any packages to remove from %s: '%s'.\n"
msgstr "ERR: No puc trobar paquets per treure de %s: '%s'.\n"

#: ../emgrip-remove:110
msgid "INF: Maybe try a different suite:\n"
msgstr "INF: Potser provar una suite diferent:\n"

#: ../emgrip-remove:169
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s - remove a source package from all components in a suite\n"
"\n"
" Syntax: %s -b PATH [OPTIONS]\n"
"     %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
" Commands:\n"
" -b|--base-path PATH:      path to the top level grip directory [required]\n"
" -?|-h|--help|--version:    print this help message and exit\n"
"\n"
"Options:\n"
"  --grip-name STRING:     alternative name for the grip repository\n"
"  --filter-name STRING:    alternative name for the filter repository\n"
" -n|--dry-run:         print the reprepro commands that would be used.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s - Treure un paquet de font de tots els components d'un suite\n"
"\n"
" Syntax: %s -b CAMÍ [OPCIONS]\n"
"     %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ordres:\n"
" -b|--base-path PATH:  camí al directori de nivell superior [requerit]\n"
" -?|-h|--help|--version:  emprem aquest missatge d'ajuda i surt\n"
"\n"
"Opcions:\n"
"  --grip-name STRING:  nom alternatiu pel repositori grip\n"
"  --filter-name STRING: nom alternatiu pel filtre repositori grip\n"
"  -n|--dry-run:        emprem les ordres de reprepro que serien d'utilitat.\n"
"\n"

#: ../apt-grip:83
#, perl-format
msgid "%s: Illogical options set.\n"
msgstr "%s: opcions Il·lògiques posades.\n"

#: ../apt-grip:84
#, perl-format
msgid "%s: --build-only cannot be used with --clean-cache\n"
msgstr "%s: --build-only no pot ser utilitzat amb --clean-cache\n"

#: ../apt-grip:91
#, perl-format
msgid "%s: Cleaning %s* \n"
msgstr "%s: Neteja %s*\n"

#: ../apt-grip:93
#, perl-format
msgid ""
"%s: Done.\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: Fet.\n"
"\n"

#: ../apt-grip:101
#, perl-format
msgid "ERROR: Please specify some packages for %s to convert.\n"
msgstr "ERROR: Si us plau especificar alguns paquets per %s per convertir.\n"

#: ../apt-grip:114
msgid "ERROR: Unable to find default emdebian-grip dpkg-vendor configuration!\n"
msgstr "ERROR: Incapaç de trobar configuració per defecte de emdebian-grip per dpkg-vendor!\n"

#: ../apt-grip:118
#, perl-format
msgid "ERROR: %s: misconfiguration, '%s' missing.\n"
msgstr "ERROR: %s: des-configuració, '%s' desaparegut.\n"

#: ../apt-grip:160
msgid "Cannot open sources list"
msgstr "No es pot obrir llista de fonts"

#: ../apt-grip:208
msgid "cannot open apt sources list."
msgstr "No es pot obrir llista de fonts d'APT"

#: ../apt-grip:230
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-M|--mirror] [-V|--vendor] [-S|--suite] [-k|--keep-cache] PACKAGES ...\n"
" %s -c|--clean-cache\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
" -c|--clean-cache:  Remove any downloaded cache files and exit.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b|--build-only:   Get and process the packages, do not install\n"
"            (implies -k)\n"
" -M|--mirror:     A Debian mirror with the requested package(s)\n"
" -S|--suite:     Which Debian suite to use for the package(s)\n"
" -V|--vendor:     Alternative to setting DEB_VENDOR\n"
" -k|--keep-cache:   Preserve the downloaded cache files to use again.\n"
"\n"
"Emdebian Grip has a limited number of packages in the main repository,\n"
"principally to reduce the size of the apt cache data. On occassion,\n"
"individual packages from standard Debian need to be added to a single\n"
"machine running Emdebian Grip. apt-grip has been written with that\n"
"purpose in mind.\n"
"\n"
"apt-grip requires DEB_VENDOR support in dpkg to determine how the\n"
"package should be gripped. The default Vendor is 'emdebian-grip'\n"
"but note the section in the apt-grip manpage on the limitations if\n"
"you use apt-grip on an unmodified Debian system.\n"
"\n"
"The usual case is that the system has already been upgraded to Emdebian\n"
"Grip before apt-grip is used.\n"
"\n"
"apt-grip tidies up after itself by removing all temporary data and\n"
"packages after installation, unless the --keep-cache option is used.\n"
"(Converted packages are not preserved.)\n"
"\n"
"If the device running Grip has insufficient space to download and\n"
"process the package(s), run apt-grip on a different machine of the\n"
"same architecture using both the --build-only and --keep-cache\n"
"options. The processed archives will be in /var/lib/apt-grip/archives/\n"
"and can be copied from there onto the device directly or by including\n"
"the packages into a locally accessible repository. Once installed on\n"
"the Grip device use apt-grip -c on the build machine to clear the\n"
"cache. Using --build-only implies --keep-cache.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s Versió %s\n"
"\n"
"Ús:\n"
" %s [-M|--mirror] [-V|--vendor] [-S|--suite] [-k|--keep-cache] PACKAGES ...\n"
" %s -c|--clean-cache\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ordres:\n"
" -c|--clean-cache:  Treure qualsevol cache d'arxius descarregats i surt.\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -b|--build-only:    Aconsegueix i processa els paquets, no els instal·la\n"
"                (implica -k)\n"
" -M|--mirror:      Un mirall de Debian amb el(s) paquet(s) demanat(s)\n"
" -S|--suite:       Quina suite de Debian s'ha d'utilitzar pel(s) paquet(s)\n"
" -V|--vendor:      Alternatiu a posar DEB_VENDOR\n"
" -k|--keep-cache:  Conserva el cache arxius descarregats per utilitzar una altra vegada.\n"
"\n"
"Emdebian Grip té un número limitat de paquets en el repositori 'main',\n"
"principalment per reduir la mida de les dades de la cache de APT. En ocasions,\n"
"paquets individuals de Debian estàndard necessiten ser afegits a una única\n"
"màquina que corre Emdebian Grip. apt-grip ha estat escrit amb aquest\n"
"propòsit en ment.\n"
"\n"
"apt-grip requereix suport de DEB_VENDOR en dpkg per determinar que\n"
"paquet s'hauria de gripejar. El venedor per defecte és 'emdebian-grip'\n"
"però notar la secció de limitacions en la plana de manual de apt-grip si\n"
"utilitzes apt-grip en un sistema Debian no modificat.\n"
"\n"
"El cas habitual és que el sistema ja estiga actualitzat a Emdebian\n"
"Grip abans que apt-grip siga utilitzat.\n"
"\n"
"apt-grip neteja totes les dades temporals i paquets després \n"
"de l'instal·lació, llevat que l'opció --keep-cache es faci servir.\n"
"(Els Paquets convertits no són conservats.)\n"
"\n"
"Si el dispositiu corrent Grip té espai insuficient per descarregar i\n"
"processar els paquets, executa apt-grip en una màquina diferent amb\n"
"l'arquitectura mateixa utilitzant totes dos opcions --build-only i --keep-cache\n"
"Els arxius processats estaran en /var/lib/apt-grip/archives/\n"
"i pot ser copiat d'allà al dispositiu directament o incluir\n"
"els paquets a un repositori localment accessible. Una vegada instal·lat en\n"
"el dispositiu Grip fes servir apt-grip -c a la màquina amfitriona per netejar la\n"
"cache. Utilitzant --build-only implica --keep-cache.\n"
"\n"

#: ../emgrip:301
msgid "Undefined vendor string.\n"
msgstr "Cadena 'vendor' no definida.\n"

#: ../emgrip:307
#, perl-format
msgid "Unrecognised vendor: '%s'"
msgstr "Vendor no reconegut: '%s'"

#: ../emgrip:330
#, perl-format
msgid "'%s' is not a directory.\n"
msgstr "'%s' no es un directori.\n"

#: ../emgrip:338
#, perl-format
msgid "%s: Unknown option: %s\n"
msgstr "%s: Opció desconeguda: %s\n"

#: ../emgrip:378
#, perl-format
msgid "%s: Please specify some packages to take into a grip.\n"
msgstr "%s: Si us plau especificar alguns paquets per agafar a Grip.\n"

#: ../emgrip:428
#, perl-format
msgid "'%s' is a Debian tdeb which cannot be gripped by %s.\n"
msgstr "'%s' és un Debian tdeb que no pot ser passat per grip per %s.\n"

#: ../emgrip:446
#, perl-format
msgid "Skipping TDeb '%s' from %s.\n"
msgstr "Saltant TDeb '%s' des de %s.\n"

#: ../emgrip:452
#: ../emgrip:513
#, perl-format
msgid "Adding %s from %s.\n"
msgstr "Afegint %s des de %s\n"

#: ../emgrip:499
#, fuzzy, perl-format
msgid "checking for %s\n"
msgstr "Comprovant %s\n"

#: ../emgrip:502
#, perl-format
msgid "Adding %s from %s\n"
msgstr "Afegint %s des de %s\n"

#: ../emgrip:600
msgid "Unable to find the unpacked source directory:"
msgstr "Incapaç de trobar el directori font desempaquetat:"

#: ../emgrip:603
#, perl-format
msgid "Working in: %s\n"
msgstr "Treballant dins: %s\n"

#. write out debian/files
#: ../emgrip:607
msgid "Cannot write"
msgstr "No puc escriure"

#: ../emgrip:610
#, perl-format
msgid "INF: Generating changes file for %s\n"
msgstr "INF: Generant arxiu de canvis per %s\n"

#: ../emgrip:620
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-v|--verbose] [-q|--quiet] [-o|--outdir] PACKAGE ...\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Converts a .deb package to Emdebian Grip by unpacking, pruning\n"
"particular classes of files (determined by DEB_BUILD_OPTIONS)\n"
"and repacking with the em1 version suffix.\n"
"\n"
"If --outdir is not specified, the gripped package(s) will be\n"
"created in $TMPDIR.\n"
"\n"
"When creating a public Emdebian Grip repository, it is strongly\n"
"recommended to specify .changes files to allow the generation of\n"
"Emdebian TDebs from the source package as well as including the\n"
"source package itself in the repository.\n"
"\n"
"If no options are set for DEB_BUILD_OPTIONS, %s does\n"
"nothing. Accepted options are:\n"
"\n"
"'nodocs', 'nohelp' or 'noessential'. Pass 'usegrip' to set all\n"
"accepted options in one. See %s (1) for details of each\n"
"option.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s Versió %s\n"
"\n"
"Ús:\n"
" %s [-v|--verbose] [-q|--quiet] [-o|--outdir] PACKAGE ...\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Converteix un paquet .deb a Emdebian Grip per desempaquetar, eliminant\n"
"classes particulars d'arxius (determinat per DEB_BUILD_OPTIONS)\n"
"i re-empaqueta amb una nova versió amb sufix 'em1'.\n"
"\n"
"Si --outdir no és especificat, el paquet gripat serà\n"
"creat a $TMPDIR.\n"
"\n"
"Quan se crea un repositori públic d'Emdebian Grip, és fortament\n"
"recomanable especificar les fitxers .changes per permetre la generació\n"
"d'Emdebian TDebs del paquet font així com incloure\n"
"el paquet font al repositori.\n"
"\n"
"Si cap opció és posada per DEB_BUILD_OPTIONS, %s no fa\n"
"res. Les opcions acceptades són:\n"
"\n"
"'nodocs', 'nohelp' o 'noessential'. Passi 'usegrip' per posar totes\n"
"les opcions acceptades d'un cop. Veure %s (1) per detalls de cada\n"
"opció.\n"
"\n"

#: ../emgrip:674
#, perl-format
msgid "%s: conversion of %s failed.\n"
msgstr "%s: conversió de %s va fallida.\n"

#: ../emgrip:687
#, perl-format
msgid "%s: cannot access %s:"
msgstr "%s: no puc accedir %s:"

#: ../emgrip:695
#, perl-format
msgid "Taking a grip on: '%s' for %s"
msgstr "Agafant grip a: '%s' per %s"

#: ../emgrip:699
#, perl-format
msgid "Taking a grip on: '%s'"
msgstr "Agafant grip a: '%s'"

#: ../emgrip:710
msgid "failed to create temporary directory"
msgstr "fallida per crear directori provisional"

#: ../emgrip:715
msgid "failed to prepare temporary directory"
msgstr "fallida per preparar directori provisional"

#: ../emgrip:722
#, fuzzy
msgid "Removing tmp files...\n"
msgstr "Traient arxius temporals...\n"

#: ../emgrip:724
msgid "Interrupted.\n"
msgstr "Interromput.\n"

#: ../emgrip:727
#, perl-format
msgid "Extracting %s\n"
msgstr "Extraient %s\n"

#: ../emgrip:742
msgid "Extracting information from control file\n"
msgstr "Extraient informació del fitxer control\n"

#: ../emgrip:746
msgid "cannot open package control file"
msgstr "no puc obrir arxiu de control del paquet"

#: ../emgrip:755
msgid "cannot write package control file"
msgstr "no puc escriure arxiu de control del paquet"

#: ../emgrip:782
#, perl-format
msgid "%s: required field '%s' missing in control file\n"
msgstr "%s: camp requerit '%s' desaparegut en fitxer de control\n"

#: ../emgrip:795
#, perl-format
msgid "%s: %s looks like a cross-compile package\n"
msgstr "%s: %s sembla un paquet compilat de manera creuada\n"

#: ../emgrip:801
msgid "failed to create"
msgstr "fallida per crear"

#. Create the control file.
#: ../emgrip:885
#, fuzzy
msgid "Creating control file\n"
msgstr "Extraient informació del fitxer control\n"

#: ../emgrip:888
#, perl-format
msgid "%s: failed to open %s/DEBIAN/control for writing: %s\n"
msgstr "%s: fallida a l'obrir %s/DEBIAN/control per escriure: %s\n"

#: ../emgrip:1077
#, perl-format
msgid "%s: %s is not available, package files will not be owned by root\n"
msgstr "%s: %s no és disponible, els arxius del paquet no seran posseïts per root\n"

#: ../emgrip:1089
msgid "Unable to read conffiles"
msgstr "Incapaç de llegir fitxers de configuració (conffiles)"

#. Build the .deb
#: ../emgrip:1105
#, perl-format
msgid "INF: Building %s in %s\n"
msgstr "INF: Construint %s en %s\n"

#: ../emgrip:1108
msgid "building package with dpkg-deb -b failed.\n"
msgstr "construint paquet amb dpkg-deb -b fallit.\n"

#: ../grip-catchup.pl:95
msgid "ERR: no source package(s) specified.\n"
msgstr "ERR: cap paquet de font(s) especificat.\n"

#: ../grip-catchup.pl:108
#, fuzzy
msgid "unable to get architecture list\n"
msgstr "incapaç d'aconseguir llistat de rootfs local\n"

#: ../grip-catchup.pl:111
msgid "unable to get locale rootfs list\n"
msgstr "incapaç d'aconseguir llistat de rootfs local\n"

#: ../grip-catchup.pl:113
msgid "no pkglist filter.\n"
msgstr "cap filtre de la llista de paquets.\n"

#: ../grip-catchup.pl:129
#, perl-format
msgid "INF: Cannot find %s in Debian %s. Skipping it.\n"
msgstr "INF: No puc trobar %s en Debian %s. Saltant-lo.\n"

#. Translators: first string is the package name, second the suite.
#: ../grip-catchup.pl:142
#, perl-format
msgid "undefined Debian version for %s in %s"
msgstr "versió Debian no definida per %s en %s"

#: ../grip-catchup.pl:154
#, perl-format
msgid "%s not found\n"
msgstr "%s no trobat\n"

#. Translators: strings are: source_package, version, suite, source_package.
#: ../grip-catchup.pl:165
#, perl-format
msgid "ERR: %s (%s) exists in Grip %s - skipping '%s'.\n"
msgstr "ERR: %s (%s) existeix a Grip %s - saltant '%s'.\n"

#: ../grip-catchup.pl:169
#, perl-format
msgid "INF: Checking %s (%s).\n"
msgstr "INF: Comprovant %s (%s).\n"

#: ../grip-catchup.pl:179
#, perl-format
msgid "Skipping %s %s : %s\n"
msgstr "Saltant %s %s : %s\n"

#: ../grip-catchup.pl:186
#, perl-format
msgid "Adding %s %s\n"
msgstr "Afegint %s %s\n"

#. subsequent changes are likely to repeat existing work.
#: ../grip-catchup.pl:213
#, perl-format
msgid "INF: Would grip %s (%s)\n"
msgstr "INF: Emgripejaries %s (%s)\n"

#: ../grip-catchup.pl:220
#, perl-format, perl-brace-format
msgid "INF: Would grip %s (%s) {all}\n"
msgstr "INF: Emgripejaries %s (%s) {all}\n"

#: ../grip-catchup.pl:228
#, perl-format
msgid "INF: Would grip %s (%s) {%s})\n"
msgstr "INF: Emgripejaries %s (%s) {%s})\n"

#: ../grip-catchup.pl:257
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s - handle direct updates to testing\n"
"version %s\n"
"\n"
"Syntax: %s -b PATH [OPTIONS] -s|--source PACKAGES...\n"
"    %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
"-b|--base-path PATH:      path to the top level grip directory [required]\n"
"-s|--source PACKAGES ... :  add source package(s) to the repository\n"
"-?|-h|--help|--version:    print this help message and exit\n"
"\n"
"Options:\n"
"-n|--dry-run:         check which packages would be processed\n"
"-m|--mirror MIRROR:      use a different Debian mirror for updates\n"
"                [default: http://ftp.uk.debian.org/debian]\n";
"  --filter-name STRING:    alternative name for the filter repository\n"
"  --grip-name STRING:     alternative name for the grip repository\n"
"\n"
"Delays and bugs in unstable can lead to a package migrating into\n"
"Debian testing before the relevant package is in Grip unstable,\n"
"which then means that there is no suitable version to migrate into\n"
"Grip testing.\n"
"\n"
"This script needs to be called with the name of a package (binary\n"
"or source) that can be found in the filter repository for testing and\n"
"then gripped directly into Grip testing.\n"
"\n"
"This is a slightly different version of proposed-updates.pl, but like\n"
"that script, the suite name itself cannot be altered.\n"
"\n"
"Most of the work is done in Emdebian::Grip.\n"
"\n"
"%s also updates the locale repository, shared by Emdebian\n"
"Grip and Emdebian Crush.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s - manega actualitzacions directes a testing\n"
"versió %s\n"
"\n"
"Syntax: %s -b PATH [OPTIONS] -s|--source PACKAGES...\n"
"    %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Ordres:\n"
"-b|--base-path PATH:      camí al directori d'agafador de nivell superior [requerit]\n"
"-s|--source PACKAGES ... : Afegeix paquet de font(s) al repository\n"
"-?|-h|--help|--version:      empremta aquest missatge d'ajuda i exit\n"
"\n"
"Opcions:\n"
"-n|--dry-run: control que els paquets serien processed\n"
"-m|--mirror MIRROR: ús un diferent Debian mirall per updates\n"
"                 [defecte: http://ftp.uk.debian.org/debian]\n";
"  --filter-name STRING: nom alternatiu pel repositori filtre\n"
"  --grip-name STRING:  nom alternatiu pel repositori Grip\n"
"\n"
"Retards i errades en inestable pot portar a un paquet que migra a\n"
"Debian testing abans que el paquet pertinent estiga a Grip inestable,\n"
"llavors significa que no hi ha versió adequada per migrar a\n"
"testing Grip.\n"
"\n"
"L'aplicació s'ha d'executar amb el nom del paquet (binari\n"
"o font) que pot ser trobat en el repositori filtre per testing i\n"
"gripejat directament a testing Grip.\n"
"\n"
"Això és una versió lleugerament diferent de proposed-updates.pl, però com\n"
"aquell guió, com s'anomena la suite no pot ser alterat.\n"
"\n"
"La majoria de la feina és feta a Emdebian::Grip.\n"
"\n"
"%s també actualitza el repositori de locals, compartit per Emdebian\n"
"Grip i Emdebian Crush.\n"
"\n"


Reply to: