[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fontconfig 2.8.0-2.1: Please update debconf PO translation for the package fontconfigHi,

A l10n NMU will happen on fontconfig pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, February 13, 2010.

Thanks,

#
# Catalan translation for fontconfig package.
# Copyright (C) 2006 Keith Packard.
# This file is distributed under the same license as the fontconfig
# package.
#
# Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.4.2-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontconfig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-31 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-22 19:00+0100\n"
"Last-Translator: Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "None"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen:"
msgstr "Mètode per a ajustar el tipus de lletra a la pantalla:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Select Native if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
#| "the Microsoft fonts.  Select Autohinter if you mostly use other TrueType "
#| "fonts.  Select None if you want blurry text."
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
"the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType "
"fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Seleccioneu «Natiu» si utilitzeu principalment els tipus de lletra DejaVu "
"(que són els que hi ha per defecte a Debian) o qualsevol dels tipus de "
"lletra de Microsoft. Seleccioneu «Autohinter» si utilitzeu majoritàriament "
"altres tipus TrueType. Seleccioneu «Cap» si voleu que el text es vegi borrós."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Automatic"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Always"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Never"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Voleu habilitar la renderització a nivell de sub-píxels?"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"El text renderitzat a nivell de sub-píxels normalment es veu millor en "
"pantalles planes (LCD), però pot provocar efectes no desitjats en pantalles "
"CRT. L'opció «Automàtic» només habilitarà la renderització a nivell de sub-"
"píxels si es detecta una pantalla LCD. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Voleu habilitar per defecte els tipus de lletra de mapa de bits?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, only outline fonts are used by applications which support "
#| "fontconfig.  Outline fonts are fonts which scale well to various sizes.  "
#| "In contrast, bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this "
#| "option will affect the systemwide default; this and many other fontconfig "
#| "options may be enabled or disabled on a per-user basis."
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"Per defecte, les aplicacions que utilitzen fontconfig només fan servir tipus "
"de lletra de contorn. Els tipus de lletra de contorn són tipus que es poden "
"escalar bé a vàries mides. En canvi, els tipus de mapa de bits sovint són de "
"menor qualitat. Si habiliteu aquesta opció canviareu el valor per defecte "
"del sistema; aquesta i altres opcions es poden habilitar o inhabilitar per a "
"cada usuari particular."

#~ msgid "Native, Autohinter, None"
#~ msgstr "Natiu, Autohinter, Cap"

#~ msgid "Automatic, Always, Never"
#~ msgstr "Automàtic, Sempre, Mai"

#~ msgid "How should fonts be tuned for the screen?"
#~ msgstr "Quin sistema d'ajust de formes voleu utilitzar?"

Reply to: