[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ddclientOn Thu, Oct 15, 2009 at 08:30:14AM +0200, Christian Perrier wrote:
> The deadline for receiving the updated translation is
> Wednesday, October 21, 2009.

Una mica tard, però més val això que res.

Adjunto un diff per si voleu revisar només els strings que han canviat.
#
# Catalan translation for ddclient package.
# Copyright © 2009 Torsten Landschoff.
# This file is distributed under the same license as the ddclient package.
#
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2006, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.8.0-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ddclient@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-21 15:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-27 11:13+0100\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:2001
msgid "other"
msgstr "un altre"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:2002
msgid "Dynamic DNS service provider:"
msgstr "Proveïdor del servei de DNS dinàmic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:2002
msgid ""
"Please select the dynamic DNS service you are using. If the service you use "
"is not listed, choose \"other\" and you will be asked for the protocol and "
"the server name."
msgstr ""
"Seleccioneu el servei de DNS dinàmic que estigueu utilitzant. Si el servei "
"no apareix a la llista, trieu «un altre» i indiqueu a continuació el protocol "
"i el nom del servidor."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:3001
msgid "Dynamic DNS server:"
msgstr "Servidor de DNS dinàmic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:3001
msgid ""
"Please enter the name of the server which is providing you with dynamic DNS "
"service (example: members.dyndns.org)."
msgstr ""
"Introduïu el nom del servidor on tingueu el servei de DNS dinàmic (p.ex. "
"members.dyndns.org)."

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:4001
msgid "Dynamic DNS update protocol:"
msgstr "Protocol d'actualització del DNS dinàmic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:4001
msgid ""
"Please select the dynamic DNS update protocol used by your dynamic DNS "
"service provider."
msgstr ""
"Seleccioneu el protocol d'actualització que utilitzi el vostre proveïdor de "
"DNS dinàmic."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:5001
msgid "DynDNS fully qualified domain names:"
msgstr "Noms complets dels dominis DynDNS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:5001
msgid ""
"Please enter the list of fully qualified domain names for the local host(s) "
"(for instance, \"myname.dyndns.org\" with only one host or \"myname1.dyndns."
"org,myname2.dyndns.org\" for two hosts)."
msgstr ""
"Introduïu la llista de noms de domini complets de la vostra màquina (p.ex. "
"«nom.dyndns.org» si en teniu només un, o «nom1.dyndns.org,nom2.dyndns.org» si "
"en teniu dos)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:6001
msgid "Username for dynamic DNS service:"
msgstr "Nom d'usuari del servei de DNS dinàmic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:6001
msgid "Please enter the username to use with the dynamic DNS service."
msgstr ""
"Introduïu el nom d'usuari que utilitzeu per entrar al servei de DNS dinàmic."

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:7001
msgid "Password for dynamic DNS service:"
msgstr "Contrasenya del servei de DNS dinàmic:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:7001
msgid "Please enter the password to use with the dynamic DNS service."
msgstr ""
"Introduïu la contrasenya que utilitzeu per entrar al servei de DNS dinàmic."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:8001
msgid "Find public IP using checkip.dyndns.com?"
msgstr "Voleu trobar l'adreça IP pública utilitzant checkip.dyndns.com?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether ddclient should try to find the IP address of this "
"machine via the DynDNS web interface.  This is recommended for machines that "
"are using Network Address Translation."
msgstr ""
"Trieu si voleu que el ddclient intenti trobar l'adreça IP pública d'aquesta "
"màquina utilitzant la interfície web de DynDNS. És recomanable per a "
"màquines que utilitzin NAT (Network Address Translation)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:9001
msgid "Network interface used for dynamic DNS service:"
msgstr "Interfície de xarxa utilitzada per al servei de DNS dinàmic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface (eth0/wlan0/ppp0/...) to use "
"for dynamic DNS service."
msgstr ""
"Introduïu la interfície de xarxa (eth0/wlan0/ppp0/...) utilitzada per al "
"servei de DNS dinàmic."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:10001
msgid "Run ddclient on PPP connect?"
msgstr "Voleu executar ddclient en establir la connexió PPP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:10001
msgid ""
"You should enable this option if ddclient should be run every time a PPP "
"connection is established."
msgstr ""
"Hauríeu d'activar aquesta opció si voleu executar el ddclient cada vegada "
"que s'estableixi una connexió PPP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:11001
msgid "Run ddclient as daemon?"
msgstr "Voleu executar el ddclient com a dimoni?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:11001
msgid ""
"Please choose whether you want ddclient to be run in daemon mode on system "
"startup."
msgstr ""
"Indiqueu si voleu que el ddclient s'executi com a dimoni en arrencar el "
"sistema."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12001
msgid "Interval between ddclient runs:"
msgstr "Interval entre les execucions del ddclient:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12001
msgid ""
"Please choose the delay between interface address checks. Values may be "
"given in seconds (e.g. \"5s\"), in minutes (e.g. \"3m\"), in hours (e.g. \"7h"
"\") or in days (e.g. \"1d\")."
msgstr ""
"Trieu el retard entre les comprovacions de l'adreça de la interfície. Els "
"valors es poden especificar en segons (p.ex. «5s»), en minuts (p.ex. «3m»), en "
"hores (p.ex. «7h»), o en dies (p.ex. «1d»)."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid "Modified configuration file"
msgstr "S'ha editat el fitxer de configuració"

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid ""
"The config file /etc/ddclient.conf on your system does not consist of three "
"entries. The automatic configuration utility cannot handle this situation."
msgstr ""
"El fitxer de configuració /etc/ddclient.conf d'aquest sistema no conté tres "
"entrades. L'eina de configuració automàtica (debconf) no pot gestionar "
"correctament aquesta situació."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid ""
"If you have edited the configuration file manually, it won't be modified. If "
"you need a new configuration file, run \"dpkg-reconfigure ddclient\"."
msgstr ""
"No es modificarà el fitxer de configuració si ja l'havíeu editat manualment. "
"Si desitgeu generar un nou fitxer de configuració, executeu «dpkg-reconfigure "
"ddclient»."

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:14001
msgid "From list"
msgstr "Des d'una llista"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:14001
msgid "Manually"
msgstr "Manualment"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:14002
msgid "Selection method for updated names:"
msgstr "Mètode de selecció de noms a actualitzar:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:14002
msgid ""
"You'll have to select which host names to update using ddclient.  You can "
"select host names to update from a list (taken from your DynDNS account) or "
"enter them manually."
msgstr ""
"Haureu de seleccionar quins noms voleu actualitzar amb el ddclient. Podeu "
"triar a partir d'una llista (que s'obté del compte DynDNS) o introduint els "
"noms manualment."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ddclient.templates:15001
msgid "Host names to keep updated:"
msgstr "Nom dels ordinadors que cal mantenir actualitzats:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ddclient.templates:15001
msgid ""
"The list of host names managed via your DynDNS account has been downloaded. "
"Please choose the one(s) for which ddclient should be used to keep IP "
"address records up to date."
msgstr ""
"S'ha descarregat la llista de noms gestionats utilitzant el vostre compte "
"DynDNS. Trieu el nom o noms que el ddclient hauria d'utilitzar per mantenir "
"el registre d'adreces IP actualitzat."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid "Empty host list"
msgstr "Llista de noms buida"

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"The list of host names managed under your account is empty when retrieved "
"from the dynamic DNS service website."
msgstr ""
"La llista de noms d'ordinadors gestionats pel vostre compte, obtinguda de la "
"pàgina del servei de DNS dinàmic, és buida."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"You may have provided an incorrect username or password, or the online "
"account may have no host names configured."
msgstr ""
"Potser heu indicat un nom d'usuari o contrasenya que no són correctes, o el "
"compte d'usuari no té encara noms d'ordinadors configurats."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"Please check your account to be sure you have host names configured, then "
"run \"dpkg-reconfigure ddclient\" to input your username and password again."
msgstr ""
"Comproveu el vostre compte per assegurar-vos que heu configurat els noms, i "
"després executeu «dpkg-reconfigure ddclient» per indicar un altre cop el nom "
"d'usuari i la contrasenya."

#~ msgid "www.dyndns.com"
#~ msgstr "www.dyndns.com"

#~ msgid "www.easydns.com"
#~ msgstr "www.easydns.com"

#~ msgid "www.dslreports.com"
#~ msgstr "www.dslreports.com"

#~ msgid "www.zoneedit.com"
#~ msgstr "www.zoneedit.com"

#~ msgid "ddclient update interval:"
#~ msgstr "Interval d'actualització de ddclient:"
--- ca.orig.po	2009-12-27 10:56:50.000000000 +0100
+++ ca.po	2009-12-27 11:13:36.000000000 +0100
@@ -121,7 +121,7 @@
 #. Description
 #: ../ddclient.templates:8001
 msgid "Find public IP using checkip.dyndns.com?"
-msgstr ""
+msgstr "Voleu trobar l'adreça IP pública utilitzant checkip.dyndns.com?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -131,6 +131,9 @@
 "machine via the DynDNS web interface.  This is recommended for machines that "
 "are using Network Address Translation."
 msgstr ""
+"Trieu si voleu que el ddclient intenti trobar l'adreça IP pública d'aquesta "
+"màquina utilitzant la interfície web de DynDNS. És recomanable per a "
+"màquines que utilitzin NAT (Network Address Translation)."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -230,19 +233,19 @@
 #. Choices
 #: ../ddclient.templates:14001
 msgid "From list"
-msgstr ""
+msgstr "Des d'una llista"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../ddclient.templates:14001
 msgid "Manually"
-msgstr ""
+msgstr "Manualment"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../ddclient.templates:14002
 msgid "Selection method for updated names:"
-msgstr ""
+msgstr "Mètode de selecció de noms a actualitzar:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -252,12 +255,15 @@
 "select host names to update from a list (taken from your DynDNS account) or "
 "enter them manually."
 msgstr ""
+"Haureu de seleccionar quins noms voleu actualitzar amb el ddclient. Podeu "
+"triar a partir d'una llista (que s'obté del compte DynDNS) o introduint els "
+"noms manualment."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../ddclient.templates:15001
 msgid "Host names to keep updated:"
-msgstr ""
+msgstr "Nom dels ordinadors que cal mantenir actualitzats:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -267,12 +273,15 @@
 "Please choose the one(s) for which ddclient should be used to keep IP "
 "address records up to date."
 msgstr ""
+"S'ha descarregat la llista de noms gestionats utilitzant el vostre compte "
+"DynDNS. Trieu el nom o noms que el ddclient hauria d'utilitzar per mantenir "
+"el registre d'adreces IP actualitzat."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../ddclient.templates:16001
 msgid "Empty host list"
-msgstr ""
+msgstr "Llista de noms buida"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -281,6 +290,8 @@
 "The list of host names managed under your account is empty when retrieved "
 "from the dynamic DNS service website."
 msgstr ""
+"La llista de noms d'ordinadors gestionats pel vostre compte, obtinguda de la "
+"pàgina del servei de DNS dinàmic, és buida."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -289,6 +300,8 @@
 "You may have provided an incorrect username or password, or the online "
 "account may have no host names configured."
 msgstr ""
+"Potser heu indicat un nom d'usuari o contrasenya que no són correctes, o el "
+"compte d'usuari no té encara noms d'ordinadors configurats."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -297,6 +310,9 @@
 "Please check your account to be sure you have host names configured, then "
 "run \"dpkg-reconfigure ddclient\" to input your username and password again."
 msgstr ""
+"Comproveu el vostre compte per assegurar-vos que heu configurat els noms, i "
+"després executeu «dpkg-reconfigure ddclient» per indicar un altre cop el nom "
+"d'usuari i la contrasenya."
 
 #~ msgid "www.dyndns.com"
 #~ msgstr "www.dyndns.com"

Reply to: