[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bugzilla 3.2.4.0-4: Please update debconf PO translation for the package bugzillaHi,

A l10n NMU will happen on bugzilla pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, October 18, 2009.

Thanks,

# translation of bugzilla_2.16.4-1_templates.po to catalan
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Jordi Fernández Mora <jordi.fernandezmo@campus.uab.es>, 2004.
# Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-21 12:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-13 22:47+0200\n"
"Last-Translator: Miguel Gea Milvaques\n"
"Language-Team: <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:2001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Confirmeu la contrasenya:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Email address of the Bugzilla administrator:"
msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
msgstr ""
"Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'administrador de Bugzilla:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "All mail for the administrator will be sent to this address. This email "
#| "address is also used as the administrator login for Bugzilla."
msgid ""
"Please enter the email address of the Bugzilla administrator; all mail for "
"the administrator will be sent to this address. This email address is also "
"used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr ""
"Tots els correus electrònics per a l'administrador s'enviaran a aquesta "
"adreça. Aquesta adreça de correu electrònic també es farà servir com a "
"entrada de l'administrador de Bugzilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after "
#| "the @. You'll be able to change this setting through bugzilla's web "
#| "interface."
msgid ""
"A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after the "
"@. You'll be able to change this setting through Bugzilla's web interface."
msgstr ""
"Una adreça correcta ha de contenir exactament un '@', i com a mínim un '.' "
"després de @. Podreu canviar aquesta condició amb la interfície web de "
"bugzilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Real name of the Bugzilla administrator:"
msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
msgstr "Introduïu el nom real de l'administrador de Bugzilla:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
msgstr "Introduïu la contrasenya pel compte de l'administrador de Bugzilla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "Have Status or Resolution values been customized?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"If values in the Status or Resolution fields have been customized, the "
"checksetup procedure must be modified appropriately before installation can "
"continue."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian."
"pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d "
"directory can be used to automatically apply your modifications before "
"execution."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "Prompt about customized Status/Resolution at each update?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/"
"share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/"
"bugzilla3/lib/checksetup-nondebian.pl, you may want to avoid being prompted "
"at each package upgrade."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you accept being prompted, you will have to call /usr/share/bugzilla3/lib/"
"checksetup.pl yourself, at each package upgrade, before using Bugzilla."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as "
"checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-"
"checksetup.d scripts)."
msgstr ""

#~ msgid "New location for Bugzilla CGI scripts"
#~ msgstr "Lloc nou pels fitxers de seqüència de Bugzilla"

#~ msgid ""
#~ "All CGI scripts have been moved to /usr/lib/cgi-bin/bugzilla and the "
#~ "script \"bgz_query.cgi\" has been renamed as \"query.cgi\"."
#~ msgstr ""
#~ "Tots els fitxers de seqüència CGI s'han mogut a /usr/lib/cgi-bin/bugzilla "
#~ "i el fitxer de seqüència «bgz_query.cgi» ha canviat el nom a «query.cgi»."

#~ msgid ""
#~ "If you have made changes to /var/lib/bugzilla/web/index.html, the install "
#~ "process will not overwrite this file. You may thus need to update all "
#~ "links to the CGI scripts."
#~ msgstr ""
#~ "Si heu fet canvis a /var/lib/bugzilla/web/index.html el procés "
#~ "d'instal·lació no sobreescriurà aquests fitxer, per tant heu "
#~ "d'actualitzar tots els enllaços que fan referència als fitxers de "
#~ "seqüència CGI."

#~ msgid "Template now used for the Bugzilla index"
#~ msgstr "Plantilla utilitzada ara per a l'índex de Bugzilla"

#~ msgid ""
#~ "If you have made changes to /var/lib/bugzilla/web/index.html, you should "
#~ "report them in a copy of /usr/share/bugzilla/template/en/default/index."
#~ "html.tmpl and put it in /var/lib/bugzilla/template/en/custom/."
#~ msgstr ""
#~ "Si heu fet canvis a /var/lib/bugzilla/web/index.html, heu de fer-los "
#~ "constar a una còpia de /usr/share/bugzilla/template/en/default/index.html."
#~ "tmpl que ha d'anar a /var/lib/bugzilla/template/en/custom/."

#~ msgid ""
#~ "The /var/lib/bugzilla/web/index.html file will be saved as /var/lib/"
#~ "bugzilla/web/index.html.dpkg-bak."
#~ msgstr ""
#~ "El fitxer /var/lib/bugzilla/web/index.html es desarà com /var/lib/"
#~ "bugzilla/web/index.html.dpkg-bak."

#~ msgid "No MySQL server found. Do you want to continue?"
#~ msgstr "No s'ha trobat cap servidor MySQL. Voleu continuar?"

#~ msgid "A local or remote MySQL server is mandatory for using Bugzilla."
#~ msgstr "És obligatori tenir un servidor MySQL per utilitzar Bugzilla."

#~ msgid ""
#~ "The Bugzilla package does not depend on the MySQL server package, since "
#~ "Bugzilla can use a remote MySQL database. To complete Bugzilla "
#~ "configuration, access to a MySQL server is required."
#~ msgstr ""
#~ "El paquet Bugzilla no declara una dependència obligatòria al paquet MySQL "
#~ "server, ja que Bugzilla pot fer servir una base de dades MySQL de forma "
#~ "remota. Per completar la configuració de Bugzilla, es necessita accés al "
#~ "servidor MySQL."

#~ msgid "If you do not continue, the Bugzilla package will not be configured."
#~ msgstr "Si no continueu, el paquet Bugzilla no serà configurat."

#~ msgid "Do you need to create a new database or a new user?"
#~ msgstr "Necessiteu crear una nova base de dades o un usuari nou?"

#~ msgid ""
#~ "If no MySQL database or no MySQL database user exist, they should be "
#~ "created."
#~ msgstr ""
#~ "Si no teniu una base de dades MySQL o un usuari de la base de dades que "
#~ "el pugui fer servir bugzilla heu de crear-ne un."

#~ msgid "Both may however be created manually later."
#~ msgstr "Sense dubte tots dos haureu de crear-los manualment després."

#~ msgid "Database server administrator username:"
#~ msgstr "Introduïu l'usuari administrador de la base de dades:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the username of a database user with database and users "
#~ "creation privileges in the MySQL database server."
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu el nom de l'usuari de la base de dades que tingui suficients "
#~ "permisos per crear noves bases de dades i usuaris a la base de dades "
#~ "MySQL."

#~ msgid "Database server administrator password:"
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu la contrasenya de l'usuari administrador de la base de dades:"

#~ msgid "Please enter the password of the database server administrator."
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu la contrasenya de l'administrador del servidor de base de dades."

#~ msgid ""
#~ "This password will be not be stored permanently by debconf; it is "
#~ "forgotten once the database and database user are created."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta contrasenya no s'emmagatzemarà permanentment per debconf; "
#~ "s'oblidarà una vegada són creades la base de dades i l'usuari de la base "
#~ "de dades."

#~ msgid "Database server host name:"
#~ msgstr "Nom del servidor de base de dades:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the hostname of the database server which will host the "
#~ "Bugzilla database."
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu el nom del servidor de base de dades que allotjarà la base de "
#~ "dades de Bugzilla."

#~ msgid "Database server listening port:"
#~ msgstr "Port que rep les connexions al servidor de base de dades:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the port number on which the MySQL database server can be "
#~ "accessed."
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau introduïu el port pel qual es pot accedir al servidor de base "
#~ "de dades MySQL."

#~ msgid "Database name:"
#~ msgstr "Nom de la base de dades:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the name of the MySQL database where Bugzilla data will be "
#~ "stored."
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau introduïu el nom de la base de dades de MySQL on es guardarà "
#~ "la informació de Bugzilla."

#~ msgid ""
#~ "Note that if you want to use a database name with special characters, "
#~ "you need at least a 3.23.6 MySQL server. If you plan to use an older "
#~ "MySQL server, please don't put special characters in the database name. "
#~ "See section 9.2.2 in the MySQL documentation for details about database "
#~ "identifiers."
#~ msgstr ""
#~ "Adoneu-vos que si voleu fer ús d'un nom per la base de dades amb "
#~ "caràcters especials, necessitareu una versió superior a la 3.23.6 del "
#~ "servidor MySQL. Si esteu pensant en utilitzar un servidor de MySQL més "
#~ "antic, no poseu caràcters especials al nom de la base de dades. Vegeu la "
#~ "secció 9.2.2 de la documentació del MySQL per veure detalls dels "
#~ "identificadors de la base de dades."

#~ msgid "Bugzilla database owner name:"
#~ msgstr "Nom del propietari de la base de dades de Bugzilla:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the database user name which will own the Bugzilla database."
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau introduïu el nom de l'usuari de la base de dades que serà "
#~ "propietari de la base de dades de Bugzilla."

#~ msgid "Bugzilla database owner password:"
#~ msgstr "Contrasenya del propietari de la base de dades de Bugzilla:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the password of the user which will own the Bugzilla "
#~ "database."
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau introduïu la contrasenya de l'usuari propietari de la base de "
#~ "dades de Bugzilla."

#~ msgid ""
#~ "As you don't have a MySQL server installed locally, only a manual "
#~ "installation is possible."
#~ msgstr ""
#~ "Com que no teniu instalat el servidor MySQL localment, tan sols és "
#~ "possible fer la instal·lació de forma manual."

#~ msgid "Invalid values for MySQL access."
#~ msgstr "Valors invàlids per accedir al MySQL."

#~ msgid "You filled bad values either for the MySQL user or for its password."
#~ msgstr ""
#~ "Heu omplit uns valors incorrectes per l'usuari de MySQL o be per la seva "
#~ "contrasenya."

#~ msgid ""
#~ "Empty values are not allowed for those fields, choose a correct username "
#~ "and password."
#~ msgstr ""
#~ "No estan permesos valors buits per aquestos camps, escolliu un usuari i "
#~ "una contrasenya correctes."

#~ msgid "Automatic"
#~ msgstr "Automàtic"

#~ msgid "Manual"
#~ msgstr "Manual"

#~ msgid "Later"
#~ msgstr "Després"

#~ msgid "Bugzilla configuration:"
#~ msgstr "Configuració de Bugzilla:"

#~ msgid "Please choose your preferred installation mode."
#~ msgstr "Escolliu el mode d'instal·lació que preferiu."

#~ msgid ""
#~ "Choosing \"Automatic\" needs a locally installed MySQL server. This "
#~ "setup mode will try to use as many default values as possible."
#~ msgstr ""
#~ "Escollint «Automatic» necessitareu tenir el servidor MySQL localment. "
#~ "Aquest mode de configuració utilitzarà tots els valors per defecte que "
#~ "sigui possible."

#~ msgid ""
#~ "Choosing \"Manual\" will let you enter all the preferences for the MySQL "
#~ "server you want to use (either local or remote)."
#~ msgstr ""
#~ "Escollir «Manual» us permetrà introduir totes les preferències que vulgueu "
#~ "utilitzar pel servidor de MySQL que utilitzeu (local o remot)."

#~ msgid ""
#~ "Choosing \"Later\" means that you don't have yet a MySQL server up for "
#~ "Bugzilla. This choice will abort the installation process."
#~ msgstr ""
#~ "Escollir «Later» vol dir que no teniu encara un servidor de MySQL "
#~ "configurat per Bugzilla. Aquesta elecció avortarà el procés "
#~ "d'instal·lació."

Reply to: