[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Traduccions de l'exim4 i menusAquestes traduccions completen el nivell 3 de la traducció de lenny d-i.


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: ca.po
Description: application/gettext

Attachment: ca.po
Description: application/gettext

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: