[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

actualització del manualHola
Com he dit al IRC, he acabat la traducció del manual (a data d'ahir).
Envie els fitxers i el diff (el fitxer es diu manual.diff)

Attachment: manual-update.tgz
Description: application/compressed-tar


Reply to: