[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: smb2www 980804-32On Sat, Dec 01, 2007 at 02:31:29PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Here's a first pass, I request review.  I haven't done many translations,
> so if I did something wrong, even repeatedly so, please just let me know
> and I'll fix it...
> 
> Aqui un primer pas, demano que algu revisi, i si he fet alguna cosa
> malament (possiblement repetidament aixi), que em faci saber i
> l'arreglo...

Moltes gràcies per la col·laboració, últimament la cosa està una mica morta.
Qualsevol intent de revitalitzar la llista s'agraeix.

A continuació una revisió ràpida de la traducció. Em penso que molts dels
comentaris fan referència a coses que ja hi eren abans de la teva
actualització, però ja que hi som... :)

> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"

Es podria convertir a UTF-8:
  msgcat -t UTF-8 ca.po > new.po

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:2001
> #| msgid ""
> #| "If enabled, by default smb2www will allow anyone to browse your network."
> msgid ""
> "If enabled, smb2www will, by default, allow anyone to browse the local SMB "
> "network."
> msgstr ""
> "El smb2www habilitat permet, per defecte, que qualsevol persona "
> "navegui per la vostra xarxa."

Si s'habilita el smb2www, per defecte permet que qualsevol persona navegui
per la vostra xarxa SMB local.

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:2001
> #| msgid ""
> #| "Probably this is not what you want to happen. Please modify your web "
> #| "server configuration to suit. Please read /usr/share/doc/smb2www/index."
> #| "html for more information (Especially FAQ 4) on how to do this for Apache."
> msgid ""
> "As this may have security consequences, it is disabled by default and you "
> "should modify the web server configuration to enable smb2www securely. "
> "Please read /usr/share/doc/smb2www/index.html for more information (more "
> "particularly FAQ 4) about such configuration for Apache."
> msgstr ""
> "Com pot tenir conseqüencies de seguritat, està inhabilitat per defecte i "
> "harieu de modifcar la configuració del vostre servidor web per habilitar-lo "
> "de manera segura. Per a més informació sobre la configuració de l'Apache feu "
> "una ullada a /usr/share/doc/smb2www/index.html (especialment a la PMF 4)."

tenir conseqüencies de seguritat -> tenir conseqüències de seguretat (Tot i
que segurament quedaria millor «afectar la seguretat» o «repercutir en la
seguretat».)

haurieu -> hauríeu
modifcar -> modificar

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid "Master browser server:"
> msgstr "Servidor principal de navegador:"

No estic segur de com dir-ho ja que no se a què fa referència exactament,
però potser «explorador» s'adequa més que «navegador»?

Servidor principal d'exploració: ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4001
> #| msgid ""
> #| "Please enter name of the server which will be used by smb2www as a master "
> #| "browser."
> msgid ""
> "Please enter the name of the server which will be used by smb2www as a "
> "master browser."
> msgstr ""
> "Introduïu el nom del servidor que el smb2www utilitzarà com a navegador "
> "principal."

explorador principal ?

> #. Type: select
> #. Default
> #. You must NOT translate this string, but you can change its value.
> #. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
> #. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
> #. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
> #. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch"
> #: ../templates:5002
> msgid "English[ default language ]"
> msgstr "anglès[ idioma per defecte ]"

Hmm, segons el comentari, diria que simplement hauria de ser:

msgstr "English"

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:5003
> msgid "Language for smb2www pages:"
> msgstr "Llenguatge per pàgines smb2www:"

Llenguatge -> Idioma (o Llengua)

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:5003
> msgid "Smb2www can generate its HTML pages in several languages."
> msgstr "El smb2www pot generar les seves pàgines HTML en varis idiomes."

varis -> diversos ?

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:5003
> msgid "Please choose the language you want to use on generated pages."
> msgstr "Trieu l'idioma que voleu fer servir per pàgines generades."

per pàgines generades -> per (a) les pàgines generades

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:7001
> #| msgid ""
> #| "Current smb2www configuration file `/etc/smb2www/smb2www.conf' contains "
> #| "some variables (e.g. `bindir'), which sometimes needs to be changed on "
> #| "package upgrade, and some variables (like `masterbrowser'), which "
> #| "shouldn't."
> msgid ""
> "The current smb2www configuration file '/etc/smb2www/smb2www.conf' contains "
> "some variables (such as 'bindir'), which sometimes need to be changed on "
> "package upgrade, and others (such as 'masterbrowser') which shouldn't."
> msgstr ""
> "La configuració actual del smb2www `/etc/smb2www/smb2www.conf' conté algunes "
> "variables (ex. `bindir') que algunes vegades cal canviar arran de "
> "l'actualització del paquet, d'altres (com 'masterbrowser') no."

Ja que hi som, canviaria les cometes:

"La configuració actual del smb2www «/etc/smb2www/smb2www.conf» conté algunes "
"variables (ex. «bindir») que algunes vegades cal canviar arran de "
"l'actualització del paquet, d'altres (com «masterbrowser») no."

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:7001
> #| msgid ""
> #| "It's very hard to maintain such file, so for better management of smb2www "
> #| "upgrades, the file has been split into two files: `/usr/share/smb2www/"
> #| "smb2www.default' and `/etc/smb2www/smb2www.conf'. The former will be "
> #| "overwritten on each upgrade, the latter - will not. Variables defined in "
> #| "the latter file will override variables defined in the former."
> msgid ""
> "For better management of this configuration file, it has been split in two "
> "parts: /usr/share/smb2www/smb2www.default and /etc/smb2www/smb2www.conf. The "
> "former will be overwritten on each upgrade while the latter remains "
> "unchanged. Variables defined in the latter file will override variables "
> "defined in the former."
> msgstr ""
> "Per millor gestió del fitxer de configuració, s'ha dividit en dos fitxers: "
> "/usr/share/smb2www/smb2www.default i /etc/smb2www/smb2www.conf. Se "
> "sobrescriurà el primer amb cada actualització d'aquest programa, mentres el "
> "segon no es canviarà. Les variables definides al segon fitxer tenen "
> "precedència sobre les variables definides al primer."

Per millor gestió -> Per (a) una millor gestió
mentres el segon no es canviarà -> mentre que el segon no canviarà

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:7001
> #| msgid ""
> #| "Your current smb2www config file will be saved as\n"
> #| " `/etc/smb2www/smb2www.conf.saved_by_postinst'"
> msgid ""
> "The current smb2www config file will be saved as '/etc/smb2www/smb2www.conf."
> "saved_by_postinst'."
> msgstr ""
> "Els fitxer de configuració actual del smb2www es desarà com a\n"
> "`/etc/smb2www/smb2www.conf.saved_by_postinst'"

Cometes:

"Els fitxer de configuració actual del smb2www es desarà com a\n"
"«/etc/smb2www/smb2www.conf.saved_by_postinst»"

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:7001
> #| msgid ""
> #| "If you don't choose this option, smb2www probably will not work. In that "
> #| "case please compare your config file with `/usr/share/smb2www/smb2www."
> #| "default', and adjust it as needed."
> msgid ""
> "If you don't choose this option, smb2www will probably not work. You should "
> "compare the configuration file with '/usr/share/smb2www/smb2www.default', "
> "and adjust it as needed."
> msgstr ""
> "Si no trieu aquesta opció, el smb2www probablement no funcionarà. Si es "
> "produeix aquesta situació, compareu-lo i ajusteu-lo segons el de /usr/share/"
> "smb2www/smb2www.default'."

Canvi al final i cometes:

"Si no trieu aquesta opció, el smb2www probablement no funcionarà. Si es "
"produeix aquesta situació, compareu el fitxer de configuració amb «/usr/share/"
"smb2www/smb2www.default» i ajusteu-lo a les vostres necessitats."Reply to: