[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://foomatic-filtersUn nou po-debconf; fa temps que no traduïa i em sento una mica rovellat...
reviseu-lo a fons ;)

(Amb les vacances l'activitat ha anat baixant encara més del que és
habitual, però en el fons no va tan malament! Aquest estiu s'ha sobrepassat
la barrera psicològica dels 4000 strings[1], superant l'equip de traducció
al danès i apropant-nos molt a l'italià.)

 1. http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/rank
#
# Catalan translation for foomatic-filters package.
# Copyright (C) 2007 Chris Lawrence.
# This file is distributed under the same license as the foomatic-filters
# package.
#
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.0.2-20061031-1.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lawrencc@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-04 07:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-08 14:27+0200\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid "Enable logging debug output into a log file (INSECURE)?"
msgstr ""
"Voleu activar el registre dels missatges de depuració en un fitxer (NO "
"SEGUR)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, the log file will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgstr ""
"Si trieu aquesta opció, el fitxer de registre s'anomenarà /tmp/foomatic-rip."
"log."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid ""
"This option is a potential security issue and should not be used in "
"production. However, if you are having trouble printing, you should enable "
"it and include the log file in bug reports."
msgstr ""
"Aquesta opció representa un risc potencial de seguretat i no s'hauria "
"d'utilitzar en entorns en producció. Tanmateix, si teniu problemes a l'hora "
"d'imprimir, l'hauríeu d'activar i incloure el fitxer de registre a l'informe "
"d'error."

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid "Automagic"
msgstr "Automàgic"

# NOTA: S'utilitza una forma neutra per evitar -t/-da, ja que la mateixa
# cadena s'aprofita en un context diferent. -- Jordà
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:3001 ../foomatic-filters.templates:6001
msgid "Custom"
msgstr "Personalitza"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3002
msgid "Command for converting text files to PostScript:"
msgstr "Ordre per convertir fitxers de text a PostScript:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3002
msgid ""
"If you select 'Automagic', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, and "
"enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgstr ""
"Si seleccioneu «Automàgic», Foomatic intentarà trobar a2ps, mpage o enscript "
"(en aquest odre) cada vegada que l'script de filtratge s'executi."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3002
msgid ""
"Please make sure that the selected command is actually available; otherwise "
"print jobs may get lost."
msgstr ""
"Assegureu-vos que l'ordre seleccionada està realment disponible; altrament "
"podeu perdre tasques d'impressió."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3002
msgid ""
"This setting is ignored when foomatic-filters is used with CUPS; instead, "
"the texttops program included in the cupsys package is always used to "
"convert jobs submitted as plain text to PostScript for printing to raster "
"devices."
msgstr ""
"Aquest paràmetre s'ignora quan foomatic-filters s'utilitza juntament amb "
"CUPS; el programa texttops, inclòs al paquet cupsys, s'utilitza sempre per "
"convertir a PostScript les tasques d'impressió enviades com text pla."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Command to convert standard input to PostScript:"
msgstr "Ordre per convertir l'entrada estàndard a PostScript:"

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid ""
"Please enter the full command line of a command that converts text from "
"standard input to PostScript on standard output."
msgstr ""
"Introduïu l'ordre de línia de comandes que convertirà el text de l'entrada "
"estàndard a PostScript per la sortida estàndard."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid ""
"Please note that entering an invalid command line here may result in lost "
"print jobs."
msgstr ""
"Fixeu-vos que introduir una ordre invàlida pot fer-vos perdre tasques "
"d'impressió."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid "Enable PostScript accounting for CUPS?"
msgstr "Voleu activar el comptatge PostScript per a CUPS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"You should choose this option if you want to insert PostScript code for "
"accounting into each print job. This is currently only useful with CUPS."
msgstr ""
"Activeu aquesta opció si voleu inserir codi PostScript de comptatge a cada "
"tasca d'impressió. Actualment això només és útil amb CUPS."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"When used with generic PostScript printers (and under certain conditions "
"with other printers) this causes an extra page to be printed after each job."
msgstr ""
"Quan s'utilitza amb impressores PostScript genèriques (i sota certes "
"condicions amb altres impressores), això provoca la impressió d'una pàgina "
"addicional després de cada tasca."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6002
msgid "Ghostscript interpreter to be used by Foomatic:"
msgstr "Intèrpret Ghostscript que hauria d'utilitzar Foomatic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6002
msgid ""
"For non-PostScript printers, print jobs are usually translated from "
"PostScript to the printer's command language using the free Ghostscript "
"interpreter."
msgstr ""
"Per impressores que no siguin PostScript, les tasques d'impressió són "
"normalment traduïdes de PostScript al llenguatge de la impressora utilitzant "
"l'intèrpret lliure Ghostscript."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6002
msgid ""
"There are a number of different versions of the Ghostscript interpreter "
"available. Normally, Foomatic will use the default version (configured by "
"the 'gs' alternative, which can be changed with 'update-alternatives --"
"config gs').  However, you may want to use a different Ghostscript for "
"screen display than for printing; 'gs-esp' is usually a good choice for "
"printing."
msgstr ""
"Hi ha diverses versions de l'intèrpret Ghostscript disponibles. Normalment, "
"Foomatic utilitzarà la versió predeterminada (que es configura mitjançant "
"l'alternativa «gs», i que es pot canviar amb l'ordre «update-alternatives --"
"config gs»). Tanmateix, és possible que vulgueu utilitzar un Ghostscript "
"diferent per visualitzar per la pantalla que per imprimir; «gs-esp» és "
"normalment una bona opció per imprimir."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6002
msgid ""
"You should use the Custom option if you have a locally-installed Ghostscript "
"interpreter."
msgstr ""
"Hauríeu de triar l'opció «Personalitza» si teniu un intèrpret Ghostscript "
"instal·lat localment."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Custom Ghostscript interpreter path:"
msgstr "Camí a l'intèrpret Ghostscript personalitzat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Please enter the full path to the custom Ghostscript interpreter."
msgstr "Introduïu el camí complet a l'intèrpret Ghostscript personalitzat."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Example: /opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs"
msgstr "Exemple: /opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:8001
msgid "Printer spooler backend for Foomatic:"
msgstr "Cua d'impressió per a Foomatic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:8001
msgid ""
"Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to handle "
"communication with the printer and manage print jobs. If no spooler is "
"installed, you can use the 'direct' backend, but this is only recommended "
"for single-user systems."
msgstr ""
"Foomatic normalment requereix una cua d'impressió (com CUPS o LPRng) per "
"gestionar la comunicació amb la impressora i administrar les tasques "
"d'impressió. Si no n'hi ha cap d'instal·lada, podeu utilitzar la interfície "
"«direct», però això només es recomana en sistemes d'un sol usuari."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:8001
msgid ""
"The installation process may have already detected the correct spooler; "
"however, if this is the initial installation of this system, or if more than "
"one spooler is installed, the detected spooler may be incorrect."
msgstr ""
"És possible que el procés d'instal·lació hagi detectat la cua d'impressió "
"correctament; tanmateix, si aquesta és la instal·lació inicial del sistema, "
"o si s'ha instal·lat més d'una cua, és possible que la detecció no sigui "
"correcta."

Reply to: