[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://udevOn Sun, Jul 01, 2007 at 03:25:59AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Hola gent,
> 
> A vore si ens animem i continuem amb la traducció de noves plantilles!!
> 
> L'equip galleg (jacobo i ell mateix) ja ens ha passat, i el basc pareix
> que va en camí...

En Jacobo estarà un temps més aviat inactiu... és el moment de
recuperar (ei, la cosa no va tan malament, amb tzdata tenim +436) ;)

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../udev.templates:1001
> msgid ""
> "You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
> "compatible version is installed or being installed on your system, but  you "
> "need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is  complete."
> msgstr ""
> "Esteu actualitzant l'udev utilitzant una versió del nucli incompatible. S'està "
> "instal·lant o està instal·lada una versió compatible al vostre sistema, però "
> "necessiteu reiniciar per utilitzar aquest nou nucli en el moment que l'actualització "
> "estiga complerta."

Ja hi ha instal·lada o s'està instal·lant una versió compatible amb
el vostre sistema, ...

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../udev.templates:1001
> msgid ""
> "Without a reboot with this new kernel version, your system may become  "
> "UNUSABLE."
> msgstr ""
> "Si no reinicieu amb aquesta nova versió del nucli, el vostre sistema es "
> "podria quedar INUTILITZAT."

es podria quedar INUTILITZAT -> podria quedar INUTILITZABLE ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../udev.templates:2001
> msgid "Proceed with the upgrade nevertheless?"
> msgstr "Voleu continuar amb l'actualització de tota manera?"

de tota manera -> igualment ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../udev.templates:2001
> msgid ""
> "You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. You "
> "MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before proceeding "
> "with the upgrade, otherwise your system may become UNUSABLE. Packages with a "
> "name starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with "
> "this new udev version."
> msgstr ""
> "Esteu actualitzant l'udev utlitzant una versió incompatible del nucli. HEU d'instal·lar "
> "una versió del nucli compatible (2.6.15 o posterior) abans de continuar amb l'actualització, "
> "si no, el vostre sistema es quedarà INUTILITZAT. Els paquets que el seu nom comence "
> "per «linux-image-2.6-» proporcionen una imatge del nucli utilitzable amb aquesta nova "
> "versió de l'udev."

es quedarà INUTILITZAT -> quedarà INUTILITZABLE ?
Els paquets el nom dels quals comença per ... ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../udev.templates:2001
> msgid ""
> "If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a  compatible "
> "kernel and reboot on it as soon as possible. You have been  warned."
> msgstr ""
> "Si trieu d'actualitzar l'udev de totes maneres, hauríeu d'instal·lar un nucli compatible "
> "i reiniciar tan prompte siga possible. Us hem avisat."
 
tan prompte -> tan prompte com
Us hem avisat -> Esteu avisats ?Reply to: