[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://udevHola gent,

A vore si ens animem i continuem amb la traducció de noves plantilles!!

L'equip galleg (jacobo i ell mateix) ja ens ha passat, i el basc pareix
que va en camí...

Ale va!!!
# translation of udev.po to catalan
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-15 15:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-01 03:23+0200\n"
"Last-Translator: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>\n"
"Language-Team: catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../udev.templates:1001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Es necessari reiniciar després d'aquesta actualització"

#. Type: note
#. Description
#: ../udev.templates:1001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on your system, but  you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is  complete."
msgstr ""
"Esteu actualitzant l'udev utilitzant una versió del nucli incompatible. S'està "
"instal·lant o està instal·lada una versió compatible al vostre sistema, però "
"necessiteu reiniciar per utilitzar aquest nou nucli en el moment que l'actualització "
"estiga complerta."

#. Type: note
#. Description
#: ../udev.templates:1001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, your system may become  "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Si no reinicieu amb aquesta nova versió del nucli, el vostre sistema es "
"podria quedar INUTILITZAT."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Proceed with the upgrade nevertheless?"
msgstr "Voleu continuar amb l'actualització de tota manera?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. You "
"MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before proceeding "
"with the upgrade, otherwise your system may become UNUSABLE. Packages with a "
"name starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with "
"this new udev version."
msgstr ""
"Esteu actualitzant l'udev utlitzant una versió incompatible del nucli. HEU d'instal·lar "
"una versió del nucli compatible (2.6.15 o posterior) abans de continuar amb l'actualització, "
"si no, el vostre sistema es quedarà INUTILITZAT. Els paquets que el seu nom comence "
"per «linux-image-2.6-» proporcionen una imatge del nucli utilitzable amb aquesta nova "
"versió de l'udev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a  compatible "
"kernel and reboot on it as soon as possible. You have been  warned."
msgstr ""
"Si trieu d'actualitzar l'udev de totes maneres, hauríeu d'instal·lar un nucli compatible "
"i reiniciar tan prompte siga possible. Us hem avisat."


Reply to: