[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent -- Release announcement for EtchBones,

en Roger i jo hem traduït el fitxer release. He fusionat la versió d'en Roger 
i la meua per poder tenir el fitxer amb el llenguatge de marques i els 
mateixos criteris que vam tenir amb el release notes de l'altre dia. Hi ha 
part que m'ha agradat més com ho ha fet en Roger, altres que m'ha agradat més 
lo meu i he aplicat el meu criteri. Espero correccions.

Leo

 

A Diumenge 08 Abril 2007 14:48, Roger Pueyo Centelles va escriure:
> Ho tinc acabat! Estava a la universitat i no tenia accés a IRC... :(
>
> 2007/4/8, Leopold Palomo Avellaneda <lepalom@wol.es>:
> > A Diumenge 08 Abril 2007 13:03, Javier Fernández-Sanguino Peña va
> >
> > escriure:
> > > On Sun, Apr 08, 2007 at 12:33:41PM +0200, Alexander Schmehl wrote:
> > > > Hi again!
> > > >
> > > > * Alexander Schmehl <tolimar@debian.org> [070407 19:10]:
> > > > > [..] http://people.debian.org/~tolimar/release.txt [..]
> > > > > It would be great if you could translate it in time so the
> >
> > anouncement
> >
> > > > > would be in all kind of languages in place.
> > >
> > > You should have pointed to the WML file
> > > (http://people.debian.org/~tolimar/release.wml), as that is the one
> > > that actually *gets* into the website. Translating the TXT file means
> > > that translators will have to reformat it afterwards (to include it in
> > > their XXXX/News/2007/ directory at the website)
> >
> > Començo a traduir-ho. Estic al IRC.
> >
> > Leo
> >
> >
> >
> > --
> > --
> > Linux User 152692
> > PGP: 0xF944807E
> > Catalonia

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia
<define-tag pagetitle>Debian GNU/Linux 4.0 llançament</define-tag>
<define-tag release_date>2007-04-08</define-tag>
#use wml::debian::news

<!--<p>The Debian Project is pleased to announce the official release of Debian
GNU/Linux version 4.0, codenamed <q>etch</q>, after 21 months of constant
development. Debian GNU/Linux is a free operating system which supports
a total of eleven processor architectures and includes the KDE, GNOME
and Xfce desktop environments. It also features cryptographic software
and compatibility with the FHS v2.3 and software developed for version
3.1 of the LSB.</p>-->

<p>El Projecte Debian es complau d'anunciar la publicació oficial de Debian GNU/Linux versió 4.0, amb nom clau "etch", després de 21 mesos de constant desenvolupament. Debian GNU/Linux és un sistema operatiu lliure que suporta un total d'onze arquitectures de processadors i inclou els entorns d'escriptori KDE, GNOME i Xfce. També incorpora programari criptogràfic i compatibilitat amb FHS v2.3 i el programari desenvolupat per a la versió 3.1 de LSB.</p>

<!--<p>Using a now fully integrated installation process, Debian GNU/Linux 4.0
comes with out-of-the-box support for encrypted partitions. This
release introduces a newly developed graphical frontend to the
installation system supporting scripts using composed characters and
complex languages; the installation system for Debian GNU/Linux has now
been translated to 58 languages.</p>-->

<p>Amb el nou procés d'instal·lació completament integrat, Debian GNU/Linux 4.0 permet de forma innovadora l'ús de de particions xifrades. Aquesta alliberament introdueix un entorn gràfic d'instal·lació desenvolupat de nou que suporta scripts amb caràcters compostos i idiomes complexos; el sistema d'instal·lació per a Debian GNU/Linux s'ha traduït a 58 idiomes.</p>


<!--<p>Also beginning with Debian GNU/Linux 4.0, the package management system
has been improved regarding security and efficiency. Secure APT allows
the verification of the integrity of packages downloaded from a mirror.
Updated package indices won't be downloaded in their entirety, but
instead patched with smaller files containing only differences from
earlier versions.</p>-->

<p>També a partir de Debian GNU/Linux 4.0, el sistema de gestió de paquets s'ha millorat pel que fa a seguretat i eficiència. L'APT segur permet la verificació de la integritat dels paquets descarregats des de les rèpliques. Els índexs de paquets actualitzats no es descarregaran per complet, sinó que s'actualitzen amb fitxers més petits que contenen només les diferències respecte les versions anteriors.</p>

<!--<p>Debian GNU/Linux runs on computers ranging from palmtops and handheld
systems to supercomputers, and on nearly everything in between. A total
of eleven architectures are supported including: Sun SPARC (sparc), HP
Alpha (alpha), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Intel IA-32 (i386) and
IA-64 (ia64), HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm), IBM
S/390 (s390) and &ndash; newly introduced with Debian GNU/Linux 4.0 &ndash; AMD64
and Intel EM64T (amd64).</p>-->

<p>Debian GNU/Linux funciona en un ampli rang d'ordinadors que van des d'agendes electròniques i ordinadors portàtils fins a supercomputadors, sense descurar qualsevol cosa intermitja. En total, es dóna
	suport a onze arquitectures, incloent Sun SPARC (sparc), HP Alpha (alpha), 
	Motorola/IBM PowerPC (powerpc), els IA-32 (i386) i IA-64 (ia64) d'Intel, HP PA-RISC (hppa), 
	MIPS (mips, mipsel), ARM (arm), IBM S/390 (s390) i &ndash; com a novetat a Debian GNU/Linux 4.0 &ndash; AMD64 i Intel EM64T (amd64).</p>


<!--
<p>Debian GNU/Linux can be installed from various installation media
such as DVDs, CDs, USB sticks and floppies, or from the network. GNOME
is the default desktop environment and is contained on the first CD.
The K Desktop Environment (KDE) and the Xfce desktop can be installed
through two new alternative CD images. Also newly available with Debian
GNU/Linux 4.0 are multi-arch CDs and DVDs supporting installation of
multiple architectures from a single disc.</p>-->

<p>Debian GNU/Linux es pot instal·lar des de diversos medis d'instal·lació, com DVDs, CDs, memòries USB i disquets, o a través de la xarxa. GNOME és l'entorn d'escriptori per defecte i es troba al primer CD. L'entorn d'Escriptori K (KDE) i l'escriptori Xfce es poden instal·lar des de dues imatges de CD alternatives. Amb Debian GNU/Linux 4.0 també s'ofereix per primera vegada CDs i DVDs multiarquitectura, que permeten instal·lar el sistema en diferents arquitectures emprant un únic disc.</p>


<!--<p>Debian GNU/Linux can be downloaded right now via bittorent (the
recommended way), jigdo or HTTP; see <a href="$(HOME)/CD/">Debian GNU/Linux on CDs</a> for
further information. It will soon be available on DVD and CD-ROM from
numerous <a href="$(HOME)/CD/vendors">vendors</a>, too.</p>-->

<p>Debian GNU/Linux es pot descarregar ara mateix a través de bittorrent (la manera recomanada), jigdo o HTTP; llegiu <a href="$(HOME)/CD/">Debian GNU/Linux en CDs</a> per a més informació. Aviat també estarà disponible en DVD i CD-ROM per part de nombrosos venedors, vegeu <a href="$(HOME)/CD/vendors">vendors</a>.
</p>

<!--<p>This release includes a number of updated software packages, such as the
K Desktop Environment 3.5 (KDE), an updated version of the GNOME desktop
environment 2.14, the Xfce 4.4 desktop environment, the GNUstep desktop
5.2, X.Org 7.1, OpenOffice.org 2.0.4a, GIMP 2.2.13, Iceweasel (an
unbranded version of Mozilla Firefox 2.0.3), Icedove (an unbranded
version of Mozilla Thunderbird 1.5), Iceape (an unbranded version of
Mozilla Seamonkey 1.0.8), PostgreSQL 8.1.8, MySQL 5.0.32, GNU Compiler
Collection 4.1.1, Linux kernel version 2.6.18, Apache 2.2.3, Samba
3.0.24, Python 2.4.4 and 2.5, Perl 5.8.8, PHP 4.4.4 and 5.2.0, Asterisk
1.2.13, and more than 18,000 other ready to use software packages.</p>-->

<p>Aquesta alliberament inclou un bon nombre de paquets de programari actualitzats, 
com l'Entorn d'Escriptori K 3.5 (KDE), una versió actualitzada de l'entorn d'escriptori 
GNOME 2.14, l'entorn d'escriptori Xfce 4.4, l'escriptori GNUstep 5.2, X.Org 7.1, OpenOffice.org 2.0.4a, GIMP 2.2.13, Iceweasel (una versió sense marca del Mozilla Firefox 2.0.3), Icedove (una versió sense marca del Mozilla Thunderbird 1.5), Iceape (una versió sense marca del Mozilla Seamonkey 1.0.8), PostgreSQL 8.1.8, MySQL 5.0.32, la Col·lecció de Compiladors GNU 4.1.1, la versió del kernel de Linux 2.6.18, Apache 2.2.3, Samba 3.0.24, Python 2.4.4 i 2.5, Perl 5.8.8, PHP 4.4.4 i 5.2.0, Asterisk 1.2.13, i més de 18.000 altres paquets de programari llestos per a ser usats.</p>

<!--<p>Upgrades to Debian GNU/Linux 4.0 from the previous release, Debian
GNU/Linux 3.1 codenamed <q>sarge</q>, are automatically handled by the
aptitude package management tool for most configurations, and to a
certain degree also by the apt-get package management tool. As always,
Debian GNU/Linux systems can be upgraded quite painlessly, in place,
without any forced downtime, but it is strongly recommended to read the
release notes for possible issues. For detailed instructions about
installing and upgrading Debian GNU/Linux, please see the <a href="$(HOME)/releases/etch/releasenotes">release notes</a>. Please note that
the release notes will be further improved and translated to additional
languages in the coming weeks.</p>-->

<p>Les actualitzacions a Debian GNU/Linux 4.0 des del llançament anterior Debian GNU/Linux 3.1 (anomenat <q>sarge</q> són dutes a terme automàticament amb la utilitat de gestió de paquets 
aptitude, i fins a un cert grau, amb l'eina de gestió de paquets apt-get. 
Com sempre, els sistemes Debian GNU/Linux poden actualitzar-se de forma raonablement simple, a l'acte, sense necessitats especials d'aturada del sistema, però és molt recomanable llegir les notes de publicació i cercar-hi possibles incidents. Per les instruccions detallades 
sobre la instal·lació i actualització de Debian GNU/Linux, si us plau mireu-vos <a href="$(HOME)/releases/etch/releasenotes">les notes de llançament</a>. Tingueu pressent, que les notes d'alliberament seran a més millorades i traduïdes a més idiomes en les properes setmanes.</p>


<!--<h2>About Debian</h2>

<p>Debian GNU/Linux is a free operating system, developed by more than
a thousand volunteers from all over the world who collaborate via the
Internet. Debian's dedication to Free Software, its non-profit nature,
and its open development model make it unique among GNU/Linux
distributions.</p>

<p>The Debian project's key strengths are its volunteer base, its dedication
to the Debian Social Contract, and its commitment to provide the best
operating system possible. Debian 4.0 is another important step in that
direction.</p>

<h2>Contact Information</h2>

<p>For further information, please visit the Debian web pages at
<a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> or send mail to
&lt;press@debian.org&gt;.</p>-->


<h2>Quant a Debian</h2>

<p>Debian GNU/Linux és un sistema operatiu lliure, desenvolupat per més d'un miler 
de voluntaris al voltant de tot el món que col·laboren mitjançant la Internet. La dedicació 
de Debian al Programari Lliure, la seva naturalesa no comercial i el seu model de 
desenvolupament obert la fan única entre les distribucions GNU/Linux.</p>

<p>Els punts forts del projecte Debian són la seva base de voluntaris, la seva 
dedicació al Contracte Social de Debian i el seu compromís per oferir-nos el 
millor sistema operatiu possible. Debian 4.0 és un altre pas important en 
aquesta direcció.</p>

<h2>Informació de contacte</h2>
Per més informació, si us plau visiteu les pàgines web de Debian en 
<a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> or envieu un correu a 
&lt;press@debian.org&gt;.</p>


Attachment: pgp9iCNE5laPm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: