[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://kdepimNovament, possiblement hi haurà un upload d'aquest paquet properament.

I per als que encara llegiu els meus correus després del flood
d'aquests darrers dies, potser us interessarà aquesta llista
de po-debconfs pendents[1] si voleu triar-ne un (encara és mig
experimental). Animeu-vos!

 1. http://ettin.org/pub/debian/podebconfchooser/
#
# Catalan translation for kdepim package.
# Copyright (C) 2007 Debian Qt/KDE Maintainers.
# This file is distributed under the same license as the kdepim package.
#
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 4:3.5.5.dfsg.1-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-21 04:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-03 19:01+0100\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. choices
#: ../kpilot.templates:1001
msgid "None, ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3, ircomm0, ttyUSB0, ttyUSB1"
msgstr "Cap, ttyS0, ttyS1, ttyS2, ttyS3, ircomm0, ttyUSB0, ttyUSB1"

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:1002
msgid "Which communication port to use with the Palm?"
msgstr "Quin port de comunicació utilitza la Palm?"

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:1002
msgid ""
"A symbolic file /dev/pilot may be created to the port use to talk to the "
"Palm."
msgstr ""
"Podeu crear un enllaç simbòlic, /dev/pilot, cap al port de comunicació de la "
"Palm."

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:1002
msgid ""
"ttyS? are the four serial ports, ircomm0 is the IrDA (infra red) port, "
"ttyUSB? are the USB ports."
msgstr ""
"Els «ttyS?» representen els quatre ports sèrie, «ircomm0» és el port IrDA "
"(infraroigs), i «ttyUSB?» són ports USB."

#. Type: select
#. description
#: ../kpilot.templates:1002
msgid ""
"To ease the use of the Palm connected to the port its access rights will be "
"lowered to allow access to any user.  If it is a security problem for you, "
"select \"None\" and manage the link and its access rights yourself."
msgstr ""
"Per a facilitar l'ús de la Palm connectada al port corresponent, es "
"canviaran els permisos per permetre que hi pugui accedir qualsevol usuari. "
"Si això representa un problema de seguretat en aquesta màquina, seleccioneu "
"«Cap» i encarregueu-vos de l'enllaç i els permisos manualment."

Reply to: