[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fitxers appendix/chroot-install.xml i appendix/files.xmlHola,
pareix que aquests fitxers es van perdre a la llista ...
els torne a enviar.
Index: chroot-install.xml
===================================================================
--- chroot-install.xml	(revision 44337)
+++ chroot-install.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 41453 -->
+<!-- original version: 44016 -->
 
 <sect1 id="linux-upgrade">
 <title>Instal·lant &debian; des d'un sistema Unix/Linux</title>
@@ -33,17 +33,18 @@
 
 Amb les actuals eines *nix, es necessita reparticionar el disc,
 creant al menys un sistema de fitxers i una partició d'intercanvi.
-Necessitareu al menys 150 MiB d'espai per una instal·lació de consola,
-o bé al menys 300 MiB si voleu instal·lar X.
+Necessitareu al menys 350 MiB d'espai per una instal·lació de consola,
+o bé al menys 1 GiB si voleu instal·lar X (més si intenteu instal·lar 
+algun entorn d'escriptori com el GNOME o el KDE).
 
 </para><para>
 
-Crear sistemes de fitxers a les vostres particions. Per exemple, per crear
-un sistema de fitxers ext3 a la partició <filename>/dev/hda6</filename>
+A continuació, crear sistemes de fitxers a les vostres particions. Per exemple, 
+per crear un sistema de fitxers ext3 a la partició <filename>/dev/hda6</filename>
 (que és el nostre exemple per la partició arrel):
 
 <informalexample><screen>
-# mke2fs -j /dev/hda6
+# mke2fs -j /dev/<replaceable>hda6</replaceable>
 </screen></informalexample>
 
 Si voleu crear un sistema de fitxers ext2, ometeu <userinput>-j</userinput>.
@@ -54,9 +55,9 @@
 la vostra partició d'intercanvi de Debian):
 
 <informalexample><screen>
-# mkswap /dev/hda5
+# mkswap /dev/<replaceable>hda5</replaceable>
 # sync; sync; sync
-# swapon /dev/hda5
+# swapon /dev/<replaceable>hda5</replaceable>
 </screen></informalexample>
 
 Munteu la partició a <filename>/mnt/debinst</filename> (el lloc
@@ -66,7 +67,7 @@
 
 <informalexample><screen>
 # mkdir /mnt/debinst
-# mount /dev/hda6 /mnt/debinst
+# mount /dev/<replaceable>hda6</replaceable> /mnt/debinst
 </screen></informalexample>
 
 </para>
@@ -162,6 +163,7 @@
 a l'ordre <command>debootstrap</command>:
 
 <userinput>alpha</userinput>,
+<userinput>amd64</userinput>,
 <userinput>arm</userinput>,
 <userinput>hppa</userinput>,
 <userinput>i386</userinput>,
@@ -189,9 +191,18 @@
 Feu <command>chroot</command>:
 
 <informalexample><screen>
-# LANG= chroot /mnt/debinst /bin/bash
+# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash
 </screen></informalexample>
 
+Desprès de entral al chroot podrieu necessitar fixar la definició
+de terminal per que siga compatible amb el sistema Debian base, per
+exemple:
+
+<informalexample><screen>
+# export TERM=<replaceable>xterm-color</replaceable>
+</screen></informalexample>
+
+
 </para>
 
  <sect3>
@@ -217,8 +228,8 @@
 /dev/XXX     none     swap  sw            0  0
 proc       /proc     proc  defaults         0  0
 
-/dev/fd0     /mnt/floppy  auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
-/dev/cdrom    /mnt/cdrom  iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0
+/dev/fd0     /media/floppy auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
+/dev/cdrom    /media/cdrom iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0
 
 /dev/XXX     /tmp     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
 /dev/XXX     /var     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
@@ -234,6 +245,20 @@
 # mount /path  # e.g.: mount /usr
 </screen></informalexample>
 
+Els sistemes Debian tenen punts de muntatge pels dispositius extraïbles 
+a <filename>/media</filename>, però manté enllaços per raons de 
+compatibilitat a <filename>/</filename>. Creeu aquests si els necessiteu,
+per exemple:
+
+<informalexample><screen>
+# cd /media
+# mkdir cdrom0
+# ln -s cdrom0 cdrom
+# cd /
+# ln -s media/cdrom
+</screen></informalexample>
+
+
 Podeu muntar el sistema de fitxers proc varies vegades i a llocs arbitraris,
 però s'espera tenir el <filename>/proc</filename>. Si no utilitzeu
 <userinput>mount -a</userinput>, assegureu-vos de muntar proc abans
@@ -257,20 +282,19 @@
  </sect3>
 
  <sect3>
-  <title>Configurar el teclat</title>
+  <title>Configurar la zona horària</title>
 <para>
 
-Per configurar el vostre teclat:
+Hi ha una opció al fitxer <filename>/etc/default/rcS</filename> que determina
+si el sistema interpretarà que el rellotge intern està en UTC o en
+horari local. L'ordre següent permetrà configurar i triar la vostra zona
+horària.
 
 <informalexample><screen>
-# dpkg-reconfigure console-data
+# editor /etc/default/rcS
+# tzconfig
 </screen></informalexample>
 
-</para><para>
-
-Tingueu en compte que no es pot establir el teclat mentre esteu dins
-del chroot, però serà configurat per al següent reinici.
-
 </para>
  </sect3>
 
@@ -330,7 +354,7 @@
 Un exemple senzill de <filename>/etc/resolv.conf</filename>:
 
 <informalexample><screen>
-search hqdom.local\000
+search hqdom.local
 nameserver 10.1.1.36
 nameserver 192.168.9.100
 </screen></informalexample>
@@ -341,6 +365,20 @@
 # echo DebianHostName &gt; /etc/hostname
 </screen></informalexample>
 
+I un fitxer <filename>/etc/hosts</filename> bàsic amb suport IPv6:
+
+<informalexample><screen>
+127.0.0.1 localhost DebianHostName
+
+# Les línies següents són les desitjables per màquines amb suport IPv6
+::1   ip6-localhost ip6-loopback
+fe00::0 ip6-localnet
+ff00::0 ip6-mcastprefix
+ff02::1 ip6-allnodes
+ff02::2 ip6-allrouters
+ff02::3 ip6-allhosts
+</screen></informalexample>
+
 Si teniu vàries targes de xarxa, ordeneu els noms dels mòduls dels
 controladors al fitxer <filename>/etc/modules</filename> amb l'ordre desitjat.
 A l'arrencada, cada targeta s'associarà amb el nom de l'interfície 
@@ -350,23 +388,53 @@
  </sect3>
 
  <sect3>
-  <title>Configurar locals</title>
+  <title>Configurar Apt</title>
 <para>
 
+El debootstrap haurà creat un fitxer <filename>/etc/apt/sources.list</filename>
+molt bàsic que que permetrà instal·lar paquets addicionals. Per altra banda,
+pot ser voldreu afegir alguns fonts addicionals, per exemple per
+el codi font des paquets i les actualitzacions de seguretat:
+
+<informalexample><screen>
+deb-src http://ftp.us.debian.org/debian etch main
+
+deb http://security.debian.org/ etch/updates main
+deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main
+</screen></informalexample>
+
+Recordeu d'executar <userinput>aptitude update</userinput> desprès de
+fer els canvis a la llista de fonts.
+
+</para>
+  </sect3>
+
+  <sect3>
+  <title>Configurar el teclat i els locales</title>
+<para>
+
 Per configurar els vostres paràmetres locals per utilitzar un idioma
 que no sigui l'anglès, instal·leu el paquet de suport
-<classname>locales</classname> i configureu-lo:
+<classname>locales</classname> i configureu-lo. En aquest moment es recomana
+utilitzar els locales amb UTF-8.
 
 <informalexample><screen>
 # aptitude install locales
 # dpkg-reconfigure locales
 </screen></informalexample>
 
-AVÃ?S: L'<classname>apt</classname> s'ha de configurar abans, creant un
-sources.list i executant <command>aptitude update</command>.
-Abans d'utilitzar locals amb altres conjunts de caràcters diferents de
-ASCII o latin1, consulteu el COM ES FA de localització apropiat.
+Per configurar el vostre teclat (si fa falta):
 
+<informalexample><screen>
+# aptitude install console-data
+# dpkg-reconfigure console-data
+</screen></informalexample>
+
+</para><para>
+
+Mireu que el teclat no es pot configurar mentre esteu al chroot, sino que
+estarà configurat quan reinicieu de nou.
+
 </para>
  </sect3>
  </sect2>
@@ -377,18 +445,63 @@
 
 Si intenteu arrencar aquest sistema, probablement voldreu un nucli Linux i
 una carregador d'arrencada. Identifiqueu si hi ha algun nucli
-pre-empaquetat amb
+pre-empaquetat amb:
 
 <informalexample><screen>
 # apt-cache search linux-image
 </screen></informalexample>
 
-Aleshores instal·leu la vostra elecció utilitzant el nom del paquet.
+</para><para>
 
+Si intenteu fer ús d'un nucli pre-empaquetat, potser voldreu crear un
+fitxer de configuració <filename>/etc/kernel-img.conf</filename> abans
+de fer-ho. Ací teniu un fitxer d'exemple:
+
 <informalexample><screen>
+# Substitució manaula d la imatge d'un nucli
+# Trobareu més detalls a kernel-img.conf(5)
+do_symlinks = yes
+relative_links = yes
+do_bootloader = yes
+do_bootfloppy = no
+do_initrd = yes
+link_in_boot = no
+</screen></informalexample>
+
+</para><para>
+
+Trobareu informació detallada d'aquests fitxers i de les seves opcions a la 
+seva pàgina de manual, que podeu trobar-la després d'instal·lar el
+paquet <classname>kernel-package</classname>. Us recomanem que comproveu que
+els valors són els apropiats pel vostre sistema.
+
+</para><para arch="x86">
+
+Si voleu utilitzar el <classname>grub</classname> com a carregador d'arrencada,
+podeu donar-li el valor <quote>no</quote> a l'opció <literal>do_bootloader</literal>.
+Per actualitzar automàticament el vostre <filename>/boot/grub/menu.lst</filename>
+quan instal·leu o esborreu un nucli de Debian, afegiu les línies següents:
+
+<informalexample><screen>
+postinst_hook = update-grub
+postrm_hook  = update-grub
+</screen></informalexample>
+
+Pel carregador de l'arrencada <classname>lilo</classname>, s'ha de donar el 
+valor <quote>yes</quote> a l'opció <literal>do_bootloader</literal>.
+
+</para><para>
+
+Aleshores instal·leu el paquet del nucli que trieu fent ús del nom del paquet.
+
+<informalexample><screen>
 # aptitude install linux-image-<replaceable>&kernelversion;-arch-etc</replaceable>
 </screen></informalexample>
 
+Si no creeu un fitxer <filename>/etc/kernel-img.conf</filename> abans d'instal·lar
+un nucli pre-empaquetat, aleshores se us farà algunes preguntes a la instal·lació
+que van dirigides a fer-ho.
+
 </para>
  </sect2>
 
@@ -398,28 +511,42 @@
 
 Per aconseguir que el vostre sistema &debian; arrenqui, configureu
 el carregador d'arrencada per que carregui el nucli instal·lat a
-la particiórel. Fixeu-vos que <command>debootstrap</command>
+la partició. Fixeu-vos que <command>debootstrap</command>
 no instal·la cap carregador d'arrencada, encara que podeu utilitzar
 l'<command>aptitude</command> dins el chroot per tal de fer-ho.
 
 </para><para arch="x86">
 
-Comproveu l'informació de <userinput>info grub</userinput> o <userinput>man
+Comproveu la informació de <userinput>info grub</userinput> o <userinput>man
 lilo.conf</userinput> per com configurar el carregador d'arrencada. Si el
 vostre sistema era ja Debian, afegiu una entrada per la instal·lació al
 vostre fitxer existent <filename>menu.lst</filename> o
 <filename>lilo.conf</filename>. Pel <filename>lilo.conf</filename>,
 podeu copiar-lo al nou sistema i editar-lo allí. Després de editar-lo,
-executeu lilo (recordeu que utilitzarà el <filename>lilo.conf</filename>
-relatiu al sistema des d'on el crideu).
+executeu <command>lilo</command> (recordeu que utilitzarà el 
+<filename>lilo.conf</filename> relatiu al sistema des d'on el crideu).
 
 </para><para arch="x86">
 
+Instal·lar i configurar el <classname>grub</classname> és tan fàcil com:
+
+<informalexample><screen>
+# aptitude install grub
+# grub-install /dev/<replaceable>hda</replaceable>
+# update-grub
+</screen></informalexample>
+
+La segon ordre instal·larà el <command>grub</command> (en aquest cas al
+MBR de <literal>hda</literal>). L'última ordre crearà un fitxer correcte
+i funcionant a <filename>/boot/grub/menu.lst</filename>.
+
+</para><para arch="x86">
+
 Ací teniu un exemple bàsic de <filename>/etc/lilo.conf</filename>:
 
 <informalexample><screen>
-boot=/dev/hda6
-root=/dev/hda6
+boot=/dev/<replaceable>hda6</replaceable>
+root=/dev/<replaceable>hda6</replaceable>
 install=menu
 delay=20
 lba32
@@ -427,6 +554,26 @@
 label=Debian
 </screen></informalexample>
 
+</para><para arch="x86">
+
+Depenent de quin carregador de l'arrencada sel·leccioneu, podeu fer
+alguns canvis addicionals al <filename>/etc/kernel-img.conf</filename>.
+
+</para><para arch="x86">
+
+Pel carregador <classname>grub</classname>, hauríeu de canviar l'opció
+<literal>do_bootloader</literal> a <quote>no</quote>.
+I per configurar automàticament el 
+<filename>/boot/grub/menu.lst</filename> al instal·lar o esborrar
+nuclis de Debian, afegiu les línies següents:
+<informalexample><screen>
+postinst_hook = update-grub
+postrm_hook  = update-grub
+</screen></informalexample>
+
+Pel carregador <classname>lilo</classname>, el valor de
+<literal>do_bootloader</literal> s'ha de deixar en <quote>yes</quote>.
+
 </para><para arch="powerpc">
 
 Llegiu <userinput>man yaboot.conf</userinput> per tenir més informació de
@@ -456,4 +603,32 @@
 
 </para>
  </sect2>
+
+ <sect2>
+<title>Retocs finals</title>
+<para>
+
+Com ja s'ha dit abans, el sistema instal·lat serà molt bàsic. Si us 
+agradaria tenir un sistema més madur, hi ha un mètode fàcil per
+instal·lar tots els paquets de prioritat <quote>standard</quote>:
+
+<informalexample><screen>
+# tasksel install standard
+</screen></informalexample>
+
+Per suposat, podeu utilitzar l'<command>aptitude</command> per instal·lar
+paquets de forma individual.
+
+</para><para>
+
+Després de la instal·lació hi ha un munt de paquets descarregats a
+<filename>/var/cache/apt/archives/</filename>. Podeu alliberar espai
+al disc executant:
+
+<informalexample><screen>
+# aptitude clean
+</screen></informalexample>
+
+</para>
+ </sect2>
 </sect1>
Index: files.xml
===================================================================
--- files.xml	(revision 44337)
+++ files.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 42302 -->
+<!-- original version: 43841 -->
 
 
 <sect1 id="linuxdevices"><title>Dispositius del Linux</title>
@@ -194,21 +194,37 @@
 Sizes of tasks should be determined by running tasksel with the "new-install"
 option on a system that been fully installed without selecting any tasks. By
 selecting a task together with the "manual selection" option, aptitude will
- be started and show the sizes for the task. Use "cancel panding actions" to
+ be started and show the sizes for the task. Use "cancel pending actions" to
 clear the slate, quit aptitude and repeat for other tasks.
 Space requirements need to be determined from tasksel as tasksel will not
 install recommended packages while selecting a task from aptitude will.
+
+ The size for the minimal base system should be determined after running
+ 'aptitude clean' using 'du -hsx /'. After that the "Standard system" task
+ should be installed after which the size of the standard system should be
+ determined using the same method.
 -->
 
 <para>
 
-La instal·lació bàsica per a l'i386 amb el nucli 2.6, incloent-hi
-tots els paquets estàndard, requereix 585 MiB d'espai de disc.
-Una instal·lació bàsica mínima, amb la tasca estàndard no seleccionada,
-ocuparà 365 MiB.
+Una instal·lació estàndard per l'arquitectura i386 amb el nucli 2.6, incloent-hi
+tots els paquets estàndard, requereix 442 MiB d'espai de disc.
+Una instal·lació bàsica mínima, amb la tasca <quote>estàndard</quote> no seleccionada,
+ocuparà 230 MiB.
 
-</para><para>
+</para>
+<important><para>
 
+En els dos casos és l'espai en disc utilitzat <emphasis>després</emphasis>
+d'acabar la instal·lació i esborrar tots els fitxers temporals. Açò també
+te en compte les necessitats del sistema de fitxers, per exemple els fitxers
+de «journal». Açò vol dir que farà falta prou més espai al disc 
+<emphasis>a</emphasis> la instal·lació i pel ús normal del sistema.
+In both cases this is the actual disk space used <emphasis>after</emphasis>.
+
+</para></important>
+<para>
+
 La següent taula enumera les mides indicades per l'aptitude que calen per a
 les tasques llistades en el tasksel. Tingueu en compte que algunes d'aquestes
 comparteixen components, per tant la mida total de la instal·lació conjunta
@@ -217,11 +233,11 @@
 </para><para>
 
 Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la de la
-instal·lació bàsica a l'hora de determinar la mida de les particions. La major
+instal·lació estàndard a l'hora de determinar la mida de les particions. La major
 part de la mida identificada com a <quote>Mida de la instal·lació</quote>
-l'ocuparà <filename>/usr</filename>; la mida identificada com a <quote>Mida
-de la descàrrega</quote> cal tenir-la a l'abast (temporalment) a
-<filename>/var</filename>.
+l'ocuparà <filename>/usr</filename> i a <filename>/lib</filename>; 
+la mida identificada com a <quote>Mida de la descàrrega</quote> cal tenir-la a l'abast 
+(temporalment) a <filename>/var</filename>.
 
 </para><para>
 
@@ -237,17 +253,25 @@
 
 <tbody>
 <row>
- <entry>Escriptori</entry>
- <entry>1258</entry>
- <entry>418</entry>
- <entry>1676</entry>
+ <entry>Entorn d'escriptori</entry>
+ <entry>1267</entry>
+ <entry>420</entry>
+ <entry>1667</entry>
 </row>
 
 <row>
- <entry>Portàtil</entry>
- <entry>46</entry>
- <entry>16</entry>
- <entry>62</entry>
+ <entry>Portàtil<footnote>
+ 
+ <para>
+ Hi ha molts paquets comuns a la tasca Portàtil amb la tasca Entorn d'escriptori.
+ Si les instal·leu les dos, la tasca Laptop tan sols necessitarà uns MiB addicionals
+ d'espai en disc.
+ </para>
+
+ </footnote></entry>
+ <entry>50</entry>
+ <entry>17</entry>
+ <entry>67</entry>
 </row>
 
 <row>
@@ -259,9 +283,9 @@
 
 <row>
  <entry>Servidor d'impressió</entry>
- <entry>326</entry>
- <entry>95</entry>
- <entry>421</entry>
+ <entry>277</entry>
+ <entry>79</entry>
+ <entry>356</entry>
 </row>
 
 <row>
@@ -273,9 +297,9 @@
 
 <row>
  <entry>Servidor de fitxers</entry>
- <entry>50</entry>
+ <entry>49</entry>
  <entry>21</entry>
- <entry>71</entry>
+ <entry>70</entry>
 </row>
 
 <row>
@@ -308,7 +332,7 @@
 potser instal·larà automàticament una <firstterm>tasca de
 localització</firstterm> si n'hi ha cap a l'abast per a la vostra
 llengua. Les necessitats d'espai canvien segons la llengua; heu de
-reservar uns 200 MiB en total per a la descàrrega i la instal·lació.
+reservar uns 350 MiB en total per a la descàrrega i la instal·lació.
 
 </para>
 </sect1>

Reply to: