[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/partman-lvm.xmlAttachment: partman-lvm.xml
Description: XML document

Index: ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(revision 44303)
+++ ca/using-d-i/modules/partman-lvm.xml	(working copy)
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 33725 -->
+<!-- original version: 43577 -->
 
    <sect3 id="partman-lvm">
-   <title>Configurant el Gestor de Volums Lògics (LVM)</title>
+   <title>Configurar el Gestor de Volums Lògics (LVM)</title>
 <para>
 
 Si esteu utilitzant l'ordinador com a administrador de sistemes o
@@ -26,32 +26,32 @@
 </para><para>
 
 En cas d'adonar-vos que necessiteu més espai per a l'antiga partició
-<filename>/home</filename> de 160GB, simplement podeu afegir un nou
-disc de 300GB i ajuntar-lo al grup de volums i seguidament redimensionar
+<filename>/home</filename> de 160GiB, simplement podeu afegir un nou
+disc de 300GiB i ajuntar-lo al grup de volums i seguidament redimensionar
 el volum lògic que disposa el sistema de fitxers <filename>/home</filename> i
 per art de màgia &mdash; els usuaris disposaran de més espai en
-la seva nova partició de 460GB. Aquest exemple està un pèl sobresimplificat.
-Llegiu el document <ulink url="&url-lvm-howto;">LVM HOWTO</ulink> en cas
-d'encara no haver-ho fet.
+la seva nova partició de 460GiB. Aquest exemple està un pèl sobresimplificat.
+Llegiu el document <ulink url="&url-lvm-howto;">LVM HOWTO</ulink> si
+encara no ho heu fet.
 
 </para><para>
 
-La configuració de LVM al &d-i; es prou senzilla i està completament
+La configuració d'LVM al &d-i; es prou senzilla i està completament
 suportada dins del <command>partman</command>. Primer, heu de marcar les
 particions que voleu utilitzar com volums físics per LVM. Açò es fa al
-menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on seleccionaríeu
+menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on hauríeu de seleccionar
 <menuchoice> <guimenu>Utilitza-ho com a:
-</guimenu> <guimenuitem>volum físic per LVM</guimenuitem> </menuchoice>.
+</guimenu> <guimenuitem>volum físic per a LVM</guimenuitem> </menuchoice>.
 
 </para><para>
 
 Quan torneu a la pantalla principal de <command>partman</command>, voreu una
 opció nova <guimenuitem>Configura el gestor de volums lògics</guimenuitem>.
-Quan ho seleccioneu, primer se us demanarà que confirmeu els canvis pendents
+En seleccionar-la, primer se us demanarà que confirmeu els canvis pendents
 a la taula de particions (si n'hi ha) i després es mostrarà el menú de
-configuració LVM. Dalt del menú es mostra un resum de la configuració LVM.
-El menú en si mateix és sensible al context i tan sols mostra les accions
-vàlides. Les possibles accions són:
+configuració d'LVM. A la part superior del menú es mostra un resum de la
+configuració d'LVM. El menú en si mateix és sensible al context i tan sols
+mostra les accions vàlides. Les possibles accions són:
 
 <itemizedlist>
   <listitem><para>
@@ -87,17 +87,8 @@
 Utilitzeu les opcions d'aquest menú per crear primer un grup de volums i
 desprès crear volums lògics dins d'aquest.
 
-</para>
-<note><para>
+</para><para>
 
-Podeu també utilitzar aquest menú per esborrar una configuració LVM existent
-al vostre disc dur abans d'escollir <quote>Particionament guiat amb LVM</quote>.
-El particionament guiat amb LVM no és possible si hi ha grups de volums
-definits, però esborrant-los podeu tenir un inici net.
-
-</para></note>
-<para>
-
 Després de tornar a la pantalla principal de <command>partman</command>,
 qualsevol volum lògic es mostrarà de la mateixa forma que les particions
 normals (i les podreu tractar com a tals).

Reply to: