[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

actualització del manual (5/1/2007)Hola,

He actualitzat alguns fitxers pendents del manual. Encara en queden prou
però ara ja torna a construir bé el manual, així que he pensat que
millor que el reviseu i pujar-lo ja.
Index: howto/installation-howto.xml
===================================================================
--- howto/installation-howto.xml	(revision 43861)
+++ howto/installation-howto.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 42302 -->
+<!-- original version: 43742 -->
 
 <appendix id="installation-howto">
 <title>Com Instal·lar</title>
@@ -314,7 +314,9 @@
 Si heu fet la instal·lació amb èxit fent ús del &d-i;,
 preneu-vos una mica de temps per enviar-nos un informe.
 La manera més senzilla de fer-ho és instal·lant el paquet reportbug
-(<command>apt-get install reportbug</command>), i executar
+(<command>aptitude install reportbug</command>), configurar el
+<classname>reportbug</classname> com s'explica a
+<xref linkend="mail-outgoing"/>, i executar
 <command>reportbug installation-report</command>.
 
 </para><para>
@@ -330,7 +332,7 @@
 </sect1>
 
 <sect1 id="howto-installation-finally">
- <title>I finalment...</title>
+ <title>I finalment&hellip;</title>
 <para>
 
 Esperem que la vostra instal·lació de Debian sigui satisfactòria i que
Index: bookinfo.xml
===================================================================
--- bookinfo.xml	(revision 43861)
+++ bookinfo.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 38900 -->
+<!-- original version: 43744 -->
 
 <bookinfo id="debian_installation_guide">
 <title>Guia d'instal·lació de &debian;</title>
@@ -14,6 +14,25 @@
 </para>
 
 <para>
+<note arch="m68k"><para>
+Com el port &arch-title; no és una arquitecutra suportada per 
+&releasename;, no hi ha una versió oficial d'aquest manual per 
+&arch-title; per &releasename;. Per altra banda, com que el port 
+encara està actiu i hi ha esperances de que el &arch-title; s'incloga
+altra vegada als futurs llançaments oficials, auquesta versió de la
+Guía d'instal·lació encara esta disponible.
+
+</para><para>
+
+Com que &arch-title; no es una arquitectura oficial, algunes de les
+informacions, especialment alguns enllaços, en aquest manual podrien 
+ser incorrectes. Per aconseguir informació adicional, comproveu les
+<ulink url="&url-ports;">pàgines web</ulink> del port o contacteu amb la
+<ulink url="&url-list-subscribe;">debian-&arch-listname; llista de
+correu</ulink>.
+
+</para></note>
+
 <warning condition="not-checked"><para>
 Aquesta guia d'instal·lació està basada en un manual anterior escrit
 per al sistema d'insta·lació antic de Debian (els «boot-floppies»),
@@ -53,6 +72,7 @@
 <year>2004</year>
 <year>2005</year>
 <year>2006</year>
+ <year>2007</year>
 <holder>l'equip de l'instal·lador de Debian</holder>
 </copyright>
 
Index: install-methods/install-tftp.xml
===================================================================
--- install-methods/install-tftp.xml	(revision 43861)
+++ install-methods/install-tftp.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 43696 -->
 
 <sect1 condition="supports-tftp" id="install-tftp">
 <title>Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP</title>
@@ -14,9 +14,9 @@
 </para><para>
 
 Heu d'instal·lar un servidor TFTP, i en nombroses màquines, cal també un
-servidor BOOTP
+servidor DHCP
 <phrase condition="supports-rarp">, o un servidor RARP</phrase>
-<phrase condition="supports-dhcp">, o un servidor DHCP</phrase>.
+<phrase condition="supports-bootp">, o un servidor BOOTP</phrase>.
 
 </para><para>
 
@@ -31,10 +31,10 @@
 <phrase arch="m68k">Hi ha una altra alternativa en sistemes VMEbus:
 l'adreça IP es pot configurar manualment en una ROM d'arrencada.</phrase>
 
-<phrase condition="supports-dhcp">El DHCP (Protocol de configuració
+El DHCP (Protocol de configuració
 dinàmica d'ordinadors centrals) és una extensió més flexible, i
 compatible, del BOOTP. Alguns sistemes sols es poden configurar fent
-servir el DHCP.</phrase>
+servir el DHCP.
 
 </para><para arch="powerpc">
 
@@ -104,15 +104,32 @@
 
 Els paquets Debian solen configurar-ho per defecte correctament.
 
-</para><para>
+</para>
+<note><para>
 
-Examineu el fitxer i recordeu el directori que heu indicat com a argument
-de l'<command>in.tftpd</command>; us caldrà després. En algunes versions
-de l'<command>in.tftpd</command>, l'argument <userinput>-l</userinput>
-fa que s'arxiven tots els fitxers de registre de peticions al sistema;
-això és d'utilitat a l'hora de fer comprovacions d'errors d'arrencada. Si
-heu hagut de canviar el <filename>/etc/inetd.conf</filename>, cal que
-indiqueu al procés actiu <command>inetd</command> que el fitxer ha canviat.
+Històricament els servidors TFTP utilitzen el directori 
+<filename>/tftpboot</filename> per servir le simatges. Per altra banda, els
+paquets d'&debian; poden utilitzar altres directoris per complir amb el
+<ulink url="&url-fhs-home;">Estàndard de la Jerarquia del Sistema de Fitxers</ulink>.
+Per exemple, el <classname>tftpd-hpa</classname> utilitza per defecte el
+<filename>/var/lib/tftpboot</filename>. Es poden ajustar els exemples de
+configuració d'aquesta secció en conseqüència.
+
+</para></note>
+<para>
+
+Vegeu el fitxer <filename>/etc/inetd.conf</filename> i recordeu el directori que 
+utilitza com a paràmetre del <command>in.tftpd</command><footnote>
+
+<para>
+El paràmetre <userinput>-l</userinput> fa que algunes versions del
+<command>in.tftpd</command> com registrar totes les peticions als registres del
+sistema, que és prou per diagnosticar els errors d'arrencada.
+</para>
+
+</footnote>; ho necessitareu després.
+Si canvieu el <filename>/etc/inetd.conf</filename>, haureu de notificar-ho al 
+procés <command>inetd</command> que s'està executant de que el fitxer ha canviat.
 En màquines Debian s'ha d'executar <userinput>/etc/init.d/inetd
 reload</userinput>; en d'altres, esbrineu la identitat (ID) del procés
 <command>inetd</command> i executeu
@@ -148,8 +165,7 @@
 
 Després, col·loqueu la imatge d'arrencada TFTP que us calga, i que figura
 a <xref linkend="where-files"/>, al directori d'imatges d'arrencada del
-<command>tftpd</command>. Normalment, el directori té el nom
-<filename>/tftpboot</filename>. Haureu de fer un enllaç des d'aquest
+<command>tftpd</command>. Haureu de fer un enllaç des d'aquest
 fitxer al fitxer que emprarà el <command>tftpd</command> per arrencar un
 client determinat. Malauradament, el nom del fitxer el determina el client
 TFTP, i no hi existeix cap norma ben establerta.
@@ -166,16 +182,16 @@
 </para><para arch="x86">
 
 Per a arrencar amb PXE, sols cal el tarball
-<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. Simplement extragueu-lo
+<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. Simplement extraieu-lo
 al directori d'imatge d'arrencada del <command>tftpd</command>.
 Assegureu-vos que el servidor dhcp està configurat per passar
-<filename>/pxelinux.0</filename> al <command>tftpd</command> com a
+<filename>pxelinux.0</filename> al <command>tftpd</command> com a
 nom del fitxer d'arrencada.
 
 </para><para arch="ia64">
 
 Per a arrencar amb PXE, sols cal el tarball
-<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. Simplement extragueu-lo al
+<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. Simplement extraieu-lo al
 directori d'imatge d'arrencada <command>tftpd</command>. Assegureu-vos
 que el servidor dhcp està configurat per passar
 <filename>/debian-installer/ia64/elilo.efi</filename> al
@@ -287,6 +303,13 @@
 
 </para><para>
 
+Si ho heu fet tot bé, posant l'ordre <userinput>boot net</userinput> al
+OpenPROM hauria de carregar la imatge. Si no la podeu trobar, proveu de
+comprovar els fitxers de registre del vostre servidor tftp per veure quin és el nom
+de la imatge que s'ha demanat.
+
+</para><para>
+
 També podeu obligar alguns sistemes sparc a cercar un nom específic
 afegint-lo al final de l'ordre d'arrencada de
 l'OpenPROM, p.ex. <userinput>boot net my-sparc.image</userinput>. Aquest
Index: install-methods/usb-setup/x86.xml
===================================================================
--- install-methods/usb-setup/x86.xml	(revision 43861)
+++ install-methods/usb-setup/x86.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39622 -->
+<!-- original version: 43730 -->
 
  <sect3 arch="x86">
  <title>Particionar un llapis USB a &arch-title;</title>
@@ -90,12 +90,8 @@
 
 <informalexample><screen>
 default vmlinuz
-append initrd=initrd.gz ramdisk_size=12000 root=/dev/ram rw
+append initrd=initrd.gz
 </screen></informalexample>
 
-Fixeu-vos que el paràmetre <userinput>ramdisk_size</userinput> hauria de
-incrementar-se depenent de la imatge que esteu arrencant.
-
 </para>
  </sect3>
-
Index: install-methods/tftp/bootp.xml
===================================================================
--- install-methods/tftp/bootp.xml	(revision 43861)
+++ install-methods/tftp/bootp.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 36841 -->
+<!-- original version: 43558 -->
 
 
  <sect2 condition="supports-bootp" id="tftp-bootp">
@@ -9,7 +9,7 @@
 Hi ha dos servidors de BOOTP a GNU/Linux. El primér és el
 <command>bootpd</command> de CMU. L'altre és també un servidor de
 DHCP, el <command>dhcpd</command> de ISC. A &debian; són als
-paquets <classname>bootp</classname> i <classname>dhcp</classname>
+paquets <classname>bootp</classname> i <classname>dhcp3-server</classname>
 de &debian; respectivament.
 
 </para><para>
@@ -60,10 +60,10 @@
 és molt fàcil, ja que considera els clients BOOTP com un cas un poc especial
 de clients de DHCP. A algunes arquitectures necessitareu d'una configuració
 complexa per arrencar els clients via BOOTP. Si aquest és el vostre cas,
-llegiu la secció <xref linkend="dhcpd"/>. En altre casos, ho aconseguireu
+llegiu la secció <xref linkend="dhcpd"/>. En aquest cas, ho aconseguireu
 de forma senzilla afegint la directiva <userinput>allow bootp</userinput>
 al bloc de configuració per la xarxa que conté el client, i reiniciar el
-<command>dhcpd</command> amb <userinput>/etc/init.d/dhcpd restart</userinput>.
+<command>dhcpd</command> amb <userinput>/etc/init.d/dhcpd3-server restart</userinput>.
 
 </para>
  </sect2>
Index: install-methods/tftp/dhcp.xml
===================================================================
--- install-methods/tftp/dhcp.xml	(revision 43861)
+++ install-methods/tftp/dhcp.xml	(working copy)
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 43558 -->
 
- <sect2 condition="supports-dhcp" id="dhcpd">
+ <sect2 id="dhcpd">
  <title>Configurar un servidor DHCP</title>
 <para>
 
 Un servidor que es programari gratuït de DHCP és el <command>dhcpd</command>
-d'ISC. A &debian;, podeu trobar-lo al paquet <classname>dhcp</classname>.
+d'ISC. A &debian;, es recomana utilitzar el paquet <classname>dhcp3-server</classname>.
 Hi ha un fitxer d'exemple de configuració per utilitzar-lo (normalment
-<filename>/etc/dhcpd.conf</filename>):
+<filename>/etc/dhcpd3/dhcpd.conf</filename>):
 
 <informalexample><screen>
 option domain-name "example.com";
@@ -32,9 +32,6 @@
 }
 </screen></informalexample>
 
-Avís: el paquet nou de <classname>dhcp3</classname> (i preferible), fa
-servir <filename>/etc/dhcp3/dhcpd.conf</filename>.
-
 </para><para>
 
 En aquest exemple, hi ha un servidor <replaceable>servername</replaceable>
@@ -47,7 +44,7 @@
 </para><para>
 
 Desprès d'editar el fitxer de configuració del <command>dhcpd</command>,
-reengegueu-lo amb <userinput>/etc/init.d/dhcpd restart</userinput>.
+reengegueu-lo amb <userinput>/etc/init.d/dhcpd3-server restart</userinput>.
 
 </para>
 
@@ -78,11 +75,11 @@
 }
 
 group {
- next-server 192.168.1.3;
- host tftpclient {
+ next-server 192.168.1.3;
+ host tftpclient {
 # adreça màquina del client tftp
  hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
- filename "/tftpboot/pxelinux.0";
+ filename "pxelinux.0";
 }
 }
 </screen></informalexample>
Index: preparing/minimum-hardware-reqts.xml
===================================================================
--- preparing/minimum-hardware-reqts.xml	(revision 43861)
+++ preparing/minimum-hardware-reqts.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 43735 -->
 
 <sect1 id="minimum-hardware-reqts">
 <title>Satisfer els requisits mínims de maquinari</title>
@@ -18,8 +18,7 @@
 
 </para><para arch="x86">
 
-Un Pentium 100 és el mínim recomanat per a un sistema d'escriptori, i un
-Pentium II-300 per a un servidor.
+Un Pentium 4 a 1GHz és el mínim recomanat per a un sistema d'escriptori.
 
 </para><para arch="m68k">
 
@@ -29,106 +28,77 @@
 </para><para arch="powerpc">
 
 Qualsevol PowerPC OldWorld o NewWorld pot servir com a sistema
-d'escriptori. Per a servidors, es recomana una màquina 132-Mhz com
-a mínim.
+d'escriptori.
 
 </para>
 
 <table>
 <title>Requisits mínims del sistema recomanats</title>
-<tgroup cols="3">
+<tgroup cols="4">
 <thead>
 <row>
- <entry>Tipus d'instal·lació</entry><entry>RAM</entry><entry>Disc dur</entry>
+ <entry>Tipus d'instal·lació</entry>
+ <entry>RAM (mínim)</entry>
+ <entry>RAM (recomanada)</entry>
+ <entry>Disc dur</entry>
 </row>
 </thead>
 
 <tbody>
 <row>
  <entry>Sense escriptori</entry>
- <entry>24 MiB</entry>
- <entry>450 MiB</entry>
-</row><row>
- <entry>Amb escriptori</entry>
  <entry>64 MiB</entry>
+ <entry>256 MiB</entry>
  <entry>1 GiB</entry>
-</row><row>
- <entry>Servidor</entry>
- <entry>128 MiB</entry>
- <entry>4 GiB</entry>
+</row><row arch="not-s390">
+ <entry>Amb escriptori</entry>
+ <entry>64 MiB</entry>
+ <entry>512 MiB</entry>
+ <entry>5 GiB</entry>
 </row>
 
 </tbody></tgroup></table>
 
 <para>
 
-Aquí hi ha una mostra de configuracions usuals en sistemes Debian.
-Podeu fer-vos una idea de l'espai de disc utilitzat per grups de programes
-relacionats referint-vos a <xref linkend="tasksel-size-list"/>
+Els actuals requeriments mínims de memòria són molt menys que els nombres que són
+a la taula. Depenent de l'arquitectura, és possible instal·lar Debian amb tan sols
+20 MiB (pel s390) fins 48 MiB (pels i386 i amd64). El pateix va pels requeriments de
+espai en disc, especialment si escolliu quines aplicacions voleu instal·lar; podeu trobar
+informació addicional sobre els requeriments de disc a 
+<xref linkend="tasksel-size-list"/>.
 
-</para>
-<variablelist>
+</para><para arch="not-s390">
 
-<varlistentry>
- <term>Servidor estàndard</term>
- <listitem><para>
+�s possible executar un entorn gràfic amb escriptori a sistemes més vells, però en 
+aquest cas es recomana que instal·leu un gestor de finestres amb menys requeriments
+que els GNOME o KDE; les alternatives pasen per utilitzar <classname>icewm</classname> i
+<classname>wmaker</classname>, però hi d'altres per escollir.
 
-Aquest és un perfil de servidor petit, útil per a servidors mínims que no
-tenen massa funcionalitats per a usuaris d'intèrpret d'ordres. Inclou un
-servidor FTP, un servidor web, DNS, NIS i POP. Per a aquests, 100 MiB
-d'espai de disc serien suficients, i després caldria afegir l'espai
-per a les dades que es volen servir.
+</para><para>
 
-</para></listitem>
-</varlistentry>
+�s casi impossible donar els requeriments d'espai o memòria de forma general per una
+instal·lació de servidor ja que depenen molt de l'ús que es els done.
 
-<varlistentry arch="not-s390">
- <term>Escriptori</term>
- <listitem><para>
+</para><para>
 
-Un sistema d'escriptori estàndard, inclosos el sistema X Window, un
-entorn d'escriptori complet, so, editors, etc. Necessitareu uns 2 GiB
-utilitzant la tasca d'escriptori estàndard, tot i que es pot fer
-amb molt menys.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry arch="not-s390">
- <term>Consola de treball</term>
- <listitem><para>
-
-Una màquina d'usuari encara més reduïda, sense el sistema X Window o
-aplicacions d'X. Possiblement adient per a portàtils o ordinadors mòbils.
-La grandària és al voltant de 140 MiB.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
- <term>Desenvolupador</term>
- <listitem><para>
-
-Una configuració d'escriptori amb tots els paquets de desenvolupament,
-com ara Perl, C, C++, etc. La grandària és al voltant de 475 MiB. Suposant
-que afegireu l'X11 i alguns paquets addicionals per a altres usos, hauríeu
-de planificar uns 800 MiB per a aquest tipus de màquina.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-
-</variablelist><para>
-
 Recordeu que aquestes mides no inclouen tota la resta de materials
 que s'acostumen a trobar, com ara fitxers d'usuaris, correu, i dades.
 Sempre és millor ser generós quan s'està considerant l'espai per als propis
-fitxers i dades. Notablement, la partició <filename>/var</filename> conté
-molta informació d'estat específica de Debian, a més del contingut habitual
+fitxers i dades. 
+
+</para><para>
+
+L'espai de disc que es necessita per un funcionament suau de &debian; es té en
+compte en els requeriments recomanats del sistema
+Notablement, la partició <filename>/var</filename> conté
+molta informació d'estat específica de Debian, a més del contingut habitual,
 com els fitxers de registre. Els fitxers de l'ordre
 <command>dpkg</command> (amb informació de tots els paquets instal·lats)
-fàcilment pot ocupar 20 MiB. A més, <command>apt-get</command> posa allà els
+fàcilment pot ocupar 40 MiB. A més, <command>apt-get</command> posa allà els
 paquets descarregats abans d'instal·lar-los. Hauríeu d'assignar com a mínim
-100 MiB per a <filename>/var</filename>.
+200 MiB per a <filename>/var</filename>, i molt més si instal·leu un entorn
+gràfic d'escriptori.
 
 </para>
 
Index: preparing/pre-install-bios-setup.xml
===================================================================
--- preparing/pre-install-bios-setup.xml	(revision 43861)
+++ preparing/pre-install-bios-setup.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 43696 -->
 
 <sect1 id="pre-install-bios-setup">
 <title>Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació</title>
@@ -22,30 +22,11 @@
 &bios-setup-sparc.xml;
 &bios-setup-s390.xml;
 
- <sect2><title>Aspectes del maquinari que cal tenir en compte</title>
-<para arch="not-s390">
+ <sect2 arch="m68k;x86;powerpc" id="hardware-issues">
+ <title>Aspectes del maquinari que cal tenir en compte</title>
 
-Molta gent ha provat de fer funcionar llurs CPU de 90 MHz a 100 MHz, etc.
-Això funciona de vegades, però n'afecta la temperatura i altres factors, i
-pot espatllar realment el vostre sistema. Un dels autors d'aquest document
-va forçar durant un any la freqüència de treball del seu sistema, i
-després, en iniciar-se aquest, el programa <command>gcc</command>
-s'avortava amb un senyal inesperat mentre es compilava el nucli del
-sistema operatiu. En tornar a baixar la freqüència de la CPU al nivell
-recomanat va desaparèixer el problema.
+<para arch="m68k">
 
-</para><para arch="not-s390">
-
-El compilador <command>gcc</command> és sovint el primer element que no
-funciona a causa del mal estat dels mòduls de memòria (o d'altres problemes
-de maquinari que modifiquen les dades de manera indeterminable) ja que
-construeix estructures de dades enormes i les recorre de manera repetida. Un
-error en aquestes estructures farà que s'execute una instrucció il·legal o
-que s'accedisca a una adreça inexistent. Símptoma d'això és l'acabament
-del <command>gcc</command> amb un senyal inesperat.
-
-</para><para arch="m68k">
-
 Els problemes de les plaques RAM Atari TT amb el Linux són coneguts; si
 hi teniu cap problema estrany, proveu d'executar, si més no, el nucli en
 una ST-RAM. Els usuaris d'Amiga potser hagen de descartar RAM fent servir
@@ -57,77 +38,9 @@
 
 </emphasis></phrase>
 
-</para><para arch="x86">
-
-Les millors plaques base permeten l'ús de RAM de paritat, que us indicaran
-si aquesta té un error fins i tot en un únic bit. Tanmateix, no poden
-arreglar-lo, per tant solen trencar-se tot just després d'informar-hi.
-Amb tot, és millor saber que la memòria està malament que no pas patir
-sense cap avís errors a les vostres dades. Els millors sistemes tenen
-plaques base que permeten l'ús de mòduls de memòria de paritat i de paritat
-real; vegeu
-<xref linkend="Parity-RAM"/>.
-
-</para><para arch="x86">
-
-Si teniu RAM de paritat real i la placa base la pot fer servir, no dubteu a
-habilitar els ajusts de la BIOS que interrompen el funcionament de la placa
-quan es detecten errors de paritat de la memòria.
-
 </para>
 
-  <sect3 arch="x86"><title>El commutador turbo</title>
-<para>
-
-Molts sistemes tenen un commutador <emphasis>turbo</emphasis> que controla
-la freqüència de la CPU. Seleccioneu-ne un valor alt. Si la BIOS ho permet,
-deshabiliteu el control per programari del commutador (o el control per
-programari de la freqüència de la CPU) i fixeu el sistema en mode de
-velocitat alta. Hi ha un informe segons el qual en un determinat sistema,
-mentre Linux està fent comprovacions automàtiques (cercant dispositius de
-maquinari) pot manipular el programari de control del commutador turbo.
-
-</para>
-  </sect3>
-
-  <sect3 arch="x86"><title>Les CPU Cyrix i els errors de disquet</title>
-<para>
-
-Molts usuaris de CPU Cyrix han hagut de deshabilitar la memòria cau de llurs
-sistemes durant la instal·lació, ja que si no ho fan el disquet els dóna
-errors. Si heu de fer això, assegureu-vos de tornar a habilitar la memòria
-cau quan hàgeu acabat la instal·lació, car el sistema funciona
-<emphasis>molt més</emphasis> lentament amb la memòria cau deshabilitada.
-
-</para><para>
-
-Això no és necessàriament problema de la CPU Cyrix. Potser és un problema
-que el Linux pot superar. Continuarem examinant-lo. Per als qui hi tenen
-curiositat, tenim la sospita que la memòria cau no és vàlida després de
-commutar del codi 16 bits al de 32.
-
-</para>
-  </sect3>
-
-  <sect3 arch="x86"><title>Configuració dels perifèrics</title>
-<para>
-
-Potser hàgeu de canviar alguns ajusts o ponts de les targetes dels perifèrics
-del vostre ordinador. Algunes tenen menús de configuració, mentre que d'altres
-es basen en ponts. Aquest document no pot proporcionar informació completa
-sobre cada dispositiu de maquinari; pretén en canvi donar-hi consells útils.
-
-</para><para>
-
-Si alguna targeta té <quote>memòria mapejada</quote>, la memòria ha d'estar
-mapejada en alguna lloc entre 0xA0000 i 0xFFFFF (de 640 KiB a tot just per
-sota d'1 MiB) o a una adreça superior en almenys 1 MiB a la quantitat total
-de RAM del sistema.
-
-</para>
-  </sect3>
-
-  <sect3 arch="x86" id="usb-keyboard-config">
+  <formalpara arch="x86">
  <title>Funcionalitats USB de la BIOS i teclats</title>
 <para>
 
@@ -141,24 +54,14 @@
 <quote>USB keyboard support</quote>.
 
 </para>
-  </sect3>
+  </formalpara>
+  <formalpara arch="powerpc">
+  <title>Visibilitat de la pantalla als Powermac OldWord</title>
 
-  <sect3><title>Més de 64 MiB de RAM</title>
 <para>
-
-El nucli del Linux no sempre pot detectar la quantitat de RAM. Si és aquest
-el cas vegeu <xref linkend="boot-parms"/>.
-
-</para>
-  </sect3>
-
-  <sect3 arch="powerpc">
-  <title>Visibilitat de la pantalla als Powermacs Oldword</title>
-<para>
-
 Alguns Powermacs OldWord, especialment aquells amb el controlador de
-pantalla <quote>control</quote> però possiblement altres també, podrien no
-donar un mapa de colors amb resultats fiables a la sortida visible quan la
+pantalla <quote>control</quote>, podrien no
+donar un mapa de colors amb resultats fiables visible quan la
 pantalla amb linux està configurada amb més de 256 colors. Si esteu
 experimentant aquest problema amb la vostra pantalla després de reiniciar
 (de vegades vegeu dades al monitor, però altres no vegeu res) o, si la
@@ -168,6 +71,6 @@
 <quote>milions</quote>.
 
 </para>
-  </sect3>
+  </formalpara>
  </sect2>
 </sect1>
Index: preparing/backup.xml
===================================================================
--- preparing/backup.xml	(revision 43861)
+++ preparing/backup.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 43730 -->
 
 <sect1 id="backup">
 <title>Feu còpia de seguretat de les vostres dades!</title>
@@ -8,11 +8,12 @@
 Abans de començar, assegureu-vos de fer còpia de tots els fitxers del
 vostre sistema. Si és la primera vegada que instal·leu un sistema operatiu
 no natiu al vostre ordinador, és molt probable que necessiteu reparticionar
-el vostre disc per fer espai per &debian;. Compteu en que cada vegada que
-particioneu el vostre disc, perdreu tot el que hi ha al disc, independentment
+el vostre disc per fer espai per &debian;. Cada vegada que particioneu el vostre 
+disc, us arrisqueu a perdre tot el que hi ha al disc, independentment
 del programa que utilitzeu. Els programes utilitzats a la instal·lació són
 molt segurs i tenen molts anys d'ús, però són també molt potents i un moviment
-en fals pot costar-vos car. Dos minuts de pensar pot estalviar hores de
+en fals pot costar-vos car. Encara que feu còpia de tot, aneu en compte i penseu
+les vostres respostes i accions. Dos minuts de pensar pot estalviar hores de
 treball innecessari.
 
 </para><para>
Index: preparing/nondeb-part/alpha.xml
===================================================================
--- preparing/nondeb-part/alpha.xml	(revision 43861)
+++ preparing/nondeb-part/alpha.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 43576 -->
 
 
  <sect2 arch="alpha"><title>Particionament al UNIX Tru64</title>
@@ -66,7 +66,7 @@
 Windows NT (o, millor, podeu reparticionar el vostre disc des del menú
 de configuració de AlphaBIOS; les eines de particionament de Linux faran
 la feina millor. Adoneu-vos que quan arrenqueu NT, l'administrador de
-discs us oferirà escriure una <quote>signatura inofensiva</quote> als
+discs podria oferir escriure una <quote>signatura inofensiva</quote> als
 discs no Windows si en teniu algun. No ho feu <emphasis>mai</emphasis>,
 ja que aquesta signatura destruirà la informació de la partició
 
Index: preparing/nondeb-part/m68k.xml
===================================================================
--- preparing/nondeb-part/m68k.xml	(revision 43861)
+++ preparing/nondeb-part/m68k.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 43576 -->
 
 
  <sect2 arch="m68k"><title>Particionant a AmigaOS</title>
@@ -122,8 +122,8 @@
 
 Per Macs amb bus IDE, necessitareu usar <command>Apple Drive Setup</command>
 per crear espai per les particions Linux i finalitzar el particionament
-Linux, o useu la versió de MacOS de pdisk disponibles al servidor FTP
-MkLinux.
+Linux, o useu la versió de MacOS de pdisk disponibles per descarregar-se
+a <ulink url="http://homepage.mac.com/alk/downloads/pdisk.sit.hqx";>Alsoft</ulink>.
 
 </para>
 </sect2>
Index: preparing/nondeb-part/x86.xml
===================================================================
--- preparing/nondeb-part/x86.xml	(revision 43861)
+++ preparing/nondeb-part/x86.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 42250 -->
+<!-- original version: 43576 -->
 
 
  <sect2 arch="x86"><title>Particionar des del DOS o el Windows</title>
@@ -12,12 +12,12 @@
 
 </para><para>
 
-Però si teniu un disk IDE gran i no esteu emprant ni l'adreçament LBA,
-ni controladors superposats (de vegades proporcionats pels fabricants), ni
-tampoc cap BIOS nova (posterior al 1998) que permeta l'ús d'extensions
+Però si teniu un disk IDE gran i no esteu emprant l'adreçament LBA,
+ controladors superposats (de vegades proporcionats pels fabricants), o
+cap BIOS nova (posterior al 1998) que permeta l'ús d'extensions
 d'accés a discs durs, aleshores heu d'ubicar amb cura la partició
 d'arrencada de Debian. Se l'ha de col·locar als primers 1024 cilindres del
-disc (normalment uns 524 MiB, sense traducció de la BIOS). Això potser us
+disc dur (normalment uns 524 MiB, sense traducció de la BIOS). Això potser us
 obligarà a moure la partició FAT o NTFS, si en teniu cap.
 
 </para>
Index: preparing/nondeb-part/sparc.xml
===================================================================
--- preparing/nondeb-part/sparc.xml	(revision 43861)
+++ preparing/nondeb-part/sparc.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 43732 -->
 
 
  <sect2 arch="sparc"><title>Particionament des de SunOS</title>
@@ -9,10 +9,7 @@
 Es pot perfectament particionar des de SunOS, de fet, si voleu executar
 SunOS i Debian a la mateixa màquina, es recomana que particioneu utilitzant
 SunOS abans de instal·lar Debian. El nucli de Linux entén les etiquetes
-de Sun, així que no tindreu problemes. Tan sols assegureu-vos de deixar
-l'espai necessari per la partició arrel de Debian dins de l'àrea d'1 GiB
-del disc d'arrencada. Podeu també posar la imatge del nucli a una partició
-UFS si això és més fàcil que posar-ho a la partició arrel. SILO suporta
+de Sun, així que no tindreu problemes. SILO suporta
 arrencar Linux i SunOS des de particions EXT2 (Linux), UFS (SunOS),
 romfs i iso9660 (CDROM).
 
Index: preparing/install-overview.xml
===================================================================
--- preparing/install-overview.xml	(revision 43861)
+++ preparing/install-overview.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 40811 -->
+<!-- original version: 43730 -->
 
 <sect1 id="install-overview">
 <title>Resum del procés d'instal·lació</title>
@@ -140,7 +140,9 @@
 controladors adients, fa servir el <classname>dhcp-client</classname>
 per establir la connexió de xarxa, i executa el
 <classname>debootstrap</classname> a fi d'instal·lar els paquets del
-sistema base. N'hi ha més, d'actors que fan papers menors en aquest
+sistema base, i executa el <classname>tasksel</classname> amb l'objectiu
+de permetre-vos que instal·leu alguns programes addicionals.
+N'hi ha més, d'actors que fan papers menors en aquest
 procés, però el <classname>debian-installer</classname> ha complert el
 seu quan carregueu el nou sistema per primera vegada.
 
@@ -153,20 +155,23 @@
 
 </para><para>
 
-Quan el <classname>debian-installer</classname> finalitza, abans de la
-primera càrrega del sistema, sols disposeu d'un sistema controlat per línia
-d'ordres molt bàsic. La interfície gràfica que mostra finestres al vostre
-monitor no s'instal·larà si no la seleccioneu durant els passos finals
-amb el <classname>tasksel</classname>. Això és opcional perquè nombrosos
-sistemes &debian; són servidors, els quals no necessiten cap interfície
-gràfica per funcionar.
+Una decisió important a la instal·lació és si instal·lar o no un entorn
+gràfic d'escriptori, que inclou el sistema de finestres X11 i un dels 
+entorns gràfics d'escriptori.
+Si escolliu no seleccionar la tasca <quote>Entorn d'escriptori</quote>, 
+tan sols disposareu d'una relativamente bàsica, línia d'ordres del sistema.
+La instal·lació de la tasca d'entorn d'escriptori és opcional ja que 
+necessita d'una gran quantitat d'espai en disc, i perque alguns sistemes
+&debian; són servidors que realment no necessiten una interfície 
+gràfica d'usuari per fer la seua tasca.
 
 </para><para arch="not-s390">
 
-Per tant, tingueu en compte que el sistema X està completament separat
-del <classname>debian-installer</classname>; de fet, és més complicat que
-aquest. Tant la instal·lació del sistema X de finestres com els problemes
-relacionats amb ella estan fora de l'abast d'aquest manual.
+Per tant, tingueu en compte que el sistema de finestres X11 està 
+completament separat del <classname>debian-installer</classname>; de fet,
+és més complicat que aquest. Tant la instal·lació del sistema X de 
+finestres com els problemes relacionats amb ella estan fora de l'abast 
+d'aquest manual.
 
 </para>
 </sect1>
Index: preparing/bios-setup/sparc.xml
===================================================================
--- preparing/bios-setup/sparc.xml	(revision 43861)
+++ preparing/bios-setup/sparc.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 36732 -->
+<!-- original version: 43641 -->
 
 
  <sect2 arch="sparc" id="invoking-openboot"><title>Invocant OpenBoot</title>
@@ -55,14 +55,14 @@
 obvi; el dispositiu <quote>net</quote> és per arrencar usant la xarxa.
 Addicionalment, el nom del dispositiu por especificar una determinada
 partició d'un disc, com <quote>disk2:a</quote> per arrencar disk2, primera
-partició. Tots els noms de dispositiu OpenBoot tenen la forma
+partició. Tots els noms de dispositiu OpenBoot tenen la forma:
 
 <informalexample>
 <screen>
 <replaceable>nom-del-controlador</replaceable>@
 <replaceable>adreça-d'unitat</replaceable>:
 <replaceable>arguments-del-dispositiu</replaceable>
-</screen></informalexample>.
+</screen></informalexample>
 
 A antigues revisions d'OpenBoot, la nomenclatura de dispositius és una
 mica diferent: el dispositiu «floppy» s'anomena <quote>/fd</quote>, i
Index: preparing/bios-setup/s390.xml
===================================================================
--- preparing/bios-setup/s390.xml	(revision 43861)
+++ preparing/bios-setup/s390.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 36732 -->
+<!-- original version: 43655 -->
 
 
  <sect2 arch="s390"><title>Configuració de la BIOS</title>
Index: preparing/needed-info.xml
===================================================================
--- preparing/needed-info.xml	(revision 43861)
+++ preparing/needed-info.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 43558 -->
 
 <sect1 id="needed-info">
 <title>Informació requerida</title>
@@ -395,7 +395,7 @@
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-</para><para condition="supports-dhcp">
+</para><para>
 
 D'altra banda, si l'administrador us indica que hi ha un servidor DHCP a
 l'abast i el recomana, aleshores no us cal aquesta informació ja que el
Index: post-install/post-install.xml
===================================================================
--- post-install/post-install.xml	(revision 43861)
+++ post-install/post-install.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 43500 -->
+<!-- original version: 43623 -->
 
 <chapter id="post-install">
 <title>Següents passos i per on seguir</title>
@@ -8,6 +8,7 @@
 &new-to-unix.xml;
 &orientation.xml;
 &further-reading.xml;
+&mail-setup.xml;
 &kernel-baking.xml;
 &rescue.xml;
 
Index: using-d-i/modules/ia64/elilo-installer.xml
===================================================================
--- using-d-i/modules/ia64/elilo-installer.xml	(revision 43861)
+++ using-d-i/modules/ia64/elilo-installer.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 24321 -->
+<!-- original version: 43573 -->
 
  <sect3 arch="ia64">
  <title>Instal·lació del carregador <command>ELILO</command>
Index: using-d-i/modules/pkgsel.xml
===================================================================
--- using-d-i/modules/pkgsel.xml	(revision 43861)
+++ using-d-i/modules/pkgsel.xml	(working copy)
@@ -15,6 +15,8 @@
 
 </para><para>
 
+<!-- TODO: Should explain popcon first -->
+
 Així, primer tindreu la possibilitat d'escollir les
 <emphasis>tasques</emphasis>, i afegir després més paquets de
 forma individual. Aquestes tasques representen de forma aproximada un
@@ -40,122 +42,78 @@
 
 </para><para>
 
-Una vegada heu seleccionat les vostres tasques, pitgeu
-<guibutton>Ok</guibutton>. En aquest punt, l'<command>aptitude</command>
-instal·larà els paquets que heu seleccionat.
-
-<note><para>
-A la interfície d'usuari estàndard de l'instal·lador, podeu utilitzar la
-barra espaiadora per canviar la selecció d'una tasca.
-
-</para></note>
-
-<note><para>
-
-Adoneu-vos que algunes tasques poden estar preseleccionades basant-se en les
+Algunes tasques poden estar preseleccionades basant-se en les
 característiques del ordinador on esteu instal·lant. Si no esteu d'acord amb
 aquestes seleccions, podeu deseleccionar les tasques. Podeu inclús optar per
 no instal·lar cap tasca en aquest punt.
 
-</para></note>
-
-</para><para>
-
-Cada paquet que seleccioneu amb el <command>tasksel</command> es descarregarà,
-descomprimirà i instal·larà per ordre amb l'<command>apt-get</command> i el
-<command>dpkg</command>. Si un programa en concret necessita més informació
-del usuari, la demanarà al llarg d'aquest procés.
-
 </para>
- <sect4 id="config-mta">
- <title>Configurant el vostre agent de transport de correu</title>
+<note><para>
 
-<para>
+<!-- TODO: Explain the "Standard system" task first -->
 
-Avui, el correu és una part molt important de la vida de moltes persones, així
-que no es sorprenent que Debian permeta configurar el vostre sistema de correu
-correcte com a part del procés d'instal·lació. L'agent de transport de correu
-estàndard a Debian és <command>exim4</command>, que és relativament menut,
-flexible, i fàcil d'aprendre.
+La tasca <quote>Entorn d'escriptori</quote> instal·larà l'entorn d'escriptori
+GNOME. Les opcions que ens dona l'instal·lador no permeten seleccionar un 
+entorn d'escriptori diferenc com per exemple KDE.
 
 </para><para>
 
-Podeu preguntar-vos si es necessita inclús, si el vostre ordinador no està
-connectat a cap xarxa. La resposta curta, és: Sí. La explicació llarga:
-algunes utilitats del sistema (com el <command>cron</command>,
-<command>quota</command>, <command>aide</command>, &hellip;) podrien
-enviar-vos avisos importants per correu.
-
+�s possible fer que l'instal·lador instal·le el KDE utilitzant una configuració
+prèvia (vegeu <xref linkend="preseed-pkgsel"/>) o afegint
+<literal>tasks="standard, kde-desktop"</literal> al l'entrada quan s'arranca
+l'instal·lador. Per altra banda, tan sols funcionarà si els paquets que fan falta
+pel KDE estan disponibles. Si esteu fent la instal·lació utilitzant una imatge d'un CD
+completa, aleshores necessitareu descarregar-los des d'un mirall, ja que els paquets
+del KDE no estan inclosos al primer CD; aquesta forma d'instal·lar el KDE funcionarà bé
+si utilitzeu una imatge del DVD o qualsevol altre mètode d'instal·lació.
 </para><para>
 
-Així a la primera pantalla se us presentarà amb alguns escenaris de correu
-comuns. Escolliu el que estigui més a prop de les vostre necessitats:
+Les diferents tasques de servidor instal·laran el programari mes o menys així.
+Servidor DNS: <classname>bind9</classname>;
+Servidor de Fitxers: <classname>samba</classname>, <classname>nfs</classname>;
+Servidor de correu: <classname>exim4</classname>, <classname>spamassassin</classname>,
+<classname>uw-imap</classname>;
+Servidor d'impressió: <classname>cups</classname>;
+Base de dades SQL: <classname>postgresql</classname>;
+Servidor web: <classname>apache</classname>.
 
-</para>
+</para></note>
+<para>
 
-<variablelist>
-<varlistentry>
-<term>lloc Internet</term>
-<listitem><para>
+Una vegada que heu seleccionat les vostres tasques, pitgeu <guibutton>OK</guibutton>.
+En aquest punt, l'<command>aptitude</command> instal·larà els paquets necessaris 
+per les tasques que heu seleccionat.
 
-El vostre sistema està connectat a una xarxa i el vostre correu s'envia i
-rep directament utilitzant SMTP. A les pantalles següents se us demanarà
-algunes preguntes bàsiques, com el nom del correu de la màquina, o una
-llista dels dominis des dels quals accepteu o repetiu correu.
+</para>
+<note><para>
 
-</para></listitem>
-</varlistentry>
+A la interfície d'usuari estàndard de l'instal·lador, podeu utilitzar la barra
+espaiadora per canviar la selecció d'una tasca.
 
-<varlistentry>
-<term>enviament de correu a través d'un smarthost</term>
-<listitem><para>
+</para></note>
+<para>
 
-En aquesta situació el vostre correu sortint s'envia a un altra màquina,
-anomenada <quote>smarthost</quote>, que fa la feina per vosaltres.
-El smarthost també emmagatzema el vostre correu entrant dirigit al vostre
-ordinador, així que no heu d'estar permanentment connectats. Açò també
-significa que heu de descarregar el vostre correu des del smarthost amb
-programes com el fetchmail. Aquesta és una opció apropiada per usuaris
-de marcatge directe.
+Heu de ser conscients que especialment la tasca d'escriptori és molt gran.
+Especialment si esteu instal·lant des d'un CD-ROM normal en combinació amb
+un mirall pels paquets que no estan al CD-ROM, l'instal·lador podria
+descarregar molts paquets des de la xarxa. Si teniu una connexió a Internet
+relativament lenta, pot durar molt de temps. No es podrà cancel·lar la
+instal·lació de paquets una vegada que s'ha començat.
 
-</para></listitem>
-</varlistentry>
+</para><para>
 
-<varlistentry>
-<term>repartiment de tan sols el correu local</term>
-<listitem><para>
+Inclús quan els paquets s'incloesin al CDROM, l'instal·lador encara els
+descarregarà del mirall si la versió que hi ha disponible al mirall és més
+recent que la inclosa al CD-ROM. Si esteu instal·lant la distribució 
+estable, açò pot passar després del llançament (una actualització
+de la distribució estable); si esteu instal·lant la distribució de proves
+açò passarà si esteu utilitzant una imatge vella.
 
-El vostre sistema no està a una xarxa i tan sols s'envia o rep correu
-entre usuaris locals. Inclús si no planegeu enviar cap missatge, aquesta
-opció és molt recomanada, ja que algunes utilitats del sistema podrien
-enviar-vos algunes alertes de tant en tant (p.e. el volgut <quote>Quota de
-Disc superada</quote>). Aquesta opció és també per nous usuaris, ja que no
-fa cap altra pregunta.
+</para><para>
 
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-
-<varlistentry>
-<term>no fer cap configuració en aquest moment</term>
-<listitem><para>
-
-Escolliu aquesta opció si esteu convençuts que sabeu el que esteu fent.
-Aquesta opció us deixarà amb el sistema de correu sense configurar &mdash;
-fins que el configureu, non podreu enviar ni rebre cap correu i podeu
-perdre missatges importants de les vostres utilitats del sistema.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-</variablelist>
-
-<para>
-
-Si cap dels escenaris s'adapta a les vostres necessitats, o si necessiteu
-una configuració més fina, necessitareu editar els fitxers de configuració
-que són al directori <filename>/etc/exim4</filename> desprès de completar
-la instal·lació. Podeu trobar més informació del <command>exim4</command> a
-<filename>/usr/share/doc/exim4</filename>.
-
+Cada paquet que seleccioneu amb <command>tasksel</command> es descarregarà,
+serà desempaquetat i instal·lat per ordre pel <command>apt-get</command> i
+pel <command>dpkg</command>. Si un programa en concret necessita més informació
+de l'usuari, la preguntarà en aquest procés.
 </para>
- </sect4>
  </sect3>
Index: using-d-i/modules/x86/lilo-installer.xml
===================================================================
--- using-d-i/modules/x86/lilo-installer.xml	(revision 43861)
+++ using-d-i/modules/x86/lilo-installer.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39622 -->
+<!-- original version: 43573 -->
 
  <sect3 arch="x86">
  <title>Instal·lació del carregador d'arrencada <command>LILO</command>
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 </para><para>
 
-El &d-i; us permet triar, entre tres opcions diferents, on instal·lar el
+El &d-i; us dona tres opcions diferents on instal·lar el
 carregador d'arrencada <command>LILO</command>:
 
 <variablelist>
@@ -63,8 +63,7 @@
 per tornar a instal·lar el master boot record haureu d'utilitzar un
 disc d'arrencada del Windows 9x (o DOS) i utilitzar l'ordre
 <userinput>fdisk /mbr</userinput> &mdash; recordeu que significarà
-que haureu de tornar a Debian d'una altra manera! Per a més informació
-llegiu <xref linkend="reactivating-win"/>.
+que haureu de tornar a Debian d'una altra manera!
 
 </para>
  </sect3>
Index: hardware/supported-peripherals.xml
===================================================================
--- hardware/supported-peripherals.xml	(revision 43861)
+++ hardware/supported-peripherals.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 39614 -->
+<!-- original version: 43696 -->
 
 <sect1 id="supported-peripherals">
 <title>Perifèrics i altre maquinari</title>
@@ -14,7 +14,7 @@
 
 El maquinari USB generalment funciona correctament, només alguns teclats
 USB necessiten configuració addicional (consulteu
-<xref linkend="usb-keyboard-config"/>).
+<xref linkend="hardware-issues"/>).
 
 </para><para arch="x86">
 
@@ -155,38 +155,4 @@
 
 </para>
 </sect2>
-
-
- <sect2 id="Parity-RAM">
- <title>RAM de paritat falsa o <quote>virtual</quote></title>
-<para>
-
-Si demaneu RAM de paritat en una botiga d'informàtica, probablement us
-donaran mòduls de memòria de <emphasis>paritat falsa</emphasis> en lloc de
-mòduls de <emphasis>paritat real</emphasis>. Els SIMMs de paritat virtual
-sovint (però no sempre) es poden distingir perquè només tenen un xip més
-que els equivalents de no paritat, i aquest xip addicional és més petit que
-tots els altres. Els SIMMs de paritat virtual funcionen exactament com els
-SIMMs de no paritat. No poden detectar quan hi ha un error d'un únic bit de
-la RAM de la mateixa manera que ho fan els SIMMs de paritat real en una
-placa base que implementa la paritat. Mai pagueu més per un SIMM de paritat
-virtual que per un de no paritat. Espereu haver de pagar una mica més per a
-SIMMs de paritat real, ja que realment esteu comprant un bit més de memòria
-per cada 8 bits.
-
-</para><para>
-
-Si voleu informació completa sobre qüestions de la RAM en màquines
-&arch-title;, i quina és la millor RAM per comprar, consulteu la
-<ulink url="&url-pc-hw-faq;">PC Hardware FAQ</ulink>.
-
-</para><para arch="alpha">
-
-La major part, si no tots, dels sistemes Alpha requereixen RAM de paritat
-real.
-
-</para>
-
- </sect2>
-
 </sect1>

Reply to: