[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFEri3FNTNQylgICMQRAlsqAJ4mr4kihwd4QciQYf/gf5Ho2swLJgCcDOv2
bI2T9d1GQKfTMBv4/gpwAxQ=
=tFht
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 35518 -->

   <sect3 id="pkgsel">
   <title>Seleccionant i instal·lant programari</title>

<para>

Al llarg del procés d'instal·lació, tindreu l'oportunitat de seleccionar
programari addicional per instal·lar. En comptes d'escollir paquets de
programari individualment dels &num-of-distrib-pkgs; paquets disponibles,
aquesta fase del procés d'instal·lació es centra en seleccionar i instal·lar
col·leccions predefinides de programes per configurar de forma ràpida el vostre
ordinador per fer tasques diverses.

</para><para>

Així, tindreu la possibilitat d'escollir primer les <emphasis>tasques</emphasis>,
i aleshores afegir més paquets de forma individual desprès. Aquestes tasques 
representen de forma ampla un nombre de tasques diferents o coses que fer
amb el vostre ordinador, com <quote>Entorn d'escriptori</quote>,
<quote>Servidor Web</quote>, o <quote>Servidor d'impressió</quote><footnote>

<para>

Hauríeu de saber que per mostrar aquesta llista, l'instal·lador tan 
sols executa el programa <command>tasksel</command>. Es pot executar
en qualsevol moment desprès de la instal·lació per instal·lar (o esborrar)
més paquets, o podeu utilitzar eines més fines com el 
<command>aptitude</command>.
Si esteu buscant un paquet específic, simplement executeu
<userinput>aptitude install <replaceable>paquet</replaceable></userinput>,
on <replaceable>paquet</replaceable> és el nom del paquet que esteu buscant.

</para>

</footnote>. <xref linkend="tasksel-size-list"/> llista els requeriments 
d'espai per les tasques disponibles.

</para><para>

Una vegada heu seleccionat les vostres tasques, pitgeu
<guibutton>Ok</guibutton>. En aquest punt,
l'<command>aptitude</command> instal·larà els paquets que heu seleccionat.

<note><para>
A la interfície d'usuari estàndard de l'instal·lador, podeu utilitzar la barra
espaiadora per canviar la selecció d'una tasca.

</para></note>

<note><para>

Adoneu-vos que algunes tasques poden estar preseleccionades basant-se en les
característiques del ordinador on esteu instal·lant. Si no esteu d'acord amb
aquestes seleccions, podeu deseleccionar les tasques. Podeu inclús optar per
no instal·lar cap tasca en aquest punt.

</para></note>

</para><para>

Cada paquet que seleccioneu amb el <command>tasksel</command> es descarregarà,
descomprimirà i instal·larà per ordre amb el <command>apt-get</command> i el
<command>dpkg</command>. Si un programa en concret necessita més informació del
usuari, la demanarà al llarg d'aquest procés.

</para>
 <sect4 id="config-mta">
 <title>Configurant el vostre agent de transport de correu </title>

<para>

Avui, el correu és una part molt important de la vida de moltes persones, així
que no es sorprenent que Debian permeta configurar el vostre sistema de correu
correcte com a part del procés d'instal·ació. El agent de transport de correu
estàndard a Debian és <command>exim4</command>, que és relativament menut,
flexible, i fàcil d'aprendre.

</para><para>

Podeu preguntar-vos si es necessita inclús si el vostre ordinador no està 
connectat a cap xarxa. La resposta curta és: Sí. La explicació llarga: algunes
utilitats del sistema (com el <command>cron</command>,
<command>quota</command>, <command>aide</command>, &hellip;) podrien
enviar-vos avisos importants per correu.

</para><para>

Així a la primera pantalla se us presentarà amb alguns escenaris de correu
comuns. Escolliu el que estigui més a prop de les vostre necessitats:

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>lloc Internet</term>
<listitem><para>

El vostre sistema està conectat a una xarxa i el vostre correu s'envia i
rep directament utilitzant SMTP. A les pantalles següents se us demanarà
algunes preguntes bàsiques, com el nom del correu de la màquina, o una 
llista dels dominis des dels quals accepteu o repetiu correu.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>enviament de correu a través d'un smarthost</term>
<listitem><para>

En aquesta situació el vostre correu sortint s'envia a un altra màquina,
anomenada <quote>smarthost</quote>, que fa la feina per vosaltres.
El smarthost també emmagatzema el vostre correu entrant dirigit al vostre
ordinador, així que no heu d'estar permanentment connectats. Açò també
significa que heu de descarregar el vostre correu des del smarthost amb
programes com el fetchmail. Aquesta és una opció apropiada per usuaris 
de marcatge directe.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>repartiment de tan sols el correu local </term>
<listitem><para>

El vostre sistema no està a una xarxa i tan sols s'envia o rep correu
entre usuaris locals. Inclús si no planegeu enviar cap missatge, aquesta
opció és molt recomanada, ja que algunes utilitats del sistema podrien
enviar-vos algunes alertes de tant en tant (p.e. el volgut <quote>Quota de
Disc superada</quote>). Aquesta opció és també per nous usuaris, ja que no fa
cap altra pregunta.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>no fer cap configuració en aquest moment</term>
<listitem><para>

		
Escolliu aquesta opció si esteu convençuts que sabeu el que esteu fent.
Aquesta opció us deixarà amb el sistema de correu sense configurar &mdash;
fins que el configureu, non podreu enviar ni rebre cap correu i podeu
perdre missatges importants de les vostres utilitats del sistema.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

Si cap dels escenaris s'adapta a les vostres necessitats, o si necessiteu
una configuració més fina, necessitareu editar els fitxers de configuració
que són al directori <filename>/etc/exim4</filename> desprès de completar la
instal·lació. Podeu trobar més informació del <command>exim4</command> a
<filename>/usr/share/doc/exim4</filename>.

</para>
 </sect4>
   </sect3>

Reply to: