[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/user-setup.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 35518 -->

  <sect3 id="user-setup">
  <title>Establir els usuaris i les contrasenyes</title>

  <sect4 id="user-setup-root">
  <title>Establir la contrasenya del Root</title>

<para>

El compte <emphasis>root</emphasis> que també es diu <emphasis>super usuari</emphasis>; és un accés que es bota totes les proteccions de seguretat al vostre sistema. El compte root tan sòls s'hauria d'utilitzar per administrar el sistema, i el mínim temps possible.

</para><para>

Qualsevol contrasenya que creeu ha de contenir al menys 6 caràcters, i hauria
de contenir majúscules i minúscules, així com signes de puntuació. Eviteu 
paraules de diccionari o utilitzar informació personal que es pugui endevinar.

</para><para>

Si algú us emana alguna vegada la vostra contrasenya de root, sigueu 
extremadament cautelosos. No hauríeu de donar mai la vostra contrasenya
de root, a no ser que estigueu administrant una màquina amb més d'un
administrador.

</para>
  </sect4>

  <sect4 id="make-normal-user">
  <title>Crear un usuari normal</title>

<para>

El sistema us demanarà si voleu crear un compte d'usuari normal en aquest
punt. Aquest compte hauria de ser el vostra accés personal principal.
<emphasis>No</emphasis> hauríeu d'utilitzar el compte de root per l'ús diari
o pel vostre accés personal.

</para><para>

Per que no? Bé, una raó per evitar utilitzar els privilegis de root és que
és molt fàcil fer desperfectes irreparables com a root. Un altra raó és que
us podrien enganyar per executar un programa tipus
<emphasis>Cavall de Troia</emphasis> &mdash; que és un programa que utilitza
els poders de super usuari per comprometre la seguretat del vostre sistema 
sense que us adoneu. Qualsevol bon llibre d'administració de sistemes Unix
tractarà aquest assumpte amb més detall &mdash; considereu llegir algun
d'aquests si açò és nou per vosaltres.

</para><para>

Primer vos preguntarà pel nom complet de l'usuari. Aleshores us preguntarà
pel nom del compte de l'usuari; normalment el vostre nom o quelcom paregut
serà prou i serà el que de fet estarà per defecte. A l'últim pas, ús demanarà
una contrasenya per aquest compte.

</para><para>

Si en qualsevol punt desprès de l'instal·lació voleu crear un altre compte,
utilitzeu l'ordre <command>adduser</command>.

</para>
  </sect4>
  </sect3>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: