[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/m68k.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 30283 -->

 <sect2 arch="m68k"><title>Escollint el mètode d'instal·lació</title>

<para>

Algunes subarquitectures de &arch-title; tenen l'opció d'arrencar utilitzant
un nucli del linux 2.4.x o bé 2.2.x. Quan tingueu esta opció, escolliu el nucli
2.4.x. L'instal·lador necessitarà menys memòria quan s'utilitza un 
nucli de linux 2.4.x ja que el suport per 2.2.x necessita d'un ramdisk amb mida
fixa i el 2.4.x utilitza tmpfs.

</para><para condition="etch">

Si esteu utilitzant un nucli de linux 2.2.4, aleshores necessitareu utilitzar
el paràmetre del nucli &ramdisksize;.

</para><para>

</para><para condition="sarge">

Però, si esteu utilitzant un nucli de linux 2.2.x, assegureu-vos que esteu 
utilitzant un ramdisk per allotjar-lo, vegeu 
<ulink url="&disturl;/main/installer-&architecture;/current/images/MANIFEST">MANIFEST</ulink>.
En general, açò significa que necessiteu utilitzar el ramdisk initrd22.gz des del directori corresponent.

</para><para>

Assegureu-vos que <userinput>root=/dev/ram</userinput> és un dels vostres paràmetres del nucli.

</para><para>

Si teniu problemes, llegiu
<ulink url="&url-m68k-cts-faq;">cts's &arch-title; debian-installer FAQ</ulink>.

</para>

<itemizedlist>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boot-amiga"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boot-atari"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boot-bvme6000"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boot-mac"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boot-mvme"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boot-q40"/></para></listitem>
</itemizedlist>


  <sect3 id="m68k-boot-amiga"><title>Amiga</title>
<para>
L'únic mètode d'instal·lació de que es disposa als amiga és el disc dur
(vegeu <xref linkend="m68k-boot-hd"/>).
<emphasis>En altres paraules, no es pot arrencar des del cdrom.</emphasis>

</para><para>

l'Amiga no funciona amb bogl, així que si vegeu errors de bogl,
necessitareu afegir el paràmetre del nucli 
<userinput>debian-installer/framebuffer=false</userinput>.

</para>
  </sect3>

  <sect3 id="m68k-boot-atari"><title>Atari</title>
<para>
L'instal·lador per Atari es pot engegar des del disc dur
(vegeu <xref linkend="m68k-boot-hd"/>) o des de disquets
(vegeu <xref linkend="boot-from-floppies"/>).
<emphasis>En altres paraules, no es possible arrencar des de cdrom.</emphasis>

</para><para>

El Atari no funciona amb bogl, així que si vegeu errors de bogl,
necessitareu afegir el paràmetre del nucli 
<userinput>debian-installer/framebuffer=false</userinput>.

</para>
  </sect3>

  <sect3 id="m68k-boot-bvme6000"><title>BVME6000</title>
<para>

L'instal·lador del BVME6000 es pot arrencar des de cdrom
(vegeu <xref linkend="m68k-boot-cdrom"/>), disquets
(vegeu <xref linkend="boot-from-floppies"/>), o des de la xarxa
(vegeu <xref linkend="boot-tftp"/>).

</para>
  </sect3>

  <sect3 id="m68k-boot-mac"><title>Macintosh</title>
<para>

L'únic mètode d'instal·lació que es disposa als mac és des de
disc dur (vegeu <xref linkend="m68k-boot-hd"/>).
<emphasis>En altres paraules, no es pot arrencar des de cdrom.</emphasis>
Els macs no disposen d'un nucli 2.4.x.

</para><para>
Si el vostre maquinari utilitza un bus scsi basat en 53c9x, aleshores
necessitareu incloure el paràmetre <userinput>mac53c9x=1,0</userinput>.
que deixa engegada l'autodetecció, però que deshabilita la desconnexió del
SCSI. Adoneu-vos que especificar aquest paràmetre tan sols és necessari
si disposeu de més d'un disc dur; en altre cas, el sistema funcionarà
de forma més ràpida si no el especifiqueu.

</para>
  </sect3>

  <sect3 id="m68k-boot-mvme"><title>MVME147 i MVME16x</title>
<para>

L'instal·lador pel MVME147 i MVME16 es pot engegar des de disquets
(vegeu <xref linkend="boot-from-floppies"/>)
o des de la xarxa (vegeu <xref linkend="boot-tftp"/>).
<emphasis>En altres paraules, no es pot engegar des de cdrom.</emphasis>

</para>
  </sect3>

  <sect3 id="m68k-boot-q40"><title>Q40/Q60</title>
<para>

L'únic mètode d'instal·lació de que es disposa al Q40/Q60 és 
des del disc dur (vegeu <xref linkend="m68k-boot-hd"/>).
<emphasis>En altres paraules, no es pot engegar des de cdrom.</emphasis>

</para>
  </sect3>

 </sect2>

 <sect2 arch="m68k" id="m68k-boot-hd"><title>Arrencant des d'un disc 
 dur</title>

&boot-installer-intro-hd.xml;

<para>
Es poden utilitzar al menys sis ramdisks diferents per arrencar des del
disc dur, cadascun dels tres diferents, amb i sense suport pel nucli
linux 2.2.x
( per més detalls, vegeu el <ulink url="&disturl;/main/installer-&architecture;/current/images/MANIFEST">MANIFEST</ulink>).

</para><para>

Els tres tipus distints de ramdisk són <filename>cdrom</filename>,
<filename>hd-media</filename> i <filename>nativehd</filename>. Estos
es diferencien tan sols en la seva font d'instal·lació dels paquets.

El ramdisk <filename>cdrom</filename> utilitza un cdrom per aconseguir els
paquets del debian-installer. El ramdisk <filename>hd-media</filename>
utilitza una imatge iso d'un cdrom que és a un disc dur.
Per últim, el ramdisk <filename>nativehd</filename> utilitza la xarxa per
instal·lar els paquets.

</para>

<itemizedlist>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boothd-amiga"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boothd-atari"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boothd-mac"/></para></listitem>
	<listitem><para><xref linkend="m68k-boothd-q40"/></para></listitem>
</itemizedlist>


  <sect3 id="m68k-boothd-amiga"><title>Arrencat des d'AmigaOS</title>
<para>

Al <command>Workbench</command>, s'engega la instal·lació de Linux
fent doble clic a la icona <guiicon>StartInstall</guiicon> al directori
<filename>debian</filename>.

</para><para>

Heu de prémer &enterkey; dues vegades desprès que el programa instal·lador
de l'Amiga haja mostrat informació de depuració a una finestra.
Desprès d'açò, la pantalla es farà grisa, i s'apararà uns segons.
A continuació, una pantalla negra amb el text en blanc apareixerà, mostrant
tot tipus d'informació de depuració del nucli. Aquests missatges es
desplaçaran massa ràpid per llegir-los, però és normal. Desprès d'un parell
de segons, el programa d'instal·lació s'engegarà automàticament, així que
podreu continuar desprès a <xref linkend="d-i-intro"/>.

</para>
  </sect3>


  <sect3 id="m68k-boothd-atari"><title>Arrencant des d'Atari TOS</title>
<para>
A l'escriptori GEM, engegueu el procés d'instal·lació de Linux fent
doble clic a la icona <guiicon>bootstra.prg</guiicon> al directori
<filename>debian</filename> i fent clic al <guibutton>Ok</guibutton> 
a la caixa de diàleg de les opcions del programa.

</para><para>
Heu de prémer la tecla &enterkey; desprès que el programa d'arrancada
de l'Atari haja mostrat informació de depuració a una finestra. Desprès
d'açò, la pantalla es farà grisa, i es pararà uns segons. A continuació
una pantalla negra amb el text en blanc s'obrirà, mostrant tot tipus 
d'informació de depuració del nucli. Aquestos missatges es desplaçaran massa 
de pressa per llegir-los, però és normal. Desprès d'un parell de segons,
el programa d'instal·lació s'hauria d'engegar automàticament, ara podeu 
continuar a <xref linkend="d-i-intro"/>.

</para>
  </sect3>


  <sect3 id="m68k-boothd-mac"><title>Arrencant des de MacOS</title>
<para>

Heu de conservar el sistema Mac original i arrencar des d'ell
. Ã?s <emphasis>essencial</emphasis> que, quan arrenqueu el 
MacOS per preparar l'arrencada del carregador Penguin, podeu aconseguir
el mateix esborrant les extensions i els panells de control des del
sistema de carpetes del Mac. Si no ho feu, les extensions podrien quedar
executant-se i provocar problemes aleatoris amb el nucli de linux
que s'executa.

</para><para>
Els Macs necessiten del carregador <command>Penguin</command>. Si no
teniu les eines per gestionar un arxiu <command>Stuffit</command>, 
&penguin19.hfs; és una imatge de disc amb <command>Penguin</command> 
descomprimida. A <xref linkend="create-floppy"/> es descriu com copiar la
imatge al disquet.

</para><para>

A l'escriptori MacOS, engegueu el Procés d'instal·lació de Linux
fent doble clic a la icona <guiicon>Penguin Prefs</guiicon> al
directori <filename>Penguin</filename>. L'arrencador 
<command>Penguin</command> s'engegarà. Aneu al punt
<guimenuitem>Settings</guimenuitem> al menú
<guimenu>File</guimenu> i cliqueu la pestanya
<guilabel>Kernel</guilabel>. Seleccioneu les imatges del nucli
(<filename>vmlinuz</filename>) i del ramdisk
(<filename>initrd.gz</filename>) al directori
<filename>install</filename> clicant als botons corresponents a la part 
superior dreta, i navegant seleccioneu els diàlegs per trobar els fitxers.

</para><para>

Per assignar els paràmetres d'arrencada al Penguin, escolliu 
<guimenu>File</guimenu> -&gt; <guimenuitem>Settings...</guimenuitem>,
i canvieu a la pestanya <guilabel>Options</guilabel>. Els paràmetres
d'arrencada es poden escriure a l'àrea d'entrada de text. Si voleu
utilitzar sempre aquests paràmetres, seleccioneu <guimenu>File</guimenu> 
-&gt; <guimenuitem>Save Settings as Default</guimenuitem>.

</para><para>
Tanqueu el diàleg <guilabel>Settings</guilabel>, deseu el paràmetres
i arrenqueu utilitzant l'element <guimenuitem>Boot Now</guimenuitem>
al menú <guimenu>File</guimenu>.

</para><para>
L'arrencador <command>Penguin</command>  mostrarà alguna
informació de depuració a una finestra. Desprès, la pantalla es farà
gris, i hi haurà uns segons de retràs. A continuació s'obrirà una
pantalla negra amb el text en blanc, mostrant tot tipus d'informació de 
depuració del nucli. Aquestos missatges poden desplaçar-se de forma molt
ràpida per que es pugui llegir, però açò és normal. Desprès d'un parell
de segons, el programa d'instal·lació hauria d'engegar-se automàticament,
així que podeu continuar a <xref linkend="d-i-intro"/>.

</para>

  </sect3>

  <sect3 id="m68k-boothd-q40"><title>Arrencant des de Q40/Q60</title>

<para>

FIXME

</para><para>

El programa d'instal·lació s'hauria d'engegar automàticament, així que 
continueu baix a <xref linkend="d-i-intro"/>.

</para>

  </sect3>
 </sect2>


 <sect2 arch="m68k" id="m68k-boot-cdrom"><title>Arrencant des d'un CD-ROM</title>
<para>

En aquest moment, tan sols l'única subarquitectura de &arch-title; que suporta
arrencar des de CD-ROM és la BVME6000.

</para>

&boot-installer-intro-cd.xml;

 </sect2>


 <sect2 arch="m68k" id="boot-tftp"><title>Arrencant amb TFTP</title>

&boot-installer-intro-net.xml;

<para>

Desprès d'arrencar els sistemes VMEbus voreu l'indicador del LILO
<prompt>Boot:</prompt>. A l'indicador introduïu una de les opcions següents
per arrencar Linux i començar la instal·lació corresponent dels programes
de Debian utilitzant l'emulació de terminal vt102:

<!-- Because the &enterkey; definition uses <keycap>,  -->
<!-- we use <screen> instead of <userinput> in this list -->

<itemizedlist>
<listitem><para>

escriviu <screen>i6000 &enterkey;</screen> per instal·lar un BVME4000/6000

</para></listitem>
<listitem><para>

escriviu <screen>i162 &enterkey;</screen> per instal·lar un MVME162

</para></listitem>
<listitem><para>

escriviu <screen>i167 &enterkey;</screen> per instal·lar un MVME166/167

</para></listitem>
  </itemizedlist>

</para><para>
A més a més podeu afegir la cadena
<screen>TERM=vt100</screen> per utilitzar la emulació de terminal vt100,
p.ex., <screen>i6000 TERM=vt100 &enterkey;</screen>.

</para>
 </sect2>


 <sect2 arch="m68k" id="boot-from-floppies">
 <title>Arrencant des de disquets</title>
<para>

Per la majoria d'arquitectures &arch-title;, el mètode d'arrencada recomanat és
arrencar des del sistema de fitxers local.

</para><para>

En aquest moment, l'arrencada des de disquet tan sols està suportat per l'Atari i el VME (amb disquetera SCSI al VME).

</para>
 </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: