[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/sparc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->

  <sect2 arch="sparc" id="boot-tftp"><title>Arrencant amb TFTP</title>

&boot-installer-intro-net.xml;

<para>

A màquines amb OpenBoot, simplement entreu al monitor d'arrencada a la
màquina que s'està instal·lant (vegeu
<xref linkend="invoking-openboot"/>).
Utilitzeu l'ordre <userinput>boot net</userinput> per arrencar des d'un
servidor TFTP i RARP, o proveu <userinput>boot net:bootp</userinput> o
<userinput>boot net:dhcp</userinput> per arrencar des d'un servidor TFTP i
BOOTP o DHCP. Algunes revisions antigues d'OpenBoot necessiten utilitzar el
nom del dispositiu, com <userinput>boot le()</userinput>; aquests probablement
no suporten BOOTP ni DHCP.

</para>
  </sect2>


  <sect2 arch="sparc"><title>Arrencant des d'un CD-ROM</title>

&boot-installer-intro-cd.xml;

<para>

La major part de les versions d'OpenBoot suporten l'ordre 
<userinput>boot cdrom</userinput> que és un àlies per arrencar des del
dispositiu SCSI amb ID 6 (o el màster del secundari a sistemes basats en IDE).
Pot ser haureu d'utilitzar el nom del dispositiu actual per les versions 
d'OpenBoot velles què no suporten aquesta ordre especial. Adoneu-vos que
els mateixos problemes s'han informat que els tenen els sistemes sun4m 
(ex. Sparc 10s i Sparc 20s) arrencant des de CD-ROM.

</para>
  </sect2>


  <sect2 arch="sparc" condition="supports-floppy-boot">
  <title>Arrencant des de disquets</title>
<para>

Per arrencar des de disquet a un Sparc, utilitzeu

<informalexample><screen>
Stop-A -&gt; OpenBoot: "boot floppy"
</screen></informalexample>

Aneu en compte que la nova arquitectura Sun4u (ultra) no suporta l'arrencada
des de disquet. Un missatge d'error típic és 
<computeroutput>Bad magic number in disk label - Can't open disk label 
package</computeroutput>.
A més, uns quants dels models de Sun4c (com els IPX) no suporten
les imatges comprimides que es troben als discs, així que tampoc estan 
suportats.

</para><para>
Alguns Sparc (ex. Ultra 10) tenen un error OBP que els impedeix arrencar
(en comptes de no suportar arrencar completament). La actualització OBP
es pot descarregar des de <ulink url="http://sunsolve.sun.com";></ulink> 
com a producte amb ID 106121.

</para><para>
Si esteu arrencant des de disquet, i vegeu missatges com aquest

<informalexample><screen>
Fatal error: Cannot read partition
Illegal or malformed device name
</screen></informalexample>

aleshores és possible que que l'arrencada des de disquet simplement no
està suportada a la vostra màquina.

</para>
  </sect2>

  <sect2 arch="sparc"><title>Missatges del IDPROM</title>
<para>

Si no podeu arrencar perquè teniu missatges que informen d'un problema amb el
<quote>IDPROM</quote>, aleshores és possible que la vostra pila de la NVRAM,
que conté la informació de la configuració del vostre firmware, s'haja esgotat.
Vegeu
<ulink url="&url-sun-nvram-faq;">Sun NVRAM FAQ</ulink> per obtenir més 
informació.

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: