[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/supported/arm.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 25809 -->


  <sect2 arch="arm"><title>Suport de CPU, plaques base, i vídeo</title>

<para>

Cada arquitectura ARM diferent necessita del seu propi nucli. Per açò
la distribució de Debian estàndard tan sols suporta la instal·lació a
uns quants dels sistemes més comuns. El mode d'usuari de Debian però,
es pot utilitzar per <emphasis>qualsevol</emphasis> CPU ARM, incloent xscale.

</para>

<para>

Quasi totes les CPU ARM poden funcionar amb els dos modes endian (big o 
little). Encara que quasi totes les implementacions dels sistemes actuals
utilitzen el mode endian little. En aquest moment, Debian tan sols
suporta sistemes ARM amb mode endian little.

</para>

<para>

Els sistemes suportats normalment són

<variablelist>
<varlistentry>
<term>Netwinder</term>
<listitem><para>

Aquest és el nom que rep el grup de màquines basades en la CPU StrongARM 110 
i el Intel 21285 Northbridge.
Açò comprèn màquines com: Netwinder (possiblement una de les més comunes
basades en ARM), CATS (també coneguda com EB110ATX), EBSA 285 i el 
servidor personal de Compaq (cps, àlies skiff).


</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Bast</term>
<listitem><para>
Aquest és una targeta ARM 920 moderna amb un processador Samsung a 266MHz.
Té integrats IDE, USB, serie, paral·lel, so, vídeo, flash i dos ports ethernet.
El sistema té un bon carregador que també és als CATS i als sistemes 
Riscstation.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>RiscPC</term>
<listitem><para>
Aquesta màquina és la que té el maquinari més antic suportat: es va 
llençar a 1994. Té un SO RISC en ROM, Linux pot arrencar-se des de 
eixe SO utilitzant linloader. El RiscPC té una targeta CPU modular i 
típicament integra una CPU que té un 610 a 30MHz, un 710 a 40MHz o un 
Strongarm110 a 233MHz. La placa base integra una IDE, vídeo SVGA, port
paral·lel, un port serie, teclat PS/2 i un port de ratolí propietari.
El mòdul d'ampliació del bus propietari permet més de 8 targetes d'expansió
depenent de la configuració, i alguns d'aquests tenen controladors Linux.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Riscstation</term>
<listitem><para>

Aquesta és una màquina barata basada en el 7500FE a 56MHz amb
targeta de vídeo, IDE, teclat PS/2, ratolí i dos ports serie.
La seva falta de potència de procés fou per reduir el seu preu. Es
podia trobar en dos configuracions, una amb SO RISC i un altra amb
tan sols el carregador.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>LART</term>
<listitem><para>

Aquesta és una plataforma màquina oberta modular que pretén estar construïda
per entusiastes. Per instal·lar Debian necessiteu la seva targeta d'expansió
KSB.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: