[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/supported/mipsel.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


 <sect2 arch="mipsel"><title>Suport per CPU, plaques base i Vídeo</title>
<para>

A &arch-title; Debian suporta ara tres subarquitectures:

<itemizedlist>
<listitem><para>

estacions DEC: hi ha prou models de estacions DEC suportats.

</para></listitem>
<listitem><para>

Cobalt Microserver: tan sols es cobreixen les màquines Cobalt basades en MIPS.
Açò inclou el Cobalt Qube, RaQ, Qube2 i RaQ2, i el Gateway
Microserver.

</para></listitem>
<listitem><para>

Broadcom BCM91250A (SWARM): és una placa ATX Broadcom d'avaluació basada a
la seva família de processadors SiByte.

</para></listitem>
</itemizedlist>

Una informació completa respecte a les màquines mips/mipsel suportades es pot
trobar a <ulink url="&url-linux-mips;">pàgina de Linux-MIPS</ulink>.

Al que segueix, tan sols es cobrirà els sistemes suportats per l'instal·lador
de Debian. Si busqueu suport per altres subarquitectures, contacteu amb la
<ulink url="&url-list-subscribe;">llista de correu de debian-&architecture;</ulink>.

</para>

  <sect3><title>Tipus de CPU/Màquina</title>

<para>

En aquest moment, tan sols es suporten les estacions DEC amb CPU R3000 i 
R4000/R4400 al sistema d'instal·lació de Debian als MIPS amb little endian.
El sistema d'instal·lació de Debian funciona a les següents màquines:

</para><para>

<informaltable>
<tgroup cols="4">
<thead>
<row>
 <entry>Tipus de Sistema</entry><entry>CPU</entry><entry>Codi-nom</entry>
 <entry>subarquitecura Debian</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry>estacions DEC 5000/1xx</entry>
 <entry>R3000</entry>
 <entry>3MIN</entry>
 <entry>r3k-kn02</entry>
</row><row>
 <entry>estacions DEC 5000/150</entry>
 <entry>R4000</entry>
 <entry>3MIN</entry>
 <entry>r4k-kn04</entry>
</row><row>
 <entry>estacions DEC 5000/200</entry>
 <entry>R3000</entry>
 <entry>3MAX</entry>
 <entry>r3k-kn02</entry>
</row><row>
 <entry>estacions DEC 5000/240</entry>
 <entry>R3000</entry>
 <entry>3MAX+</entry>
 <entry>r3k-kn02</entry>
</row><row>
 <entry>estacions DEC 5000/260</entry>
 <entry>R4400</entry>
 <entry>3MAX+</entry>
 <entry>r4k-kn04</entry>
</row><row>
 <entry>Personal estacions DEC 5000/xx</entry>
 <entry>R3000</entry>
 <entry>Maxine</entry>
 <entry>r3k-kn02</entry>
</row><row>
 <entry>Personal estacions DEC 5000/50</entry>
 <entry>R4000</entry>
 <entry>Maxine</entry>
 <entry>r4k-kn04</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

</para><para>

Totes les màquines Cobalt amb consola serie estan suportades (que es necessita
per la instal·lació).

</para><para>
Les plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A venen amb el xip SB1250 amb dos
nuclis SB-1 que estan suportats al mode SmP per aquest instal·lador.

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>Opcions de consola suportades</title>
<para>

La consola serie està disponible per totes les estacions DEC suportades 
(9600 bpw, 8N1). Per utilitzar la consola serie, necessiteu arrencar la
imatge de l'instal·lador amb el paràmetre del nucli 
<literal>console=ttyS</literal><replaceable>x</replaceable> 
(on <replaceable>x</replaceable> és el nombre del port serie al que
esteu connectats per &mdash; normalment el <literal>2</literal>, o el 
<literal>0</literal> a les estacions DEC Personal).

Als 3MIN i 3MAX+ (estacions DEC 5000/1xx, 5000/240 i 5000/260) la consola local
es pot utilitzar amb les opcions gràfiques PMAG-BA i PMAGB-B.

</para><para>
Si teniu un sistema Linux per utilitzar-lo com a terminal serie, una manera
fàcil és executar <command>cu</command><footnote>

<para>
A Woody aquesta ordre és part del paquet classname>uucp</classname>, però
a les versions posteriors és un paquet separat.
</para>

</footnote> en aquest. Exemple:

<informalexample><screen>
$ cu -l /dev/ttyS1 -s 9600
</screen></informalexample>

on l'opció <literal>-l</literal> (línia) fixa el port seria a utilitzar i
<literal>-s</literal> (velocitat) fixa la velocitat de la connexió (9600
bits per segon).

</para><para>

Tant Cobalt com Broadcom BCM91250A utilitzen 115200 bps.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: