[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/supported/sparc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


  <sect2 arch="sparc" id="sparc-cpus"><title>Suport de CPU, Plaques base i de 
Vídeo</title>
<para>

Els ports de <emphasis>&architecture;</emphasis> suporten diferents tipus de
sistemes Sparc. Els identificadors més comuns pels sistemes Sparc són
sun4c, sun4m, sun4d i sun4u. En aquest moment no es suporta bé el maquinari
antic sun4. Però els altres si que es suporten. El sun4d és el que menys 
s'ha provat d'aquests, així que espereu problemes respecte a l'estabilitat
del nucli. Els sun4c i sun4m, els més comuns del maquinaris vells de Sparc,
inclouen sistemes com SparcStation 1, 1+, IPC, IPX i el  SparcStation LX, 5,
10 i 20 respectivament. Els sistemes de tipus UltraSPARC tenen l'identificador
sun4u, i es suporten utilitzant el conjunt d'imatges sun4u. Alguns que
tenen aquest identificador, es sabut que no estan suportats. Es sap que no 
estan suportats els multi-computadors AP1000 i el Tadpole Sparcbook 1. Vegeu
<ulink url="&url-sparc-linux-faq;">Linux for SPARCProcessors FAQ</ulink>
per una informació completa.

</para>

   <sect3><title>Configuració de la memòria</title>
<para>

Algunes estacions de treball antigues de Sun, especialment les Sun IPX i 
Sun IPC tenen uns bancs de memòria a direccions fixes a la memòria física.
Així si els bancs no s'han omplit, hi haurà forats a l'espai de memòria
física. La instal·lació de Linux necessita un bloc de memòria contigu on
carregar el nucli i el disc RAM inicial. Si no està disponible s'obtindrà
un <quote>Data Access Exception</quote>.

</para><para>
Així que heu de configurar la memòria de manera que el bloc de memòria més
baix sigui continu i de al menys 8Mb. Als abans esmentats IPX i IPC, els
bancs de memòria esta mapada a blocs de 16Mb. Açò significa en la pràctica
que es disposa d'un SIMM al banc zero suficientment gran per contenir el nucli
i el RAMdisk. En aquest cas 4Mb <emphasis>no</emphasis> són suficients.

</para><para>

Exemple:
A un Sun IPX disposeu de un SIMM de 16Mb i un de 4Mb. Hi ha
quatre bancs SIMM (0,1,2,3). [El banc zero és més enllà dels connectors
SBUS]. Per tant hauríeu d'instal·lar el SIMM de 16Mb al bank 0; i aleshores
es recomana que instal·leu el SIMM de 4Mb al banc 2.

</para>
   </sect3>

   <sect3><title>Configuració dels gràfics.</title>
<para>

Sobretot en el cas de les estacions de treball velles de Sun, és molt
normal que tingueu una framebuffer en placa que s'ha reemplaçat (per
exemple per la bwtwo al Sun IPC), i que tingueu una targeta SBUS d'acceleració
del buffer a una ranura SBUS. A Solaris/SunOS no suposa cap problema ja que
s'inicialitzen les dos targetes.

</para><para>

Però a Linux açò pot portar problemes, pot passar que el monitor PROM 
d'arrencada pot mostrar la seva sortida a aquesta targeta addicional; i per 
altra banda els missatges d'arrencada del nucli de Linux dirigir-se a la targeta
original a la placa, <emphasis>no</emphasis> deixant els missatges d'error
a la pantalla, amb la màquina aparentment encallada carregant el RAMdisk.

</para><para>

Per evitar aquest problema, connecteu el monitor (si fa falta) a la targeta
de vídeo amb la ranura amb nombre SBUS més baix (la targeta a la placa base
conta com la ranura externa més baixa). També podeu alternativament utilitzar
una consola serie.

</para>
   </sect3>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: