[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 24582 -->

  <sect3 arch="sparc">
  <title>Instal·lant el carregador <command>SILO</command> al disc dur</title>
<para>

El carregador estàndard a &architecture; es diu <quote>silo</quote>.
La documentació és a <filename>/usr/share/doc/silo/</filename>. 
La configuració de <command>SILO</command> és semblant a la utilitzada al
<command>LILO</command>, amb poques excepcions. Primer, <command>SILO</command>
permet que arrenqueu qualsevol imatge del nucli al vostre disc, independentment
si és o no a la llista que hi ha al <filename>/etc/silo.conf</filename>. Açò
és perquè <command>SILO</command>  pot llegir particions Linux. També
llegeix el  <filename>/etc/silo.conf</filename> quan s'arrenca, així que
no necessiteu tornar a executar el <command>silo</command> desprès 
d'instal·lar un nou nucli com es faria amb el <command>LILO</command>. 
El <command>SILO</command> també pot llegir particions UFS, que vol dir que
pot arrencar particions SunOS/Solaris. Açò és útil si voleu instal·lar 
GNU/Linux al costat d'una instal·lació existent de SunOS/Solaris.

</para>
  </sect3>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: