[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/bios-setup/m68k.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 -->


  <sect2 arch="m68k" id="firmware-revs">
  <title>Revisions del Firmware Revisions i configuració del SO existent</title>

<para>

Les màquines &arch-title; normalment es configuren automàticament i no 
necessiten configurar el firmware. Per altra banda, hauríeu d'assegurar-vos
que teniu la ROM apropiada i el sistema de pedaços. Als Macintosh,
es recomana una versió >= 7.1 de MacOS perquè la versió 7.0.1 conté un error
als controladors de vídeo que impedeixen al carregador de desactivar les
interrupcions de vídeo, que provoquen que l'arranc es quedi penjat. Als
sistemes VMbus BVM hauríeu d'assegurar-vos que esteu utilitzant una ROM
d'arranc amb revisió G o posterior del BVMBug. Les ROM d'arranc de BVMBug 
no venen per defecte als sistemes BVM però les podeu aconseguir de BVM
demanant-les sense càrrec.

</para>

  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: