[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/mips/arcboot-installer.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 24663 -->

  <sect3 arch="mips">
  <title><command>arcboot</command>-installer</title>
<para>

El carregador als Indy SGI és <command>arcboot</command>.
Ha d'instal·lar-se al mateix disc dur que el nucli (açò ho fa automàticament
l'instal·lador). L'arcboot suporta diferents configuracions que són ja al
<filename>/etc/arcboot.conf</filename>. Aquesta configuració té un nom únic,
la configuració per defecte que crea l'instal·lador és <quote>linux</quote>.
Desprès de tenir instal·lat l'arcboot, el sistema ja es pot arrencar des del
disc dur donant valors a algunes variables d'entorn del firmware fent:

<informalexample><screen>
<userinput> setenv SystemPartition scsi(<replaceable>scsi</replaceable>)disk(<replaceable>disk</replaceable>)rdisk(0)partition(0)</userinput>
<userinput> setenv OSLoadPartition scsi(<replaceable>scsi</replaceable>)disk(<replaceable>disk</replaceable>)rdisk(0)partition(<replaceable>partnr</replaceable>)</userinput>
<userinput> setenv OSLoader arcboot</userinput>
<userinput> setenv OSLoadFilename <replaceable>config</replaceable></userinput>
<userinput> setenv AutoLoad yes</userinput>
</screen></informalexample>

a l'indicador del firmware, i escrivint <command>boot</command>.

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term> <replaceable>scsi</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el bus SCSI des d'on arrencar, que és <userinput>0</userinput>
per les controladores en placa base

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term> <replaceable>disk</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el ID SCSI del disc dur on es té instal·lat l'<command>arcboot</command>

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term> <replaceable>partnr</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el nombre de la partició on és l'<filename>/etc/arcboot.conf</filename>

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term> <replaceable>config</replaceable> </term>
<listitem><para>

és el nom de l'entrada a la configuració al 
<filename>/etc/arcboot.conf</filename>, on <quote>linux</quote> és
l'opció per defecte.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

  </sect3>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: