[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/nondeb-part/sparc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


  <sect2 arch="sparc"><title>Particionament des de SunOS</title>

<para>

Es pot perfectament particionar des de SunOS, de fet, si voleu executar
SunOS i Debian a la mateixa màquina, es recomana que particioneu utilitzant
SunOS abans de instal·lar Debian. El nucli de Linux entén les etiquetes
de Sun, així que no tindreu problemes. Tan sols assegureu-vos de deixar
l'espai necessari per la partició arrel de Debian dins de l'àrea d'1GB del
disc d'arrencada. Podeu també posar la imatge del nucli a una partició
UFS si això és més fàcil que posar-ho a la partició arrel.
SILO suporta arrencar Linux i SunOS des de particions EXT2 (Linux), UFS (SunOS),
romfs i iso9660 (CDROM).

</para>
  </sect2>

  <sect2 arch="sparc"><title>Particionament de Linux o altre SO</title>

<para>

Igual dóna el sistema que esteu particionant, assegureu-vos de crear una
<quote>etiqueta de disc Sun</quote> al vostre disc d'arrencada. Aquest és
l'únic tipus de esquema de particions que entén la PROM OpenBoot, així que
és l'únic esquema des del qual podeu arrencar. Al <command>fdisk</command>,
s'utilitza la tecla <keycap>s</keycap> per crear les etiquetes de disc de Sun.
Tan sols necessiteu fer-ho a discs que no tenen encara la etiqueta de Sun. 
Si utilitzeu un disc que abans s'ha formatat utilitzant un PC (o qualsevol
altra arquitectura) necessitareu crear una nova etiqueta de disc, o possiblement
tindreu problemes amb la geometria del disc.

</para><para>

Possiblement utilitzareu <command>SILO</command> com a carregador (el programa
xicotet que executa el nucli del sistema operatiu).
<command>SILO</command> té alguns requeriments tan per la mida de les 
particions com per la seva posició; vegeu <xref linkend="partitioning"/>.

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: