[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/arm.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect2 arch="arm" id="boot-tftp"><title>Arrencant desde TFTP</title>

&boot-installer-intro-net.xml;

 <sect3 arch="arm"><title>Arrencant desde TFTP a NetWinder</title>

<para>

NetWinders té dues interficies de xarxa: la tarja compatible de
10Mbps és <filename>eth0</filename> i la tarja Tulip de 100Mbps és 
<filename>eth1</filename>.

</para><note><para>

Necessiteu NeTTrom 2.2.1 o posterior per arrencar el
sistema d'instal·lació. Recomanem NeTTrom 2.3.3: obté aquests fitxers
desde
<ulink url="ftp://ftp.netwinder.org/pub/netwinder/firmware/";></ulink>:
<itemizedlist>
<listitem><para>

<filename>nettrom-2.3-3.armv4l.rpm</filename>

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>nettrom-2.3.3.bin</filename>

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>nettrom-2.3.3.bin.md5sum</filename>

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para></note><para>

Després d'arrencar de nou i interrompre el procés durant el compte enrera, heu
de configurar primer la xarxa amb una adreça estàtica:

<informalexample><screen>
  NeTTrom command-&gt; setenv eth0_ip 192.168.0.10/24
</screen></informalexample>

on 24 és el número de bits especificats a la màscara de xarxa, o una adreça dinàmica:

<informalexample><screen>
  NeTTrom command-&gt; boot diskless
</screen></informalexample>

Podeu necessitar també de configurar els paràmetres <userinput>route1</userinput>
settings si el servidor TFTP
no és a una sub-xarxa local. La resta de la configuració és força
estàndard (el pas save-all tot és opcional):

<informalexample><screen>
  NeTTrom command-&gt; setenv kerntftpserver 192.168.0.1
  NeTTrom command-&gt; setenv kerntftpfile boot.img
  NeTTrom command-&gt; save-all
  NeTTrom command-&gt; setenv netconfig_eth0 flash
  NeTTrom command-&gt; setenv kernconfig tftp
  NeTTrom command-&gt; setenv rootdev /dev/ram
  NeTTrom command-&gt; setenv cmdappend root=/dev/ram
</screen></informalexample>

Només els últims quatre interferiran amb l'arrencada normal de disc, per
tant és més segur executar <command>save-all</command> abans, el qual
guardarà els paràmetres de xarxa per si necessiteu arrencar desde xarxa
una altra vegada.

Si voleu usar la consola serie per instal·lar el vostre NetWinder, tambénecessitareu els paràmetres següents:

<informalexample><screen>
  NeTTrom command-&gt; setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200
</screen></informalexample>

Useu la comanda <command>printenv</command> per revisar els vostres
paràmetres d'entorn. Finalment, si la vostra variable NeTTrom 
<envar>cmdappend</envar> té la opció <option>noinitrd</option>, podeu
esborrar-la i el nucli descarregat pot arrencar amb el disc ram associat.

</para>
 </sect3>

 <sect3 arch="arm"><title>Arrencant desde TFTP a CATS</title>

<para>

A màquines CATS, useu <command>boot de0:</command> o similar a
l'indicador Cyclone.

</para>
  </sect3>
 </sect2> <sect2 arch="arm"><title>Arrencant desde CD-ROM</title>

&boot-installer-intro-cd.xml;

<para>

Per arrencar un CD-ROM desde l'indicador de consola Cyclone, useu la 
comanda <command>boot cd0:cats.bin</command>

</para>
 </sect2>

Reply to: