[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]manual://d-i/preparing/nondeb-part/m68k.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 untranslated -->


  <sect2 arch="m68k"><title>Particionant a AmigaOS</title>
<para>

Si esteu executant AmigaOS, podeu usar el programa <command>HDToolBox</command>
per ajustar les particions natives abans de la instal·lació.

</para>
  </sect2>

  <sect2 arch="m68k"><title>Particionant a Atari TOS</title>
<para>

Els IDs de partició d'Atari son tres caracters ASCII, usa <quote>LNX</quote> per
dades i <quote>SWP</quote> per particions swap. Si useu el mètode d'instal·lació 
en memòria baixa, també necessitareu una petita partició Minix (sobre 2 MB),
per la qual l'ID de partició serà <quote>MNX</quote>.  Un error al definir 
l'ID de particio apropriat no només impedeix que el procés d'instal·lació de Debian 
reconeixi les particions, sino que a resultes de que TOS intenti usar
les particions Linux, confón al driver del disc dur i fa inaccessible 
tot el disc dur.

</para><para>

Hi ha multitud d'eines de partició de tercers disponibles (la 
utilitat <command>harddisk</command> d'Atari no permet canviar l'ID 
de partició); aquest manual no dona descripcions detallades de totes
elles. La següent descripció cobreix <command>SCSITool</command> (de
Hard+Soft GmBH).

<orderedlist>
<listitem><para>

Inicieu <command>SCSITool</command> i seleccioneu el disc que voleu particionar
(menú <guimenu>Disk</guimenu>, ítem <guimenuitem>selecciona</guimenuitem>).

</para></listitem>
<listitem><para>

Desde el menú <guimenu>Partició</guimenu>, seleccioneu o bé
<guimenuitem>Nou</guimenuitem> per afegir noves particions o canviar el
tamany de les particions existents, o <guimenuitem>Canvia</guimenuitem> per
canviar una partició específica. A menys que hagueu creat particions
amb el tamany correcte i només volgueu canviar l'ID de la partició,
<guimenuitem>Nou</guimenuitem> és probablement, la millor opció.

</para></listitem>
<listitem><para>

Per la opció <guimenuitem>Nou</guimenuitem>, seleccioneu
<guilabel>existent</guilabel> en el quadre de dialeg
sol·licitant els paràmetres inicials. La següent finestra ens mostrarà una llista de 
particions existents les quals podreu ajustar usant els botons de desplaçament, o
fent un click a la barra. La primera columna a la llista de particions
és el tipus de partició; fes un clic a la caixa de text per editar-lo. 
Quan hagueu acabat de canviar els paràmetres de la partició ,graveu els 
canvis tancant la finestra amb el botó <guibutton>OK</guibutton>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Per la opció <guimenuitem>Canvia</guimenuitem>, seleccioneu la partició
a canviar a la llista de selecció, i seleccioneu <guilabel>altres
sistemes</guilabel> al quadre de diàleg.  La
següent finestra mostra informació detallada sobre la localització d'aquesta
partició, i us permet canviar l'ID de partició.  Graveu els canvis
tancant la finestra amb el botó <guibutton>OK</guibutton>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Escriviu els noms Linux per cadascuna de les particions que heu creat o
canviat per usar-les amb Linux &mdash; veieu <xref linkend="device-names"/>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Sortiu de <command>SCSITool</command> usant la opció
<guimenuitem>Surt</guimenuitem> del menú <guimenu>Arxiu</guimenu>.
L'ordinador es reiniciarà per fer efectius els canvis a la taula de 
particions usada per TOS. Si heu canviat algunes particións TOS/GEM, 
seran invalidades i hauran de ser re-inicialitzades (aconsellem fer una
copia de tot el que tingueu al disc, o no?).

</para></listitem>
</orderedlist>

</para><para>

Hi ha una eina de particionament per Linux/m68k anomenada
<command>atari-fdisk</command> al sistema d'instal·lació, però per ara 
recomenem que particioneu el disc usant l'editor de particions de TOS o
alguna eina de disc. Si el vostre editor de particions no té una opció per editar el 
tipus de partició, podeu fer aquest pas crucial en un pas posterior (desel disc RAM temporal d'instal·lació). <command>SCSITool</command> és 
només un dels editors que coneixem que soporten selecció arbitrària de
tipus de partició. Poden haver-n'hi d'altres; seleccioneu l'eina que
satisfaci les vostres necessitats.

</para>
</sect2>

  <sect2 arch="m68k"><title>Particionant a MacOS</title>
<para>

Les eines de particionament per Macintosh testades inclouen <command>pdisk</command>,
<command>HD SC Setup</command> 7.3.5 (Apple), <command>HDT</command> 1.8 (FWB),
<command>SilverLining</command> (LaCie), i <command>DiskTool</command> (Tim
Endres, GPL). Versions completes són requerides per <command>HDT</command> i
<command>SilverLining</command>. L'eina d'Apple requereix un pedaç per
reconeixer discs d'altres fabricants (una descripció de com apedaçar <command>HD
SC Setup</command> ussant <command>ResEdit</command> el podeu trobar a
<ulink url="http://www.euronet.nl/users/ernstoud/patch.html";></ulink>).

</para><para>

Per Macs amb bus IDE, necessitareu usar <command>Apple Drive Setup</command> per crear
espai per les particions Linux i finalitzar el particionament Linux, 
o useu la versió de MacOS de pdisk disponibles al servidor FTP 
MkLinux.

</para>
</sect2>


Reply to: