[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] manual://d-i/partitioning/partition/alpha.xmlHi Miguel,

Bon any!

On Fri, Dec 30, 2005 at 01:08:04PM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:

> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> <!-- original version: 28997 -->


>  <sect2 arch="alpha"><title>Particionament per &arch-title;</title>
> <para>

> Per arrencar Debian des de la consola SRM (l'??nic m??tode d'arrenc de disc 
> suportat per &releasename;) necessiteu tenir una etiqueta de disc BSD, i no una
> taula de particions DOS, al vostre disc d'arrenc. (Recordeu, el bloc d'arrenc
> de SRM ??s incompatible amb les tabules de particions MS-DOS &mdash; vegeu
> <xref linkend="alpha-firmware"/>.) Quan s'executa <command>partman</command>
> a una arquitectura &architecture;, crea un disc amb etiqueta BSD, per?? si

--> Quan s'usa <command>partman</command> a un maquinari &architecture;,
  crea etiquetes de disc BSD,

?

Author's note: the intented meaning is that on alpha, *if* a partition table
is created, it will be a BSD partition table. For me, saying "quan
s'executa" gives the impression of "al executar-se partman, es crearà una
etiqueta..." But perhaps my understanding is buggy and should be ignored.
:)

Still, s/una arquitectura/un maquinari/; i no crec que es pugui dir que es
"crea un disc"...?

> el vostre disc t?? una taula de particions DOS al disc, partman necessitar??
> esborrar primer la taula de particions existents per que la pugui convertir
> en un disc amb etiqueta.

> </para><para>

> Si heu escollit el <command>fdisk</command> per particionar el vostre disc,
> i el disc que esteu particionant no t?? una etiqueta de disc BSD, haur??eu 
> d'utilitzar l'ordre <quote>b</quote> per accedir al mode d'etiqueta de disc.

> </para><para>

> A no ser que desitgeu utilitzar el disc que esteu particionant des del 
> Unix Tru64 o un dels sistemes operatius lliures derivats de 4.4BSD-Lite
> (FreeBSD, OpenBSD, o NetBSD), es suggereix que <emphasis>no</emphasis> 
> feu que la tercera partici?? contingui el disc complet.
> No ??s necess??ria per l'ordre <command>aboot</command>, i de fet,
> porta a confusi?? ja que la utilitat <command>swriteboot</command> que 
> s'utilitza per instal??lar l'<command>aboot</command> al sector d'arrenc 
> es queixar?? de que s'est?? xafant la partici?? amb el bloc d'arrencada.

> </para><para>

> Tamb??, com que el <command>aboot</command> s'escriu als primers sectors
> del disc (en aquest moment ocupa uns 70 quilobytes, o 150 sectors), 
> <emphasis>necessiteu</emphasis> deixar prou espai buit al principi del disc per
> ell. Abans es suggeria que es fera una xicoteta partici?? al inici del disc,
> i que es deixara per formatar. Per la mateixa ra?? d'abans, ara suggerim
> que no feu aix?? al discs que tan sols utilitzen GNU/Linux. Quan utilitzeu
> <command>partman</command>, crear?? una partici?? xicoteta per l'<command>aboot</command> per que es considera convenient.

quilobytes -> kilobytes ??
crearà -> es crearà ?

> </para><para condition="FIXME">

> Per instal??lacions ARC, haur??eu de fer una partici?? xicoteta FAT al principi
> del disc per que contingui el <command>MILO</command> i el 
> <command>linload.exe</command> &mdash; 5 megabytes seran suficients, vegeu 
> <xref linkend="non-debian-partitioning"/>. Malauradament, fer sistemes de 
> fitxers FAT no est?? encara suportat des del men??, aix?? que haureu de fer-ho
> manualment des de l'int??rpret d'ordres utilitzant <command>mkdosfs</command> 
> abans d'intentar instal??lar el carregador de l'arrencada.
> 
> </para>
>  </sect2>

Cheers,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: