[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/gpl.xml
-- 
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 29618 -->

<appendix id="appendix-gpl"><title>Llicència Pública General GNU</title>

<para>

Version 2, June 1991

</para><para>

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
&mdash;
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
</para><para>

Es permet la copia i distribució de copies literals d'aquest document, però no es permet la seva modificació.


</para>

 <sect1><title>Preamble</title>
<para>

Les llicències que cobreixen la major part del programari estàn dissenyades per a llevar-li a vosté la llibertat de compartir-lo i modificar-lo. D'altra banda, la Llicència Pública General de GNU pretén garantitzar-li la llibertat de compartir i modificar programari lliure, per assegurar que el programari és lliure per a tots els seus usuaris. Esta Llicència Pública General s'aplica a la major part del programari de la Free Software Foundation i a qualsevol altre programa si els seus autors es comprometen a utilitzar-la. (Existeix altre programari de la Free Software Foundation que està cobert per la Llicència Pública General de GNU per a Bibliotèques). Si vol, pot aplicar-la als seus pròpis programes, també.

</para><para>

Quan parlem de programari lliure, estem referint-nos a llibertat, no a preu. Les nostres Llicències Públiques Generals estàn dissenyades per a assegurar-nos de que tinga la llibertat de distribuir còpies de programari lliure (i cobrar pel aquest servei si vol), de que reba el còdi font o que puga conseguir-lo si el vol, de que puga modificar el programari o utilitzar fragments de ell en nous programes lliures, i de que sàpiga que pot fer totes aquestes coses.

</para><para>

Per a protegir els seus drets necessitem algunes restriccions que prohibeisquen a qualsevol negar-li a vosté aquestos drets o demanar-li que renuncie a ells. Estes restriccions es tradueixen en certes obligacions que l'afecten si distribueix còpies del programari, o si el modifica.

</para><para>

Per exemple, si distribueix còpies d'un d'aquests programes, siga gratuitament, o a canvi d'algun honorari, deu donar als receptors tots els drets que té. Deu assegurar-se de que ells també reben, o poden conseguir, el codi font. I deu mostrar-los estes condicions de forma que conesquen els seus drets.

</para><para>

Protegim els seus drets en dos passes: (1) posem el programari baix copyright i (2) li oferim esta llicència, que li dóna permís legal per copiar, distribuir i/o modificar el programari.

</para><para>

També, per a la protecció de cada autor i la nostra pròpia, volem assegurar-nos de que tot el món comprén que no es proporciona cap garantia per a aquest programari lliure. Si el programari es modificat per qualsevol i aquest alhora el distribueix, volem que els seus receptors sàpiguen que el que tenen no és el original, de forma que qualsevol problema introduit per altres no afecte a la reputació dels autors originals.

</para><para>

Per acabar, qualsevol programa lliure està constantment amenaçat per patents sobre programari. Volem evitar el perill de que els redistribuidors d'un programa lliure obtinguen patents individualment, convertint el programa esmentat en propietari. Per a previndre açò, hem deixat clar que qualsevol patent deu ser demanada per al ús lliure de qualsevol, o no ser demanada.

</para><para>

S'exposen a continuació els termes exactes i les condicions per a la còpia, distribució i modificació.

</para>
 </sect1>

 <sect1><title>LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL GNU</title>
<para>

TERMES I CONDICIONS PER A LA CÒPIA, DISTRIBUCIÓ I MODIFICACIÓ

</para>

<itemizedlist><listitem><para>

Esta llicència s'aplica a qualsevol programa o altre tipus de treball que continga una nota col·locada per qui poseisca el copyright diguent que pot ser distribuit baix els termes d'aquesta Llicència Pública General. D'ara endavant, «Programa» farà referència a qualsevol programa o treball que complesca aquesta condició i «treball basat en el Programa» farà referència bé al Programa o a qualsevol treball derivat d'ell d'acord a la llei del copyright: això significa que, un treball que continga el programa o una porció d'ell, bé en forma literal o amb modificacions i/o traduit en altre llenguatge. (aleshores, la traducció està inclosa sense limitacions en el terme «modificació».) Cada llicenciatàri serà anomenat «vosté».

</para><para>

Activitats divèrses que no siguen la còpia, distribució o modificació no estàn cobertes per esta Llicència, estàn fora del seu àmbit. El fet d'executar el Programa no està restringit, i els resultats del programa estàn coberts únicament si els seus continguts constitueixen un treball basat en el Programa (independentment de haver-lo produit mitjançant la execució del programa). El que açò es complisca, depén del que faja el programa.

</para></listitem>
<listitem><para>

Vosté pot copiar i distribuir còpies literals del codi font del Programa en el moment l'adquireix, en qualsevol medi, suposant que de forma adequada i ben visible publique en cada còpia un anunci de copyright adequat i un rebuig de garantia, mantinga intactes tots els anuncis que es refereixen a aquesta Llicència i a la absència de garantia, i proporcione a qualsevol altre receptor del programa una còpia d'aquesta Llicència junt al Programa.

</para><para>

Pot cobrar un preu per l'acte físic de transferir una còpia, i pot, depenent voluntàriament, oferir garantia a canvi d'uns honoraris.

</para></listitem>
<listitem><para>

Pot modificar la seva còpia o còpies del Programa o de qualsevol porció d'ell, formant d'aquesta manera un treball basat en el Programa, i copiar i distribuir aquesta modificació o treball baix els termes de la Secció 1, ja esmentada, donant per suposat complesca les següents condicions:

</para><para>

a) Deu fer que els fitxers modificats duguen anuncis prominents indicant que els ha canviat i la data de qualsevol canvi.

</para><para>

b) Deu fer que qualsevol treball que distribuisca o publique i que en tot o en part continga o siga derivat del Programa o de qualsevol part d'ell siga llicenciada com un tot, sense càrrega alguna, a totes les terceres parts i baix els termes d'aquesta Llicència.

</para><para>

c) Si el programa modificat llegeix normalment ordres interactivament quan és executat, deu fer que quan començe la seva execució per a aquest ús interactiu de la forma més habitual, mostre o escriga un missatge que incloga un anunci de copyright i un anunci de que no s'ofereix cap garantia (o pel contrari que si que s'ofereix garantia) i que els usuaris poden redistribuir el programa baix estes condicions, i indicant al usuari còm vore una còpia d'aquesta llicència. (Excepció: si el pròpi Programa és interactiu però normalment no mostra aquest anunci, no es requereix que el seu treball basat en el Programa mostre cap anunci).

</para><para>

Aquests requeriments s'apliquen al treball modificat com un tot. Si parts identificables d'aquest treball no són derivades del Programa, i poden, raonablement ser considerades treballs independents i separats per ells mateixos, aleshores aquesta Llicència i els seus termes no s'apliquen a estes parts quan siguen distribuides com treballs separats. Però quan distribuisca aquestes mateixes mateixes seccions com parts d'un tot que és un treball basat en el Programa, la distribució del tot deu estar d'acord amb els termes d'aquesta llicència, els permisos de la qual per a altres llicenciatàris s'extenen per complet, i per tant a totes i cadascuna de les seues parts, amb independència de qui la va escriure.

</para><para>

Aleshores, no es la intenció d'aquest apartat reclamar drets o desafiar els seus drets sobre treballs escrits totalment per vosté; el que s'intenta és exercir el dret a controlar la distribució de treballs derivats o col·lectius basats en el Programa.

</para><para>

A més a més, el simple fet de reunir un treball no basat en el Programa amb el Programa (o amb un treball basat en el Programa) en un volum d'emmagazemament o en un medi de distribució no fa que l'anomenat treball entre dins de l'àmbit cobert per esta Llicència.

</para></listitem>
<listitem><para>

Pot copiar i distribuir el Programa (o un treball basat en ell, tal com s'especifica a la Secció 2) com a codi objecte o en format executable depenent dels termes de les Seccions 1 i 2, suposant que a més compleisca una de les següents condicions:

</para><para>

a) Acompanyar amb el codi font complet corresponent, en format electrònic, que deu ser distribuit tal com s'especifica al les Seccions 1 i 2 d'aquesta Llicència en un medi habitualment utilitzat per a l'intercanvi de programes, o bé

</para><para>

b) Acompanyar-lo amb una oferta per escrit, vàlida durant al menys tres anys, de proporcionar a qualsevol tercera part una còpia completa en format electrònic del codi font corresponent, a un cost no major que el de realitzar físicament la distribució del font, que serà distribuir baix les condicions descrites a les Seccions 1 i 2 anteriors, en un medi habitualment utilitzat per al intercanvi de programes, o bé

</para><para>

c) Acompanyar-lo amb la informació que vares rebre oferint distribuir el codi font corresponent. (Esta opció es permet només per a distribució no comercial i nomes si vosté va rebre el programa com codi objecte o el format executable amb aquesta oferta, d'acord amb l'apartat b anterior).

</para><para>

S'enten per codi font d'un treball a la forma preferida del treball quan se li fan modificacions. Per a un treball executable, s'enten per codi font complet tot el codi font per a tots els mòduls que conté, més qualsevol arxiu associat de definició d'interficies, més els guions utilitzats per a controlar la compilació i instal·lació del executable. Com excepció especial, el codi font distribuit no necessita incloure res que siga distribuit normalment (bé com a font bé en forma binaria) amb els components principals (compilador, kernel i similars) del sistema operatiu en el qual funciona l'executable, a no ser que el pròpi component acompanye a l'executable.

</para><para>

Si la distribució del executable o el codi objecte es fa mitjançant l'oferta accés per copiar-lo d'un determinat lloc, aleshores es considera l'oferta d'accés per copiar el codi font del mateix lloc com distribució del codi font, fins i tot encara que terceres parts no estàn forçades a copiar el font junt amb el codi objecte.

</para></listitem>
<listitem><para>

No pot copiar, modificar, subllicenciar, o distribuir el Programa excepte com preveu expressament aquesta Llicència. Qualsevol intent de copiar, modificar, subllicenciar o distribuir el Programa d'altra forma és invàlida, i farà que cessen automàticament els drets que li proporciona aquesta Llicència. En qualsevol cas, les parts que hagen rebut còpies o drets de vosté baix aquesta Llicència no cessaran en els seus drets mentre aquestes parts continuen complint-la.

</para></listitem>
<listitem><para>

No està obligat a acceptar aquesta Llicència, ya que no l'ha firmada. En canvi, no hi ha res més que li proporcione permis per modificar o distribuir el Programa o els seus treballs derivats. Aquestes accions estàn prohibides per la llei si no accepta aquesta Llicència. Per tant, si modifica o distribueix el Programa (o qualsevol treball basat en el Programa), està indicant que accepta aquesta Llicència per a poder fer-ho, i tots els seus termes i condicions per copiar, distribuir o modificar el Programa o treballs basats en ell.

</para></listitem>
<listitem><para>

Cada volta que redistribuisca el Programa (o qualsevol treball basat en el Programa), el receptor rebrà automàticament una llicència del llicenciatari original per copiar, distribuir o modificar el Programa, de forma subjecta a aquests termes i condicions. No pot imposar al receptor cap restricció més sobre l'exercici dels drets ací garantitzats. No és vosté responsable de fer complir aquesta llicència per terceres parts.

</para></listitem>
<listitem><para>

Si, com a consequència d'una resolució judicial o d'una alegació d'infracció de patent o per qualsevol altra raó (no limitada a assumptes relacionats amb patents) se li imposen condicions (ja siga per manament judicial, per acord o per qualsevol altra causa) que contradiguen les condicions d'aquesta Llicència, no s'eximeix d'acomplir les condicions d'aquesta Llicència. Si no pot realitzar distribucions de forma que satisfasquen simultàniament les seves obligacions baix aquesta llicència i qualsevol altra obligació pertinent aleshores, com conseqüència, no pot distribuir el Programa de cap forma. Per exemple, si una patent no permet la redistribució lliure de drets d'autor del Programa per part de tots aquells que reben copies directa o indirèctament a través de vosté, aleshores l'única forma en que podria satisfer tant aquesta condició com aquesta Llicència seria evitar completament la distribució del Programa.

</para><para>

Si qualsevol porció d'aquest apartat es considera invàlida o impossible de complir baix qualsevol circumstància particular ha de complir-se la resta i la secció sencera s'ha de complir en qualsevol altra circumstància.

</para><para>

No és el propòsit d'aquest apartat induir-lo a infringir cap reivindicació de patent ni de cap altre dret de propietat o impugnar la validesa de cap de les esmentades reivindicacions. Aquest apartat té l'únic propòsit de protegir la integritat del sistema de distribució de programari lliure, que es realitza mitjançant pràctiques de llicència pública. Molta gent ha fet contribucions generoses a la gran diversitat de programari distribuit mitjançant aquest sistema amb la confiança de que el sistema s'aplicarà consistentment. Serà l'autor/donant qui decideisca si vol distribuir programari mitjançant qualsevol altre sitema i una llicència no pot imposar aquesta elecció.

</para><para>

Aquesta secció pretén deixar completament clar allò que es creu que és una conseqüència de la resta d'aquesta Llicència.

</para></listitem>
<listitem><para>

Si la distribució i/o l'ús del Programa està restringida en certs països, bé per patents o bé per interficies baix copyright, el propietari del copyright que col·loca aquest Programa baix aquesta Llicència pot afegir una limitació explícita de distribució geogràfica excloent aquests països, de forma que la distribució siga permesa nomes o als països no exclosos d'esta manera. En aquest cas, aquesta Llicència incorporarà la limitació com si fóra escrita en el cos d'aquesta Llicència.

</para></listitem>
<listitem><para>

La Free Software Foundation pot publicar versions revisades i/o noves de la Llicència Pública General de tant en tant. Anomenades noves versions seràn similars en esperit a la present versió, però poden ser diferents en detalls per considerar nous problemes o situacions.
Cada versió reb un número de versió que la distingeix d'altres. Si el Programa especifica un número de versió d'aquesta Llicència que es refereix a ella i a «qualsevol versió posterior», té la opció de seguir els termes i condicions, bé d'aquesta versió, o bé de qualsevol versió posterior publicada per la Free Software Foundation. Si el Programa no especifica un número de versió d'aquesta Llicència, pot escollir qualsevol versió publicada per la Free Software Foundation.

</para></listitem>
<listitem><para>

Si vol incorporar parts del Programa en altres programes lliures les condicions de distribució de les quals són diferents, escriga a l'autor per demanar-li permís. Si el programari té copyright de la Free Software Foundation, escriu a la Free Software Foundation; algunes vegades fem excepcions en aquests cassos. La nostra decisió estarà guiada pel doble objectiu de preservar la llibertat de tots els derivats del nostre programari lliure i promoure el que es compartisca i reutilitze el programari en general.

</para><para>

ABSÈNCIA DE GARANTIA

</para></listitem>
<listitem><para>

Com que el programa és llicència lliure de càrregues, no s'ofereix cap garantia sobre ell, en tota la extensió permesa per la legislació aplicable. Excepte quan s'indique d'altra forma per escrit, els propietaris del copyright i/o altres parts proporcionen el programa «tal qual» sense garantia de cap tipus, bé expressa o implícita, amb inclusió, però sense limitació a les garanties mercantils implícites o a la convenència per a un propòsit particular. Qualsevol risc referent a la qualitat i prestacions del programa és assumit per vosté. Si es provara que el Programa és defectuos, asumeix el cost de qualsevol servei, reparació o correció.

</para></listitem>
<listitem><para>

En cap cas, esceptuant que ho requereisca la legislació aplicable o  haja sigut acordat per escrit, cap propietari del copyright ni cap altra part que modifique i/o redistribuisca el Programa com és permet en aquesta Llicència serà responsable davant vosté per danys, incloent qualsevol dany general, especial, incidental o resultant produit per l'ús o la impossibilitat d'ús del Programa (amb inclusió, però sense limitació a la perdua de dades o a la generació incorrecta de dades o a pèrdues patides per vosté o per terceres parts o a un error del Programa al funcionar en combinació amb qualsevol altre programa), inclusivament si anomenat propietari o altra part ha sigut advertida de la possibilitat d'anomenats danys.

</para></listitem>
</itemizedlist>
<para>

FI DE TERMES I CONDICIONS

</para>
 </sect1>

 <sect1><title>Còm aplicar aquests termes als seus nous programes</title>
<para>

Si vosté desenvolupa un nou Programa, i vol que siga del major ús possible per al públic en general, la millor forma de conseguir-ho és convertint-lo en programari lliure que qualsevol puga redistribuir i canviar baix aquests termes.

</para><para>

Per a fer-ho, afegisca els següents anuncis al programa. Allò més segur és afegir-los al principi de cada arxiu font per transmetre tant efectivament com siga possible la absència de garantia; a més cada arxiu deuria tenir al menys la linia de «copyright» i un indicador des d'on es puga trobar l'anunci complet.

</para><para>

una linia per indicar el nom del programa i una ràpida idea de què fa.

</para><para>

Copyright (C) any «nom de l'autor»

</para><para>

Aquest programa és programari lliure. Pot redistribuir-lo i/o modificar-lo baix els termes de la Llicència Pública General de GNU com és publicada per la Free Software Foundation, bé de la versió 2 d'anomenada Llicència o bé (depenent de la seva elecció) de qualsevol versió posterior.

</para><para>

Aquest programa és distribueix amb l'esperança de ser útil, però sense cap garantia, inclusivament sense la garantia mercantil implícita o sense garantir la conveniencia per a un proposit particular. Veure la Llicència Pública General de GNU per a més detalls.

</para><para>

Vosté hauria d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General junt a aquest programa; si no ha sigut així, escriga a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA  02110-1301, USA.

</para><para>

Afegisca també informació sobre còm contactar amb vosté mitjançant correu tant electrònic com postal.

</para><para>

Si el programa és interactiu, faça que es mostre un petit anunci com el següent, quan començe a funcionar en mode interactiu:

</para><para>

Gnomovision version 69, Copyright (C) any «nom de l'autor»

</para><para>
Gnomovision no ofereix absolutament cap garantia; per a més detalls escriga «show w».

</para><para>
Açò és programari lliure, i vosté és lliure de redistribuir-lo baix certes condicions. Per a més detalls escriga «show c».

</para><para>

Els comandaments hipotètics «show w» i «show c» haurien de mostrar les parts adequades de la Llicència Pública General. Per suposat, els comandaments que utilitze poden cridar-se de qualsevol altra manera que no siga ni «show w» ni «show c»; i a més podrien inclusivament ser pulsacions del ratolí o elements d'un menú (allò que siga més apropiat per al seu programa).

</para><para>

Vosté també deuria aconseguir que l'usuari del seu programa (si treballa com a programador) o la teva Universitat (si és el cas) signe una «renuncia de copyright» per al programa, si cal. Ací té un exemple, adapte els noms a les seves necessitats:

</para><para>

Yoyodyne, Inc., mitjançant aquest document renuncia a qualsevol interés de drets de copyright amb respecte al programa Gnomovision (que fa passades a compiladors) escrit per James Hacker.

</para><para>

«signatura de Eusebiet Tarrasona», 29 de Desembre 2005

</para><para>

Eusebiet Tarrasona, President del Club de Petanca.

</para><para>

Aquesta Llicència Pública General no permet que incorpore els seus programes en programes propietaris. Si el seu programa és una biblioteca de subrutines, pot considerar més útil el permetre el enllaçat d'aplicacions propietàries amb la biblioteca. És aquest el cas, utilitze la Llicència Pública General de GNU per a Biblioteques en compte d'aquesta Llicència.

</para>
 </sect1>
</appendix>

Reply to: