[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/partition/sparc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 11648 -->


  <sect2 arch="sparc"><title>Particionament per &arch-title;</title>
<para>

Assegureu-vos de crear un <quote> disc amb etiqueta Sun</quote> al vostre
disc d'arrencada. Aquest és l'únic esquema de particions què entén la PROM del
OpenBoot, i és l'únic esquema amb el que es pot arrencar. La tecla
<keycap>s</keycap> s'utilitza al <command>fdisk</command> per crear etiquetes
de disc de Sun.

</para><para>

�s més, als discs &arch-title;, assegureu-vos que la vostra primera partició
al vostre disc d'arrencada comença al cilindre 0. Mentre açò en necessite,
també significarà que la primera partició contindrà la taula de particions i
el bloc d'arrencada, que és als primers dos sectors del disc. 
La partició d'intercanvi <emphasis>no</emphasis> s'ha de posar a la primera 
partició del disc d'arrencada, ja que les particions d'intercanvi no conserven 
els dos primers sectors de la partició. Allí podeu utilitzar particions Ext2 
o UFS; aquestes deixaran la taula de particions i el bloc d'arrencada sols.

</para><para>

També es recomana que la tercera partició ha de ser de tipus <quote>Disc complet
</quote> (tipus 5), i contenir el disc complet (des del primer cilindre fins 
l'últim). �s tan sols una convenció de les etiquetes dels discs de Sun, i ajuda al carregador <command>SILO</command> a tenir-ho present.

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: