[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/example-preseed.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 32424 untranslated -->

<sect1 id="example-preseed" condition="sarge">
<title>Exemple de fitxer de configuració prèvia</title>

<para>

Aquest és un exemple completament funcional de fitxer de configuració prèvia
d'una instal·lació automàtica. Se n'explica l'ús a <xref linkend="automatic-install"/>.
Potser voldreu treure la marca de comentari a algunes de les línies of the lines abans
de fer servir el fitxer.

</para>

<note><para>

Per motius de presentació al manual, en aquest exemple s'han hagut de dividir
algunes línies fent servir el caràcter de continuació de línia <quote>\</quote> i,
a la línia següent, el sagnat extra. Al fitxer de configuració prèvia real, aquestes
línies d'han d'unir en <emphasis>una única línia</emphasis>. Si no ho feu, la
configuració prèvia fallarà i es produiran efectes no determinables.

</para><para>

A &urlset-example-preseed; teniu a l'abast un fitxer <quote>intacte</quote>.

</para></note>

<para>

&example-preseed-sarge.xml;

</para>
</sect1>

Reply to: