[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/trouble.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 32427 untranslated -->

 <sect1 id="boot-troubleshooting">
 <title>Resolució de problemes del procés d'instal·lació</title>
<para>
</para>

 <sect2 condition="supports-floppy-boot" id="unreliable-floppies">
 <title>Fiabilitat dels disquets</title>

<para>

El major problema de la gent que empra disquets per a instal·lar Debian
sembla ser la fiabilitat dels disquets.

</para><para>

El disquet d'arrencada és el que té els problemes pitjors, car el
maquinari el llegeix directament, abans de l'arrencada del Linux.
Sovint, el maquinari no llegeix tan bé com ho fa el controlador de la
disquetera del Linux, i en cas que llegisca dades incorrectes, pot fins
i tot aturar-se sense donar cap missatge d'error. També hi pot haver
fallades en els disquets dels controladors, la majoria dels quals
es manifesten donant una gran quantitat de missatges d'errors d'I/O.

</para><para>

Si trobeu que se us atura el procés d'instal·lació en un disquet determinat,
la primera cosa que s'ha de fer és tornar a descarregar-ne la imatge i
escriure-la a un disquet <emphasis>diferent</emphasis>. Potser no n'hi haja
prou de tornar a formatar el disquet problemàtic, fins i tot si sembla que
s'ha tornat a formatar i s'ha escrit sense cap error. De vegades és útil provar
d'escriure el disquet en un sistema diferent.

</para><para>

Un usuari ha informat que va haver d'escriure les imatges a
<emphasis>tres</emphasis> disquets diferents fins que l'últim li va
funcionar com calia.

</para><para>

D'altres han informat que només els ha calgut tornar a arrencar unes
poques vegades amb el mateix disquet. Això és degut a errors del
maquinari o del firmware dels controladors de la disquetera.

</para>
 </sect2>

 <sect2><title>Configuració de l'arrencada</title>

<para>

Si teniu problemes i el nucli es penja durant l'arrencada,
no reconeix els perifèrics o les unitats no es reconeixen com cal,
cal primer de tot comprovar els paràmetres d'arrencada, tal com
s'indica a <xref linkend="boot-parms"/>.

</para><para>

Si esteu fent servir un nucli configurat per vosaltres en lloc del de
l'instal·lador, assegureu-vos que teniu configurat <userinput>CONFIG_DEVFS</userinput>.
L'instal·lador necessita <userinput>CONFIG_DEVFS</userinput>.

</para><para>

Sovint, els problemes desapareixen si traieu maquinari addicional i perifèrics, i
proveu aleshores d'arrencar de nou. <phrase arch="i386">Els módems interns, les
targetes de so, i els dispositius Plug-n-Play poden ser especialment problemàtics.</phrase>

</para><para>

Si el sistema té una gran quantitat de memòria, superior a 512MiB,
i l'instal·lador es penja en arrencar el nucli, potser haureu
d'indicar un argument d'arrencada a fi de limitar la quantitat de
memòria que pot veure el nucli, com ara <userinput>mem=512m</userinput>.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386" id="i386-boot-problems">
 <title>Problemes d'instal·lació usuals en &arch-title;</title>
<para>

Hi ha alguns problemes usuals en la instal·lació que es poden solucionar
o evitar indicant certs paràmetres d'arrencada a l'instal·lador.

</para><para>

Alguns sistemes tenen disquets amb les <quote> línies de canvi del disc (DCL)
invertides</quote>. Si rebeu errors de lectura del disquet, fins i tot si esteu
segurs que el disquet està bé, proveu el paràmetre <userinput>floppy=thinkpad</userinput>.

</para><para>

En altres sistemes, com l'IBM PS/1 o el ValuePoint (que tenen controladores de
disc ST-506), la unitat IDE pot no ser reconeguda com cal. Novament, intenteu-ho
primer sense paràmetres i comproveu si la unitat es reconeix com cal. Si no,
determineu la geometria de la unitat (cilindres, capçaleres i sectors), i empreu el
paràmetre <userinput>hd=<replaceable>cilindres</replaceable>,<replaceable>capçaleres</replaceable>,<replaceable>sectors</replaceable></userinput>.

</para><para>

Si la màquina és molt antiga i el nucli es penja després del missatge
<computeroutput>Checking 'hlt' instruction...</computeroutput>, aleshores
empreu l'argument d'arrencada <userinput>no-hlt</userinput>, el qual
deshabilita la comprovació.

</para><para>

Si la pantalla comença a comportar-se de manera estranya mentre s'arrenca el nucli,
per exemple es posa blanca, negra, o mostra un batibull de píxels colorejats, potser
la tarjeta de vídeo és problemàtica i no fa com cal la commutació al framebuffer.
Podeu emprar el paràmetre d'arrencada <userinput>debian-installer/framebuffer=false</userinput>
o <userinput>video=vga16:off</userinput> per a deshabilitar la consola del framebuffer.
A causa de les limitacions de la funcionalitat de la consola, únicament hi haurà a l'abast
la llengua anglesa per a la instal·lació. Consulteu <xref linkend="boot-parms"/> per als detalls.

</para>

 <sect3>
 <title>Bloqueig del sistema durant la configuració del PCMCIA</title>
<para>

Alguns models de portàtil de Dell peten quan la detecció de dispositius PCMCIA
tracta d'accedir a algunes adreces de hardware. Altres portàtils tenen problemes
semblants. Si teniu un problema com aquest i no us cal la funcionalitat PCMCIA
durant la instal·lació, podeu deshabilitar-la amb el paràmetre d'arrencada
<userinput>hw-detect/start_pcmcia=false</userinput>. Podeu configurar-la després
de la instal·lació i excloure el rang de recursos que causa problemes.

</para><para>

També podeu arrencar l'instal·lador en mode expert. Haureu d'introduir les
opcions del rang de recursos que calen per al maquinari. Per exemple, si
teniu un portàtil Dell dels esmentats abans, heu d'introduir <userinput>exclude port
0x800-0x8ff</userinput>. Hi ha una llista d'opcions usuals del rang de recursos a
 <ulink
url="http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIA-HOWTO-1.html#ss1.12";>la secció
Configuració dels recursos del sistema del COM ES FA el PCMCIA (en anglès)</ulink>.
Tingueu en compte que s'han d'ometre les comes quan introduïu aquest valor a
l'instal·lador.

</para>
  </sect3>

  <sect3>
  <title>Bloqueig del sistema durant la càrrega dels mòduls USB</title>
<para>

Normalment, el nucli prova d'instal·lar els mòduls USB i el controlador del teclat USB
a fi de permetre l'ús d'alguns teclats USB no estàndard. Tanmateix, hi ha alguns sistemes
USB trencats on el controlador es penja en carregar-lo. Una possible solució pot ser
deshabilitar el controlador USB en la configuració de la BIOS de la placa base. Una altra
opció és introduir el paràmetre <userinput>debian-installer/probe/usb=false</userinput>
a l'indicador d'arrencada, per evitar la càrrega dels mòduls.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

 <sect2 id="kernel-msgs">
 <title>Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada</title>

<para>

Durant la seqüència d'arrencada, podeu veure nombrosos missatges del tipus
<computeroutput>can't find <replaceable>quelcom</replaceable>
</computeroutput>, o <computeroutput>
<replaceable>quelcom</replaceable> not present</computeroutput>,
<computeroutput>can't initialize <replaceable>quelcom</replaceable>
</computeroutput>, o fins i tot <computeroutput>this driver release depends
on <replaceable>quelcom</replaceable> </computeroutput>.
No us heu de preocupar per la majoria d'aquests missatges. Els veieu
perquè el nucli dels sistema d'instal·lació s'ha fet perquè funcione
a ordinadors amb molts dispositius perifèrics diferents. �bviament, cap
ordinador té tots els dispositius possibles, per tant el sistema operatiu
potser es queixarà en cercar perifèrics que no hi ha. Potser veureu també
que el sistema fa una pausa momentània. Això ocorre quan s'espera la resposta
d'un dispositiu i aquest no hi és. Si trobeu que hi triga massa, podeu fer-vos
després un kernel a mida (vegeu <xref linkend="kernel-baking"/>).

</para>
 </sect2>


 <sect2 id="problem-report">
 <title>Informes d'error</title>
<para>

Si aconseguiu completar la fase inicial d'arrencada però no podeu completar la
instal·lació, l'opció Informes d'error del menú pot ser-vos útil.
<phrase condition="sarge">
Copia els arxius d'errors del sistema i informació sobre la configuració a un
disquet proporcionat per l'usuari.</phrase>
<phrase condition="etch">
Us permet emmagatzemar a un disquet els arxius d'errors del sistema i informació
sobre la configuració de l'instal·lador, o bé descarregar-los a un navegador web.
</phrase>
	
Aquesta informació pot proporcionar-vos pistes sobre què ha anat malament i
com arreglar-ho. Si aneu a emetre un informe d'error podeu afegir-hi aquesta
informació.

</para><para>

Podeu trobar altres missatges d'instal·lació pertinents a
<filename>/var/log/</filename> durant la instal·lació,
i a <filename>/var/log/debian-installer/</filename>
després que l'ordinador s'haja arrencat en el sistema ja instal·lat.

</para>
 </sect2>

 <sect2 id="submit-bug">
 <title>Emissió d'informes d'error</title>
<para>

Si encara teniu problemes, podeu enviar un informe d'instal·lació. Us animem
a enviar també informes en cas que la instal·lació haja reeixit, per poder
disposar de la major quantitat d'informació possible sobre el major nombre
de configuracions de maquinari.

</para><para condition="etch">

Si teniu un sistema Debian en funcionament, la manera més fàcil d'emetre un informe
d'instal·lació és instal·lar els paquets installation-report i reportbug
(<command>apt-get install installation-report reportbug</command>) i executar l'ordre
<command>reportbug installation-report</command>.

</para><para>

Empreu aquesta fitxa per als informes d'instal·lació, i emeteu-lo com un
informe d'error (bug report) respecte del pseudopaquet
<classname>installation-reports</classname>, enviant-lo a
<email>submit@bugs.debian.org</email> (en anglès).

<informalexample><screen>
Package: installation-reports

Boot method: &lt;Com heu arrencat l'instal·lador Amb un CD? Amb un disquet? En xarxa?&gt;
Image version: &lt;Indiqueu-ne la data i d'on l'heu obtinguda&gt;
Date: &lt;Data i hora de la instal·lació&gt;

Machine: &lt;Descripció de la màquina (p.ex., IBM Thinkpad R32)&gt;
Processor:
Memory:
Partitions: &lt;empreu la informació de l'ordre df -Tl; preferentment la de la taula de particions sense cap format (raw)&gt;

Informació d' lspci i lspci -n:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot worked:  [ ]
Configure network HW:  [ ]
Config network:     [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Create file systems:  [ ]
Mount partitions:    [ ]
Install base system:  [ ]
Install boot loader:  [ ]
Reboot:         [ ]

Comentaris/Problemes:

&lt;Descripció detallada de la instal·lació i qualsevol pensada, comentari
   o idea que hàgeu tingut durant la instal·lació inicial.&gt;
</screen></informalexample>

En l'informe de l'error, descriviu el problema, incloent-hi els darrers
missatges del nucli si es tracta d'una penjada d'aquest. Descriviu els
passos que heu fet que han conduït al sistema a l'estat problemàtic.

</para>
 </sect2>
 </sect1>

Reply to: