[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/preparing/nondeb-part/i386.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking --><!-- original version: 29561 untranslated --><sect2 arch="i386" >
 <title>Particionar des del DOS o el Windows</title>
 <para>

Si esteu manipulant particions FAT o NTFS, és recomanable que o bé
empreu les instruccions següents o bé les eines natives del Windows o
el DOS. Tanmateix, en realitat no cal particionar des del DOS o el
Windows; en general les eines de Linux solen funcionar millor.</para>
 <para>

Però si teniu un disk IDE gran i no esteu emprant ni l'adreçament LBA,
ni controladors superposats (de vegades proporcionats pels fabricants), ni
tampoc cap BIOS nova (posterior al 1998) que permeta l'ús d'extensions
d'accés a discs durs, aleshores heu d'ubicar amb cura la partició d'arrencada
de Debian. Se l'ha de col·locar als primers 1024 cilindres del disc (normalment
uns 524 MiB, sense traducció de la BIOS). Això potser us obligarà a moure la
partició FAT o NTFS, si en teniu cap.

</para>
 <sect3 id="lossless" >
  <title>Reparticionat segur des del DOS, el Win-32 o l'OS/2
  </title>
  <para>

Una de les instal·lacions més comunes se sol fer en un sistema que ja té el DOS
(incloent-hi el Windows 3.1), el Win32 (com els Windows 95, 98, Me,
NT, 2000, XP), o l'OS/2, i en què hom vol posar Debian al mateix disc sense
malmetre l'altre sistema. Tingueu en compte que l'instal·lador permet canviar
la mida dels sistemes de fitxers FAT i NTFS, emprats pel DOS i el Windows.
Només cal iniciar l'instal·lador, seleccionar l'opció <menuchoice>
    <guimenuitem>Edita la taula de particions manualment</guimenuitem>
   </menuchoice>, seleccionar la partició que s'ha de modificar,
i especificar-ne la mida nova.
Per tant, en la majoria de casos no haureu de seguir
el mètode que es descriu tot seguit.</para>
  <para>

Abans de continuar, heu de tenir clara la manera com aneu a
dividir el disc. El mètode següent sols divideix una partició en dos.
L'una contindrà el sistema operatiu existent i l'altra s'emprarà per al
Debian. Durant la instal·lació d'aquest, podreu indicar la manera com
voleu utilitzar la part Debian del disc, és a dir, com a espai d'intercanvi o
com un sistema de fitxers.</para>
  <para>

La idea és moure a l'inici de la partició totes les dades abans de
modificar-ne la informació, de manera que no es perda res.
�s important que feu el mínim possible amb l'ordinador entre el
desplaçament de les dades i el reparticionat, a fi de minimitzar el perill
que un fitxer resulte modificat prop del final de la partició, ja que això
reduirà la quantitat d'espai que podreu prendre de la partició.

</para>
  <para>

En primer lloc cal una còpia del <command>fips</command>, que és a l'abast
al directori <filename>tools/</filename> de la rèplica de Debian més propera.
Descomprimiu l'arxiu i copieu-ne els fitxers<filename>RESTORRB.EXE</filename>, <filename>FIPS.EXE</filename> i
<filename>ERRORS.TXT</filename> a un disquet arrencable. En el DOS, podeu
crear-ne un amb l'ordre <filename>sys a:</filename>. El
<command>fips</command> conté una molt bona documentació que s'ha de llegir,
sobretot si feu servir un controlador de compressió de discs o un gestor de discs.
Creeu el disc i llegiu la documentació <emphasis>abans</emphasis> de compactar el disc.

</para>
  <para>

Després s'han de moure totes les dades al començament de la partició.
Podeu fer-ho fàcilment amb l'ordre <command>defrag</command>, inclosa
en el DOS 6.0 i posteriors. La documentació del <command>fips</command>
conté una relació de programari alternatiu. Tingueu en compte que en el
Windows 9x cal executar el <command>defrag</command> des d'aquest, car
el DOS no entén el VFAT, que és el que es fa servir per a noms llargs de
fitxer, emprats en el Windows 95 i posteriors.

</para>
  <para>

Després d'executar el compactador (que pot trigar prou a acabar en un disc gran),
torneu a iniciar amb el disquet que conté el <command>fips</command>.
Només heu de teclejar <filename>a:\fips</filename> i seguir les indicacions.

</para>
  <para>

Tingueu en compte que hi ha molts altres gestors de particions, per si
de cas el <command>fips</command> no us funciona com cal.

</para>
 </sect3>
 <sect3 id="partitioning-for-dos" >
  <title>Particionat del DOS</title>
  <para>

Si particioneu unitats DOS o en canvieu la mida amb les eines del Linux,
podeu experimentar problemes en treballar amb les particions FAT resultants.
Per exemple, s'ha informat de reducció del rendiment, de problemes de consistència
amb l'<command>scandisk</command>, i d'altres errors estranys en el DOS o el Windows.

</para>
  <para>

Aparentment, que sempre que creeu o modifiqueu la mida d'una partició del
tipus DOS, és bona idea omplir-ne de zeros els primers sectors. Abans
d'executar l'ordre <command>format</command> del DOS, feu això des del Linux:

<informalexample>
    <screen>
# dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4
</screen>
   </informalexample>
  </para>
 </sect3>
</sect2>

Reply to: