[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/tftp/dhcp.xmlJo ho tinc be per avuí, demà més...
-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 29400 -->

 <sect2 condition="supports-dhcp" id="dhcpd">
  <title>Configurar un servidor DHCP</title>
<para>

Un servidor que es programari gratuït de DHCP és el 
<command>dhcpd</command> d'ISC.
A &debian;, podeu trobar-lo al paquet <classname>dhcp</classname>.
Hi ha un fitxer d'exemple de configuració per utilitzar-lo (normalment
<filename>/etc/dhcpd.conf</filename>):

<informalexample><screen>
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers ns1.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.200 192.168.1.253;
 option routers 192.168.1.1;
}

host clientname {
 filename "/tftpboot/tftpboot.img";
 server-name "servername";
 next-server servername;
 hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
 fixed-address 192.168.1.90;
}
</screen></informalexample>

Avís: el paquet nou de <classname>dhcp3</classname> (i preferible), fa
servir <filename>/etc/dhcp3/dhcpd.conf</filename>.

</para><para>

En aquest exemple, hi ha un servidor 
<replaceable>servername</replaceable> que fa tota la feina del servidor DHCP,
servidor de TFTP, i passarel·la de xarxa. �s casi segur que necessitareu
canviar les opcions nom-de-domini, i també el nom del servidor i l'adreça
màquina del client. L'opció <replaceable>filename</replaceable> hauria de
ser el nom del fitxer que es descarregarà per TFTP.

</para><para>

Desprès d'editar el fitxer de configuració del <command>dhcpd</command>,
reengegueu-lo amb <userinput>/etc/init.d/dhcpd restart</userinput>.

</para>

  <sect3 arch="i386">
  <title>Habilitar l'arranc amb PXE a la configuració del servidor de DHCP</title>
<para>
Hi ha un altre exemple de <filename>dhcp.conf</filename> que fa servir el mètode
Pre-boot Execution Environment (PXE) de TFTP.

<informalexample><screen>
option domain-name "example.com";

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

allow booting;
allow bootp;

# El paràgraf següent necessita modificar-se per ajustar-lo al vostre cas
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.200 192.168.1.253;
 option broadcast-address 192.168.1.255;
# la adreça de la passarel·la podria ser diferent
# (l'accés a Internet de exemple)
 option routers 192.168.1.1;
# poseu el dns que utilitzeu
 option domain-name-servers 192.168.1.3;
}

group {
 next-server 192.168.1.3;
 host tftpclient {
# adreça màquina del client tftp
 hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
 filename "/tftpboot/pxelinux.0";
 }
}
</screen></informalexample>

Adoneu-vos que l'arranc am PXE, el fitxer client de nom 
<filename>pxelinux.0</filename> és el carregador de l'arrencada, no una imatge 
del nucli (vegeu baix <xref linkend="tftp-images"/> ).

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: