[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/tftp/rarp.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


  <sect2 condition="supports-rarp" id="tftp-rarp">
   <title>Configurant un servidor RARP</title>
<para>

Per configurar el RARP, necessitareu la adreça Ethernet (és a dir l'adreça MAC)
dels clients on instal·lar-se.

Si no sabeu aquesta informació, podeu

<phrase arch="sparc"> agafar-la dels missatges d'arrancada de l'OpenPROM, utilitzar l'ordre   OpenBoot <userinput>.enet-addr</userinput>, o </phrase>

arrencar al mode de <quote>recuperació</quote> (es a dir des del disquet de recuperació) i utilitzar l'ordre <userinput>/sbin/ifconfig eth0</userinput>.

</para><para>

Si utilitzeu el nucli de Linux 2.2.x al servidor RARP,
necessitareu omplir la taula RARP del nucli.
Per fer-ho, executeu les ordres següents:

<informalexample><screen>
# <userinput>/sbin/rarp -s
<replaceable>client-hostname</replaceable>
<replaceable>client-enet-addr</replaceable></userinput>

# <userinput>/usr/sbin/arp -s
<replaceable>client-ip</replaceable>
<replaceable>client-enet-addr</replaceable></userinput>
</screen></informalexample>

Si obteniu:

<informalexample><screen>
SIOCSRARP: Invalid argument
</screen></informalexample>

Probablement, necessitareu carregar el mòdul del nucli pel RARP o bé 
recompilar el nucli per que suporti RARP. Executeu 
<userinput>modprobe rarp</userinput> i desprès altra vegada l'ordre
<command>rarp</command>.

</para><para>

Si utilitzeu un nucli de Linux 2.4.x al servidor RARP, no
hi ha cap mòdul RARP, i hauríeu d'utilitzar el programa
<command>rarpd</command>.  El procediment és semblant al utilitzat pel
SunOS al paràgraf següent.

</para><para>

Al SunOS, necessitareu estar segurs que l'adreça màquina del client és
a la base de dades <quote>ethers</quote> (o bé al fitxer
<filename>/etc/ethers</filename>, o via NIS/NIS+) i a la base de dades
<quote>hosts</quote>. Necessitareu aleshores engegar el dimoni RARP.
Al SunOS 4, introduïu (com a root) l'odre:
<userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput>; al SunOS 5, utilitzeu
<userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput>.

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: