[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/tftp/bootp.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


 <sect2 condition="supports-bootp" id="tftp-bootp">
 <title>Configurar un servidor BOOTP</title>
<para>

Hi ha dos servidors de BOOTP a GNU/Linux, el 
<command>bootpd</command> de CMU i altre que és també un servidor de DHCP,
<command>dhcpd</command> de ISC, que són als paquets 
<classname>bootp</classname> i <classname>dhcp</classname> de &debian; 
respectivament.

</para><para>

Per fer servir el <command>bootpd</command> de CMU, elimineu el comentari (o
bé afegiu) la línia important al <filename>/etc/inetd.conf</filename>. A
&debian;, podeu executar <userinput>update-inetd --enable
bootps</userinput>, i desprès <userinput>/etc/init.d/inetd
reload</userinput> per aconseguir-ho. En altres, la línia en qüestió
seria com aquesta:

<informalexample><screen>
bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120
</screen></informalexample>

Ara, podeu crear un fitxer <filename>/etc/bootptab</filename>. Aquest
té el mateix tipus de format críptic i familiar com els antics fitxers de BSD
<filename>printcap</filename>, <filename>termcap</filename>, i
<filename>disktab</filename> . Vegeu la pàgina de manual del
<filename>bootptab</filename> per obtenir més informació. Pel
<command>bootpd</command> de CMU, necessitareu saber l'adreça màquina (MAC) del
client. Un exemple de <filename>/etc/bootptab</filename>:

<informalexample><screen>
client:\
 hd=/tftpboot:\
 bf=tftpboot.img:\
 ip=192.168.1.90:\
 sm=255.255.255.0:\
 sa=192.168.1.1:\
 ha=0123456789AB:
</screen></informalexample>

Necessitareu canviar al menys l'opció <quote>ha</quote>, que especifica
la adreça màquina del client. L'opció <quote>bf</quote> especifica
quin fitxer hauria de descarregar un client via TFTP; per més detalls,
vegeu <xref linkend="tftp-images"/>.

<phrase arch="mips">
Als Indys SGI tan sols heu d'introduir l'ordre monitor i escriure
<userinput>printenv</userinput>. El valor de la variable
<userinput>eaddr</userinput> és l'adreça màquina (MAC).
</phrase>

</para><para>

Per altra banda, configurar el BOOTP amb el <command>dhcpd</command> d'ISC és 
molt fàcil, ja que considera els clients BOOTP com un cas un poc especial
de clients de DHCP. A algunes arquitectures necessitareu d'una configuració 
complexa per arrencar els clients via BOOTP. Si aquest és el vostre cas,
llegiu la secció <xref linkend="dhcpd"/>. En altre casos, ho aconseguireu
de forma senzilla afegint la directiva <userinput>allow bootp</userinput> 
al bloc de configuració per la xarxa que conté el client, i reiniciar el 
<command>dhcpd</command> amb <userinput>/etc/init.d/dhcpd
restart</userinput>.

</para>
 </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: