[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/floppy/powerpc.xmlHola a tothom,

Aquest fitxer em pareix que necessitarà una bona revisió.
No he traduit algunes de les cadenes, ja que són menús en anglés de Mac,
així que el millor seria que algú que en tingui un el revise.

De tota manera, crec que és millor tenir-lo així que no tenir-lo.
-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


 <sect2 arch="powerpc"><title>Gravar Imatges de disc des de MacOS</title>
<para>

Hi ha una seqüència d'Apple <application>Make Debian Floppy</application> 
per gravar disquets des dels fitxers d'imatge de disc. Es pot descarregar des de
<ulink url="ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit";>
</ulink>.
Utilitzeu-lo, i descomprimiu-lo al vostre escriptori, i aleshores arrossegueu
qualsevol fitxer d'imatge dels disquets al disquet. Heu de tenir la seqüència
d'Apple instal·lada i activada al vostre gestor d'extensions. Al fer Disk Copy 
us demanarà que confirmeu que voleu esborrar el disquet i continuar gravant el 
fitxer de la imatge.

</para><para>

Podeu utilitzar la utilitat de MacOS <command>Disk Copy</command>
directament, o la utilitat freeware <command>suntar</command>. El
fitxer <filename>root.bin</filename> és un exemple d'imatge per disquets.
Utilitzeu aquestes utilitats amb un dels dos mètodes següents per crear un 
disquet des de la imatge del disquet.

</para>

  <sect3>
  <title>Gravar imatges de disc amb <command>Disk Copy</command></title>
<para>

Si esteu creant la imatge del disquet des dels fitxers que estan originalment
al CD de &debian;, aleshores el Type and Creator estan configurats
correctament. Els passos següents de <command>Creator-Changer</command> son
tan sols necessaris si descarregueu els fitxers d'imatge des d'un espill
de Debian.

</para>
<orderedlist>
<listitem><para>

Descarregueu
<ulink url="&url-powerpc-creator-changer;">Creator-Changer</ulink>
i utilitzeu-lo per obrir el fitxer <filename>root.bin</filename>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Canvieu el Creator a <userinput>ddsk</userinput> (Disk Copy), i el Type a
<userinput>DDim</userinput> (imatge binària del disquet). Aneu en compte ja que en aquestos camps es distingeix entre majúscules i minúscules.

</para></listitem>
<listitem><para>

<emphasis>Important:</emphasis> Al Finder, utilitzeu <userinput>Get
Info</userinput> per mostrar la informació del Finder per la imatge
del disquet, i poseu <quote>X</quote> al quadre de verificació <userinput>File Locked</userinput> per que el MacOS pugui esborrar els blocs d'arranc si la imatge es munta accidentalment.

</para></listitem>
  <listitem><para>

Descarregueu <command>Disk Copy</command>; si teniu un sistema MacOS o CD serà
molt probable que el tingueu ja, en altre cas proveu 
<ulink url="&url-powerpc-diskcopy;"></ulink>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Executeu <command>Disk Copy</command>, i seleccioneu <menuchoice>
<guimenu>Utilities</guimenu> <guimenuitem>Make a Floppy</guimenuitem>
</menuchoice>, i aleshores seleccioneu la imatge de l'arxiu
<emphasis>blocada</emphasis> al diàleg resultant . Us preguntarà que 
inseriu un disquet, i si voleu realment esborrar-lo.
 Quan estigui acabat, expulsarà el disquet.

</para></listitem>
</orderedlist>

  </sect3>

  <sect3>
  <title>Gravant les imatges amb <command>suntar</command></title>
<para>

<orderedlist>
<listitem><para>

Descarregueu <command>suntar</command> des de <ulink url="&url-powerpc-suntar;">
</ulink>. Executeu el <command>suntar</command> i seleccioneu
<quote>Overwrite Sectors...</quote> des del menú <userinput>Special</userinput>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Inseriu el disquet com es demana, i pitjeu &enterkey; (comença al sector 0).

</para></listitem>
<listitem><para>

Trieu el fitxer <filename>root.bin</filename> al diàleg d'obrir fitxers.

</para></listitem>
<listitem><para>

Desprès de crear el disquet, trieu <menuchoice>
<guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Eject</guimenuitem> </menuchoice>.
Si hi ha errors a l'escriure al disquet, llanceu el disquet i proveu amb
un altre.

</para></listitem>
</orderedlist>

Abans d'utilitzar el disquet que heu creat, <emphasis>protegiu el disquet contra escriptura amb la pestanya</emphasis>! Si no ho feu i munteu accidentalment al MacOS, probablement l'espatllarà.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: