[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/needed-info.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 31136 untranslated -->

 <sect1 id="needed-info">
 <title>Informació requerida</title>

 <sect2>
 <title>Documentació</title>

  <sect3>
  <title>Manual d'instal·lació</title>

<para condition="for_cd">

El document present, en format ASCII pla, HTML o PDF.

</para>

<itemizedlist condition="for_cd">

&list-install-manual-files;

</itemizedlist>

<para condition="for_wdo">

El document present, el qual és la versió oficial de la Guia d'instal·lació
de la versió &releasename; de Debian; el teniu a l'abast a
<ulink url="&url-release-area;/installmanual"> en diversos formats i llengües</ulink>.

</para>

<para condition="for_alioth">

El document present, el qual és una versió de desenvolupament de la Guia
d'instal·lació de la propera versió de Debian; el teniu a l'abast a
<ulink url="&url-d-i-alioth-manual;">en diversos formats i llengües</ulink>.

</para>

</sect3>


  <sect3><title>Documentació sobre el maquinari</title>
<para>

Sol contenir informació d'utilitat per a la configuració i ús del maquinari.

</para>

 <!-- We need the arch dependence for the whole list to ensure proper xml
   as long as not architectures have a paragraph -->
 <itemizedlist arch="i386;m68k;alpha;sparc;mips;mipsel">
<listitem arch="i386"><para>

<ulink url="&url-hardware-howto;">COM ES FA sobre compatibilitat de maquinari amb el Linux (en anglès)</ulink>

</para></listitem>

<listitem arch="m68k"><para>

<ulink url="&url-m68k-faq;">PMF del Linux/m68k (en anglès)</ulink>

</para></listitem>

<listitem arch="alpha"><para>

<ulink url="&url-alpha-faq;">PMF del Linux/Alpha (en anglès)</ulink>

</para></listitem>

<listitem arch="sparc"><para>

<ulink url="&url-sparc-linux-faq;">PMF del Linux per a processadors SPARC (en anglès)</ulink>

</para></listitem>

<listitem arch="mips;mipsel"><para>

<ulink url="&url-linux-mips;">Lloc web del Linux/Mips/ulink>

</para></listitem>

</itemizedlist>
  </sect3>


  <sect3 arch="s390">
  <title>&arch-title; Referències sobre maquinari</title>
<para>


Instruccions d'instal·lació i controladors de dispositius (DASD, XPRAM, Console,
   tape, z90 crypto, chandev, network) per al Linux en &arch-title; amb
   nucli 2.4

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>

<ulink url="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/linux390/docu/l390dd08.pdf";>Controladors de dispositius i Instruccions d'instal·lació</ulink>

</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

El llibre roig d'IBM descriu com es pot combinar el Linux amb z/VM sobre
zSeries i el maquinari en &arch-title;.

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>

<ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg244987.pdf";>
Linux per a &arch-title;</ulink>

</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

El llibre roig d'IBM que descriu les distribucions de Linux disponibles
per al mainframe. No té cap capítol sobre Debian però els conceptes bàsics
d'instal·lació són els mateixos per a totes les distribucions &arch-title;.

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>

<ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg246264.pdf";>
Linux per a l'IBM eServer zSeries i &arch-title;: distribucions</ulink>

</para></listitem>
</itemizedlist>
  </sect3>

 </sect2>

 <sect2 id="fsohi">
 <title>Fonts d'informació sobre el maquinari</title>
<para>

En molts casos, l'instal·lador detectarà automàticament el maquinari.
Però en qualsevol cas, és recomanable que us familiaritzeu amb el
maquinari abans de la instal·lació.

</para><para>

La informació sobre el maquinari es pot obtenir de:

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>

Els manuals que acompanyen el dispositiu.

</para></listitem>
<listitem><para>

La informació en pantalla del programa de configuració de la BIOS, a què podeu
accedir en iniciar l'ordinador prement una combinació de tecles que heu
d'esbrinar consultant el manual. Sovint cal prémer la tecla <keycap>Delete</keycap>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Els embalatges i les caixes del maquinari.

</para></listitem>

<listitem arch="i386"><para>

La finestra Sistema del Tauler de Control del Windows.


</para></listitem>
<listitem><para>

Ordres o eines de sistema d'un altre sistema operatiu, incloent-hi els
gestors d'arxius, especialment útils com a font d'informació sobre
la RAM i l'espai del disc dur.

</para></listitem>
<listitem><para>

L'administrador del sistema o el proveïdor del servei d'internet (ISP). Aquestes
fonts poden indicar-vos els ajusts que calen per configurar la xarxa i el correu
electrònic.

</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>

<table>
<title>Informació sobre el maquinari requerida per a la instal·lació</title>
<tgroup cols="2">
<thead>
<row>
 <entry>Maquinari</entry><entry>Informació que us pot caldre</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row arch="not-s390">
 <entry morerows="5">Discs durs</entry>
 <entry>Quants en teniu.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Quin ordre tenen al sistema.</entry></row>
<row arch="not-s390">
 <entry>Si són IDE o SCSI (en la majoria d'ordinadors, IDE).</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Quant d'espai lliure hi ha.</entry></row>
<row arch="not-s390"><entry>Particions.</entry></row>
<row arch="not-s390">
 <entry>Particions on hi ha instal·lats altres sistemes operatius.</entry>
</row>

<row arch="not-s390">
 <entry morerows="5">Monitor</entry>
 <entry>Model i fabricant.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Resolucions permeses.</entry></row>
<row arch="not-s390"><entry>Freqüència de refresc horitzontal.</entry></row>
<row arch="not-s390"><entry>Freqüència de refresc vertical.</entry></row>
<row arch="not-s390">
 <entry>Profunditat del color (nombre de colors) permesa.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Mida de la pantalla.</entry></row>

<row arch="not-s390">
 <entry morerows="3">Ratolí</entry>
 <entry>Tipus: sèrie, PS/2, o USB.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Port.</entry></row>
<row arch="not-s390"><entry>Fabricant.</entry></row>
<row arch="not-s390"><entry>Nombre de botons.</entry></row>

<row arch="not-s390">
 <entry morerows="1">Xarxa</entry>
 <entry>Model i fabricant.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Tipus d'adaptador.</entry></row>

<row arch="not-s390">
 <entry morerows="1">Impressorar</entry>
 <entry>Model i fabricant.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Resolucions d'impressió permeses.</entry></row>

<row arch="not-s390">
 <entry morerows="2">Targeta de vídeo</entry>
 <entry>Model i fabricant.</entry>
</row>
<row arch="not-s390"><entry>Memòria RAM de vídeo disponible.</entry></row>
<row arch="not-s390">
 <entry>Resolucions i profunditat del color permeses (s'haurien de tenir en
	 compte les especificacions del monitor).</entry>
</row>

<row arch="s390">
 <entry morerows="1">DASD</entry>
 <entry>Número(s) del dispositiu.</entry>
</row>
<row arch="s390"><entry>Espai lliure disponible.</entry></row>

<row arch="s390">
 <entry morerows="2">Xarxa</entry>
 <entry>Tipus d'adaptador.</entry>
</row>
<row arch="s390"><entry>Números del dispositiu.</entry></row>
<row arch="s390"><entry>Número d'adaptador relatiu per a targetes OSA.</entry></row>

</tbody></tgroup></table>

</para>
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Compatibilitat del maquinari</title>

<para>

Molts productes de marca funcionen en Linux sense cap problema. A més,
el maquinari per al Linux millora constantment. Tanmateix, el Linux
encara no treballa amb tants tipus diferents de maquinari com altres
sistemes operatius.

</para><para arch="i386">

En particular, el Linux sol no poder treballar amb maquinari que requereix
que s'execute una versió de Windows per funcionar.

</para><para arch="i386">

Tot i que es pot fer que algun maquinari específic per al Windows funcione amb
el Linux, això suposa molt d'esforç. A més, els controladors de Linux per a
maquinari específic per al Windows solen funcionar només amb un nucli específic
de Linux. Per tant, poden esdevenir obsolets ràpidament.

</para><para arch="i386">

Els anomenats win-modems són el tipus més usual d'aquest maquinari. Tanmateix,
hi ha també impressores i altres dispositius que també poden ser específics
per al Windows.

</para><para>

A fi de comprovar la compatibilitat del maquinari podeu:

<itemizedlist>
<listitem><para>

Cercar controladors al lloc web del fabricant.

</para></listitem>
<listitem><para>

Examinar llocs web o manuals amb informació sobre emulacions.
De vegades, les marques menys conegudes empren els controladors o
les configuracions de les més conegudes.

</para></listitem>
<listitem><para>

Consultar llistes de compatibilitat de maquinari amb el Linux a llocs
web dedicats a la vostra arquitectura.

</para></listitem>
<listitem><para>

Cercar a Internet per aprendre de les experiències d'altres usuaris.

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para>
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Configuració de la xarxa</title>

<para>

Si teniu l'ordinador connectat a una xarxa les 24 hores del dia (és a dir,
amb una connexió Ethernet o equivalent &mdash; no una PPP), demaneu la
informació a l'administrador del sistema de xarxa.

<itemizedlist>
<listitem><para>

El nom de l'ordinador (potser podreu decidir-lo vosaltres mateixos).

</para></listitem>
<listitem><para>

El nom del domini.

</para></listitem>
<listitem><para>

L'adreça IP de l'ordinador.

</para></listitem>
<listitem><para>

La màscara que fa servir la xarxa.

</para></listitem>
<listitem><para>

L'adreça IP de la passarel·la predeterminada a què us heu de dirigir si
la xarxa <emphasis>en té una</emphasis>, de passarel·la.

</para></listitem>
<listitem><para>

El sistema de la xarxa que heu d'emprar com a servidor DNS (Servei de nom
del domini).

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para condition="supports-dhcp">

D'altra banda, si l'administrador us indica que hi ha un servidor DHCP a
l'abast i el recomana, aleshores no us cal aquesta informació ja que el
servidor DHCP proporciona la informació directament a l'ordinador durant
el procés d'instal·lació.

</para><para>

Si teniu una xarxa sense fils, heu d'esbrinar:

<itemizedlist>
<listitem><para>

L'ESSID de la xarxa.

</para></listitem>
<listitem><para>

La clau WEP de seguretat (si s'escau).

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para>
 </sect2>

 </sect1>

Reply to: