[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/usb-setup/powerpc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 27345 -->

  <sect3 arch="powerpc">
  <title>Particionament de dispositius USB a &arch-title;</title>
<para>

La major part dels dispositius USB no venen preconfigurats de manera
que l'Open Firmware pugui arrencar des d'ell, així que necessitareu 
reparticionar el dispositiu. Als sistemes Mac, executeu 
<userinput>mac-fdisk /dev/sda</userinput>, i inicieu la nova taula
de particions utilitzant l'ordre <userinput>i</userinput>, i creeu una
nova partició de tipus Apple_Bootstrap utilitzant l'ordre
<userinput>C</userinput> . (Adoneu-vos que la primera "partició" serà sempre
la taula de particions.) Aleshores escriviu

<informalexample><screen>
$ hformat /dev/<replaceable>sda2</replaceable>
</screen></informalexample>

Aneu en compte de utilitzar en nom del dispositiu correcte al vostre USB. 
L'ordre <command>hformat</command> la podeu trobar al paquet de Debian
<classname>hfsutils</classname> .

</para><para>

Per iniciar el nucli desprès d'arrancar des del dispositiu USB, afegirem un
carregador de l'arrencada al dispositiu. El carregador de l'arrancada
<command>yaboot</command> es pot instal·lar al sistema de fitxers HFS i es
pot reconfigurar editant tan sols un fitxer de text. Qualsevol sistema 
operatiu que suporte el sistema de fitxer HFS es pot utilitzar per fer 
els canvis a la configuració del carregador de l'arrancada.

</para><para>

L'eina normal <command>ybin</command> que ve amb <command>yaboot</command> 
no pot utilitzar dispositius d'emmagatzemament USB, així que haureu 
d'instal·lar <command>yaboot</command> manualment utilitzant les eines de
<classname>hfsutils</classname> . Escriviu

<informalexample><screen>
$ hmount /dev/sda2
$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :
$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot
$ hattrib -b :
$ humount
</screen></informalexample>

Altra vegada, aneu en compte d'utilitzar el nom de dispositiu correcte.
La partició no s'hauria de muntar en aquest procediment. Aquest procediment
escriu el carregador de l'arrancada a la partició, i fa ús de les utilitats
HFS per marcar-la de manera que l'Open Firmware la pugui arrancar. Fent
açò, la resta del dispositiu USB es podria preparar per fer ús de les
utilitats Unix normals.

</para><para>

Munteu la partició (<userinput>mount /dev/sda2 /mnt</userinput>) i copieu
els arxius següents des dels arxius de Debian a l'USB:

<itemizedlist>
<listitem><para>

<filename>vmlinux</filename> (binari del nucli)

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>initrd.gz</filename> (imatge inicial del disc RAM)

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>yaboot.conf</filename> (fitxer de configuració del yaboot)

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>boot.msg</filename> (missatge opcional d'arranc)

</para></listitem>
<listitem><para>

Mòduls de nucli opcionals

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para>

El fitxer de configuració de <filename>yaboot.conf</filename> hauria de
contenir les línies següents:

<informalexample><screen>
default=install
root=/dev/ram

message=/boot.msg

image=/vmlinux
    label=install
    initrd=/initrd.gz
    initrd-size=10000<phrase condition="sarge">
    append="devfs=mount,dall --"</phrase>
    read-only
</screen></informalexample>

Adoneu-vos que el paràmetre <userinput>initrd-size</userinput> es podria incrementar, depenent de la imatge que esteu arrancant.

</para>
  </sect3>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: