[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] manual://d-i/administrivia/administrivia.xmlHola,

Adjunt el wdiff (word diff) del que hi ha ara a svn. Les paraules o
seccions afegides estan entre {+ +} i les esborrades entre [- -].

salut,
guillem
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 29689 [-untranslated-] -->

<appendix id="administrivia">
 [-<title>Administrivia</title>-]
 {+<title>Administrativa</title>+}


 <sect1 id="about">
 <title>Quant a aquest document</title>

<para>

Aquest manual de l'instal·lador de [-debian-] {+Debian+} Sarge està basat en el manual
d'instal·lació de la [-debian-] {+Debian+} Woody per a disquets, el qual, al seu torn, es
basà en anteriors manuals d'instal·lació de Debian i en el manual de la
distribució Progeny, que fou publicat sota la llicència GPL en 2003.

</para><para>

Aquest document està escrit en DocBook XML. Els formats finals els han [-generats-]
{+generat+} diversos programes tot fent servir la informació dels paquets
<classname>docbook-xml</classname> i
<classname>docbook-xsl</classname>.

</para><para>

A fi de fer aquest document més mantenible, s'ha emprat un seguit de
funcionalitats XML, tals com les entitats i els atributs de perfil.
Aquests tenen un paper anàleg al de les variables i els condicionals
dels llenguatges de programació. El fitxer font XML d'aquest document
conté informació sobre cada arquitectura &mdash; els atributs de perfil
s'han emprat per especificar certes parts del text com a pròpies de cada
arquitectura.

<!--
</para><para>

Translators can uncomment this paragraph and add an acknowledgement
to the people responsible for the translation of the manual.
Translation teams are advised to just mention the coordinator and maybe
major contributors and thank everybody else in a phrase like "all
translators and reviewers from the translation team for <your language>
at <your l10n mailinglist>".

(Note: support for this for translations using PO files will be added
 soon.)
-->

</para>
 </sect1>

 <sect1 id="contributing">
 <title>Contribucions a aquest document</title>

<para>

Si teniu cap problema o suggeriment quant a aquest document,
podeu enviar-los com un informe d'error del paquet
<classname>debian-installer-manual</classname>. Vegeu el
paquet <classname>reportbug</classname> o llegiu la documentació
en línia [-de-] {+del+} <ulink [-url="&url-bts;">Debian Bug
Tracking System</ulink>.-] {+url="&url-bts;">sistema de seguiment d'errors
de Debian</ulink>.+} És convenient que comproveu
[-<ulink url="&url-bts;debian-installer-manual">-] els [-errors-]
{+<ulink url="&url-bts;debian-installer-manual">errors+} actuals de
debian-installer-manual</ulink> per veure si ja s'ha informat del
vostre problema. En aquest cas, podeu confirmar-lo o també aportar-hi
més informació a <email><replaceable>XXXX</replaceable>@bugs.debian.org</email>,
on <replaceable>XXXX</replaceable> és el número de l'error ja notificat.

</para><para>

O millor encara, obteniu una còpia de la font DocBook del document i
feu-ne pedaços de correcció. Trobareu la font [-a-] {+al+}
<ulink url="&url-d-i-websvn;">debian-installer WebSVN</ulink>. Si
no esteu familiaritzats amb DocBook, no us amoïneu:
hi ha un document introductori breu al directori de manuals que us servirà
per poder posar-vos a treballar. És com l'html, però s'empra per a indicar
el significat del text, més que no pas la seua presentació visual. També
podeu enviar pedaços a la llista de correu de debian-boot (vegeu abaix).
Hi ha instruccions sobre com obtenir les fonts a través de [-l'SVN-] {+SVN+} al
<ulink url="&url-d-i-readme;">README</ulink>
del directori arrel de les fonts.

</para><para>

<emphasis>No</emphasis> tracteu de posar-vos directament en contacte
amb els autors d'aquest document. Hi ha una llista de [-discussió-] {+correu+} de &d-i;,
que inclou les discussions sobre el manual. La llista de correu és
<email>debian-boot@lists.debian.org</email>. Les instruccions per
subscriure-vos-hi són a la pàgina <ulink
[-url="&url-debian-lists-subscribe;">Debian Mailing
List Subscription</ulink> ;-]
{+url="&url-debian-lists-subscribe;">subscripció a les llistes de correu
de Debian</ulink>;+} també podeu examinar en línia [-la-] {+els+} <ulink
[-url="&url-debian-list-archives;">Debian Mailing List Archives</ulink>.-]
{+url="&url-debian-list-archives;">arxius de les llistes de correu de
Debian</ulink>.+}

</para>

 </sect1>

 <sect1 id="contributors">
 <title>Contribucions més destacables</title>

<para>

Aquest document fou escrit originalment per Bruce Perens, Sven Rudolph,
Igor Grobman, James Treacy, i Adam Di Carlo. Sebastian Ley va escriure
el [-Howto-] {+COM ES FA+} d'instal·lació.
Molts i molts usuaris i desenvolupadors de Debian hi han contribuït.
S'ha de fer menció especial de Michael Schmitz (suport del m68k),
Frank Neumann (autor original [-de l'<ulink
url="&url-m68k-old-amiga-install;">Amiga install manual</ulink>),-] {+del <ulink
url="&url-m68k-old-amiga-install;">manual d'instal·lació d'Amiga</ulink>),+}
Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (informació sobre SPARC), Tapio
Lehtonen, i Stéphane Bortzmeyer per llurs nombrosos textos i addicions.
Hem d'agrair a Pascal Le Bail la informació sobre l'arrencada des de
memòries USB. Miroslav Kuře ha escrit abundant documentació sobre
les funcionalitats noves de l'instal·lador de [-debian-] {+Debian+} Sarge.

</para><para>

Hi ha textos i informació excel·lents al [-HOWTO-] {+COM ES FA+} de Jim Mintha
sobre arrencada en xarxa (no hi ha cap URL a l'abast), a <ulink
[-url="&url-debian-faq;">Debian FAQ</ulink>,-]
{+url="&url-debian-faq;">PMF de Debian</ulink>,+} a <ulink
[-url="&url-m68k-faq;">Linux/m68k FAQ</ulink>,-]
{+url="&url-m68k-faq;">PMF de Linux/m68k</ulink>,+} a <ulink
[-url="&url-sparc-linux-faq;">Linux for SPARC Processors
FAQ</ulink>,-]
{+url="&url-sparc-linux-faq;">PMF de Linux per a processadors SPARC</ulink>,+}
i a <ulink
[-url="&url-alpha-faq;">Linux/Alpha
FAQ</ulink>,-] {+url="&url-alpha-faq;">PMF de Linux/Alpha</ulink>,+} entre
d'altres. Hem d'expressar el nostre reconeixement envers els
responsables de totes aquestes fonts d'informació, per posar-les a
disposició lliure i per llur qualitat.

</para><para>

La secció del manual sobre instal·lacions amb chroot
(<xref linkend="linux-upgrade"/>) procedeix, en part, de
documents propietat de Karsten M. Self.

</para><para arch="i386">

La secció del manual sobre instal·lacions de plip
(<xref linkend="plip"/>) està basada en el
<ulink url="&url-plip-install-howto;">PLIP-Install-HOWTO</ulink>,
a cura de Gilles Lamiral.

</para>
 </sect1>

 <sect1 id="trademarks">
 <title>Nota sobre les marques comercials</title>
<para>

Totes les marques comercials pertanyen a llurs propietaris comercials
respectius.

</para>
 </sect1>
</appendix>


Reply to: