[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/install-methods/create-floppy.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect1 condition="supports-floppy-boot" id="create-floppy">
 <title>Creació de disquets a partir d'imatges de disquet</title>
<para>

Normalment, els disquets arrencables es fan servir com a darrer recurs per
arrencar l'instal·lador en maquinari que no pot arrencar des del CD o per
altres mitjans.

</para><para arch="powerpc">

L'arrencada amb disquets falla en les unitats USB dels Mac.

</para><para arch="m68k">

No es pot arrencar amb disquets ni en els Amiga ni en els Mac 68k.

</para><para>

Les imatges de disquet són fitxers que contenen, <emphasis>en pla (raw)</emphasis>,
el contingut sencer d'un disquet.  Igual com en el cas del fitxer
<filename>boot.img</filename>, no hi ha prou de copiar-les al disquet.
Cal fer servir un programa que escriu al disquet la imatge <emphasis>en pla</emphasis>.
Això és així perquè aquestes imatges són representacions exactes del disquet;
cal fer una <emphasis>còpia per sectors</emphasis> de les dades del fitxer al disquet.

</para><para>

Hi ha mètodes diferents per crear disquets d'imatges de disquet,
segons la plataforma.  Aquesta secció descriu com crear-los en
diverses plataformes.

</para><para>

Independentment del mètode emprat, recordeu que hauríeu de bloquejar
els disquets contra l'escriptura una vegada els hàgeu escrits,
per cerciorar-vos que no s'espatllen accidentalment.

</para>

  <sect2><title>Confecció de les imatges de disquet en un sistema Linux o Unix</title>
<para>

Per a escriure imatges de disquet als disquets, probablement uscaldrà tenir
accés de superusuari al sistema.  Poseu un disquet verge i en bon estat a la
disquetera.  Després, feu servir l'ordre

<informalexample><screen>
$ dd if=<replaceable>filename</replaceable> of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
</screen></informalexample>

on <replaceable>filename</replaceable> és un dels fitxers imatge del disquet
(vegeu <xref linkend="downloading-files"/> sobre quin hauria de ser el
<replaceable>filename</replaceable>).
<filename>/dev/fd0</filename> és el nom usual de dispositiu per a la disquetera,
però podria ser diferent en la vostra màquina <phrase arch="sparc">(en Solaris, és
<filename>/dev/fd/0</filename>)</phrase>.
Potser se us retornarà a l'indicador abans que el Unix haja acabat el procés
d'escriptura del disquet floppy disk, per tant mireu el pilot de la disquetera
per assegurar-vos que el llum està apagat i que el disquet ha parat de fer voltes
abans d'extraure'l. En alguns sistemes cal una ordre per expulsar-lo
<phrase arch="sparc">(en Solaris, empreu <command>eject</command>, consulteu el
manual)</phrase>.

</para><para>

Alguns sistemes proven de muntar automàticament el disquet quan l'introduïu
a la disquetera. Podríeu haver de deshabilitar aquesta funcionalitat perquè
l'ordinador puga escriure el disquet <emphasis>en pla (raw mode)</emphasis>.
La manera de fer això varia segons el sistema operatiu emprat.
<phrase arch="sparc"> En Solaris, ho podeu fer saltant-vos la gestió de volums.
Primer, assegureu-vos que el disquet s'ha automuntat
(empreu <command>volcheck</command> o l'ordre equivalent, en el gestor de fitxers).
Després empreu una ordre <command>dd</command> de la forma donada abans, tot
reemplaçant <filename>/dev/fd0</filename> amb
<filename>/vol/rdsk/<replaceable>floppy_name</replaceable></filename>,
on <replaceable>floppy_name</replaceable> és el nom del disquet indicat
quan fou formatat (els disquets sense nom tenen per defecte el nom
<filename>unnamed_floppy</filename>).  En altres sistemes, demaneu-hi a
l'administrador del sistema.
</phrase>

</para><para arch="powerpc">

Si s'escriu un disquet en un Linux powerpc, caldrà extraure'l. El programa
<command>eject</command> ho fa, això; potser l'haureu d'instal·lar.

</para>

  </sect2>

&floppy-i386.xml; <!-- can be used for other arches -->
&floppy-m68k.xml;
&floppy-powerpc.xml;

 </sect1>


Reply to: