[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/boot-usb-files.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.0 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFCb3MSNTNQylgICMQRAk+XAJ9pwwC2c4eE/hi79sO0YwhVIH8EiACeLaEu
TE1eQlZvdv84vFH391v96uw=
=R+Qk
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 25496 untranslated -->

 <sect1 condition="bootable-usb" id="boot-usb-files">
 <title>Preparant els fitxers per arrancar amb el llapis de memòria USB</title>

<para>

Per preparar el llapis USB necessitareu un sistema on el GNU/Linux ja 
estiga funcionant i que suporte el USB. Heu d'assegurar-vos que el mòdul
del nucli usb-storage estiga carregat (<userinput>modprobe
usb-storage</userinput>) i proveu de trobar a quin dispositiu SCSI s'ha
assignat el llapis USB (a aquest exemple s'ha utilitzat
<filename>/dev/sda</filename>). Per escriure al vostre llapis, haureu de
desconnectar la protecció d'escriptura.

</para><para>

Adoneu-vos, que el llapis USB ha de tenir una mida mínima de 128 MB (és
possible configurar amb llapis amb menys capacitat si seguiu
<xref linkend="usb-copy-flexible"/>).

</para>

 <sect2 id="usb-copy-easy">
 <title>Copiant els fitxers &mdash; la manera fàcil</title>
<para arch="i386">

Hi ha una arxiu complet <filename>hd-media/boot.img.gz</filename>
que conté tots els arxius de l'instal·lador (incloent el nucli) així com
<command>SYSLINUX</command> i el seu arxiu de configuració. Tan sols heu 
d'extraure'l directament al vostre llapis USB:

<informalexample><screen>
# zcat boot.img.gz &gt; /dev/<replaceable>sda</replaceable>
</screen></informalexample>

Per suposat, açò destruirà qualsevol dada que hi hagués al dispositiu, 
així que aneu en compte de utilitzar el nom del dispositiu correcte pel
vostre llapis USB.

</para><para arch="powerpc">

Hi ha un arxiu complet <filename>hd-media/boot.img.gz</filename>
que conté tots els arxius de l'instal·lador (incloent el nucli) així com
<command>yaboot</command> i el seu arxiu de configuració. Creeu una partició de tipus
"Apple_Bootstrap" al vostre llapis USB utilitzant la comanda <userinput>C</userinput>
del <command>mac-fdisk</command> i extraure la imatge directament:

<informalexample><screen>
# zcat boot.img.gz &gt; /dev/<replaceable>sda2</replaceable>
</screen></informalexample>

Per suposat, açò destruirà qualsevol dada que hi hagués al dispositiu, 
així que aneu en compte de utilitzar el nom del dispositiu correcte pel
vostre llapis USB.

</para><para>

Desprès d'això, munteu el llapis de memòria USB (<userinput>mount
<replaceable arch="i386">/dev/sda</replaceable>
<replaceable arch="powerpc">/dev/sda2</replaceable>
/mnt</userinput>), que ara tindrà 
<phrase arch="i386">un sistema de fitxers FAT</phrase>
<phrase arch="powerpc">un sistema de fitxers HFS</phrase>
en ell, i copieu una imatge ISO de tarja de negocis o netinst a dins.
Adoneu-vos que el nom de l'arxiu ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.
Desmunteu el llapis (<userinput>umount /mnt</userinput>) i ja està.

</para>
 </sect2>

 <sect2 id="usb-copy-flexible">
 <title>Copiant els arxius &mdash; la forma flexible</title>
<para>

Si voleu més flexibilitat o voleu saber que esteu fent, heu de seguir aquest mètode
per posar els arxius al vostre llapis.

</para>

&usb-setup-i386.xml;
&usb-setup-powerpc.xml;

  <sect3>
  <title>Afegint la imatge ISO</title>
<para>

Ara hauríeu de posar una imatge ISO de Debian (la de tarja de negocis, netinst o 
be una completa) al vostre llapis (si cap). El nom de l'arxiu d'eixa imatge
ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.

</para><para>

Si voleu instal·lar damunt una xarxa, sense utilitzar una imatge ISO,
hauríeu d'ometre el pas previ. A més a més heu d'utilitzar el disc en memòria
inicial des del directori <filename>netboot</filename> en comptes d'un del 
<filename>hd-media</filename>, perquè el <filename>hd-media/initrd.gz</filename> 
no té suport per xarxa.

</para><para>

Quan acabeu, desmunteu el llapis USB (<userinput>umount
/mnt</userinput>) i activeu la protecció d'escriptura.

</para>
  </sect3>

  <!-- TODO: doesn't this section belong later? -->
  <sect3 arch="i386">
  <title>Arrencant el llapis USB</title>
<warning><para>

Si el sistema rebutja arrencar des del llapis de memòria, el llapis 
podria tenir un registre inicial d'arranc invàlid (MBR). Per reparar-ho,
utilitzeu la comanda <command>install-mbr</command> del paquet
<classname>mbr</classname>:

<informalexample><screen>
# install-mbr /dev/<replaceable>sda</replaceable>
</screen></informalexample>

</para></warning>
  </sect3>
 </sect2>
 </sect1>

Reply to: