[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MaratoooOn Fri, Feb 18, 2005 at 08:32:07AM +0100, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> Comenteu això de la Marató.
> Algun lloc on pugui saber el lloc, hora, programa...?
> És que jo, aquest cap de setmana, no tinc 'nenes' ;-)

http://ca.openoffice.org/

Si us plau, escriviu a la llista de la marató informant de la vostra
presència.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: