[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#290575] po-debconf://cfengine2-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
--- Begin Message ---
-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


--- End Message ---

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: