[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] manual://d-i/howto/installation-howto.xml-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: