[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml



El dv 10 de 12 del 2004 a les 11:36 +0100, en/na Joan Queralt va
escriure:
Hola Joan,

>En el cas que l'intent previ per trobar una imatge iso de
l'instal·lador
>falli, l'<command>iso-scan</command> us preguntarà si voleu realitzar
>una cerca més exhaustiva. En aquest cas, no es mira només els
directoris
>superiors, sinó que es recorra el sistema de fitxers complet.

On poses "recorra" no seria recorregui? No n'estic segur, però recorra
no ha de ser correcte.

-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: