[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/parameters.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 22236 untranslated -->

 <sect1 id="boot-parms"><title>Paràmetres d'arrencada</title>
<para>

Els paràmetres d'arrencada són paràmetres del nucli de Linux que 
s'utilitzen per assegurar que els perifèrics es gestionen
correctament. En la majoria de casos el nucli és capaç
de detectar automàticament la informació dels perifèrics.
Tot i això, en algunes ocasions haureu d'ajudar-lo.

</para><para>

Si és la primera vegada que arrenqueu el sistema utilitzeu
els paràmetres d'arrencada predeterminats (ex. no intenteu
especificar cap paràmetre) i observeu si s'executa
correctament; probablement ho farà. Si no és el cas,
podeu tornar a arrencar més tard i buscar qualsevol
paràmetre especial que informi al sistema respecte
al vostre maquinari.

</para><para>

Podeu trobar informació referent a molts paràmetre de l'arrencada a
<ulink url="http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html";> Linux
BootPrompt HOWTO</ulink>, inclosos alguns trucs per a maquinari
obscur. Aquesta secció conté únicament una representació dels paràmetres
més destacats. Podeu trobar una petita selecció dels problemes més
habituals a
<xref linkend="boot-troubleshooting"/>.

</para><para>

A l'inici de l'arrencada del nucli hauria d'aparèixer el missatge

<informalexample><screen>
Memòria:<replaceable>dispo</replaceable>k/<replaceable>total</replaceable>k disponible 
</screen></informalexample>

<replaceable>total</replaceable> hauria d'indicar la quantitat 
total de RAM en kilobytes. Si no coincideix amb la quantitat de RAM que
teniu instal·lada utilitzeu el paràmetre
<userinput>mem=<replaceable>ram</replaceable></userinput>,
on <replaceable>ram</replaceable> correspon a la quantitat de memòria,
amb el sufix 'k' pels kilobytes, o 'm' per les megabytes. Per exemple,
<userinput>mem=65536K</userinput> i <userinput>mem=64M</userinput> corresponen
a 65MB de RAM.

</para><para condition="supports-serial-console">

Si esteu arrencant via una consola sèrie el nucli ho detectarà
automàticament
<phrase arch="mipsel">(no en el cas de les estacions DEC)</phrase>
Si disposeu d'una tarja de vídeo (framebuffer) i un teclat connectats
a l'ordinador del qual voleu arrencar, hauríeu de passar passar el
paràmetre
<userinput>console=<replaceable>device</replaceable></userinput>
al nucli; <replaceable>device</replaceable> correspon al dispositiu
sèrie, que acostuma a ser similar a <filename>ttyS0</filename>.


</para><para arch="sparc">


Per a l'arquitectura &arch-title; els dispositius sèrie són els
<filename>ttya</filename> o <filename>ttyb</filename>.
D'altra banda, definiu les variables OpenROM <envar>input-device</envar>
i <envar>output-device</envar> com a <filename>ttya</filename>.


</para>


  <sect2 id="installer-args"><title>Paràmetres de l'instal·lador de Debian</title>
<para>

El sistema d'instal·lació reconeix un conjunt de paràmetres d'arrencada addicionals que us podrien ser d'utilitat.

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>debconf/priority</term>
<listitem><para>

Aquest paràmetre de configuració definirà la prioritat més alta dels
missatges a mostrar.

</para><para>

La instal·lació predeterminada utilitza 
<userinput>debconf/priority=high</userinput>.
En aquest cas es mostraran els missatges amb prioritat high i critical,
però s'anul·laran els missatges amb prioritat medium i low.
Si l'instal·lador detecta algun problema, ajustarà la prioritat en funció
de les necessitats que n'esdevinguin.

</para><para>

Si utilitzeu el paràmetre d'arrencada
<userinput>debconf/priority=medium</userinput>, se us mostrarà el menú
d'instal·lació i disposareu de més control sobre la instal·lació.
Quan s'utilitza el paràmetre
<userinput>debconf/priority=low</userinput> es mostraran tots els missatges
(és equivalent al mètode d'arrencada <emphasis>expert</emphasis>).
En el cas de <userinput>debconf/priority=critical</userinput>, el sistema
d'instal·lació mostrarà únicament els missatges crítics i procurarà
fer la feina correctament sense mostrar missatges.


</para></listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>DEBIAN_FRONTEND</term>
<listitem><para>

Aquest paràmetre d'arrencada defineix el tipus d'interfície d'usuari
utilitzat per l'instal·lador. Els possibles paràmetres de configuració actuals
són:

<itemizedlist>
<listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=noninteractive</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=text</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=newt</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=slang</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=ncurses</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=bogl</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=gtk</userinput></para>
</listitem><listitem>
<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=corba</userinput></para>
</listitem>
</itemizedlist>

El tipus predeterminat és 
<userinput>DEBIAN_FRONTEND=newt</userinput>.
En el cas de les instal·lacions a través de la consola sèrie s'acostuma
a utilitzar
<userinput>DEBIAN_FRONTEND=text</userinput>. En general, l'únic tipus
disponible en el mitjà d'instal·lació predeterminat és
l
<userinput>newt</userinput>,
i per tant actualment no és molt útil.

</para></listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>BOOT_DEBUG</term>
<listitem><para>

Utilitzant aquest paràmetre d'arrencada induirà l'arrencada a mostrar
més missatges.

<variablelist>
<varlistentry>
<term><userinput>BOOT_DEBUG=0</userinput></term>
<listitem><para>És el valor predeterminat.</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><userinput>BOOT_DEBUG=1</userinput></term>
<listitem><para>Més missatges de l'habitual.</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><userinput>BOOT_DEBUG=2</userinput></term>
<listitem><para>Molta informació de depuració.</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><userinput>BOOT_DEBUG=3</userinput></term>
<listitem><para>

Durant el procés d'arrencada s'executen diversos intèrprets d'ordres
que permeten una depuració més detallada. Per continuar l'arrencada
hareu de sortir de l'intèrpret d'ordres.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

</para></listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>INSTALL_MEDIA_DEV</term>
<listitem><para>

El valor del paràmetre correspon al camí al dispositiu des del qual
carregar l'instal·lador de Debian. Per exemple,
<userinput>INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0</userinput>

</para><para>

El disquet d'arrencada, que normalment escaneja tots els disquets
i dispositius USB d'emmagatzematge per trobar el disquet arrel, es
pot substituir per aquest paràmetre per forçar que únicament busqui
en aquest dispositiu.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>debian-installer/framebuffer</term>
<listitem><para>

Algunes arquitectures utilitzen el framebuffer del nucli per oferir
la instal·lació en diferents idiomes. Si el framebuffer us provoca
errors al sistema, podeu habilitar la característica utilitzant
el paràmetre <userinput>debian-installer/framebuffer=false</userinput>.
Els símptomes del problema són missatges d'error referents al
bogl, una pantalla en blanc o que es quedi congelat durant uns quants
minuts després d'iniciar la instal·lació.


</para><para arch="i386">

Per inhabilitar el framebuffer també podeu utilitzar l'argument
<userinput>video=vga16:off</userinput>. La problemàtica amb relacionada
amb aquest paràmetre s'ha detectat en ordinadors Dell Inspiron
amb una tarha Mobile Radeon.

</para><para arch="m68k">

La problemàtica s'ha detectat a l'Amiga 1220 i SE/30.

</para><para arch="hppa">

La problemàtica s'ha detectat a l'hppa.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>debian-installer/probe/usb</term>
<listitem><para>

Si l'intent d'arrencada a través d'USB us genera problemes,
el podeu evitar seleccionant <userinput>false</userinput>.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>netcfg/disable_dhcp</term>
<listitem><para>

El &d-i; procura, per defecte,  configurar la xarxa automàticament utilitzant
el DHCP. Si la configuració es realitza correctament no podreu
revisar-ne i modificar-ne els paràmetres obtinguts. L'accés
a la configuració manual de la xarxa només es donarà quan
falli la configuració per DHCP.

</para><para>

Si en la vostra xarxa local disposeu d'un servidor de DHCP però
no el voleu utilitzar, perquè per exemple us retorna respostes incorrectes,
podeu evitar-lo
i introduir la informació manualment utilitzant el paràmetre
<userinput>netfcg/disable_dhcp=true</userinput>

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>hw-detect/start_pcmcia</term>
<listitem><para>

Si us causa problemes i per evitar que s'iniciïn els 
serveis PCMCIA trieu <userinput>false</userinput> 
Aquest comportament s'ha detectat
en alguns ordinadors portàtils.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>preseed/url</term>
<listitem><para>

Especifica l'URL que enllaça a un fitxer de preconfiguració
a baixar i utilitzar per automatitzar la instal·lació.
Per a més informació vegeu <xfref linkend="automatic-install"/>.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>preseed/file</term>
<listitem><para>

Especifica l'URL que enllaça a un fitxer de preconfiguració
a carregar per automatitzar la instal·lació. Per a més
informació vegeu <xref linkend="automatic-install"/>

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>ramdisk_size</term>
<listitem><para>

Si utilitzeu un nucli 2.2.x, probablement haureu d'especificar
la &ramdisksize;.

</para></listitem>
</varlistentry>

</variablelist>
  </sect2>
 </sect1>


Reply to: